Rijtje bomen in Passage blijft niet gehandhaafd Te grootste showroom van zonweringen vindt u inToskoop! Bij de dood van een man die zich kapot liep voor de gemeenschap I Het Weekblad feliciteert Eerste maatvis- wedstrijd Dat provinciaal bestuur van ons Zo moet u het besturen van onze provincie bekijken Over de kop S. VAN DER VELDE IS 25 JAAR BIJ OVERHEID Laatste jaren waren niet gemakkelijk voor Geert Jaxon Albertus Runsink Buiten zonwering Binnen zonwering Deur- en raamhorren Vouwdeuren de^ÓjUweringsspecial^ten ge- Bootstraat 7, Boskoop. ©(01727) 3890. staan van l of 2 bomen later in perspec tief gezien hetzelfde effect worden bereikt. Het verplaatsen van de weg te halen bomen zou te kostbaar zijn, om dat de overlevingskansen op 5 procent moet worden geschat. Ook hier geldt dat men oude(re) bomen niet moet verplaatsen. De vier bomen, die de Vandaag: Zo moet u het besturen van de provincie bekijken. Volgende week: Staten kiezen Eer ste Kamer. F. D. Laurens, namens de Bescherming Bevolking: ”De heer Runsink, droeg de organisat ie van de hulpverleningen aan de in nood geraakte medemens altijd een bij zonder warm hart toe. En dit tekende de heer Runsink als mens. Hij was iemand wiens belangstelling niet gericht was op de ego, maar wiens belangstelling - en daar gaan wij juist zo vaak aan mank - gericht was op de ander.” Oud-schoolhoofd in Benthuizen, D. G. van Hoeven: ’’Onze maatschappij gaat mank aan ge brek aan liefde. De liefde is verkoud en nu ben ik hier in gezelschap van men sen, die dat verstaan en die misschien onderscheid willen maken tussen kerk en wereld, maar nu spreek ik als chris ten alleen over de kerk. Ik zie de toes tand van land en volk donker in, omdat het oordeel niet uitgaat van de wereld, maar van God’s Huis. De Liefde is uit God’s Kerk en daar gaat Nederland aan mank. In de historie was het in ons vader land zo, dat het in het maatschappelijk leven goed ging, wanneer de kerk bloeide. Dan gaat er liefde vanuit, want alle geloof wat besproken wordt, daar heb ik niets aan. Daarom zegt de apos tel, u weet dat: ”Een geloof zonder werken is dood”. En dan is er nog iets waar ik een streep onder wil zetten. De Heere Jezus heeft gezegd: ’’Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloe ken, doe wel degenen die u haten en bid voor degenen, die u geweld aan doen.” Opperwachtmeester S. van der Velde gefotografeerd achter zijn bureau in het bu reau van de rijkspolitie aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/S- WADDINXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft een brochure uitgege ven, getiteld 'De provincie Zuid- Holland, tussen rijk en gemeente”. De 32 pagina's tellende brochure geeft een beknopt overzicht van wat het bestuur van onze provincie is en wat het doet. Ter illustratie van de taken en werkzaamheden van de provincie is onder meer een serie kleurenfoto’s opgenomen. De bro chure is gratis verkrijgbaar in het provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade 1 in Den Haag. In een serie publikaties in het Week blad voor Waddinxveen willen we proberen de lezers wat meer te in formeren over het bestuur van de provincie waarin wij wonen en leven. WADDINXVEEN^ Komende zaterdag organiseert de hengelsport- vereniging Waddinxveen haar eerste wedstrijd voor de maatviscompetitie. Het betreft hier een kasconcours, dus er zal in een A- en een B-groep gevist worden. Er wordt gehengeld in het Aarkanaal en het vertrek van het sta tion is 06.00 uur. Voor het Machineschrijven