Vader A washet Denkt u eraan dat de wekelijkse koopavond definitief verplaatst is naar donderdagavond? Prettige vacant ie: Hard oordeel op komst van PvdA over eigen fractie in de raad de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 1 Nieuwsblad Onafhankelijk Leden bijeen op 29 augustus over gewraakt stemgedrag Benoemd c Raadslid bestolen Fa. v.d. Linde tournet drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Radb - T.V deiekt Bei dan 01828-5890 Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 gs LUXAFLEX Burgemeester op vakantie Drog. Bouma heeft weer wat! in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen neem daarom.... 3$ a Cs :no- >sen )oii- mei eekblad voor Waddinxveen 33e JAARGANG -Nr. 1521 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN tochriet DAN maan- de fotorolletje als u inlevert GRA TIS Vraag vrijblijvend offerte. BH I Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze send pand. I WESTHAVEN 55 GOUDA TEL 01820 - 13933 SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddnxveen Tel. 5890 SHOWROOM: VEERSTAL 30 J 20857 rve- zes ma- en :ven re- wee :hil- zeil- nin- toe- re- ton- r en ding per- al- ■een te- iigd >oli- an- i de zijn bu- em- •erd ster t/S- Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 en eb de ehl In die lag h'OSDAG 20 JULI 1977 eau bes- oek euw de inie dis ten, aan B I I i SPREEKUUR BURGEMEESTER In verband met vakantie van de burgemeester zal het spreek uur op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, worden waar genomen door de loco-burgemeester, de heer H. Huizer. Reparatie aan :11e voorko mende merken! T.V. service tot js avonds 8 uur. een voor hen pas--ï de Arbeid maakt glashard duidelijk julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN GLASHARD Het schrijven van het bestuur van de afdeling Waddinxveen van de Partij 1 4 1 1 1.1 1 J J J I t van dat wethouder Anne van Gent en de raadsleden Marie Boere, drs Willem de Meer en drs. Willem Verbaan niet heb ben gestemd over de Waddinxveense reactie op het voor-ontwerp streekplan Zuid-Holland-Oost zoals de leden dat hadden gewild. Hoe groot de kloof met de achterban werkelijk is zal op de bij zondere ledenvergadering van dagavond 29 augustus blijken. In ieder geval staat vast dat de gemeen teraadsvergadering van ruim een maand geleden niet alleen in de SGP/- Hervormde Kiesvereniging voor brok ken had gezorgd (de fractie liet wet houder H. Huizer nog wel zitten, maar betoogde dat deze door zijn stemged rag aan geloofwaardigheid had inge boet), maar dat de brokken die in prog ressieve kring opgeruimd gaan worden wellicht van onoverbrugbare afmetin gen blijken te zijn. I WADDINXVEEN De Waddinxvener H. J. H. Bergervoet is benoemd tot chef van het bureau comptabiliteit in de gemeente Spijkenisse. Hij krijgt de rang van hoofdcommies B. De uit Waünxveen komende "vader A uhet NCR V-tv-spelletje A.F. (Ton)\vers. (Foto: Weekblad voor Waddinveen/Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN Terwijl bewoners enige dagen afwezig waren zijn inbrekers de woning van gemeen teraadslid drs. W. G. de Meer aan de Da Costaweg binnengedrongen. De dieven verdwenen met de pick-up met bijbehorende tuner, een radio- cassetterecorder, een gewone casset terecorder, 24 cassettebandjes, de in houd van een spaarpot (50 gulden) en veertienhonderd gulden aan buiten lands geld. De totale waarde van de verdwenen goederen bedraagt zo’n vierduizend gulden. Niet bekend is hoe de daders zijn binnengekomen. DOKTERSDIENST ZATERDAG 4.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Au: Dienstdoende arts DOKTERSDIENST ZONDAG A van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Ak: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Vuidige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898. VDtLING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gei. waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wtfi. