Zo is het met Eminent BV begonnen eminent Waddinxveen betaalt aan Eminent BV 9,5 miljoen eminent eminent in vestiging Waddinxveen Einde aan rookoverlast A-fabriek Voor wie vrij van dienstplicht? Zuidkade 1 en Dorpstraat 560 huizen Moeder en dochters Eminent Verboom Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Evangelisatie in tent gaat nog even door A. Kempkes begon in I 1906 met 5 medewerkers DEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977 de 1 koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek UdNBM hervormde Brugkerk kciAWI Omdat De verwerking van meubëllakken veroorzaakt onder bepaalde omstan digheden aan de zuid-oost zijde van de fabriek een hinderlijke prikkelende geur. Aan dit alles komt nu een einde. De verplaatsing van Eminent BV zal zelfs een stimulerend effect hebben voor de reconstructie van nabijgelegen wonin gen. De bedoeling is in ieder geval dat er geen huizen worden gesloopt. deel al bij Eminent BV werkt. komt dus over 5 jaar neer op 692, ter wijl er dan in sociale werkplaatsen 525 bij de produktie van electronische or- gels zijn betrokken. WADDINXVEEN De verhuizing van Eminent BV naar de Staringlaan begon zó: Voor het maken van een stuk weg naar het toekomstig woongebied Zuidkade 1 wilde de gemeente van Eminent BV een strook grond kopen. In de onderhandelingen daarover zei het bedrijf aan deze weg bij de Schielandstraat inritten te willen heb ben, opdat zware vrachtwagens bij de uit te breiden A-fabriek zouden kunnen komen. Dergelijk vrachtvervoer tus sen de woonhuizen zag de gemeente niet zitten. Gelukkig wilde Eminent BV de uitbreidingsplannen voorlopig op een lager pitje zetten om met de gemeente te bekijken of wellicht het hele bedrijf naar de Staringlaan zou kunnen verhuizen. Dat betekende dus ook het ontruimen van de B-fabriek aan de Kerkweg-West. Op die manier zou er in het dorpscentrum in totaal 3,6 hectare grond vrij komen voor de wo ningbouw. Al spoedig bleek hoeveel geld er mee gemoeid was om Eminent BV op een andere plaats te krijgen. Hoewel op dit moment in Waddinxveen een woning- verdeling wordt nagestreefd welke 30 WADDINXVEEN Met de verhuizing van Eminent BV naar de Staringlaan is de mogelijkheid van meer zwaar vervoer door de Jan Dorrekenskade-Oost van de baan. De straten in dit deel van Waddinxveen lig gen in niet ontveende polders en verd ragen eigenlijk geen enkel zwaar ver keer, omdat de woningen ontoelaat baar aan trillingen worden blootges teld. Zoals bekend worden van oudsher in de houtindustrie onder meer voor ver- warmingsdoeleinden houtmot- verbrandingsinstallaties toegepast. Ook bij Eminent BV aan de Schielandstraat staat zo’n installatie, waarbij ondanks regelmatige controle op de naleving van de hinderwetsvoorwaarden zo nu en dan bij het opstoken rookoverlast ontstaat. Van omwonenden zijn reeds enkele malen klachten over roetneer- WADDINXVEEN Het gemeentebestuur van Waddinxveen betaalt Eminent BV f 9.500.000,- voor de fabrieksterreinen aan de Schielands traat en de Kerkweg-West met de daarop aanwezige panden om er wo ningen te kunnen bouwen. De 9,5 miljoen gulden is na onderhandelin gen over een hogere prijs (Eminent wilde eerst ruim 11,3 miljoen gulden procent woningwetwoningen, 45 pro cent premiekoopwoningen en 25 vrije sectorhuizen (dus minder woningwet woningen) omvat, was het geen doen een sluitende exploitatie-opzet te maken voor de huizenbouw op de Eminent-plekken. Vandaar dat er een beroep moest worden gedaan op het reconstructie- en saneringsfonds van het rijk. Het bestemmingsplan Zuidkade I, waa rin de A-fabriek is gelegen, werd door de gemeenteraad vastgesteld op 18 de cember 1975 en door de provincie