Beuker, WADDINXVEEN praktijk-diploma slaagden Ineke Beuker, Wilma Bloemkolk, Rosita Collette, Joke van Dijk, Magda Froklage, Rita Gerts, Marja Harkes, Nancy de Kleyn, G. M. Konincks-Smits, Ans Nederpelt, Carie Pronk, Maarten Roos, Geertje Schijf, C. M. J. Uitenbroek-Unkel, Anja van Wissen. De geslaagden werden opgeleid door steno-typ-school ’’ARRIBA” in Wad dinxveen. genwerking, de kleine en grote pes terijen.” ”Ze wilden je kapot maken, zei je (en ze hebben hun zin); Ze wilden je kwijt,, zei je (en ze hebben hun zin). ”Je zou blijven vechten”, zei je, (maar tegen onrecht is het zo moeilijk vechten). Je bent geschopt, getrapt, vernederd. Is dat gebeurd, omdat de vlam van je geest na het enorme en slopende werk wat ging doven? Dat zou dan onmen selijk zijn! Of andersom: Ging je vlam uiteindelijk doven door de genoemde bejegening? Het is niet aan mij dit te beoordelen. Wel zag ik hoe je in luttele jaren werd afgebroken. Wat was er nog van dat bruisende over? Waar was die subtiele humor nog?” ”Je was een man uit één stuk, die al zó veel uren en overuren had gemaakt, dat je menselijkerwijs gesproken je pen sioen allang had verdiend. Maar vooral je rust en recht. Die rust heb je nu ge vonden; het recht is je onthouden. Weet, dat er vele vrienden zijn die dat beseffen en je met des te groter respect zullen herdenken. Aan je zullen blijven denken ais een man, die zich kapot liep voor de gemeenschap; zo’n 31 jaar lang zijn leven aan Benthuizen heeft gege ven; erop kapot gelopen is.” C. J. de Ronde, waarnemend burgemees ter van Benthuizen: ”Het zal iedereen duidelijk zijn, dat Runsink het de laatste jaren niet gemakkelijk heeft gehad. Het werk op de secretarie zal hem weinig reden tot vreugde hebben gegeven. De zaken lie pen niet zoals het behoort; erger, de persoonlijke verhoudingen waren ern stig verstoord. Mensen, die voor dezelf de taak stonden - het dienen van de burgers van Benthuizen en het voor staan van de belangen van de gemeente Benthuizen - waren al te vaak die pri maire taak vergeten.” ”In de socialistische beweging zongen wij vroeger: ”De mens is goed”. Daar zat een wereld van geloof, hoop en ver wachting achter. Ik heb dat gedaan in volle overtuiging en ik wil er nog wel in geloven. Een goede vriend heeft eens tegen mij gezegd: ’’Geloof er maar in, maar niet te hevig, alleen op zondag net als de christenen, die hun geloof ook al leen op zondag belijden”. ”lk geloof nog steeds dat de mens goed is. Ook op maandag, ook op zaterdag, althans, dat die mens het goede wil, alt hans het goede wel zou willen, alt hans... Zal ik nog verder gaan? Dan kom ik ver van mijn ”de mens is goed” af. Dan kom ik dicht bij de geest van de werken van Sartre, waar ik de laatste maanden in Benthuizen heel vaak aan heb moeten denken, aan ’’Huis Clos”, aan ”Les Mains Sales”, aan ’’Saint Genet”. Ontledend de mens tot op het bot, ontluisterend de mens, onderge dompeld in een bestaan zó ingewik keld, zó tegenstrijdig, zó moeizaam, zó vol van verraad aan anderen en aan zichzelf, zó vol slecht gespeelde rollen met maskers, die ons niet passen. ”We zijn geisoleerd. De mensen verwij ten ons onze tekortkomingen en mi slukkingen: de kleine vooral. Wie heeft nooit het gevoel gehad ongelijk te heb ben en het onszelf niet te kunnen en willen ontkennen. Het gevoel gelijk te hebben en hét niet te kunnen waarma ken. Mensen zijn soms wreed tegeno ver elkaar, zonder het te willen, zeg ik dan maar denkend aan: ”de mens is goed”. Maar onwillekeurig