Waddinxveen: 6206 huizen I II Super-lego-huizen van Waddinxveners trekken nog volop de aandacht waarvan 1860 woningwet Gemeentelijke bekendmaking Indeling Be Fair- volleybal een publicatie van de Gemeente Waddinxveen PROVINCIALE STATEN KIEZEN EERSTE KAMER DRIEKWART EEUW WONINGWET Dat provinciaal bestuur van ons Wim v. Breemen liep in Brugge e I ven, getiteld 'De Oplevering WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977 WADDINXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft een brochure uitgege ven, getiteld 'De provincie Zuid- Holland, tussen rijk en gemeente". De 32 pagina's tellende brochure geeft een beknopt overzicht van wat het bestuur van onze provincie is en wat het doet. Ter illustratie van de taken en werkzaamheden van de provincie is onder meer een serie kleurenfoto's opgenomen. De bro chure is gratis verkrijgbaar in het provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade 1 in Den Haag. In een serie publikaties in het Week blad voor Waddinxveen willen we proberen de lezers wat meer te in formeren over het bestuur van de provincie waarin wij wonen en leven. Dit is de woning aan de Piasweg. FotoWeekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN De indeling van de eerste teams van Be Fair-volley bal voor het komend seizoen ziet er zo uit: Derde Divisie G Dames: Tonegido SC 2, Voorburg; Thornax, Woerden; van Santen Leyland 2, Den Haag; van Santen Leyland 3, Den Haag; Roswell 2, Voorburg; ’t Galjoen, Rijswijk; Leski W, Wassenaar; Be Fair, Waddinxveen; Gemini/K 2, Voorscho ten, Passage/VCJ, Schiedam; Waterlan ders, Mieuwkoop; AV ’40, Delft. Promotieklasse Zuid-Holland Heren: Haak/Novo, Noordwijk; Leython 1, Leiden; Tornado 1, Delft; LUSV, Le- mede ondertekend door de minister van financiën, mr. N. G. Pierson en de minister van justitie, mr. P. A. Cort van der Linden, in verband met de finan ciële regeling voor de bouw van wo ningwetwoningen en met de mogelijk heid tot onteigening van grond voor woningbouw. In de memorie van toelichting werd het woningvraagstuk de kern van de sociale politiek genoemd. Voorzichtigheidshalve werd ook vermeld dat niet gegarandeerd kon worden dat na aanneming van de wet iedereen op korte termijn over een be hoorlijke woning zou kunnen beschik ken. Het wetsontwerp werd op 19 april 1901 met 72 tegen 4 stemmen door de T- weede Kamer aangenomen en op 19 jun 1901 met 25 tegen 19 stemmen door de Eerste Kamer. Op 22 juni 1901 volgde publikatie in het Staatsblad, terwijl de wet, zoals gezegd, op 1 augustus 1902 in werking trad. De uitvoering van de wet kwam lang zaam op gang. Bouwverordeningen moesten binnen twee jaar na 1 augustus 1902 tot stand komen, welke termijn la ter op drie jaar werd gesteld omdat veel gemeentebesturen geen haast maakten. Zo weet ik (H. J. Langman, redactie) een gemeenteraad die net op het nip pertje de verordening vaststelde maar van zo’n lichte constructie dat gedepu teerde staten vijf keer de verordening terugstuurden. De gemeenteraad trok wel aan het kortste eind maar had er mee bereikt dat de verordening zoveel later werd ingevoerd aangezien eerst op 22 maart 1908 gedeputeerde staten de verordening goedkeurden. De han tering van de bouwverordening ging hier en daar stuntelig wegens geen of onvoldoende bouwtoezicht. De eerste woningwetwoningen kwamen eerst in 1905 met de verstrekking van‘een uit betaald rijksvoorschot van f 16.500,- voor de bouw van tien woningen, ter wijl in dat jaar 24.000 woningen werden gebouwd. Deze trage gang van zaken had ken nelijk als oorzaak dat de woningwet als geheel nieuw en vreemd werd ervaren. Dit was reeds tot uitdrukking gekomen tijdens de behandeling in de Eerste Ka mer, waarvan vele leden - 19 tegen stemmers - de wet zagen als een in breuk op de gemeentelijke autonomie en de mogelijkheid tot beperking