Waar is deze tunnel? Wrangler Denkt u eraan dat de wekelijkse koopavond definitief verplaatst is naar donderdagavond? Prettige vacantie! TOItBAS SHOP H PAG- SCHATJE, de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Stijgend aantal Waddinxveners vraagt om ’acte van onvermogen’ 1 Onafhankelijk Nieuwsblad LUXAFLEX Waddinxveense Peuleyen 15 telefoon 2604 KLACHTEN BEZORGING Fa. v.d. Linde Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 1 op overweg verongelukt Opvallende stijging in echtscheidingsprocedures R in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 4 4 w4 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen TEKOOPblJ: lLU ALS JE EEN GOEIE JEANS WIL, PAN MOETJE NAAR PE WRANGLER SHOPGAAN. EEN WRANGLER JEANS ZIT PERFEKT, IS STERK A ALS STAAL. EN WAT ZEGJE VAN DE uniekegarantie: i NIET GOED, NIEUWE JEANS, doktÊrsd'iÊnst zaterdag 33e JAARGANG - Nr. 1520 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN send pand. Vraag vrijblijvend offerte. Steijn, directeur Gemeen- dat de dienst de revisie-onderzoek ter I Waddinxveen ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 neem daarom.... bijdrage werden 27 aanvragen in be handeling genomen. Inmiddels zijn elf aanvragen toegekend. Op de beschik king huursubsidie, waarvan de huurge- wenningsbijdrage een onderdeel is, wordt beschikt door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or dening. De invoering van de "huurma- tiging”, waardoor het mogelijk wordt de huursubsidie rechtstreeks te ce deren aan de huiseigenaren, betekent voor de Gemeentelijke Sociale Dienst een werkbesparing door het achterwe ge blijven van voorschotverstrekking. (Zuidkade 6 V Naast Verbakel ■e t - fcolgt te verdelen: Khtscheidingen alimentatie Bitslagkwestie Krkeersovertreding Kogdij ■illissement Huisvesting ■nartegeld ■onkwestie acht aturalisatie ioptie verige werkzaamheden zijn er de oorzaak van dat hieraan tot op heden niet veel aan dacht is besteed", aldus het jaarverslag 1976 van de gemeentelijke Sociale Dienst. HUURSUBSIDIE Het aantal woningzoekenden, zo meldt het jaarverslag over 1976, bedroeg vo rig jaar 652 wat t.o.v. 1975 een toename betekent van 213. De vraag naar een eengezinswoning blijft stijgen. Het aan tal aanvragen om verstrekking van indi viduele huursubsidie voor het tijdvak 1 juli 1976 tot 1 april 1977 bedroeg 585, 31 aanvragen zijn niet in behandeling genomen omdat de huur te laag bleek i.v.m. de verhoogde huurgrens (1976 1.490,- per jaar, 1977 1.835,- per jaar). Deze aanvragen konden in 1975 wel worden gehonoreerd. Het gemid delde bedrag dat per aanvraag werd uitgekeerd bedroeg 123,-. In totaal werd een bedrag van f 700.127,- gedu rende de periode van negen maanden uitbetaald. Van de 585 aanvragen zijn er dit voor jaar al 474 gehonoreerd, terwijl 45 aan vragen werden afgewezen en 66 nog moeten worden behandeld bij het mi nisterie. Ingevolge de huurgewennings- WADDINXVEEN/MOORDREC- HT Gisteravond is mejuffrouw Jenneke van Schoneveld (21) uit Waddinxveen verongelukt op de met een automatische knipperlich- tinstallatie beveiligde spoorwego vergang ter hoogte van de Zui delijke Dwarsweg in de gemeente Moordrecht. De jonge vrouw, die ook aan de Zuidelijke Dwarsweg woont, reed in haar auto tegen een passerende trein. De Waddinxveense stond in haar wagen eerst voor de overweg te wach ten omdat er een trein aankwam. Nadat deze was gepasseerd moet zij zonder te hebben gewacht tot de lichten waren gedoofd de overweg zijn opgereden. Daarbij werd haar auto gegrepen door een uit de andere richting komende trein op het baanvak Gouda-Den Haag. Het ongeluk gebeurde tijdens het avondspitsuur. Acht treinen moesten als gevolg van het ongeluk uit de dienst worden genomen. Een uur na het on geluk liepen de treinen op het traject weer volgens de dienstregeling. De Ne derlandse Spoorwegen stellen nog een onderzoek in of ten tijde van het onge val de automatische knipperlichtinstal- latie