moet ik ook denken aan een artikel, dat ik onlangs las en waar de aandacht werd gevestigd op één van de meest minderwaardige uitvindingen van deze tijd: Chinese massaprocessen, waarbij het hele dorp zich in drommen verzamelt om te geni- tten van de paniek of het berouw, het witte gezicht en het angstzweet van de beklaagden. Waarbij de menigte hem zelf veroordeelt door het opsteken van de handen. Anoniem, zonder verant woording, in uiterste lafheid en zich vooral verkneukelt aan het effect, dat het vonnis heeft op het gelaat van de veroordeelden om deze dan naar de plaats van de terechtstelling te volgen en te kijken hoe zij sterven onder juich kreten van vreugde, spotternij en ge scheld. Gebeurde zoiets alleen in China voor de glorierijke revolutie?” ’’Satre vraagt zich af of wij allen soms chinezen zijn, slachtofferchinezen en beulchinezen tegelijk. Is dit een beeld van onze menselijke situatie in het al gemeen? Terwijl wij samen met alle an deren aan ’t beschuldigen zijn, staan wij gelijk, door allen beschuldigd, alleen. Omdat de sociale betrekkingen tot de ander tweeslachtig zijn en altijd een stuk mislukking met zich brengen. Om dat wij én gelijk staan met de Chinese volksmenigte, die staat te lachen én met de dodelijk beangste chinees, die tot de marteldood wordt gevoerd. Om dat elke gedachte ons evenzeer scheidt als verenigt, omdat elk woord door wat hij zegt toenadering, maar door wat het verzwijgt, tevens scheiding brengt. Onze beste bedoelingen worden tot haast misdadige opzet gevormd. Niet alleen in de geschiedenis, in de politiek, maar ook tot in ons huiselijk leven toe. Al deze ervaringen hebben we allemaal op zijn tijd. De één heel vaak en de an der vaak.” WADDINXVEEN Het ziet er naar uit dat de vier bomen (3 linden en 1 kastanje) bij de middelste flat aan de Passage niet als rijtje gehand haafd zullen worden. Zoals bericht hebben enkele bewoners van de meergezinswoningen in het winkelcentrum er in brieven aan het college van Burgemeester en Wethouders voor gepleit deze bomen te kappen of te verplaatsen, omdat ze licht en zon buiten de deur houden en het uit zicht voor een belangrijk deel belemmeren. I B. en W. beschikken inmiddels over een advies van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven over deze zaak. Daaruit zou blijken dat op zichter C. de Wild van de plantsoenen dienst van mening is dat het niet nodig is de 4 bomen koste wat het kost te be houden. Volgens hem kan met het laten Ten slotte opnieuw Moerkapelle’s bur gemeester J. P. Keijzer: "Voor zijn werkomgeving en alle gemeentelijke funktionarissen wilde hij een vriend en collega zijn en hij kon het niet begrijpen als men dat niet begreep, laat staan dat in twijfel trok of ontken de. Hij misbruikte zijn tijd niet om de bij een ieder onzer aanwezige men selijke tekortkomingen uitvoerig te be handelen, want daarvoor was hij te des kundig en aktief met het, met zijn, werk bezig. Was hij dan onberispelijk en vol komen; viel er dan niets op deze hoogs te ambtelijke functionaris aan te mer ken? O zeker, men ga slechts bij zich zelf te rade en zal het antwoord we ten te geven op de vraag, die altijd voor de ander zo simpel schijnt te kunnen worden beantwoord. Maar juist daar waar hij de brug niet kon slaan en de boot miste, beleefde hij veel verdriet.” WADDINXVEEN/DEN HAAG Een voetbalclub, een zangvereniging of een hengelaarsbond hebben besturen, omdat nu eenmaal niet voor elke beslis-1 sing alle leden kan worden gevraagd wat ze ervan