1.500 Deelnemers I zwemvierdaagse? Raadslid stelt 7 schriftelijke vragen over sluiting van woonoord 544 Vrouwen (72,1%) deden mee aan het baarmoederhalskankeronderzoek I een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking WAT DOEN NU PRECIES GEDEPUTEERDE STATEN? Dat provinciaal bestuur van ons Opgave zwemvierdaagse van het openlucht- iToch geslaagde ■Vakantieweken W. M. L. van Breemen: ’Hierover vroegtijdig contact met gemeente?’ Concordia weer volop gestart met repetities Nieuwe oproep voor 211 vrouwen op 22 augustus a I' -1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin lage deelnemerskosten iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim gNaam jVEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1977 HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! procent) en de vrouwen die in 1939 zijn geboren het best (96 van de 124, dat is 77,4 procent). De vrouwen die het twee maanden gele den hebben laten afweten zijn door prof. dr. L. Burema, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige Ge zondheidsdienst in Rotterdam, nog één keer uitgenodigd om op maandag 22 augustus in het Anne Frank-centrum mee te doen aan het zo belangrijke on derzoek naar baarmoederhalskanker. Deze ziekte kan namelijk worden gene zen als ze tijdig genoeg wordt opge rende vier Avondfen 500 resp. 250 meter heeft gezwommen, ontvangt een bron zen medaille, wanneer het de eerste maal is, dat hij deze sportieve prestatie volbrengt. Zij die voor het tweede jaar meedoen, ontvangen de zilveren me daille; voor het derde jaar ontvangt men de gouden medaille en vervolgens met inscriptie "4”, goud met inscriptie ”5”, etc. WADDINXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft een brochure uitgege ven, getiteld 'De provincie Zuid- Holland, tussen rijk en gemeente’’. De 32 pagina’s tellende brochure geeft een beknopt overzicht van wat het bestuur van onze provincie is en wat het doet. Ter illustratie van de taken en werkzaamheden van de provincie is onder meer een serie kleurenfoto's opgenomen. De bro chure is gratis verkrijgbaar in het provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade 1 in Den Haag. In een serie publikaties in het Week blad voor Waddinxveen willen we proberen de lezers wat meer te in formeren over het bestuur van de provincie waarin wij wonen en leven. Vandaag: Wat doen nu precies Ge deputeerde Staten? Volgende week: De vele taken van een commissaris der Koningin. jaren diverse Turkse gezinnen onder dak in onze gemeente gekregen. ’’Ver der wachten wij op de definitieve plan nen die de NKF met het woonoord heeft”, aldus de heer Huizer. WADDINXVEEN De organisatoren van de voor de derde maal in Waddinxveen te houden zwemvierdaagse (openluchtbad De Sniep, [maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus) verwachten toch zeker 1.500 deelnemers. Vorig jaar waren het er meer dan 1.300 en in 1975 nog maar enkele honderden (het spektakel stond toen nog in de kinderschoenen en werd in het overdekte bad gehouden). Naast de zwemvierdaagse is er elke avond in het openluchtbad wat te doen. De laatste dagen hebben A. R. Bakker (gemeente), W. van Minnen (zwem bad), A. J. Troost (zwembad), mevrouw A. Th. Nieuwenhuyzen-Tillemans (De Gouwe), D. Verweij (De Gouwe) en P. 1. van der Laarse (Waddinxveense Reddingsbrigade) diverse afspraken voor de zwemdemonstratie op maan dag 22 augustus, het reddend zwemmen op dinsdag 23 augustus, het schoon- en komisch springen op woensdag 24 au gustus, het waterpolospektakel op don derdag 25 augustus en de komst van Neerlands snelste zwemster Enith Bri- githa op vrijdag 26 augustus nader kun nen regelen. acht de directie de tijd gekomen om ook de nu nog in deze huisvesting verb lijvende buitenlandse werknemers te integreren in de Nederlandse samenle ving. Omdat de Turken daar zelf tegen zijn, zetten ook de gekozen leden van de NKF-ondernemingsraad vraagte kens achter de voorgenomen sluiting van het woonoord. Steeds staan dan ook sociale plannen en aanvullingen daarop ter disussie. WADDINXVEEN Aan het in Waddinxveen gehouden baarmoeder- halskankeronderzoek hebben 544 vrou wen meegedaan. Dat is een opkomst percentage van 72,1. Er waren 899 vrouwen opgeroepen. Het aantal afzeg gingen bedroeg 144: baarmoeder ver wijderd (47), reeds