SPECIAAL VOOR U NKF WADDINXVEEN HOOFDZETEL TELE- 700 UITZENDINGEN COMMUNICATIE? Te grootste showroom van zonweringen vindt u in "Boskoop! 6 Bedroefde hervormde dominee Kleine objecten in De Moriaan Toonzaal van GEB bezoek waard Peuleyen 15, telefoon 2604 KLACHTEN BEZORGING Uniek kerktelefoon-platenprogramma SOUDANESE PTT’ers LEREN BIJ NKF Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen 1 99 99 OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Verboom (LidNB>j v°\ u o I TALENPRAKT1CUM doorlopend talenopleidingen op elk niveau studiecentrum gouda iW\ Ir ■S de^Ö-qweringsspeciali§ten WADDINXVEEN/DELFT De organisatieverandering bij NKF Kabel BV - met onder andere een vestiging aan de Waddinxveense Noordkade - komt deze maand in een beslissend stadium. De onder nemingsraad van het concern krijgt namelijk op maandag 29 augustus Buiten zonwering Binnen zonwering Deur- en raamhorren Vouwdeuren de naar Bootstraat 7, Boskoop. ©(01727F3890. programma "Speciaal voor missarissen van het bedrijf een be zoek aan het complex aan de Wad- dinxveense Noordkade. Ze werden rondgeleid door vestigingsleider ing. J. J. Kimmel. AFSCHEID PORTIER Laten we nog even doorgaan in de en de derde lustrum, in maart 1978. Het tweede lustrum in maart 1972 werd ge vierd met een extra lange uitzending van negen uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds. En dat allemaal met twee bandrecorders en een platenspeler. Vier jaar geleden ging het om de 470e uitzending. Vandaag was het de 700e. Volgende week de 701e. En zo zal dat - naar de luisteraars hopen - week-in- week-uit door blijven gaan. Buiten het unieke kerktelefoonprogramma om ontmoeten de luisteraars naar ’’Speciaal voor u” elkaar nog op vier ontmoe- tingsmiddagen per jaar. Zo bestaat er een bijzondere band tussen het kerk telefoonprogramma van de Centrale Hervormde Gemeente en de vaste luis teraars ervan. 7 Wad- dinxveen en het kiezen van de hoofdze tel van de telecommunicatiekabelpro- bereid. Omdat een forse kabelorder voor Saoedi Arabië nog even op zich laat wachten zullen onder andere in Waddinxveen dit jaar geen nieuwe mensen worden aangenomen, wel nog enkele mensen voor de montage afdelingen. Als en aantal 63- en 64- jarigen gebruik gaat maken van de re geling voor vervroegd pensioen zal ruimte voor nieuw personeel ontstaan. I bestaan in feite uit een aantal kabel tjes die bij elkaar geslagen zijn. De machine kan 128 kabeltjes tot één ka bel bundelen. De Waddinxveense NKF beschikt verder over een nieu we granulaatopslag en transportmet hode. Dat betekent dus een nieuwe en moderner verwerkingsmethode voor de isolatie van met kunststof geï soleerde kabelprodukten. Werd het materiaal vroeger in zakken aange voerd, nu is er sprake van een vol waardige en efficiënte opslag en dito transport. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1977 NIEUWE KANTINE De aan de Weidezoom wonende heer j Kimmel heeft pas ook de nieuwe kan- tine van zij bedrijf officieel in gebruik genomen. Tot vöor kort was het j slechts mogelijk het meegebrachte boterhammetje te nuttigen en werd er alleen maar gezorgd voor koffie, thee en frisdranken. Nu is men in staat de i gebruikers van de kantine een volled- i dge lunch voor te schotelen. Het ma- WADDINXVEEN De op Eerste Paasdag (zondag 10 april) i als predikant van de Centrale 1 Hervormde Gemeente van Wad dinxveen zijn intrede gedaan heb- bende ds. Joh. Verwelius (”De i Heere is waarlijk opgestaan”, was i zijn intredetekst uit Lucas 24 1 34a) is nu al weer zo’n vier maan den hier werkzaam. Dat was voor de dominee uit Veenendaal, die i hier eerder arbeidde, reden zijn 1 geloofsgenoten in wijk Oost iets toe te vertrouwen over wat hem is opgevallen. Hij doet dat in het laatste nummer van de Hervorm- de