t Weegje op de grens van Waddinxveen FIETSPAD DUS NIET ROMMEN Loop of fiets t Weegje eens in het rond k DAGVISVERGUNNING voor het vissen in ’tWeegje is verplicht en verkrijgbaar bij de uitspanning „Het Praathuis” alwaar desgewenst roeiboten gehuurd kunnen worden "f EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 6 JULI 1977 M ^7 DAGRECREATIETERREIN Foto’s 't Weegje: Sjaak Noteboom. «s PROVINCIE ZUID-HOLLAND r Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Dat gebeurt namelijk zo omdat het recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving waartoe 't Weegje behoort, het geld er niet voor heeft. En omdat anders de dagrecreant te lang op een betere toegankelijkheid van dit gebied zou moeten wachten ging de spade de grond in. En niet voor niets, want ’t Weegje-pachter Arie Berkhout vertelde ons dat dit jaar ruim 6.000 sportvissers het ’’vissersparadijs” zullen bezoeken. Met hun ’’aanharlg” en andere bezoekers mag wel worden gezegd dat het om 20.000 mensen gaat die naar ’t Weegje kwamen. Toch zul len wij er niet naast zitten met onze op merking dat menige Waddinxvener wel eens zal hebben gehoord van het bes taan van dit gebied, maar er nog nooit is geweest. Fotograaf Sjaak Noteboom ging kort geleden met een bruidspaar naar die mooie plek op de grens van Wad dinxveen en hoorde van deze geboren en getogen Waddinxveners, dat ze daar nog nooit van hun leven waren ge weest. Tot alle inwoners die 't Weegje zoals het nu is geworden niet kennen zouden we willen zeggen: Loop, fiets of rijd er eens heen en ga het natuur- en recreatiegebied eens in het rond. De 11 hectare metende plas (waar gezwom men mag worden, zij het dat het na tuurlijk ongewenst is, sportvissers in hun vaarwater te zitten en met rubber boten er een groot spektakel te gaan maken) ligt temidden van een land schappelijk polder-weidegebied. In ’t Weegje komen nog heel wat weide- en moerasvogels voor. Sportvissers die in dit gebied hun hengel willen uitgooien kunnen in de uitspanning Het Praathuis een dagvergunning verkrijgen. Er wor den daar ook roeiboten verhuurd voor het vissen (er zitten karpers van 32 pond) op de rietrijke plas, badend in een'oase van rust tussen de Gouwe, de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en de rijksweg naar Rotterdam. WADDINXVEEN Voor wie het nog niet weet: het recreatie- en natuurge bied ’t Weegje kan geheel in het rond gelopen of gefietst worden. Het dagre- creatieterrein is dan ook toegankelijk vanaf de Wilhelminakade, even voorbij het bungalowwijkje Broekhuizen. Op die plek, die daar rijk begroeid is, lig gen rustige wandel- en fietspaden die leiden naar ’t hart van ’t Weegje, van waar de tocht weer kan worden voort gezet. In 1975 al werd een begin gemaakt met de ontsluiting van dit ge bied door voor f 289.000,- een nieuwe ophaalbrug over de ringvaart te maken (die bij wijze van ingebruikneming door loco-burgemeester H. Huizer naar beneden werd gedaan), de aanleg van een parkeerterrein voor 82 auto’s en tot de brug doorgetrokken voet- en fiets paden. Dat gebeurde allemaal aan de kant van de ringvaart onder supervisie van de provinciale waterstaat in Zuid- Holland. Het karwei werd geklaard door de Waddinxveense aannemings- maatschappij J. van Herk BV. Een volgende fase omvat het een hand je helpen van de natuur door oevers en dergelijke op te knappen en zal te zij ner tijd de uitspanning van ’t Weegje- pachter Arie Berkhout (30) worden verplaatst naar een plek bij het par keerterrein waar intussen al een haven tje voor zijn 36 roeiboten is gegraven, ’t Weegje, jarenlang de uithoek van een vergeten landstreek, staatkundig nog steeds een ambacht en met de ambach ten Moordrecht, Broek, Thuil, Broek huizen en Zuid-Waddinxveen destijds buiten de drooggemalen Zuidplaspol- der gelaten, is er niet voor de massa- recreant, maar wel voor de sportvis sers, natuur- en vogelliefhebbers en de fietsers en de wandelaars. Iedereen die daar komt geniet van dit uniek stukje oostelijk poldergebied in Wad dinxveen. De ontsluitingswerkzaamhe- den zijn zoals gezegd onder supervisie van provinciale waterstaat in Zuid- Holland uitgevoerd en voor 75 procent ook betaald door het ministerie van r Vc 1 LA*/ bair# >- F p a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9