Première Dandelion I Gemeente wil huizenuitbreiders I w| foto film sjaak noteboom Telefoon 2477 - Passage 47 - Waddinxveen WA L staf) in Groenswaard snel gaan helpen CÏ9 üdNBMJ y. O' WA jKa’\ AI Waddinxveen deel van BOETE OF 6 DAGEN Èr wordt gewerkt met korte overlegprocedure Verboom Makelaardij BV 01828-2309 A.A. de Bruin was Eerste Kamerkandidaat vergeten provincie? Vervroegde toelating lagere school EUMK300XL EUMIG MARK6O5D f 'II 0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiui! ^NV-spreekuur is gewijzigd |llll|||lllll|||lllll|||lllll||||llll||||^ f 1.098,- f V i.' i jL -a IX EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 6 JULI 1977 Bij het bekijken van de uitbouwmogelijkheden van woningen in Groenswaard 1 en 2 kijkt wethouder P. F. J. van het perceel Het lijkt op een college tijdens de rondgang door Groenswaard l en 2 van ir. W. Stuulen CDA), die links op dejoto NOOIT t 0 n k NU d n n. Ie een robuuste super 8 camera met tal van mogelijkheden lEen camera met een echte XL karakteristiek Niet alleen Jzijn lichtsterke Vario-Viennon F 1.2 zoomoptiek maar ook ïzijn grote vlmderopening maken het mogelijk met deze prachtige camera ook onder extreme lichtomstandigheden. te filmen. Zijn vele extra mogelijkheden, zoals diverse snel heden. fade-m en fade-out. diafragma korrektieknop. batterijtest. afstandbedienmgskabel maken deze tot een zeer veelzijdige, uiterst betrouwbare camera houten schuren staan, wordt bestemd voor de bouw van een woning. De heer Stuulen /informeerde nog naar het be- bouwingspercentage van de nabij de Wadde gelegen kleuterschool. De voorzitter antwoordde hem dat deze school momenteel 5 lokalen telt en dat er maximaal 5 bijgebouwd zouden moeten worden, zodat geconcludeerd kan worden dat het bebouwingspercen- tage juist is. I iuiianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 ■ADDINXVEEN In verband met de vakanties is het maandelijkse spree kuur van het CNV gedurende de maan den juli en augustus verplaatst en wel vdn de eerste maandag van de maand laar de tweede maandag (11 juli en 8 lugustus). Vanaf september is het ireekuur weer zoals gebruikelijk op dere eerste maandag van de maand in 19.00-20.00 uur ten huize van de se- ’etaris van de industriebond CNV, J1 van Witteloostuyn, Willem de ijkelaan 158. G ■k WADDINXVEEN/DEN HAAG Op de kandidatenlijsten voor de gisteren «houden verkiezingen voor de Eerste Kamer stond slechts één Wad- Inxvener: drs. A. A. de Bruin. Hij stond kandidaat voor de PvdA en had op de lijst 1B (provincie Zuid-Holland) de tweede plaats bezet. Drs. De Bruin werd niet gekozen. Zoals bekend werd gisteren de Eerste Kamer voor de helft gekozen. De 75 leden van de senaat worden voor zes jaar gekozen, maar om de drie jaar treedt de helft af de ene keer 38 leden, de andere keer 37 leden. Nu waren 37 senatoren aan de beurt om af te treden. De 37 leden die woensdag werden ge kozen werden aangewezen door de Provinciale Staten van Overijssel, Gro ningen, Drenthe en Zuid-Holland. Dit gebeurde in openbare vergaderingen. De uitslag van een Eerste- Kamerverkiezing is tevoren bij bena dering vast te stellen, omdat de politie ke samenstelling van elk statencollege «astligt. Binnen de politieke partijen Hordt dan ook, voor het samenstellen van de kandidatenlijsten, druk gere kend teneinde te voorkomen dat rest- stemmen verloren gaan. Het resultaat Ivan dat rekenwerk blijkt uit de inge- I diende kandidatenlijsten. Voor de Ifjerste-Kamerverkiezingen waren dat Lr niet minder dan 31: de PvdA had er 1L CDA 7, PPR 4, VVD 