goedgekeurd op 5 januari 1977. Welke de toekomst van Eminent daar ook zou zijn, een grondruil van beperkte om vang was onontbeerlijk. Echter, de or gelmakers bleken een aantal plannen in petto te hebben: aanzienlijke nieuw bouw aan de Schielandstraat (vergro ting produktieruimten), zo mogelijk een concentratie van produktie en op slag en de vestiging van een nieuwe or- gelproduktielijn, mits er gebouwd en geconcentreerd zou kunnen worden. RIJKSBIJDRAGE Om een rijksbijdrage te kunnen lospeu teren werd de Eminent-operatie gepro jecteerd tegen het gehele bestemmings plan Zuidkade 1. Feit was verder dat een nog groter industriecomplex aan de Schielandstraat hinderlijk zou komen te liggen tyssen een nieuw te bouwen woonwijk en het Brugcentrum. Op een gegeven moment zou het zelfs kunnen gaan lijken dat in een deel van Zuidka de 1 de woningen tussen de industrie zijn weggestopt, nog afgezien van het feit dat door de forse afmetingen van het Eminent-complex het er achter de bestaande huizen aan de Zuidkade en Jan Dorrekenskade-Oost toch al min der fraai uitziet. Omdat het vrachtver voer van en naar de Schielandstraat door smalle woonstraten moet, gelegen op niet ontveend gebied en niet op dit verkeer afgestemd, zou er natuurlijk van meer woongenot beslist geen spra ke meer zijn. gemeente aan beide kanten van de Kerkweg-West tot stand heeft ge bracht. Zullen er aan de Schielands traat, afhankelijk van het te kiezen ty pe, 130 tot 160 laagbouwwoningen kun nen worden gebouwd, op het terrein van de B-fabriek zouden wellicht 45 vrije-sectorwoningen kunnen komen, gezien het karakter van het gebied daar. In ieder geval kan het neerzetten van huizen aan de Kerkweg-West de Dorpstraat-kern versterken, waardoor de huidige relatieve overbewinkeling zal afnemen. De nieuwe huisvestingsplek van Emi nent BV aan de Staringlaan heeft de gemeente nog maar pas weer kunnen terugkopen. Het terrein ten noorden vart deze laan heeft een oppervlakte die vergelijkbaar is met de oppervlakte van de A- en B-fabriek tezamen. Het bet reffende gebied voldoet qua afmeting aan de eisen die de fabriek van electro nische orgels aan een nieuwe gecon centreerde vestiging in Waddinxveen stelt, en kwam dan ook direct in aan merking om als object van grondruil met Eminent BV te dienen. De nieuwe orgelproduktielijn kan er eveneens ko men. 1 WADDINXVEEN Het evangelisatieprogramma, dat de Cent- rale Hervormde Gemeente deze week i onder het linnen dak van een tent aan 1 de Beethovenlaan/Mozartlaan is be- gonnen, kent nog twee programmapun- i ten. Vanavond (woensdag) is er om acht uur een praatavond met de discus- r siefilm ”De bijenstad” voor 15-jarigen en ouder, terwijl er donderdagmorgen i van 10.00-12.00 uur een bijbelvertelling is met creatieve uitwerking en veel zin- 1 gen, er donderdagmiddag van 14.00- 16.00 uur hard zal worden gewerkt voor de grote kinderoptocht en dat er don- i derdagavond van 18.30-20.30 uur een 1 grote kinderoptocht wordt gehouden. WADDINXVEEN Eminent BV heeft een moeder en dochters. De or ganisatie van de Bodegraafse orgelfa- briek ziet er zo uit: Vreekens Industrie- en Handelsonder- neming B.V. Bodegraven. Is als detailzaak in 1923 opgericht. Is nu de holding van het concern. Houdster van alle aandelen alle onroerende goederen. B.V. Eminent fabriek van Elektronische orgels Bodegraven. Ontstaan in 1961 uit de splitsing tussen detailverkoop en aanvang produktie. De gehele produktie is hieronder nu begrepen: a. fabriek van elektronische onder delen b. fabriek voor het vervaardigen van orgelkasten c. fabriek van metalen onderdelen met moffelafdeling. International Music Fund B.V. te Bodeg raven Financierings my voor