vinden. Voor al die kleine, dagelijkse besluitjes die moeten wor den genomen over de aankoop van nieuwe voetballen, het bestellen van bladmuziek of het vaststellen van de datum voor een viswedstrijd kun je toch moeilijk eerst een vergadering met alle leden beleggen. Zo moet u het bes turen van de provincie Zuid-Holland ook bekijken. Er moeten beslissingen worden genomen over grote en kleine zaken. Maar iedere inwoner van de provincie vragen wat hij of zij ervan vindt zou teveel tijd kosten en te duur zijn. Daarom wordt van alle inwoners van de provincie van 18 jaar en ouder eens in de vier jaar gevraagd op een bepaal de dag te gaan stemmen. In honderden scholen, wijkgebouwen en gemeente huizen worden dan stembureaus in gericht, waar iedereen die daarvoor een oproep heeft gekregen, een stem biljet krijgt uitgereikt, waarop naast el kaar de namen van politieke partijen staan. Onder elke partij-naam staan de namen van mensen die door die partij als kandidaat voor het lidmaatschap van provinciale staten zijn aangewezen. Stemmen is in ons land geheim, dus er zijn kleine hokjes gebouwd in het stem lokaal, waarin je, zonder dat iemand het kan zien, één vakje voor de naam van een kandidaat rood maakt met een speciaal potlood. Als het stembureau ’s avonds dicht gaat worden al die rode vakjes geteld. Dan wordt bekend gemaakt hoeveel rode vakjes er zijn op de lijst van partij A, hoeveel op die van partij B, enzovoort. Daarna gaat men kijken hoeveel geldi ge stemmen er in totaal in de hele pro vincie zijn uitgebracht (een biljet waa rop poppetjes zijn getekend of waarop meer dan één vakje rood is gemaakt, telt niet mee). Tenslotte volgt een heel ingewikkelde rekenarij. Men deelt het aantal uitgebrachte stemmen door het aantal beschikbare plaatsen (zetels) in provinciale staten en gaat dan kijken hoeveel zetels elke partij heeft vero verd en wie er op die zetels mogen gaan zitten. Hoe de 83 zetels na de laatste verkiezingen zijn verdeeld, treft u in een losse bijlage achter in dit boekje aan. EED OF BELOFTE In hun allereerste vergadering leggen de 83 gekozenen eerst een eed of belof te af, waarin zij zweren of beloven op een eerlijke manier lid van provinciale staten te zijn geworden, zich niet te zul len laten omkopen, trouw te zullen zijn aan de Grondwet en de andere wetten van ons land en de belangen van Zuid- Holland in het oog te zullen houden. En dan begint meteen het eerste werk, het uit hun midden kiezen van een dagelijks bestuur, het zogenaamde Col lege van gedeputeerde staten. Over het werk van de zes gedeputeerden later in deze serie meer. Provinciale staten vergaderen gemid deld twee dagen per maand onder voorzitterschap van de commissaris z van de Koningin. De vergaderingen zijn openbaar. Ze worden gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Koningskade in Den Haag. De staten benoemen een griffier, die provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris behulpzaam is bij de uitoefening van hun taak en bovendien de leiding heeft van de provinciale grif fie. Enige tijd (één tot twee weken) voor elke vergadering van provinciale staten krijgen de leden de agenda voor die vergadering thuisgestuurd en de daarbij behorende ’’stukken”. Op die agenda staan soms wel dertig tot veer tig zaken die in de vergadering, die dan ook vaak twee dagen van ’s ochtends tien tot ’s middags vijf in beslag neemt, aan de orde komen. Bij elk agendapunt hoort een ’’stuk”, één, twee of meer vellen papier, waarin het hoe en waarom