2, CPN 2, PSP, SGP BP en GPV elk één. Verder waren er lijstverbindingen PvdA/PPR, Pv- ■A/PSP en CDA/SGP. voorstel, vooral omdat de snackbar in een behoefte voorziet. De commissie ging er verder mee accoord een deel van de achtererven van aan de Kerkweg-West gelegen woningen een "tuin'’-bestenjming te geven, om te voorkomen dat hier allerlei bouwwer ken opgericht worden. Tenslotte kon de commissie ermee accoord gaan dat de grond, gelegen tussen de bocht in de Wagnerlaan en de Dorpstraat waarop koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek staat, maar het is het niet. Alle aandacht voor een bepaalde uitbouwvorm wordt aan de dag gelegd door van links naar rechts wethouder P. F. J. van Schie (CDA), gemeente-ambtenaren drs. mr. J. P. Bakker en I half zichtbaarPJ. Det mers, stedebouwkundige J. C. Schalkwijk, gemeenteraadsleden D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging), H. van Ek Progressieven) en W. M. L. van Breemen (PSP). Nog net te zien is verder de heer A. M. Zwamborn, directeur van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven. WADDINXVEEN/DEN HAAG Onze bloedeigen provincie Zuid- Holland heeft maar liefst in een open brief aan kabinetsformateur drs. J. M. den Uyl aangedrongen op meer aan dacht van de rijksoverheid voor de spe cifieke problemen van Zuid-Holland. De brief heeft als motto meegekregen 'Een vegeten provincie Zuid- Holland'. In de brief waarschuwen Gedeputeerde Staten dat, als de rijksoverheid aan Zuid-Holland niet méér financiële en bestuurlijke middelen geeft, deze pro vincie nog meer achterstanden zal op lopen dan nu al het geval is. Het gaat om achterstanden op het gebied van de werkgelegenheid (Zuid-Holland heeft het grootste aantal werklozen van de provincies), van het wonen en in de sociaal-culturele sector. Die achter standen beïnvloeden leven en welzijn van de Zuidhollanderd nadelig, zo stel len G.S. Achteruitgang van de situatie in Zuid-Holland zal zijn weerslag heb ben op het gehele land, omdat dit deel van de Randstad de 'motor van de na tionale economie’ is, zoals de regering snota 'Regionaal sociaal-economisch beleid' het uitdrukt. Gedeputeerde staten achten het voor het uitstippelen van hun beleid van groot belang te weten welke steun zij voor Zuid-Holland kunnen verwachten van de rijksoverheid. Zij dringen aan op een aantal maatregelen, die in het programma voor de komende kabinets periode opgenomen zouden moeten worden. Enkele daarvan zijn: het aandeel van Zuid-Holland in de uitkeringen uit het Provinciefonds moet stijgen, op korte termijn van 13,5 naar 14 procent en in een volgende fase naar 20 procent; dit om meer recht te doen aan de bevolkingssterkte van Zuid-Holland ten opzichte van de an dere provincies (Zuid-Holland heeft ruim drie miljoen inwoners). op het punt van de werkgelegenheid zal het rijk niet alleen naar het noor den, oosten en zuiden moeten kijken, maar het stimuleringsbeleid mede moet gaan richten op Zuid-Holland. De spreiding van rijksdiensten zal, gezien de teruglopende werkgelegenheid in Zuid-Holland, opnieuw moeten wor den bekeken. voorts pleiten G.S. voor maatre gelen in de sectoren van het wonen, het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid, verkeer en vervoer, recreatievoor zieningen en de waterverontreiniging. gemeentegrond aan de Elzenhorst, waarop een houten snackbar is geves tigd, stelde wethouder P. F. J. van Schie (CDA) voor aan de grond een horeca-bestemming te geven. De heer Van Breemen was hier geen voorstan der van omdat hij een stenen snackbar