eigen aangeslo ten bedrijven en handel. Boekhouding, controle, incasso, factor. B.V. Gemeenschappelijk verkoopkantoor voor de Nederlandse Industrie Bodegra ven (werkend onder de naam: M. C. H. Manufactre Centre Holland). Export kantoor met een verkoop naar 70 landen. Verkoopt niet alleen de door het con cern gemaakte Eminent en Solina or gels, maar ook voor fabrikanten uit Duitsland, Zwitserland, Zweden, U.S .A., Italië, Canada. Holland Import GMBH Viersen W- Duitsland M.C.H. verkoopkantoor in Duitsland. M.C.H. Manufactures’ Centre Holland Ltd., Canada H.C.H. verkoopkantoor in Canada. M.C.H. Manufacturers’ Centre Holland U.S.A, inc. M.C.H. verkoopkantoor in Amerika. M.C.H. Manufacturers’ Centre Holland Ltd., Engeland M.C.H. verkoopkantoor in Engeland. Research Solina A.G. te Flamatt Zwit serland Kantoor te Bern. Uitbesteding van produktie Solina or gels naar Eminent Holland. Kempkes meubelfabrieken B.V. Wad dinxveen. Verhuur fabriek aan B.V. Eminent. Verhuur kantoren aan Reof B.V. Verhuur van 48 woningen en 4 garages aan particulieren. Multilux B.V. Waddinxveen. Verhuur fabriek aan B.V. Eminent. WADDINXVEEN Dit is een bericht van de gemeente Wad dinxveen voor ingeschrevenen voor de dienstplicht van de lich ting 1978 (geboren in 1958). Aan gezien het aantal beschikbare dienstplichtigen van de lichting 1978 groter is dan het aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de minister, evenals vorig jaar, besloten maatregelen te treffen waardoor een aantal dienstplich tigen tot buitengewoon dienstp lichtige worden bestemd. VOOR WIE? De oudste zoon uit een gezin van tenminste vijf kinderen, die voor de lichting 1978 is ingeschreven kan op zijn verzoek worden bes temd tot buitengewoon dienstp lichtige. Hierbij gelden als voor waarden dat de oudste zoon te vens het oudste in leven zijnde kind uit het gezin is en dat onder de vier of meer andere kinderen tenminste nog twee zonen moe ten zijn. HOE AANVRAGEN? De aanvraag hiertoe moet wor den ingediend door tussenkomst van de burgemeester van Wad dinxveen, en wel zo spoedig mo gelijk. Verdere inlichtingen kun nen telefonisch bij de gemeente worden verkregen op telefoon nummer 4433 tst 27 (afdeling mili taire zaken). WADDINXVEEN Het Eminent-concern heeft een Jersoneelsbestandvan 450 mensen, waarvan er 80 in Waddinxveen wen sen. Gezien de groei en bloei van het bedrijf heeft de directie de stellige overtuiging dat er in 1980 ook buiten Bodegraven een orgelproduk tielijn zal moeten komen, die werkgelegenheid biedt aan 150 man, waar naast ook de houtsector 20 extra werkkrachten zal vragen. Wanneer eveneens de instrumentmakerij in Waddinxveen zou worden gevestigd zou dit bovendien werkgelegenheid verschaffen aan 30-35 personeelsle den, waarvan overigens een deel al bij Eminent BV werkt. Voor het verlaten van de fabrieksterreinen krijgt Eminent BV in ruil de beschikking over een perceel in dustrieterrein aan de Staringlaan. Het Bodegraafse bedrijf moet zelf de kos ten van een apart terreintje extra, het betalen van bouwleges en dergelijke, alsmede het schadeloosstellen van on- derhuurster in de A-fabriek, Reof BV, voor zijn rekening nemen. Aanvankelijk dacht de gemeente 7,6 miljoen gulden nodig te hebben uit het reconstructie- en saneringsfonds van het rijk. Toch is de gevraagde bijdrage ’’maar” 5,5 miljoen gulden geworden, Sinds 1961 zijn ook sociale Werkplaatsen voor het Bodegraafse bedrijf in de weer. Momenteel zijn in Gouda, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Sassenheim en Winschoten 262 mensen indirect betrokken bij de produktie van electronische orgels. De loonsom voor *erk aan toeleveranciers (waaronder sociale werkplaatsen) komt