Verf Denkt u eraan dat de wekelijkse koopavond definitief verplaatst is naar donderdag avond? de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Prettige vakantie TOItBAS Eerste paal 39 premie- koopwoningen geslagen Onafhankelijk Nieuwsblad LUXAFLEX Waddinxveense Jehovah’s boekenbon? ook in Utrecht INSTALLATIE 23 AUGUSTUS Fa. v.d. Linde Hooischuur leeggehaald m Makelaardij B.V. 01828-2309 g» Stichting "goed” voor 115 Groenswaard-huizen 29 Hardrijders BEZORGING Peuleyen 15 telefoon 2604 Uw Televisiedokter in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen boekhandel veldwijk TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT wt ilij I I i i i i r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... i i i i i j i Weekblad voor Waddinxveen 33e JAARGANG-Nr. 1522 WOENSDAG 27 JULI 1977 send pand. g Vraag vrijblijvend offerte. il- r 4 r. 30 is )e er lp r i, 3 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN ver- dat Dorpstraat 38. Waddinxveen tel. 2373 Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN Tot 's nachts Wlwee is de Waddinxveense vrijwilli ge brandweer bezig geweest met het leeghalen van de hooischuur van land bouwer M. van Eeden Petersman aan de Piasweg 26. Na een aantal peilingen in de loop van vorige week werd het de brandweer duidelijk dat er niets anders op zat om brand te voorkomen. Het leeghalen van de hooischuur gebeurde in overleg met de verzekering. Om een eventueel begin van brand direct te kunnen bestrijden bleef de brandweer- »agen al die tijd op het terrein aanwe zig- 1Yes sir i can boogie - Baccara 2. Be my boogie woogie baby - Mr. Walkie Talkie 3. A real mother for ya - Johnny Guitar Watson 4. Sevilla - BZN 5. Ma baker - Boney M 6. Mamacita-guys ’n dolls - 7. It's your life - Smokie 8. So you win again - Hot Chocolate 9. Cokane in my brain - Dillinger 10. I don't want to talk about it - Rod Stewart R WADDINXVEEN Maandagmiddag heeft de heer C. J. P. Textor als advi seur van de Stichting Bevordering Ei gen Woningbezit Groenswaard de eer ste paal geslagen voor de bouw van 39 premie-koopwoningen aan de Groens voorde bij station Waddinxveen- Noord. Met de bouw van deze wonin gen, naar een ontwerp van het architec tenbureau Stuurman BV en neergezet door Reym BV, is ongeveer negen maanden gemoeid. Met deze 39 premie-koopwoningen (waarvoor moest worden geloot onder de kandi daten) meegeteld heeft de Stichting Be vordering Eigen Woningbezit Groens waard er in Waddinxveens woonwijk- in-wording er in totaal 115 van dit soort woningen gebouwd. Het is het derde project. De in aanbouw genomen huizen - in twee typen - kosten van f 110.000,- tot 115.000,-. Op de lijst van de stichting staan nog zo'n 200 kandi daten vooreen premie-koopwoning. Zuidkade 6 Waddinxveen A V Achter Verbakel J julianastraat 6, waddinxveen wWB na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 DOKTERSD1ENST Z ATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5. tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan I. tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende tevallen. waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan «achten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u.. 