Kerkbode. Ds. Verwelius schrijft daarin het volgende: ”Het is ongeveer 4 i maanden dat ik weer in uw mid- 1 den mag arbeiden. En ik krijg zo langzaan aan weer wat zicht op de gemeente. Velen die er toen wa- ren zijn niet meer. Ouderen en 1 jongeren zijn uit dit leven weg- gerukt, soms onverwacht. En J weet u, gemeente, wat me ook is opgevallen? Wel, dat er nog al i zijn die toen ik vorige keer hier stond nog trouw kerkelijk meeleefden. Toen trouwden ze in i de kerk. Deden zelfs belijdenis des i geloofs, hielden hun kinderen ten doop. Of werden ook zelf ge- i' doopt. Kwamen ter catechisatie, i, gingen naar de kerk.” ”En tot mijn droefheid moet ik vaststellen dat ze nu, zoals men i' dat noemt, nergens meer aan doen. Nooit meer in de kerk ko- men. Zelfs ouderlingenbezoek weigeren. Inderdaad, dat bed- roeft me. Immers ze weten beter, j want ze zijn bij de waarheid grootgebracht. Dus willens en wetens onttrekken zij zich aan de dienst des Heeren. Wat erg. Denk j er wel om Christus zegt: ”En ie gelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, i van dien zal men overvloediger 1 eisen”. j Hier is een verdrietige predikant van de Centrale Hervormde Gemeente aan het woord. Laten we zijn ontboezeming met wat cij- fers illustreren over de kerkelijke gezindte van de Waddinxveners en i' dan naar gegevens uit het gemeentelijk persoonsregister en de volkstelling 1971 Er zijn nu 7.740 mensen die zeg gen hervormd te zijn. Dat is 37,4 i' procent. In 1968 was dit percen- i tage 44,8. Het aantal rooms- katholieken bedraagt 4.401. Dat is 21,2 procent nu en 19,3 in 1968. De gereformeerden tellen 2.385 zielen en zijn van 12,4 procent in 1968 nu uitgekomen op 11,5 pro- 1 cent. Het aantal mensen dat op- geeft geen godsdienst te hebben is in Waddinxveen in negen jaar tijd gestegen van 15,3 naar 20,8 pro- i cent. Dat zijn er dus nu welgeteld 1 4.308. Inderdaad neemt ook in deze gemeente de onkerkelijk- heid toe en onder andere ds. Joh. Verwelius merkt dat aan den lijve. duktie en duktie, telecommunicatie- ontwikkelingsafdeling Bij ons ziet u het, zoals het straks bij u thuis hangt. O.a. OROLSCHERMEN (in vele uitvoeringen) GMARKIEZEN (óók reparaties en vernieuwen) OJALOEZIEËN ©ROLGORDIJNEN De allergrootste keuze! Échte service en garantie. Alléén bij (W BEi B Bt€) WADDINXVEEN Vanmiddag (woensdag) is de 700e uitzending van ’’Speciaal voor u”, het wekelijkse muzi kale verzoekplatenprogramma van de Centrale Hervormde Gemeente, ”de lucht ingegaan”. ”We hebben geen bij zondere dingen gedaan, maar zoals ge bruikelijk veel psalmen en geestelijke liederen gedraaid om naar te luisteren en om mee te zingen. Verder hebben we jarige luisteraars gefeliciteerd en natuurlijk verzoekplaten laten horen”, vertelt mevrouw N(el) W. Havenaar- Sekeris van de Berkengaarde 16. Ze is de producente, samenstelster en presentatrice van het kerktelefoon programma dat week-in-week-uit de belangstelling heeft van zo'n vierhon derd bejaarden, alleenstaanden, zieken en gehandicapten. Op het kerktele- foonnet van de Centrale Hervormde Gemeente zijn tegen de 200 woningen aangesloten. Huize Souburgh telt als één aansluiting. Vanzelfsprekend wordt niet alleen geluisterd naar dit verzoek- programma, maar ook naar de kerk diensten die elke zondag via de kerk telefoon worden uitgezonden. Want daar is dit communicatiemiddel in de eerste plaats voor. ’’Toch deed ruim 14 jaar geleden zich de behoefte gevoelen iets meer met die kerktelefoon te gaan doen, dan het ’’al leen maar” uitzenden van kerkdiensten uit één van de Waddinxveense her vormde kerken”, zegt de 43-jarige me vrouw Havenaar-Sekeris, de vrouw op wiens schouders de realisering van het kerktelefoonprogramma nog altijd gro tendeels rust al wordt zij daarbij enthou siast geholpen