als storend ervaart. De aanwezige ste debouwkundige antwoordde hem dat een stenen gebouw beter onderhouden en ''aangekleed'' kan worden. De overige leden gingen accoord met het ’’Toch is het typisch een ongeval veroorzaakt door iemand die een paar borrels heeft gehad”, mijmerde de offi cier van justitie. De verdachte ontken de- Goudse Bo'elekade verliep de nogmaals: ”lk heb mijn zoon naar J- een vakantiekamp in Oudenbosch ge bracht die dag en alleen maar koffie gedronken”. De officier eiste 150,- boete of zes dagen. Omdat de verdach te niets als verweer kon aandragen, ging de kantonrechter accoord. WADDINXVEEN/DEN HAAG Met ingang van het schooljaar 1977/1978 is een uitbreiding aange bracht in de toelatingsregeling tot de lagere school. Volgens de huidige re geling kunnen leerlingen, die vóór 1 ok tober 6 jaar werden in de maand augus tus naar de lagere school. Door de wij ziging is het mogelijk, dat in uitzonder lijke gevallen leerlingen geboren tussen 1 en 15 oktober, alsnog per 1 augustus naar de lagere school kunnen. In de regeling zijn beperkende bepalin gen opgenomen. De ouders dienen het verzoek te richten aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, afd. KBO/B, Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag. De hoofdleidster van de door het kind bezochte kleuterschool zal verzocht worden een verklaring af te geven. Het gaat hierbij om leerlingen, die op grond van een uitzonderlijke lichamelijke of geestelijke ontwikkeling kennelijk meer geschaad dan gebaat zijn met het verder volgen van kleuteronderwijs. In de regeling is voorzien, dat de aan vragen tot vervroegde toelating dienen te geschieden vóór 1 mei van het jaar waarin toelating tot de lagere school wordt verzocht. Alleen voor het ko mende schooljaar is het mogelijk ook na deze datum een daartoe strekkende verzoek te doen. Samen op de kaart kijkend de gemeenteraadsleden W. M. L. van Breemen (PSP) en rechts op de foto H. van Ek Progressieven WADD1NXVEEN/GOUDA "Alles wat ik van het ongeval weet, heb ik uit overlevering", schokschouderde een 36-jarige bloemenkweker uit Rijsen- hout, die dezer dagen voor het Goudse kantongerecht moest verschijnen. In juni 1976 was hij met zijn auto op de Henegouwerweg in Waddinxveen op de linkerweghelft gekomen zonder acht te slaan op een bocht in de weg. Hij was daardoor in botsing gekomen met een bestelauto uit tegenovergestelde rich ting. Beide chauffeurs plus het zoontje Erasmus van de bloemkweker waren ernstig gewond en de auto's waren ern stig gewond en de auto's waren totaal vernield. De verdachte kon zijn ver- keersfout niet verklaren. Hij had geen druppel gedronken, zijn snelheid wist hij zich niet meer te herinneren. I H.ADpiNXVEENIGOUDA "Hierbij nodigen wij u uit om aanwezig te 12<jn bij de ingebruikneming van onze discotheek Dandelion’’, schreven ons de ■neren J. J. van den Berg en J. M. Spoel van het aan de Waddinxveense tdorpstraat gevestigde servicecentrum voor audio- en video-apparaten Audi- coni. Deze premiere in zaal Kunstmin aan de Goudse Boelekade verliep lvoortreffelijk. Er waren honderden bezoekers, die genoten van de Wad- toinxveense discotheek, die met twee maal 1900 watt en twaalf boxen Neer- I f ts %rootste zou kunnen worden genoemd. Er stond in ieder geval voor j oj.000,- aan apparatuur op het podium. De platen worden steeds gedraaid U^oor Albert vanAlphen, Peter van Gelooven en Koos Schinkel. Schie (CDA) recht in de camera. Links naast hem gemeente-ambtenaar P. J. Detmers, die de achter de bosschages schuil gaande