door huisarts onder zocht (92), geen tijd/drukke werkzaam heden Ij, overige redenen (4). Wat bij het nader bekijken van de op- komstcijfers direct opvalt is dat de vrouwen die in 1923 zijn geboren in de tweede week van juni het slechtst zijn opgekomen (63 van de 95, dat is 66,3 kele'praktische wenken: bij het onder zoek zal gevraagd worden naar de da tum van het begin van de laatste mens truatie en naar het eventueel gebruik van voorbehoedsmiddelen, bij pilge bruik ook naar de naam van de pil. Ook de naam en voorletters van de huisarts zullen worden gevraagd. Het aantal vrouwen - geboren in de ja ren 1923-1942 - dat opnieuw wordt op geroepen bedraagt 211, van wie 28 op eigen verzoek. De reeds 544 in juni onderzochte vrouwen hebben reeds schriftelijk bericht gehad van de uit slag van het onderzoek. „KETELHUIS’’ I Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 WADDINXVEEN De eerste Wad- Bjjnxveense Vakantieweken: zitten er L,p. Het blijken twee geslaagde weken te zijn geworden, zodat - aldus de orga niserende werkroep - volgend jaar weer vakantieactiviteiten zullen worden georganiseerd. Van de achter ons lig- Igende vakantieweken het volgende ver- slag: "Maandag 25 juli gingen we van start meteen dagtocht naar Avifauna, maar deze moest vanwege het slechte weer een dag uitgesteld worden. Dinsdag Igingen we welgemoed op stap en het is een heel geslaagde dag geworden. Woensdag 27 juli stond Sport en Spel op het programma op het atletiekter- rein van Antilope. De Waddinxveense ■jeugd heeft zich uitstekend geamuseerd met de diverse spelen en deze dag kan een succes genoemd worden. Vrijdag ■29 juli gingen we verder met de jiereninstuif met kwis. Er waren 50 kinderen met allerlei dieren zoals hon- den, cavia’s, konijnen, katten en speel- Bgoedbeesten. Ook hier waren (zoals bij alle activiteiten) prijzen te winnen. Deze activiteit is vanwege het grote ■succes zeker voor herhaling vatbaar.” ■"Zaterdag 30 juli vond de bromfietsral- l|y plaats waarin de iets oudere jeugd Ivan Waddinxveen zich goed uit kon le- Iven en bekers kon winnen. Maandag 1 I augustus was er de vliegerwedstrijd op Ihet veld aan de Jan Campertlaan waar ■veel mooie vliegers de lucht ingingen. Deze dag heeft iedereen veel pret be- Izorgd. Dinsdag 2 augustus draaiden we een kinderfilm van Pim Pandoer waar ■veel kinderen zich mee uitstekend ver- I maakten.” ■’Woensdag 3 augustus hadden we op het parkeerterrein bij ’t Ketelhuis de Ikindertalentenjacht waar veel jong IWaddinxveens talent het podium bet- Irad en hun kunsten vertoonden zoals ■zang, dans, goochelen, imitatie en een Itumvoorstelling, welke de le prijs in de ■wacht sleepte. Vrijdag 5 augustus bes loten wij de activiteiten met een voor- litelling van het vermaande poppent- Iheater ”De Regenboog” met Sneeuwi- Itjeen de zeventien dwergen.” WADDINXVEEN/DEN HAAG De zes leden van gedeputeerde staten vor men samen met de commissaris van de Koningin het dagelijks bestuur van de provincie. Elke woensdag vergaderen ”G.S.” in het Provinciehuis, waar zij ook hun werkkamer hebben. De gede puteerden hebben aan hun werk een (meer dan) volledige dagtaak, dit in te genstelling tot de ’’gewone” statenlie den die hun werk doen naast hun dagelijkse bezigheden. Nog even voor alle duidelijkheid, de gedeputeerden blijven lid van provinciale staten. Ze zitten echter tijdens de vergaderingen in de Statenzaal niet tussen de andere 77 leden, maar naast de commissaris. (Dit in tegenstelling tot de gang van za ken in ons parlement, ministers kunnen geen lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer). De gedeputeerden hebben, behalve het hiervoor al genoemde werk ter voorbereiding van de statenverga deringen, een aantal taken, waar de ”- gewone” leden van de provinciale sta ten niet aan te pas behoeven te komen. Artikel 108 van de provinciewet om schrijft het werk van gedeputeerde sta ten kort en krachtig: ’’Gedeputeerde staten houden op al wat de provincie aangaat voortdurend toezicht”. Dat is natuurlijk gemak kelijker geschreven dan gedaan. In hoofdlijnen komt het dagelijks werk van de gedeputeerden hierop neer: - voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van provinciale staten; - het beheer van de provinciale finan ciën; - het toezicht op de waterschappen en op