door mevrouw J. C. Hoogendoorn-Bos, mevrouw A. G. N. Huizinga-Baerveldt, mevrouw A. S. Sekeris-de Gier en mevrouw T. Verwey-Goudriaan. Sinds dit jaar zijn de dames Sekeris-de Gier en Vermey- Goudriaan ook betrokken bij de pre sentatie. WADDINXVEEN/GOUDA Waneer u een elektrisch apparaat of gastoestel gaat kopen, is het handig om vooraf te weten hoe dat eruit ziet, hoe het werkt en er vragen over te stellen aan iemand die er wat van af weet. Natuurlijk kan men hiervoor in de winkel terecht. Een andere mogelijkheid is het brengen van een bezoek aan een toonzaal van een elektriciteits- of gasbedrijf. In de toonzalen van elektriciteits bedrijven vindt men naast grote elektrische apparaten, zoals for nuizen en diepvriezer, ook kleine huishoudelijke apparaten, zoals mixers, elektrische pannen, strijkijzers en haardrogers. In de toonzalen van gasbedrijven ligt het accent op verwarmingsappa raten. Daarnaast vindt men er fornuizen, geisers en andere gas toestellen. Het is goed om te weten dat het Gemeenschappelijk Energiebed rijf Gouda en omstreken elektri sche apparaten en gastoestellen in een eigen toonzaal aan de Nieuwe Gouwe O.Z. 2 in Gouda (tel. 01820-21222) komt. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Er wor den daar geen praktijkproeven gedaan, terwijl er ook geen ver koop is. duktie, waarvoor de belangstelling van de directie uitgaat naar de vestiging aan de Noordkade. De plannen zijn niet al leen bedoeld om de NKF economisch sterker te maken, maar er wordt ook gestreefd naar zinvol werk en daardoor een goede sfeer en het opheffen van isolement en frustatie tengevolge van een gecentraliseerde organisatie. NKF Kabel neemt overigens nog altijd nieuwe mensen aan, hoewel een reeks van interne verschuivingen zijn voor- WADD1NXVEEN De raadscom missie voor sociale zaken en volksge zondheid komt woensdagavond 17 au gustus om half acht in openbare verga dering bijeen. Onder voorzitterschap van wethouder H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) wordt in het gemeentehuis de volgende agenda be handeld: 1. Vaststelling notulen vergadering 11 mei 1977. 2. Mededelingen inzake: a. indicatiecommissie bejaardenoor den; b. baarmoederhalskankeronderzoek. 3. Jaarverslag Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening. 4. Schrijven ministerie C.R.M. dd. 16 juni 1977 inzake het formatiebeleid m.b.t. de gezinsverzorging voor de jaren 1977 tot en met 1981. 5. Rondvraag. 27 MAART 1963 Als leidster van de meisjesclub ”’t Mos terdzaadje" stond mevrouw Havenaar- Sekeris ("Ik zou dit werk niet willen missen. Het is een stukje van mijn leven geworden. Je krijgt zulke fijne en leuke reacties") op woensdag 27 maart 1963 aan de wieg van "Speciaal vor u”. Im mers, het was al een vaste gewoonte ge worden dat de erg gezellige jaarverga deringen van dé meisjesclub via de kerktelefoon werden uitgezonden. En de ouderen onder ons genoten daar bij zonder van. Maar dit waren jaarverga deringen. "De tussenpozen waren te groot," vond ook mevrouw Havenaar- Sekeris. "Daarom trokken we de stoute schoenen aan en vroegen en kregen toestemming om toen eens in de drie weken rechtstreeks een verzoekplaten programma voor de bejaarden, alleen staanden en gehandicapten te verzor gen”. Er werd veertien jaar geleden va nuit "Het Anker" aan de Kerkweg- Oost uitgezonden. Later werd dit tot op de dag van vandaag het Hervormd Wijkgebouw - nu "De Hoeksteen". Niet alleen de plaats van uitzending veranderde, maar ook de frequentie. Het enthousiasme kende geen grenzen, zodat in 1964 al om de veertien dagen werd uitgezonden, terwijl men in 1965 besloot "Speciaal voor u” elke woens-' dagmiddag "de lucht in te laten gaan”. Mevrouw N. W. Havenaar-Sekeris, de vrouw achter het kerktelefoon- "g-”c