uit op 2,3 miljoen gulden. Omdat er 450 mensen bij Eminent BV werken bedraagt de Personeelsverhouding van dit bedrijf lot de sociale werkplaatsen ongeveer 2 Gaat het de fabriek van electroni sche orgels dus goed, dan zitten ook de werkplaatsen allerminst zonder werk. Gp grond van de prognose die op basis van de nieuwbouwplannen in Wad dinxveen is gemaakt zullen ruim 200 arbeidskrachten aangetrokken dienen te worden, wat voor de sociale werkp laatsen een arbeidstoename van 100 Personen zou kunnen betekenen, dan *el een betere orderportefeuille. De vijf sociale werkplaatsen zijn bereid meer werk voor Eminent BV te doen. Gezien de huidige conjunctuur is dit bijzonder belangrijk, wis gevolg van de nieuwbouw aan de -staringlaan gaat Eminent de produktie van orgels in de laagste prijsklasse niet - - --- zoals eerder de bedoeling was - buiten slag bij het gemeentebestuur ingediend. 0,is land ter hand nemen. De planning De verwerking van b geheel gebaseerd op de produktie 'an huisorgels. Dus is hierin niet op zoomen het maken van klassieke or- 8e*s, transportabele orkestinstrumen- en en synthesizers. Wat het perso neelsbestand betreft wordt verwacht “at deze in Bodegraven in 1982 450 oedraagt en in Waddinxveen in hetzelf de jaar 242. Het totaal aantal mensen “at bij het Eminent-concern werkt SLUITSTUK Het met de grond gelijk maken van de oude fabrieksgebouwen en opslagruim ten aan de Kerkweg-Oost vormt in feite het sluitstuk van een in de jaren zestig in gang gezette sanering van krotten en vervallen bedrijfsgebouwen, die de WADDINXVEEN Het was de heer A. Kempkes die in 1906 in een pand achter een woning aan de Nesse, schuin tegenover het toenmalige gemeentehuis, een tneubelfabriekje begon met 5 man personeel. Omstreeks 1930 brandde dit inmiddels tot een be- hoorlijke meubelfabriek uitgeg- roeide bedrijf af, waarbij zelfs de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost gevaar liep. herbouw op dezelfde plaats door het gemeentebestuur te gevaarlijk werd geacht, terwijl er geen mogelijkheden tot ver dere uitbreiding aanwezig waren, werd een stuk weiland achter de Zuidkade en de Jan Dorrekenskade-Oost aangekocht en daarop een nieuwe fabriek van ongeveer 2.000 vierkante meter gebouwd. De eerste aanzet van de huidige A-fabriek aan de Schielandstraat stond voor toen malige begrippen ver van de wo ningen. Kempkes maakte aanbouwmeu- belen met als handelsmerk Multi lux (1938) en Formule (1952). De fabriek en de kantoren werden regelmatig uitgebreid, tot een complex met een bebouwde op pervlakte in 1969 van 8120 vier kante meter bij een terreinopper- vlakte van 25.000 vierkante meter en een uitbreidingsmogelijkheid van ongeveer 5500 vierkante me ter aan bebouwing. De B-fabriek aan de Kerkweg- West werd als meubelfabriek Modderkolk en Dijs gebouwd en later door Kempkes overgeno men. Van de 11.905 vierkante me ter is daar 3710 vierkante meter bebouwd. MOEILIJKHEDEN Het totale personeelsbestand van Kempkes Meubelfabrieken groei de tot 270 werknemers. In 1969 beëindigde het bedrijf wegens moeilijkheden in de afzet abrupt haar produktie. De fabrieken en terreinen werden overgenomen door het Eminent-concern in Bo degraven, fabrikant en handels- maatschappij in electronische or gels, dat sinds 1923 opereert en in 1961 begon met een eigen orgel- produktie. De orgelproduktie bleef in Bodegraven, waar om vangrijke nieuwbouw werd gep leegd. Eminent ging in Waddinxveen aan de Schielandstraat orgel kasten maken, halffabrikaten op slaan en ruimten verhuren en aan de Kerkweg-Oost exportkisten maken, gereedprodukten op slaan, evenals standmateriaal en dergelijke en de expeditie doen. De totale