waterstaatswerken; - het toezicht op de gemeentebesturen (voornamelijk controle op de wijze waarop de gemeenten met hun geld omgaan en op de door de gemeente gemaakte bestemmingsplannen); - het uitbrengen van adviezen aan de regering; - het medewerken aan de uitvoering van wetten en algemene maatregelen van bestuur; - het beslissen in administratieve ge schillen, de z.g. administratieve recht spraak; - het regelen van de eigen huishouding der provincie. Over al deze taken kunnen de leden van provinciale staten de gedeputeer den ter verantwoording roepen. Dat kan gebeuren door het stellen van schriftelijke vragen of tijdens het zo genoemde ’’vragenuurtje”, dat tijdens elke statenvergadering wordt gehou den. Bij de uitvoering van een deel van hun taken raadplegen de gedeputeer den de vaste commissies van advies en bijstand, die zijn samengesteld uit sta tenleden. Deze commissies worden terzijde ges taan door ter zake kundige ambtena ren. De vergaderingen van deze com missies zijn openbaar en de bezoekers kunnen er ook het woord voeren over de agenda of over andere zaken, die tot de taak van deze commissies behoren. In die commissievergaderingen ’’peilt” de gedeputeerde, die als voorzitter opt reedt, de mening van de leden over een door het college in te dienen voorstel. Omdat vrijwel alle fracties in de com missies zijn vertegenwoordigd, kan in zo’n vergadering blijken, welke wijzi gingen nog in een voorstel van gedepu teerde staten zouden moeten worden aangebracht, willen de staten ermee akkoord gaan. Ook worden in de com missievergaderingen zaken behandeld die de gedeputeerde best in zijn eentje zou mogen beslissen, maar die hij toch eerst even wil ’’doorpraten” met de sta tenleden. ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK Een belangrijke, tijdrovende taak van gedeputeerde staten is de zogenoemde administratieve rechtspraak. Hierbij treden de leden van gedeputeerde sta ten, al naar gelang het onderwerp ver deeld over drie "kamers”, steeds onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin, op als ’’rechters” in geschillen naar aanleiding van beslis singen van gemeenten en waterschap pen. Iemand die bijvoorbeeld van de gemeente waar hij een café had willen beginnen geen drankvergunning heeft gekregen en meent dat hij daar toch recht op heeft, kan aan gedeputeerde staten vragen die gemeentelijke beslis sing ongedaan te maken. Hij gaat dan ”in beroep” bij gedeputeerde staten, wordt uitgenodigd te verschijnen voor de kamer die zich met de Drank- en Horecawet bezighoudt en kan daar dan, eventueel terzijde gestaan door anderen, zijn zaak komen bepleiten. De leden van de kamer beslissen dan of de gemeente in kwestie juist heeft ge handeld of niet. De vergaderingen van de kamers, met uitzondering van de bijstandkamer, zijn openbaar en de uitspraken worden ge publiceerd in het Provinciaal Blad. Krijgt men ook geen gelijk van gedepu teerde staten, dan kan men zich nog wenden tot de Kroon (Koningin en mi nisters). In dat geval adviseert de Raad van State. De belangrijkste wetten, die aanleiding kunnen geven tot een beroep bij gedeputeerde staten zijn de Algemene Bijstandswet, de Wet op de Dierenbescherming, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de Woonruimtewet, de Drank- en Horecawet en wetten op het gebied van onderwijs, verkeer en vervoer en wa terstaat. Op een aantal van de taken van gede puteerde staten wordt elders in deze serie nog nader ingegaan. Maar uit het voorgaande blijkt al duidelijk dat het werk van een gedeputeerde in zo’n gro te en dichtbevolkte provincie geen een voudig karwei is. Er komt ook steeds meer werk bij. Naast de wekelijkse ver gaderingen van het college, van de ka mers voor de behandeling van adminis tratieve geschillen, van de vaste com missies van advies en bijstand zijn er nog de bijeenkomsten van commissies uit gedeputeerde staten, die belangheb benden horen bij goedkeuringen van bijvoorbeeld gemeentelijke bestem mingsplannen en het verlenen van ont heffingen op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening. Daarbij komen dan pog allerlei contacten in de provin cie, een burgemeester, die eens wat problemen met een gedeputeerde wil ’’doorpraten”, een bespreking met een waterschap. En dan natuurlijk niet te vergeten