M” van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Zij het dat vanaf dat moment het ver zoekplatenprogramma op de band wordt opgenomen, alvorens het wordt uitgezonden. ZORG "Die rechtstreekse uitzendingen in het begin waren een hele zorg”, weet me vrouw Havenaar-Sekeris nog. "Het soms niet al te best opzetten van de pla ten was nog lang niet het allerergste. Een keer zou Reiny Oskam platen meenemen van haar tante. Zij zou die vlak voor de uitzending ophalen. Maar wat bleek: haar tante was niet thuis. Goede raad was duur. Omdat we uit zonden vanuit ”De Anker” aan de Kerkweg-Oost ging Reiny naar de aan de Kerkweg-Oost wonende organist J. van Dijk, die werd overgehaald op het Brugkerk-orgel maar wat te gaan spelen om toch maar een beetje een volwaardig programma te krijgen. We misten tenslotte nogal wat platen. Af gesproken werd dat Reiny Oskam bij het orgelspel zou zingen. Gelukkig is alles goed gegaan. Maar spannend was het wel. Want u begrijpt, dat ik tweemaal moest pauzeren om de appa ratuur van "Het Anker” in de Brug- kerk op te stellen en van de Brugkerk weer in "Het Anker”. Kijk, met die in geblikte uitzendingen van nu behoort dit nu natuurlijk allemaal tot het verle den." Het draaien van verzoekplaten is door de jaren heen de hoofdmoot van "Spe ciaal voor u” gebleven. In de discot heek zitten twee- tot driehonderd pla ten, die konden worden aangeschaft dank zij de bijdragen van de vaste luis teraars. Het laat zich raden dat psal men (vooral psalm 68 vers 10), koren (vox Jubilans en Dient Den Heer), gemeentezang, Kees Deenik en tegen woordig Henry Schipper, maar ook Gert en Hermien Timmerman graag gehoord zijn. Mevrouw Havenaar-Sekeris en haar helpsters (”Ja, inderdaad, alleen maar vrouwen. De man komt hier niet aan te pas”) zie het als hun taak de bejaarden, alleenstaanden, zieken en gehandicap ten een paar uur per week - elke woens dag van half vier tot vijf uur - met hun muzikale verzoekplatenprogramma te amuseren. En hen ook iets mee te ge ven. Tenslotte werkt het ook evangeli serend als je weet dat de luisteraars ook kennissen en vrienden uitnodigen te komen luisteren. "Mensen meestal die wat verder van het evangelie staan", weet mevrouw Havenaar-Sekeris. Zij draait niet alleen platen, maar leest ook voor of komt met gedichten op de proppen als het aantal verzoeken, feli citaties en muzikale groeten te gering zijn om er een uitzending mee te vullen. ONTMOETINGSMIDDAGEN "Speciaal voor u” is op weg naar het personele sfeer. Portier C. van der Vlist, eerst als zodanig werkzaam voor Dobbelmann, sinds 1962 voor NKF Kabel BV, heeft afscheid geno men wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De bewa- kingsman heeft in totaal 20 jaar in deze functie gewerkt. Vestigingslei der ing. J. J. Kimmel noemde de heer Van der Vlist een accuratie medewer ker en - zonder afbreuk te doen aan de andere bewakingsmensen - één van de beste portiers. Diverse ge schenken werden het deel van de man die gedurende 15 jaar het visite kaartje voor de NKF in Waddinxveen is geweest. Stilgestaan dit jaar werd ook bij het 25-jarig dienstverband bij de NKF van de heer W. Laterveer. De jubila ris is werkzaam bij het kabelproject- bureau (KPB). Hij kwam in 1952 bin nen op de zwakstroommontage. De heer Laterveer, die toen een wat stille jongeman in een lange stofjas was, werd betrokken bij het tekenwerk en bekleedt nu sunds vier jaar een technisch-administratieve functie. Hem werden de gouden NKF- versierselen, het getuigschrift en het afdelingscadeau overhandigd. Tot slot een aantal Waddinxveense ge slaagden voor tweede kabelmonteur: J. Nieumeijer, J. A. de Kwaadsteniet, N. Ramp en W. B. Kuypers. van de directie een plan voorgeschoteld, waaruit zal moeten blijken hoe belangrijk het fabriekscomplex