van de eigendomsrechten zonder scha deloosstelling. Dit alles is verleden tijd, hoewel in sommige gemeenteraden nog wel eens de vrijheid van de burger om te bouwen zou moeten prevaleren boven de eisen die de bouwverordening of andere voorschriften stellen. Hoe het zij, ondanks dat er nog onge wenste woningtoestanden zijn en velen nog wachten op passende huisvesting, mag gesteld worden, in navolging van hetgeen oud-minister In ’t Veld schreef in het gedenkboek ”50 jaar woning wet”, dat er weinig wetten zijn die op het levensbeeld van ons volk een zó grote invloed hebben uitgeoefend als de woningwet, zowel wat de oude als de nieuwe wet betreft. Dat deze invloed een heilzame is geweest, is zeker een motief om aandacht te schenken aan het feit, dat de moeder-woningwet nu 75 jaar geleden in werking is getreden. WADDINXVEEN Geregeld trekken in Waddinxveen de wel eens zo genoemde "super-lego-huizen” aan de Piasweg en in Broekhuizen nog alle aandacht. Het zijn de vier houten huizen, waarvoor de basis wordt gevormd door een bouwpakket. Van deze droomwoningen staan er drie in Broekhuizen, het bungalowwijkje aan het einde van de Wil- helminakade, en één aan de Piasweg. Volgend de bewoners is het wonen in dergelijke huizen een stuk aangenamer dan in stenen woningen. Het zou er warmer en gezelliger zijn. Bovendien zijn deze super-lego-huizen goedkoper, terwijl de bouw ervan sneller gaat, zodat de arbeidskosten beperkt kunnen blijven. GERUISLOOS De overgang van de oude naar de nieuwe wet mag geruisloos zijn gegaan in 1965, aan de invoering van de oude wet is heel wat voorafgegaan. In het mi dden van de 19e eeuw begon de erbar melijke huisvesting van zovelen aan dacht te trekken. Met anderen werd in het bijzonder door artsen in woord en geschrift aangedrongen op verbetering. Gezondheidscommissies en bouw verordeningen mochten in sommige gemeenten gekend worden, maar de adviezen van deze commissies vonden weinig gehoor bij de gemeentebestu ren. De naleving van de bouwveror dening liet vaak te wensen over wegens het ontbreken van of wegens onvol doende bouwtoezicht. In 1853 gaf Koning Willem III opdracht aan het Koninklijk instituut van in genieurs te rapporteren over de eisen, waaraan een goede arbeiderswoning zou moeten voldoen. In 1868 schreef de Maatschappij van handel en nijverheid een prijsvraag uit hoe deze bouw het best kon worden gestimuleerd. In 1870 verscheen de dissertatie van D. O. van Engelen ’’Over arbeiderswoningen”. In 1896 verscheen een rapport van een commissie, met als leden de hooglera ren mr. H. L. Drucker en mr. H. B. Greven en de Amsterdamse advocaat mr. J. Kruseman, ingesteld door de Maatschappij tot nut van ’t algemeen. Deze commissie signaleerde het bes taan van krotwoningen in oude buurten van steden en dorpen, alsmede het in on voldoende mate aanwezig zijn van goe de en goedkope woningen. Zij oordeel de een goede woning te rekenen tot de allereerste vereischten om den werk mansstand te verheffen”. Vele aanwij zingen daarvoor gaf de commissie en drong aan op de totstandkoming van een woningwet. Zo zijn veel meer ge schriften verschenen en congressen ge houden tot verbetering van de volks huisvesting. KERN SOCIALE POLITIEK Het resultaat was dat op 11 december 1899 mr. H. Goeman Borgesius als mi nister van binnenlandse zaken een ont werp voor een woningwet bij de Twee de Kamer indiende. Het voorstel was besteden dat de provincie ter beschik king heeft. Die begrotingsbehandeling duurt een week. Eerst worden zo genaamde ’’algemene beschouwingen” gehouden, waarin provinciale staten het totale beleid van de provincie kri tisch bekijken. Daarna wordt de begro ting per hoofdstuk behandeld. Een wat bijzondere taak van provincia le staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Ter toelichting op dit werk een klein beetje staatsinrichting. Nederland is een parlementaire demo cratie. Dat betekent dat ons land als ge heel wordt bestuurd door een regering in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer, samen de Staten- Generaal genoemd. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder kiezen de leden der Staten-Generaal. De Tweede Ka mer wordt direct gekozen (de kiezers kunnen net als bij de verkiezing van provinciale staten het vakje voor de kandidaat van hun keuze rood maken) en de Eerste Kamer indirect. Dat gaat zo: de leden van provinciale staten, zelf direct door de burgers gekozen, zijn de kiezers voor de Eerste Kamer. Leden van de Eerste Kamer worden voor zes jaar gekozen, maar Eerste- kamerverkiezingen zijn er om de drie jaar. ’t Is wat ingewikkeld, maar zo gaat het; om de drie jaar treedt de helft van de Eerste Kamerleden af. Omdat er 75 leden zijn, moeten er na de eerste drie jaar 38 leden aftreden en na de volgen de driejaar 37. De groep van 38 leden wordt gekozen door de provinciale staten van Noord- Brabant, Zeeland, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Friesland, de groep van 37 door de staten van Gelderland, Overijssel, Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. En of het allemaal nog niet moeilijk genoeg is, als er veran deringen in de Grondwet moeten wor den aangebracht, worden zowel Eerste als Tweede Kamer ontbonden (dat be tekent zoveel als: alle leden treden af en er komen nieuwe verkiezingen), dan moet de hele Eerste Kamer in één keer worden gekozen en wordt er geloot welke groep dan na driejaar weer moet aftreden. Omdat deze manier van kie zen toch wel erg omslachtig is en bo vendien tot gevolg heeft dat de Eerste Kamer ’’achterloopt” bij de politieke verhoudingen, wordt er ijverig nage dacht over een nieuwe wijze van sa menstelling. dden; DOS 2, Schoonhoven; Zovoc 1, Zoetermeer; Be Fair, Waddinxveen; DVC, Driebruggen; Jodan Boys 1, Gouda; Gemini/K 3, Voorschoten; Hessels/BMW, Delft; AV ’40, Delft. Oefenprogramma Be Fair Dames 1 20 augustus: Vierhout/Valbovol 2-Be Fair 25 augustus: 19.30 uur Be Fair-Orion. 27 augustus: Driekamp te Woerden. 9 september: Be Fair- Haak/Novo. 10 september: Jodan Boys-Be Fair 15 september: Be Fair-Thornax. Bijzondere data: 15 augustus: 10.30 uur sporthal Waddinxveen. 3 september: Ter gelegenheid in ge bruikneming sporthal? Starlift/Biok- keer-Turnhout VC (kampioen België). 9 september: Demonstratie volleybal Be Fair dames en heren in sporthal. 17 september: Interland volleybal da mes: Nederland-Polen. WADDINXVEEN/DEN HAAG Waar gaan nu die voordrachten van ge deputeerde staten zoal over? Met an dere woorden, waarover beslissen de leden van provinciale staten in hun ver gaderingen? Over verordeningen (be paalde voorschriften), die de bescher ming van het landschap ten doel heb ben (kampeerterreinen, ligplaatsen woonschepen), of verordeningen die gericht zijn op waterstaataangelegen- heden (grondwater, waterkwaliteit e.d.). Ook stellen de staten de reglementen van waterschappen vast. Verder hou den ze zich in de vergaderingen bezig met het uiteindelijk vaststellen van st reekplannen. Daar is dan al een hele lange voorbereidingstijd aan voorafge gaan. Veel agendapunten van de statenverga deringen gaan over subsidies. Op vrij wel alle terreinen van de samenleving biedt de provincie, meestal samen met de gemeenten en het rijk, financieel de helpende hand. Provinciale subsidies zijn er o.a. voor de organisaties en in stellingen die zich met de volksgezond heid bezighouden, voor restauratie van monumenten, voor de inrichting van recreatiegebieden in de provincie, voor de aanleg van recreatieve fietspaden die door gemeenten of waterschappen worden aangelegd, voor muziekscho len,, orkesten, toneelgroepen, amateur toneel, oudheidkundig