de contacten met de provinciale ambtena ren, die de gedeputeerden in hun dagelijks werk bijstaan met hun gespe cialiseerde kennis. REACTIE In een eerste reactie op deze schrif telijke vragen van de PSP- gemeenteraadslid Van Breemen, zei wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), in wiens portefeuille sociale zaken, volksgezondheid, markt- zaken en huisvesting zit, dat vestiging- sleider ing. J. J. Kimmel van NKF Ka bel BV aan de Noordkade het gemeen tebestuur van Waddinxveen onlangs op de hoogte had gesteld van de voorgeno men sluiting van het Turkse woonoord. Over de mogelijke gevolgen daarvan voor Waddinxveen op het gebied van de huisvesting van eventuele buiten landse werknemers zou de NKF de gemeente nog nader informeren. Daar is nog geen sprake van geweest. Wel lo pen er bij de gemeente een aantal aan vragen voor huisvesting, maar zoals duidelijk zal zijn hebben in de loop der II WADDINXVEEN Het PSP-gemeenteraadslid W. M. L. van Breemen wil weten op welke wijze en in welke mate het Waddinxveense gemeentebestuur is of wordt betrokken bij de sluiting van het houten woonoord voor buitenlandse werknemers uit Turkije ’’Anadolu” van NKF Kabel BV aan de Noordkade. Hij heeft daar het college van Bur gemeester en Wethouders maandag zeven schriftelijke vragen over ges teld. Zoals het Weekblad voor Waddinxveen al op woensdag 13 juli kon berichten heeft de directie van dit concern het voornemen dit woo noord uit 1965, waar eerst 200 ’’gastarbeiders” verbleven, maar nu nog 90, in augustus 1978 te sluiten. In de ondernemingsraad van NKF Kabel BV, met vestigingen in Delft, Waddinxveen en Delfzijl, wordt al geruime tijd gesproken over de toe komst van het naar de landstreek Ana- tolië, in de buurt van Ankara, genoem de woonoord Anadolu. Na twaalf jaar VERGADERING COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN VERGADERING COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR LIJKE ZAKEN: dinsdag 16 augustus a.s., aanvang 19.30 uur jn het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID VERGADERING COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: woensdag 17 augustus a.s., aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR BURGEMEESTER SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. LANDELIJK Ier dagen te zwemmen. Het is mo- Landelijk gezien is de zwemvierdaagse -j - j-1 uitgegroeid tot een werkelijk nationaal recreatief evenement. Dit jaar zullen naar verwachting 350.000 deelnemers, W.M.L. van Breemen (Progressievent de Waddinxveense - als de Delftse ves tiging van de NKF, mede tot de verant woordelijkheid van de gemeente be hoort? - Kan uw college meedelen welke maatregelen, eventueel in samen werking met de woningbouwverenigin gen, genomen kunnen worden om een goede huisvesting na de eventuele op heffing van het woonoord te garan deren? - Is uw college van mening dat het wel of niet kunnen garanderen van een goe de huisvesting na de opheffing van het woonoord een belangrijke factor be hoort te zijn bij de definitieve beslissing over de opheffing, en dat om deze re den de gemeente in een vroeg stadium hierbij betrokken behoort te zijn? - Indien uw college bij dit overleg tus sen de Turkse werknemers, de onder nemingsraad en de directie van de NKF nog niet betrokken is, kan uw col lege dan aangeven welke mogelijkhe den zij ziet om hier wel bij betrokken te worden? WADDINXVEEN Het fanfarecorps Concordia is weer volop met de repeti ties begonnen. Omdat het Gereform- merd Verenigingsgebouw wegens ver bouwingswerkzaamheden niet beschik baar is is het voorlopig adres voor nieu we leden voor de afdeling muziek J. H. van Hoven, Tesselschadelaan 46. De afdeling drumband zit nagenoeg vol; er is hier nog plaats voor één persoon bo ven de 16 jaar, die de tenortrom zou moeten bespelen. Voor de afdeling minimajorette is de aanmelding voorlopig gesloten (men kan zich wel op de wachtlijst laten zet ten). Bij de afdeling majorettes voor de leeftijd van 15 tot 19 jaar (repetitie in De Rank aan de Esdoornlaan elke maandagavond van acht uur tot half tien) zijn nog twee plaatsen open. Het bestuur van het fanfarecorps Con cordia vraagt een ieder, die op de Wad dinxveense muziekvereniging een beroep willen doen, vroegtijdig te be spreken, minimaal 14 dagen van