personeelsbezetting van de electronische orgelfabriek in onze gemeente groeide naar 80 personen, die voornamelijk in de houtbewerkingsbranche werk zaam zijn. WADDINXVEEN Het huidige bestemmingsplan Zuidkade 1 voorziet in de bouw van ongeveer 350 huizen: 40 procent woningwetwoningen, 40 pro cent premie-woningen en 20 vrije sec- torwoningen. Met de Eminent- terreinen aan de Schielandstraat en de Kerkweg-West erbij ontstaat een bouwmogelijkheid voor in totaal onge veer 560 woningen, waarvan ongeveer 45 op het terrein aan de Kerkweg- West. Voor de te bouwen 560 huizen gaat de gemeente uit van een nieuwe verdeling: 30 procent woningwetwoningen, 45 procent premiekoopwoningen en 25 procent vrije sectorwoningen. Dat be tekent meer premiekoopwoningen en minder woningwetwoningen. Overi gens is dit geen definitieve verdeling. Bij de uitwerking van Zuidkade 1 is hierover nog discussie mogelijk. Uit gangspunt van de gemeente is wel in dit deel van Waddinxveen geen flats te bouwen, doch wel in beperkte mate ”- gestapelde” laagbouw. In ieder geval wordt Zuidkade 1 dichter bebouwd dan aanvankelijk de be doeling was. Waddinxveens in ontwik keling zijnde woonwijk zal wat dit bet reft vergeleken kunnen worden met de opzet en inrichting van Groenswaard 3 (zonder flats dan). Met de rijksbijdrage van 5,5 miljoen gulden in het vooruit zicht om het tekort dat door de Eminent-operatie ontstaat te dekken zijn de volgende grondprijzen becij ferd: f 12.500,- en f 14.500,- voor wo ningwetwoningen, f 18.500,- ƒ25.000,- voor premiewoningen en f 40.000,- - f 150.000,- voor vrije sec torwoningen. (inclusief een aantal voorwaarden), het taxatierapport noemde een bed rag van bijna 11 miljoen gulden) op gekomen. omdat er 2,1 miljoen op tafel kon wor den gebracht door de grond voor de 45 vrije sectorhuizen bij de Kerkweg-West met f 10.000,- per kavel te verhogen, door meer vrije sector- en premiekoop woningen te bouwen, door een betere verkavelingsmogelijkheid en door eni ge aanpassing van de kavelprijzen in het bestemmingsplan Zuidkade 1. Om het renteverlies van de Eminent- operatie te beperken is er een zeer strak uitvoeringsschema opgesteld, die uitgaat van meer huizenbouw dan de 130 die Waddinxveen van de provincie tot en met 1979 mag bouwen. Voor het college van Burgemeester en Wethou ders is dat geen probleem, onder meer omdat voor het bijhouden van de na tuurlijke groei in onze gemeente toch al 210 huizen per jaar nodig zullen zijn. ALBLAS De onderhandelingen met houthandel Alblas, over de aankoop van ongeveer 1,2 hectare in het bestemmingsplan Zuidkade 1 om er 60 huizen te kunnen bouwen, zijn op niets uitgelopen. Wel licht zal er nog wel worden gepraat met een aantal andere grondeigenaren om - nu Eminent BV gaat verhuizen - van het woongebied een ruimtelijk goed in gerichte woonplek te kunnen maken. Dat zal overigens gepaard gaan met de nodige bestemmingsplanwijzigingen voor zowel de terreinen aan de Schielandstraat als aan de Kerkweg- West. In het gemeentehuis was woensdag 20 april, toen de gemeenteraad discussieerde over de grondruil met Emi nent B V, aanwezig de minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma. Hij bezocht de raadzaal op uitnodiging van het Weekblad voor Waddinxveen. Op informele wijze sprak hij met burgemeester mr. AG. Smallenbroek en de wethouders. Daarna richtte hij zich nog even tot de gemeenteraad, zittend vanachter de collegetafel. Voordat het zover was dronk hij een biertje, dat hem - zoals de foto laat zien - aangeboden zou worden door gemeentebode C. van Gils. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Focko van Dantzig}.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5