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN/UTRECHT In totaal 19.126 mensen bevolkten dit weekeinde de Jaarbeurshallen in Ut recht tijdens de laatste zitting van de "Vreugdevolle Werkers" - districtsver- gadering van Jehovah's Getuigen, zo meldden ons de Waddinxveense aan hangers van deze richting. De belangrijkste lezing van het cong res, "Hoe Gods Koninkrijk u tot voor deel kan strekken", werd uitgesproken door R. J. Engelkamp uit Amsterdam. Sprekend voor een gehoor waarin alle leeftijdsgroepen waren vertegenwoor digd, van jong tot oud, mensen van alle rassen, maakte de heer Engelkamp dui delijk dat een verandering in wereldre gering nodig en aanstaande is. "Wat een zegen zou het zijn in vrede en ze kerheid te leven, zonder de minste vrees voor misdaad of enige vorm van geweld!", zei hij in zijn openingswoor den. "Wij allemaal die hier vandaag zijn, zouden zo'n wereld toejuichen - een wereld waar de gehele mensheid, hetzij zwart, blank of geel, als één verenigde broederschap zou leven, waar iedereen vreugdevol zou bijd ragen tot het gemeenschappelijk wel zijn." De heer Engelkamp wees op een werel dordening waar geen gapende kloof tussen rijk en arm zal bestaan, waar degenen die autoriteit uitoefenen nim mer zuilen liegen, bedriegen of stelen. Sprekend over de noodzaak van bes tuur zei de heer Engelkamp: "Zonder een regering zou er geen orde zijn; dan zou niets meer of minder dan het ge peupel heersen. En als u ooit gepeupel in actic-heeft gezien, weet u wat dat be tekent. Mensen maken dan van de gelegenheid gebruik uiting te geven aan hun haatgevoelens, hebzucht en dorvenheid, in de gedachte niemand hen zal identificeren ten einde hen te straffen". Vaststellend of zo’n wereldregering mogelijk is, merkte de heer Engelkamp op dat "de meeste regeringen vol goede bedoelingen zijn begonnen". Hij legde neem daarom.... Alle singlesƒ4.95 Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! g Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- WADDINXVEEN De per 16 augustus tot burgemeester van Puttershoek benoemde Waddinxvener L. Vleggeert wordt een week later - 23 augustus - geïnstalleerd als eerste burger. Dat is dezer dagen bekend geworden. De Waddinxvener heeft een drukke week achter de rug. waarin hij de meest har- telijke reacties, veel groeten, telegrammen en bloemen heeft gekregen naar aanleiding van zijn benoeming. De heer Vleggeert en zijn gezin trekken te zijner tijd in de ambtswoning in Puttershoek aan de Nassaulaan 3. WADDINXVEEN Bij snelheidscontroles in de bebouwde kom van Waddinxveen heeft de politie maandag 29 automobilisten bekeurd voor te hard rijden. De gemeten snel heden varieerden van 65 tot en met 92 kilometer per uur. De controle werd langs verschilende wegen in Wad dinxveen gehouden. uit dat hoewel de meeste regeringen ge probeerd hebben de belangen van het volk te dienen, er desondanks vele excessen zijn geweest in het uitoefenen van macht en extreem dictatorschap. De heer Engelkamp vertelde dat de bij bel uitlegt waardoor het komt dat zo vele eerlijke pogingen om tot een goe de regering te'komen mislukt. Hij legde er verder de nadruk op, dat de bijbel een blijvende oplossing voor dit prob leem voorzegt: Gods Koninkrijk door Jezus Christus. "Het is dan ook in overeenstemming met de feiten dat slechts een Alvermogende, namelijk de Schepper, Jehovah God, de regering tot stand kan brengen die de mensheid nodig heeft." Sprekend over de bestaande verdeeld heid onder de volken van deze wereld, wees de heer Engelkamp speciaal op de religieuze "broedermoord". In de door de geestelijkheid gezegende conflicten van deze twintigste eeuw heeft maar al te vaak een katholiek zijn katholieke broeder doen sneuvelen, een protestant zijn protestantse broeder en een boed- dist zijn boeddistische broeder. Maar", zei hij, "dit is niet voorgeko men onder Jehovah's Getuigen. Verwij zend naar de internationale eenheid van Jehovah's Getuigen zei de heer En gelkamp: "Hun eenheid... legt getui genis af van de realiteit van Gods Ko ninkrijk als de enige regering die de mensen van alle volken, natiën en ras sen kan verenigen tot een harmonieus geheel". KLACHTEN PASSAGE 53 - TEL. 2620

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1