te vo ren. Dat voorkomt vaak teleurstellin gen. Soms moet zelfs worden gepro beerd 80 man in twee dagen op de been te zien krijgen. De eerste mars heeft Concordia geboekt op zaterdag 27 au gustus. WOONRUIMTE ZOEKEN Het is de bedoeling dat in Wad dinxveen wonende en bij de NKF werkzaam zijnde buitenlandse werk nemers elders woonruimte zoeken of krijgen aangeboden. Dat betekent dat een groot aantal Turken naar Delft ver huist, omdat zij daar nu al werken bij de moedervestiging van de NKF. Elke dag wordt met busjes op en neer gepen deld. Destijds was het Turkse woonoord aan de Noordkade een landelijk voorbeeld van de wijze waarop buitenlandse werknemers door hun werkgevers kon den worden gehuisvest. Maar met het laten overkomen van de gezinnen, het verlangen naar een eigen huis en de ge voelde behoefte aan integratie wijzigde zich het beleid en kwam er een einde aan het stichten van woonoorden zoals Anadolu er nu nog één is. ZEVEN VRAGEN De zeven schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethou ders over de sluiting van Anadolu lui den als volgt: - Is uw college op de hoogte van het voornemen van de directie van NKF Kabel BV om het woonoord voor bui tenlandse werknemers uit Turkije ”A- nadolu” op te heffen? - Heeft de directie over de consequen ties van deze sluiting, speciaal wat bet reft de toekomstige huisvesting van de bewoners van dit woonoord, in een vroegtijdig stadium contact opgeno men met de gemeente? - Indien dit contact er geweest is, op welke wijze is dit verlopen? - Wanneer de NKF niet meer wil of kan zorgen voor de huisvesting van een deel van haar werknemers, inwoners van de gemeente Waddinxveen, is uw college dan van oordeel dat de huisvesting van deze werknemers, zowel werkzaam in WENKEN Vrouwen die op de onderzoekdatum menstrueren kunnen beter een andere afspraak maken. Bij zwangerschap kan het onderzoek niet plaatsvinden. En- Zoals bekend begint in Waddinxveen de zwemvierdaagse op alle avonden om 17.00 uur, doch om een ruime mo gelijkheid tot deelname te bieden, heeft men de gelegenheid te starten ’s mor gens tussen 7.00 en 9.00 uur en ’s avonds tussen 17.00 en 19.30 uur. Er zijn ook dit jaar weer vijf avonden en ochtenden beschikbaar, zodat men bij verhindering op één der dagen, toch de gelegenheid heeft, de verplichte afstan den vir o-- - - --- - gelijk voor iedereen, die de zwemkunst meester is, om deel te nemen; er is geen tijdslimiet, waarin de afstand moet wor- a_. den gezwommen. Tevens is het toeges- individueel of in groepsverband (gezin, school, vereniging etc.) verspreid óver circa 425 zwembaden, vier dagen lang 500 meter zwemmen. Het overgrote deel van de deelnemende plaatsen sluit het zomerseizoen af. Feestelijk omdat rond de sportieve activiteit vele geva rieerde en onderhoudende nevenactivi teiten worden georganiseerd. De een afsluiting van het zomerseizoen te zijn, doch tevens een aansporing tot een re- spoord. Met een speciaal onderzoek, dat zeer eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd, is het mogelijk het begin van deze ziekte te ontdekken, zodat er tijdig iets aan gedaan kan worden, als dit nodig mocht zijn. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten en gaat op afspraak. taan te rusten in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Men mag het water echter niet verlaten. De deelnemerskosten aan de zwem- --r- vierdaagse zijn zo laag mogelijk gehou- op deze - feestelijk ingerichte - wijze Jen, nl. f 3,50 per deelnemer. Deze kosten dienen gelijktijdig bij de aan melding aan de kassa van het zwembad te worden voldaan. De entree voor toe- schouwers is 0,50. De zwemvierdaag-. zwemvierdaage beoogt niet slechts se gaat te allen tijde door, ook al moch ten de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Ieder deelnemer, die gedu- gelmatige sportieve vrijetijdsbesteding. -uitknippen- i kw Z~1 n n rro n j (Deze ingevulde bon inleveren bij de kassa I zwembad). Adres Woonplaats J '''leemt deel aan de Nat I 4e, 5e, 6e, 7e, 8e keer*) leeftijd jaar man/vrouw*) 250/500 meter per dag*) de Nationale Zwemvierdaagse voor de le, 2e, 3e, I Doorhalen wat niet van toepassing is. 've'ns^eren *0 jaaF kunnen 250 m per dag zwemmen, als zij dit g uitknippen ^■■MMMM-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5