van die bepaalde zaak wordt toegelicht. De meeste punten zijn op de agenda gezet door gedeputeerde sta ten. Boven het toegelichte voorstel staan dan ook ’’Voordracht van Gede puteerde Staten”. POPULIEREN Intussen is de gemeente ook betrokken bij een ander bomenprobleem. Het gaat om het kortwieken van de Ita liaanse populieren die aan de Juliana van Stolberglaan de erfscheiding vor men tussen het woonhuis van huisarts P. van der Linde en het benzinestation van garage- en automobielbedrijf Boonstoppel BV. Overigens moeten eerst de betrokkenen het eens zien te worden over wat er precies gewenst wordt, alvorens de gemeente medewer king zal verlenen aan enig snoei- of kapwerk. Voorlopig is nog geen ver gunning gevraagd om te mogen kap pen. Vermoedelijk zal het uitdraaien op het kortwieken van de Italiaanse popu lieren op aanvaardbare wijze. WADDINXVEEN Met een zware hersenschudding en een ernstig bescha digd oor is een 81-jarige automobilist uit Voorschoten naar het Goudse Bleu- landziekenhuis overgebracht, nadat hij op de Gouwebrug met zijn auto over de p was geslagen. Komende uit de richting Utrecht verloor de bestuurder op de brug zijn hnkerachterwiel, zodat de wagen ging draaien en vervolgens over de kop sloeg. Hierbij raakte de auto geen ander voertuig, maar kwam wel op de tegenovergestelde rijbaan terecht. De personenauto van de Voor schotenaar is totaal vernield. Door het ongeluk ontstonden kilometerslange fi les, die eerst na enkele uren waren op gelost. SUBSIDIE CLUBHUIS Laten we eens aannemen dat het gaat om subsidie voor een clubhuis voor jongeren. In de ’’Voordracht” vertellen gedeputeerde staten dan dat ze een brief hebben gekregen van het bestuur van dat clubhuis, waarin staat dat er niet genoeg geld meer is om allerlei dingen in dat clubhuis te organiseren. De lonen zijn omhoog gegaan, er ko men steeds meer bezoekers en de subsi die van de gemeente alleen is niet genoeg. Ja, zeggen gedeputeerde staten dan bijvoorbeeld, we hebben twee jaar geleden een jaarlijks subsidiebedrag voorgesteld, maar het is redelijk dat dit nu een beetje meer wordt. We hebben de mening gevraagd van de Provinciale Jeugdraad Zuid-Holland en van het Provinciaal Opbouworgaan Zuid- Holland en die vinden ook dat de subsi die omhoog moet. De vaste commissie van advies en bijs tand voor sociale aangelegenheden (die bestaat uit een aantal leden van provin ciale staten die zich speciaal met dit on derwerp bezighouden) is het er mee eens. We stellen u voor de subsidie met f 500,- te verhogen en vast te stellen op x-duizend gulden per jaar. Bij die voordracht zijn dan gevoegd de brieven van het clubhuis en de adviezen van de Jeugdraad en het Opbouworgaan. En dan wordt het stuk altijd besloten met het zogenoemde ’’Ontwerpbe sluit”, waar dan precies in staat wat ge deputeerde staten aan provinciale sta ten vragen te beslissen. Over die voord racht wordt dan in de statenverga dering gepraat. Lid X zegt namens par tij A dat zijn fractie het helemaal eens is met de subsidie, lid Y zegt namens partij B dat-ie het voor dit jaar wel eens is met de subsidie-verhoging, maar dat voor volgende jaren nog eens bekeken moet worden of er wel geld genoeg is en lid Z zegt namens partij C dat het clubhuis toch wel erg veel geld kost en vraagt of het niet wat minder kan. Het lid van gedeputeerde staten, dat zich bezighoudt met sociale aangelegenhe den, beantwoordt dan de vragen van de statenleden en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Soms heeft