gemeenteraadsleden mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester lib.ir. W. Stuulen CDA), W. M. L. van Breemen (PSP) en H. van Ek (Progressieven) vertelt hoe alles in elkaar steekt. Rechts drs. mr. J. P. Bakker, secre taris van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. w is een twee formaten projektor. zijn 17-30 mm zoomoptiek i tezamen met een 12 V 100 Watt koudlichtspiegellamp maken dat het projekteren met deze projektor een waar i j genoegen is Automatische filminleg. enkelbeeld en 6-9-18 bld/sec geven vele mogelijkheden De Eumig 300XL - Eumig Mark 605D adviesprijs Combifotoprijs t t Uw voordeel is f 321,- 9 WADDINXVEEN De gemeente wil de mensen in Groenswaard 1 en 2, die met smart zitten te wachten op het groene licht om hun huizen te kunnen uitbreiden, zo snel mo gelijk helpen. Afgesproken met de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw is dat er een korte overlegprocedure in de ruimtelijke ordeningssfeer nodig zal zijn om te komen tot het op nieuwe leest schoeien van beide bestemmingsplannen, welke overi gens voor 90 procent de gegroeide situatie gaat vastleggen. Leden van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw hebben kortgeleden een wan deling door Groenswaard 1 en 2 gemaakt om de bestaande uitbouw mogelijkheden te bekijken. Per mo gelijkheid is toen door de gemeente bij gehouden wat de mening van de com missieleden is. Deze gegevens zijn aan de gemeentelijk stedebouwkundig ad viseur Stad en Landbouw BV ter na dere uitwerking voorgelegd. In het al gemeen is het oordeel van de commis sieleden door de wandeling niet gewij zigd. De heer W. L. M. van Breemen (PSP) adviseerdé geen uitbreiding aan de huidige regeling (40% van de achter- gevelbreedte) te geven. Niet alles is sto rend, maar hij verkiest uniformiteit. De heer H. van Ek (Progressieven) kon met enkele zij-uitbouw-mogelijkheden meegaan. De overige commissieleden adviseerden bij de meeste mogelijkhe den positief. Ir. W. Stuulen (CDA) was er voorstander van het oprichten van deze uitbouwen niet aan eng geformu leerde regels te binden, doch bur gemeester en wethouders wat meer be voegdheid in deze te geven. De heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kies vereniging) was ook een voorstander van zij- en achteruitbouwen, al was het alleen maar om de leefbaarheid van de wijken te vergroten. Voorkomen moet worden dat de mensen genoodzaakt zijn te verhuizen, omdat hun huidige woningen .niet mogen worden uitge breid, een mening die door mevrouw L. M. Oosterbroek gedeeld werd. Volgens haar voorkom je de eentonigheid ineen wijk als de bewoner vrij is, binnen ze kére grenzen, die uitbouw te kiezen, welke hij wenst. Het grote belang dat een bewoner heeft bij een uitbouw mogelijkheid met volgens haar preva leren. De heer Van Breemen voerde nog aan dat men door het oprichten van een zij- uitbouw een stukje "doorkijk” weg haalt en daar maak je een wijk minder aantrekkelijk door. Voorts moet re kening worden gehouden met het feit dat veel bewoners tegenstander van zij- en achteruitbouw zijn. Ook de heer Van Ek lichtte zijn tegenstemmen tegen het oprichten van zij- en achteruitbou wen in zijn algemeenheid nog eens toe. Geconcludeerd kan dus wonden dat mevrouw Oosterbroek en de heren Stuulen en Uitbeijerse voorstander zijn van het toestaan van zij- en achteruit en tussenbouwen in zijn algemeenheid en dat de heren Van Ek en Van Breemen hier tegenstanders van zijn. SNACKBAR Betreffende n W Egt* ix r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5