onderzoek, volksuniversiteiten, bibliotheek, sport, kooruitvoeringen enzovoort. Kortom, iedere inwoner van Zuid-Holland profi teert wel op de een of andere manier van de subsidies die de provincie geeft. Natuurlijk hoort tot het werk van pro vinciale staten ook het vaststellen van de begroting. Je zou kunnen zeggen, dat gedeputeerde staten eens per jaar een ’’huishoudboekje” maken. Daarin staat dan hoe Zuid-Holland zich voor het komende jaar voorstelt het geld te k Deze woning en die op onderstaande foto zijn te vinden in het bungalowwijkje Broekhuizen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Zondag werden de wereldkampioenschappen voor ve teranen (atleten ouder dan 40 jaar) in het Belgische Brugge gehouden. De bekende Belgische atleet Gaston Roelants werd zowel op de 10 als op de 25 kilometer wereldkampioen. De Waddinxveense atleet Wim van Breemen van de sportclub Antilope deed ook mee en finishte als 176e van de 1000 deelnemers in een tijd van 1 uur 38 min. en 4 seconden. Het was een leuk parcours van drie ronden, die de deelnemers elke keer door het Olympia stadion te Brugge leidde. De bekende Nederlandse atleet Piet van Alphen legde beslag op de 6e plaats. Er waren deelnemers uit 35 landen. VERGADERING COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN VERGADERING COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN: donderdag 4 augustus a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeente huis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN WONINGBOUW VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 9 augustus a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR BURGEMEESTER SPREEKUUR BURGEMEESTER: In verband met vakantie van de burgemeester, wordt het spreekuur op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur waargenomen door de loco-burge- meester, de heer H. Huizer. WADDINXVEEN Volgens het Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1976-1977 werden er vorig jaar in onze gemeente 124 huizen gebouwd (98 premiewoningen en 26 vrije sectorbouw) en werden er 157 in aan bouw genomen (48 woningwetwoningen, 76 premiewoningen en 33 vrije sectorbouw). Slechts 10 huizen werden aan de woningvoorraad onttrok ken. Dat betekent dat er op Nieuwjaarsdag van dit jaar in Waddinxveen 6206 woningen stonden en er 42 andere bewoonde ruimten waren. Van deze 6206 huizen zijn er 4346 (70 procent) in de vrije sector/premiesfeer en 1860 (30 procent) woningwet. In Waddinxveen is nu het streven meer premiekoopwoningen neer te zetten en minder woningwetwoningen. Toch kennen we al 75 jaar woningwetwoningen. Maandag, zo we ten we van de heer H. J. Langman die daarover een artikel schreef in het weekblad De Nederlandse Gemeente van 29 juli, was het driekwart eeuw geleden dat de woningwet in werking trad. Een feit dat ongemerkt passeert. Dit in tegenstelling met het 50-jarig bestaan van deze wet. Toen verscheen een gedenkboek, werd in Den Haag een tentoonstelling georganiseerd en kwam dit jubileum op andere wijze in de algemene belangstelling. Mogelijk is daarvoor nu geen reden omdat deze woningwet is vervangen door de nieu we woningwet, die op 1 augustus 1965 - nu juist twaalf jaar geleden - in werking trad. Toch mag de datum van 1 augus tus 1902 in herinnering worden ge bracht daar de nieuwe woningwet een voortzetting, een ’dochter” genoemd mag worden van de moeder en de moe der een omkeer gebracht heeft in de volkshuisvesting in ons land. Van der Drift schreef in het eerste hoofdstuk van zijn ’’volkshuisvesting” over de woon gelegenheid van de mens in de loop der eeuwen, die niet zo juichend was totdat in 1901 de victorie kwam, onze grote woningwet, sociale wet bij uitnemend heid, die tot heil heeft gestrekt van tienduizenden en nog eens tienduizen den.” i1 iMr

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9