dan een aan tal statenleden nog iets anders te vragen, ze krijgen weer antwoord van de gedeputeerde en vervolgens wordt er gestemd. Soms is er niemand tegen en dan is het voorstel met één hamer slag van de voorzitter, de commissaris van de Koningin, aangenomen. Soms zijn er twee of drie mensen tegen en die vragen dan ’’aantekening dat ze geacht worden te hebben tegengestemd”. Soms wordt er ’’hoofdelijk” gestemd, dat. wil zeggen, dat de namen van de le den worden opgelezen en iedereen har dop zegt of hij voor of tegen is. Als er gestemd wordt over mensen (bijvoor beeld bij benoemingen) wordt schrif telijk gestemd. Alle leden krijgen dan een briefje en zetten daarop de naam van degenen, die ze benoemd willen hebben. Bij ons ziet u het, zoals het straks bij u thuis hangt. O.a. OROLSCHERMEN (in vele uitvoeringen) OMARKIEZEN (óók reparaties en vernieuwen) OJALOEZIEËN OROLGORDIJNEN I De allergrootste keuze! Échte service en garantie. Alléén bij (W Bil B8M) bouwdrukte rond de Passage in 1975- 1976 hebben overleefd, zijn vermoe delijk een kwart eeuw oud. WADDINXVEEN/MOERKAPELLE Donderdag 7 juli - morgen drie weken geleden - overleed in het Academisch Ziekenhuis te Leiden Geert Jaxon Albertus Runsink (55), gemeentesecretaris van Benthuizen en Moerkapelle. Zijn plotselinge dood schokte velen, zowel in ’’zijn” beide gemeenten als in Waddinxveen, waar de overledene - die zijn li chaam beschikbaar stelde aan de medische wetenschap - een gezien man was en bijzonder werd gewaardeerd. Dat bleek ook wel tijdens de op dinsdag 12 juli in het Dorpshuis van Moerkapelle gehouden herdenkings bijeenkomst, waar we onder de talrijke aanwezigen aantroffen burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, waarnemend gemeentesecretaris W. F. Meijer, wet houder A. H. van Gent, oud-wethouder P. Lips en de adjudant van de rijkspoli tie M. A. Ruissen. Op die bijeenkomst is niet onder stoelen en banken gestoken dat wijlen de heer Runsink, die ruim 31 jaar in Benthuizen werkzaam was en ruim tien jaar in zijn woonplaats Moerkapelle, het vooral de laatste jaren van zijn le ven niet gemakkelijk moet hebben ge had. Met een dorp als Benthuizen op korte afstand van Waddinxveen weten we daar alles van. Deze gemeente van oud-burgemeester I. J. P. Keijzer heeft dan ook landelijke bekendheid gekre gen vanwege de geregeld daar aan de orde zijnde dorpstwisten. Voor het Weekblad voor Waddinxveen is de voornaamste aanleiding om aan dacht te schenken aan het overlijden van de heer Runsink het feit dat er ter herdenking van zijn dood behartens- waardige toespraken zijn gehouden, die veel zeggen over de mens in de wereld van vandaag. We hebben dan ook frag menten gehaald uit de door een aantal sprekers in het Dorpshuis van Moerka pelle uitgesproken redevoeringen: Moerkapelle’s burgemeester I. J. P. Keij zer: ”Een vriend is vertrokken, ver-weg en voor immer. Een mens, met wie we veel goeds hebben genoten op onze reis. Iemand, die ons ook dikwijls onderweg met een verrassing verblijdde en die vaak, door hetgeen hij zei of verzweeg, ons gelukkig wilde maken. Daarom is dat niet te onderdrukken weemoedig gevoel juist ook op deze avond, een zeer natuurlijk gevoel. Maar even on natuurlijk zou het zijn als niet te gelijkertijd dankbare vreugde ons ver vulde. Omdat hij naar buiten zo graag goed wilde doen en goed zijn; zo graag wilde helpen, omdat hij in vele gevallen meende te kunnen of te moeten helpen. Daar deed hij geen kwaad aan, maar goed ook al vervaagde de