OP ZONDAG 16 OKTOBER de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Prettige vakantie J BRUGKERK GAAT DICHT wij gaan verbouwen e Rabobank O WADDINXVEEN TORIhlS Nieuwsblad Onafhankelijk huis kopen? huis verkopen? vero/ol= tourna Restauratie gaat 14 maanden duren en 2 miljoen gulden kosten 1 Betrapt Ruilbeurs in Gouda I Drog. Bouma heeft weer wat! verboom makelaardij b.v. m wi I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen U kunt gedurende deze periode voor uw bankzaken terecht aan het hoofdkantoor Kerkweg 161 of aan het bijkantoor Groensvoorde 14 te Waddinxveen. g 1 VAN 22 AUGUSTUS tot en met 9 SEPTEMBER 1977 zal ons bijkantoor KON. WILHELMINAPLEIN 2 GESLOTEN ZIJN. Op MAANDAG 12 SEPTEMBER hopen wij U op het bijkantoor Kon. Wilhelminaplein 2 yveer volledig van dienst te kunnen zijn. I 1 s i Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... R lui HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN I f 33e JAARGANG - Nr. 1524 Fa. VAN DER LINDE Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Boskoop: Zijde 3-5 Tel. 01727-2544 -i 4 VRFOSOl plisse: de unieke zonwering WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1977 Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter VerbakelJ drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen I WADDINXVEEN Auto-cassette- radio’s en accu’s vormden de buit die een zeventien- en een negentienjarige jongen uit Waddinxveen zich afgelopen nacht hadden toegeëigend bij Garage Boonstoppel. De beide knapen hadden zich door een openstaand raam toegang tot het pand verschaft. De gewaarschuwde politie kon de twee jongens op heterdaad bet rappen. «----ter H VERVANGENDE RUIMTEN Nu het kerkgebouw tenminste veertien maanden niet gebruikt zal kunnen wor den en ook het daarachter gelegen Het Anker niet beschikbaar zal zijn voor het jeugdwerk, wordt al een poosje uit gekeken naar vervangende ruimten. De mogelijkheid bestaat dat voor de kerk diensten dubbele diensten gehouden zullen worden in het Hervormd Wijk- gebouw De Hoeksteen aan de Es- doornlaan, dan wel dat er gebruik zou kunnen worden gemaakt van de gere formeerde Kruiskerk aan de Passage. Besprekingen daarover zijn nog gaan de, evenals over het eventueel plaatsen van enkele keten bij de kerk om daar het jeugdwerk voortgang in te kunnen laten vinden. Nog niet bekend is wie de Brugkerk gaat restaureren. Volgende week maan dag zullen door de rijksdienst Monu mentenzorg in samenwerking met het architectenbureau Van Dam, Van der Sterre en Van Straten uit Leiderdorp en de kerkvoogdij van de Centrale Her vormde Gemeente een aantal voor dit werk capabele bedrijven worden uitge kozen om dan te bekijken aan de hand van de orderportefeuille, vakmanschap WADDINXVEEN Naar alle waarschijnlijkheid wordt zondag 16 oktober de laatste dienst (afscheidsdienst van de met emiritaat gaande ds. J. van den Heuvel) gehouden in de hervormde Brugkerk aan de Weekblad voor Waddinxveen DOKTERSDIENST zaterdag Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot ld u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Kerkweg-Oost. Het Godshuis gaat dan dicht voor een ingrijpende res tauratie die tot Kerstmis 1978 zal duren. Met de zeer lang verwachte opknapbeurt van de uit 1837 stammen de neoklassicistische kerk, die sinds 1961 op de monumentenlijst staat, is f 1.437.456,- gemoeid. Bij dit bedrag komen nog de inrichtingskosten, zodat het totaal voor de Brugkerk uit te ge ven bedrag neerkomt op rond f 2.000.000,-. Aan de bijna anderhalf miljoen gulden kostende restauratie draagt het ministerie van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk 50 pro cent bij, de provincie Zuid-Holland 10 procent, de gemeente Waddinxveen 30 procent (welk besluit nog moet worden genomen) en de Centrale Hetvormde Gemeente 10 procent. Omdat hervormd Waddinxveen al ja renlang wordt geconfronteerd met de noodzaak van een op te knappen Brug kerk is er in de loop der tijd een bedrag van tussen de f 600.000,- en f 7.00.000,- bij elkaar ingezameld, het geen betekent dat de restauratie geen financiële ’’pijn” behoeft op te leveren. Immers, het aandeel van de kerkelijke gemeente komt neer op zo’n 650.000,- (10 procent van de restau ratiekosten plus de gehele inrichting). e.d. wie de Brugkerk zal mogen opk nappen. TERUGGERESTAUREERD Het kerkgebouw zal worden ’’terug gerestaureerd” in zijn oorspronkelijke staat. Dus een kerk uit het jaar 1937, zij het dat er enkele concessies zullen wor den gedaan. De galerij zal bijvoorbeeld niet worden afgebroken, maar met twee rijen worden verminderd. Daar mee wordt bereikt dat de Brugkerk in totaal maar 180 plaatsen zal moeten missen en dat er nog 900 zitplaatsen over zullen blijven. In de kerk zullen weer drie lichtkronen komen te han gen. De voorzitter van de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente, de heer G. van Ringelenstein, is er bijzon der mee ingenomen dat de zeer moei zame onderhandelingen van de laatste jaren nu meteen goed resultaat konden worden afgerond. Hij zei dat de ge sprekken steeds in een goede sfeer zijn gehouden, hoewel er behoorlijk aan getrokken moest worden om de kerk dit najaar inderdaad gesloten te krijgen voor de ingrijpende restauratiebeurt. Langer kerken in dit gebouw had tot de onmogelijkheden gehoord. ENQUETE Drie jaar geleden werd begonnen met het betrekken van de Centrale Her vormde Gemeente bij de toekomst van de Brugkerk. Er werd toen een enquete gehouden, waarin bleek dat 2 van de 3 hervormden de mening was toegedaan dat de bouw van een nieuw kerkge bouw diende te worden overwogen. Hier speelde kennelijk de hogere kos ten van onderhoud bij een eventuele restauratie een belangrijke rol in de oordeelsvorming. Niettemin werden de restauratiemogelijkheden tot op de bo dem uitgediept. Het bleek namelijk dat de sinds 1961 op de Monumentenlijst voorkomende Brugkerk hoge ogen zou gaan gooien bij een eventuele restaura tie en de in dat verband te verstrekken forse subsidies. Er werden zelfs ver schillende potjes op het subsidievuur gezet: bij het ministerie van Sociale Za ken (bestrijding van de werkloosheid) en bij CRM. In dat verband stelde de Waddinxveense gemeenteraad in het voorjaar van 1973 f 15.000,- beschik baar voor het laten maken van een res tauratieplan, waarvoor in juni 1975 ook de hervormde lidmaten warm wilden lopen. Eensgezind kozen ze toch voor restauratie. WADDINXVEEN/GOUDA Gestimuleerd door het grote succes tij dens het vorig seizoen, wordt weer ges tart met de Goudse ruilbeurs voor ver zamelaars van postzegels, oude pren tbriefkaarten, oude munten enz., en wel op zaterdag 20 augustus, en verder op iedere le en 3e zaterdag van de maand. De beurs is geopend van 14.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden in de aula van de Professor Gunningschool aan de Koningin Wilhelminaweg 1 te Gouda. Wist u dat bij ons voor slechts f 0,25 meer uw foto-afdruk 30% GROTER KAN ZIJN. Ook geven wij nog steeds bij het ontwikkelen en afdrukken van uw kleuren of zwartwit foto’s eenzelfde fotorolletje als u inlevert GRA TIS bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 geld en goede raad Hoof dkantOOC. Kerkweg 161 Telefoon alle kantoren 01828-4566 HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1