optimaal heeft gewerkt. Volgens de politie van Moordrecht was dit wel het geval. WADDINXVEEN De fotograaf van het Weekblad voor Waddinxveen, Sjaak Noteboom, maakte op het grondgebied van onze gemeente deze foto van een tunnel, waarvan naast bootjes alleen voetgangers gebruik kunnen maken. Onze vraag is: Waar is deze tunnel te vinden. Het heeft in ieder geval niets te maken met de in aanleg zijnde Gouwetunnel en het is ook geen ondergelopen Noordtunnel, want zoals u weet valt er al een poosje geen regen van bete kenis. Om u het antwoord op onze vraag te kunnen geven treft u de foto elders in dit Weekblad voor Waddinxveen weer aan bij een verhaal over een plek in onze gemeente die we allemaal hebben te koesteren. viseur, mej. F. H. J. van Drimrnelen, maatschappelijk werkster en adviseuse, mevrouw M. J. van Oosten-Post, M. N. Boer, L. Vleggeert en drs. W. G. de Meer. Gedurende het verslagjaar kwam het college 16 maal bijeen, werden 335 aan vragen behandeld, waarvan er 293 wer den toegekend, 26 afgewezen, 12 door de betrokken ingetrokken en 4 doorge zonden naar andere instituten. Het blijkt uit deze cijfers dat het aanal aan vragen enigszins terugloopt, vooral wanneer het bijzondere bijstand bet reft. Deze vermindering is het gevolg van de nieuwe ministeriële beleids maatregelen waardoor de Algemene Bijstandswet voor bepaalde bijzondere kosten wordt afgegrendeid. 'Hoewel het aantal aanvragen welis waar terugloopt, is tot op heden nog niet gebleken dat hierdoor van werk- vermindering kan worden gesproken. Naarmate de samenleving gecompli ceerder wordt, worden ook vele bijs tandsaanvragen gecompliceerder. Te iken bij de Algemene Bijstandswet denken valt in dit verband aan de prob lematiek ten aanzien van minderjarigen die van huis weglopen, de problemen rondom vrouwen die door hun echt genoten worden mishandeld en op ge heime onderduikadressen dienen te worden ondergebracht, en de prob- mede brengen. Wanneer de tendens van de vermindering van het aantal aanvragen zich doorzet, zal zich ein- ethouder voor sociale aangelegenhe- delijk de mogelijkheid gaan voordoen en, J. van Steijn, directeur Gemeen- dat de dienst de revisie-onderzoek ter :lijke Sociale Dienst, secretaris en ad- hand kan gaan nemen. De drukke Weekblad voor Waddinxveen trts:Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts DOKTERSDIENST zondag artsJ. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 V1EDEDELING: De medische dienst.is uitsluitend bedoeld voor dringende wallen. waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan mekten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 VOENSDAG 13 JULI 1977 Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- B send pand. ADDINXVEEN Er zijn vorig jaar in Waddinxveen meer brklaringen zoals bedoeld in gevolge artikel 857 van het Wetboek van lurgerlijke rechtsvordering (in de volksmond ’’acten van onvermo gen”) afgegeven door de Gemeentelijke Sociale Dienst. Uit het verslag kan de werkzaamheden van deze dienst over 1976 blijkt dat het gaat om 110 verklaringen. In 1975 waren dat er 91 en in 1974 94. afgegeven 110 verklaringen zijn als 55 8 10 5 4 3 1 1 1 '2 1 1 18 Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel totaal 110 et aantal verklaringen voor een echt- :heidingsprocedure is opvallend (50%) jrwijl het aantal in 1975 33 bedroeg 6%) en in 1974 43 (46%). IJSTANDS WET ij raadsbesluit van 15 december 1966 vastgesteld dat alle bevoegdheden en an burgemeester en wethouders zijn pgedragen, met uitzondering van de ehandeling van en de beslissing op ezwaarschriften, het instellen van eroep bij de Kroon en van de afkondi- ing van verordeningen van de emeenteraad, worden gedelegeerd lemen die gemaakte schulden met zich an het college voor de verlening van ijstand. Het college bestaat uit vijf le en, te weten: H. Huizer, voorzitter, 'isxr EZ'-—:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1