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en ziijn gezin zijn dinsdag naar hun Italiaanse vakan tiebestemming aan het Lago Maggiore gegaan. Onze eerste burger vertrok na eerst nog even de wekelijkse verga dering van het college van Burgemees ter en Wethouders te hebben voorgeze ten. Mr. Smallenbroek zal drie weken afwezig zijn. Hij zal worden waargeno men door loco-burgemeester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), die ook het wekelijkse spreekuur op vrij dagmorgen tussen tien en twaalf uur voor zijn rekening zal nemen. >sen inds van i/en, den (Gli de t en ïlke sps- als en gen Het ngs- :ki- on- elo- eas- It er iere dan WADDINXVEEN Het bestuur van de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Arbeid heeft de leden opgeroepen in een aparte ledenvergadering een duidelijk oordeel te vellen over het beleid van de fractie van de Progressievenen de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Waddinxveense reactie op het voor-ontwerp streekplan Zuid-Holland-Oost. Zoals bericht kwam deze zaak aan de orde in de op woensdagavond 15 juni gehouden vergadering van de gemeen teraad, die een zeer tumultueus en wanordelijk verloop had. De bijzondere PvdA-vergadering wordt maandag 29 augustus in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gehouden. In een brief aan de leden schrijven de socialisten Kees van der Bas (voorzit ter), Trynts van der Meulen, Thijs Spaans, Do Blom, Ton van de Berg en Emka Krösschell hoe belangrijk zij het stemgedrag van partijgenoten vinden. ’’Waddinxveen moet en zal groeien. Dat is misschien niet de letter, maar in ieder geval wel de geest van het besluit dat de raad woensdag 15 juni nam,” staat er in het schrijven. "Het college van B. en W. kreeg ’s nachts rond twee uur zelfs wethouder H. Huizer onder zulke pressie, dat ook hij volkomen ontredderd overstag ging. De mening van dit college haalde daar mee, in een voor de plaatselijke demo cratie ronduit schandelijke vertoning, de eindstreep met precies één stem meer dan de helft." ONDUBBELZINNIG In de brief staat verder nog: "Hoe belangrijk is dit nu voor Waddinxveen? Ach, in Gouda en Den Haag (provincie en rijk) kennen ze inmiddels wel zo’n beetje de privé-ambities van de heren van de Zuidkade; men haalt er wat meewarig de schouders over op. Veel zal het dus in dat opzicht niet uitma ken. Maar wel belangrijk is hoe wij over het stemgedrag van onze eigen progressieve fraktie denken. Wij con cluderen dan ook met teleurstelling dat vier van de vijf fractieleden achter dit college gingen staan. Alleen op Henk van Ek hadden de dreigementen en vleierijen, de vele gesprekjes in de bur gemeesterskamer tijdens de veelvuldi ge schorsingen geen effect. Hij voelde niet voor de Groot-Waddinxveense Gedachte. En daarmee zat hij op één lijn mét de afdelingsvergadering van 12 mei. Daarmee was hij ook solidair met de bevolking, die zich tijdens de hoor zitting op 1 juni kwam uitspreken tegen deze plannen. En daarmee bleek hij ook geluisterd te hebben naar de vele argumenten die tijdens het fractie- beraad van 8 juni naar voren werden WADDINXVEEN/HILVERS- UM In het zaterdagavond uitge- zonden NCRV- zomertelevisieprogramma ”Zo va der, zo zoon” dacht het panel ne gen keer dat vader A bij de zoon in de stoel hoorde. Dat was mis. Va der A was de aan de Peuieyen 36 wonende Waddinxvener A. F. <Ton) Evers, directeur van Ter- meulen Woninginrichting in Gou da, die voor dit polulaire tv- spelletje één van zijn twee ’’heer lijke zonen” thuis had kunnen la ten. In de stoel zat Kees, een 24- jarige voor geschiedenis studerende onderwijzer, zoon van vader C. Door de vragen en antwoorden kwam het panel geregeld uit bij de Waddinxveense vader. Behalve act rice Nell Koppen kozen radiomede- werkster Legien Kromkamp, ’’ge pensioneerd” betaald- voetbalscheidsrechter Lau van Ra vens en ex-voetbalprof van Go Ahead Eagles uit Deventer André van der Ley één of meerdere keren voor vader A. Op het eerste gezicht zaten Legien Kromkamp en André van der Ley-al direct bij de Wad dinxvener. ,,’t Was moeilijk, hè?”, zei presen tator Gerard van den Berg aan het slot van ”Zo vader, zo zoon”. Het panel was dat hartgrondig met hem eens. De vragen over een jankende hond in een leeg huis, over het spie ken tijdens examens, over moeilijke leerlingen en over vroeger hadden op misleidende wijze de aandacht van de vragenstellers ten onrechte laten uitgaan naar de Wad- dinxveners Ton Evers. Wellicht is het in vele huiskamers, waar evenals door het gezin Evers met alle plezier aan dit familiespelletje pleegt te worden meegedaan, even zo vergaan. Door dit resultaat kon actrice Nell Koppen slechts ƒ400,- beschikbaar stellen voor een goed doel. ’n DATSUN? gebracht. Dat ook het bestuur zich menigmaal over deze zaak ondubbel- T zinnig uitliet tegenover fractievoorzit- ter en wethouder zult u wel van ons geloven." Wist u dat bij ons voor slechts f 0,25 meer uw foto-afdruk 30% GROTER KAN ZIJN. Ook geven wij nog steeds bij het ontwikkelen en afdrukken van uw kleuren of zwartwit foto's eenzelfde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1