erkentelijk heid en dankbaarheid soms heel snel.” Hervormd predikant ds. G. C. de Jong: ’’Tegenover de beperktheid van ons mensen staat de eeuwigheid van God en terwijl wij stilstaan, terugdeinzen, huiveren misschien wel van de dood, is er die God, die dit alles omstraalt met de glans van Zijn eeuwigheid.” Oud-dorpsgenoot en vriend N. M. Rensink uit Benthuizen: ’’Jaxon, de laatste vier a vijf jaar van je leven is ongetwijfeld de moeilijkste en pijnlijkste periode voor je geweest. Het getij is toen gekeerd. De waardering smolt als sneeuw voor de zon. ’t Is ais een slopende ziekte gekomen: de te- Nu we het toch over populieren heb ben: Opzichter C. de Wild van de gemeentelijke plantsoenendienst heeft hartelijk moeten lachen om de Bos- koopse boomkweker die tegen Marja Buenk van de Goudsche Courant zou hebben gezegd dat h et donzige, pluizi ge spul (vooral in de Prinses Beat- rixlaan, maar ook langs de Piasweg) af komstig zou zijn van de wilg (salix). Niets is minder waar. Het spul - dit jaar kop meer dan ooit - is afkomstig van de po- pulier. Hoe droger en warmer de zomer hoe actiever deze boomsoort het jaar daarop wordt met het produceren van zaad. Overigens hebben de regenbuien begin deze week Waddinxveen ontdaan van het pluizige spul. Volgens de gemeente hebben de betrokken bewo ners begripvol gereageerd op dit na tuurverschijnsel. Opperwachtmeester S. van der Velde gefotografeerd achter zijn bureau in het bu- jaak Notefoom). WADDINXVEEN Opperwachtmeester S. van der Velde van de plaatselijke rijkspolitie is 25 jaar in overheidsdienst. Het gemeentebestuur wil dit feit niet on gemerkt voorbijgaan en belegt dan ook op vrijdag 29 juli in het gemeentehuis om 16.00 uur een bijeenkomst. De Waddinxveense politieman, sinds 1971 verbonden aan de groep Waddinxveen van de rijkspolitie en zeer binnenkort vertrekkend naar Goeree-Overflakkee, is sinds twee jaar inwoner van onze gemeente, na eerst in Moer kapelle te hebben gewoond. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 27 JULI 1977 Gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn, mr. H. van der Top: ”ln de meest zuivere vorm is het ideaal beeld van iedere gemeentesecretaris zich te weten ’s raads eerste ambtenaar, de dagelijkse, en ja soms de meest naas te, adviseur van het college van Bur gemeester en Wethouders en van de burgemeester, zijnde de drie bestuur sorganen van elke Nederlandse gemeente. Ik ben er zeker van, dat ook collega Runsink het verwezenlijken van dit ideaalbeeld steeds voor ogen heeft gestaan. Maar hij en wij weten hoezeer door menselijke fouten en te kortkomingen dat beeld en de werke lijkheid van elkaar kunnen en ook zul len verschillen.” ”Kuim 10 jaar heeft onze vriend Run sink in Benthuizen en Moerkapelle de betrekking van gemeente-secretaris mogen uitoefenen en in die jaren heb ben wij hem leren waarderen als een bescheiden, een soms ietwat terug getrokken collega, maar vriendelijk in de omgang. Met een soms onverwachte humor, met een lichte zelfspot. Hij was een uitstekend gastheer in ons kring- verband en éénmaal per jaar met zijn echtgenote een graag geziene dis genoot. Het lag niet in zijn aard eigen moeilijkheden, die ook hem niet ge spaard zijn gebleven, spontaan naar vo ren te brengen, daarin om raad te vragen. Maar in persoonlijke gesprek ken lukte het mij ook meermalen hem begrijpend met raad en daad terzijde te mogen staan, zoals dit onder collega’s gebruikelijk en passend is.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7