in onze gemeente in de naaste en ver dere toekomst zal blijken te worden. Bekend is dat een andere organisatie structuur van het NKF-concern al sinds 1975 besproken wordt. Deze veran- ken van de nieuwe kantine heeft overigens nogal wat voeten in de aarde gehad. Dat komt omdat de eerst andere plannen waren, maar die bleken te kostbaar. Op het program ma staat verder nog uitbreiding van het sanitair met een toiletgroep. Omdat NKF Kabel maar matig aan de weg timmert willen belangrijke fei ten in de bedrijfs- en in de perso neelssfeer nog wel eens ongepubli ceerd blijven. Zo is bijvoorbeeld aan de Noordkade een nieuw type kabel- slagmachine in gebruik genomen, waarmee zogenaamde bundelkabels voor telecommunicatiedoeleinden WADDINXVEEN In verband met de door NKF Kabel BV met Soedan afgesloten grote telecommunicatieor- der komen dezer dagen een aantal PTT’ers uit dat land naar Wad dinxveen voor een opleiding in de montage van hier gemaakte kabels. Dat gebeurt in een daarvoor speciaal op het fabrieksterrein aan de Noord kade neergezet gebouwtje. De Soeda- nese PTT-mensen krijgen les van Waddinxveense deskundigen. Kortgeleden kreeg de kabelfabriek ook ander (hoog) bezoek. Vergezeld door de raad van bestuur van de NKF-Groep BV brachten namelijk enkele leden van de raad van com-' gemaakt worden. De bundelkabels deringen zouden geen invloed hebben op het personeelsbestand van deze Philips-dochter, waar rond 12.000 men sen werken, waarvan 6.000 in Neder land, en tot doel hebben de NKF als ge heel een sterke positie in de kabelin- dustrie te bezorgen. In maart vorig jaar kwam er een hoofdproduktiegroep (HPG) Energiekabel (Delft) en een hoofdproduktiegroep Telecommunica- tiekabel (Waddinxveen en Delfzijl). HOOFDZETEL In de ondernemingsraad van deze maand komt aan de orde een verdere verdeling tussen de Energiekabelpro- de Telecommunicatiepro- verhuizing van UITGEBREID GEÏNFORMEERD De Waddinxveensde NKF- medewerkers zijn steeds uitgebreid, zo wel schriftelijk als mondeling, geïnfor meerd over de in een eindfase ver kerende organisatie-verandering van wat sinds 1970 heet de NKF-Groep en haar werkmaatschappijen. Met een be tere structuur (vijf noofdproduktie- groepen (HPG’s) met werkmaatschap pijen in o.a. Delft, Waddinxveen, Delf zijl, Amsterdam, Emmen en in landen als Duitsland, Zuid-Afrika, Indonesië, Turkije en Brazilië) wil men het hoofd bieden aan een verminderde afzet in het binnenland, verscherpte concur rentie op de binnenlandse markt en verscherpte concurrentie op de exportmarkt. Om een nieuwe aanpak vroeg verder het olie-exporterende naties behoefte heb ben aarT complete (vaak grote) telefoon- of sterkstroomprojecten en veel minder geinteresseerd zijn in ka- beltypen per haspel. Vandaar dat be hoefte werd gevoeld aan een zo goed mogelijke bundeling van interne krach ten en mogelijkheden om zo goed mo gelijk internationaal te opereren. Over het aanwijzen van Waddinxveen als zetel voor de hoofdproduktiegroep Telecommunicatiekabel is het afgelo pen jaar uitgebreid gediscussieerd. Ge vreesd werd eerst dat bij overplaatsing van telecommunicatiemedewerkers van Delft naar o.a. Waddinxveen en in Delft arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Regionaal bekeken bleek dat niet net geval te zijn. Intussen zijn al tiental len mensen naar de Noordkade over geplaatst. De vestiging Waddinxveen is in de nieuwe opzet een zoveel mogelijk zelfstandige produktie-eenheid van de hoofdproduktiegroep Telecommunica tiekabel. De functie-inhoud van vesti gingsleider ing. J. J. Kimmel is er door vergroot. Zijn (HPG-T) directeur is dr. ir. F. H. Kreuger. WADDINXVEEN/GOUDA In de tententoonstelling ’’kleine objecten” in het Goudse stedelijk museum ”de Mo riaan" aan de Westhaven 29 zijn objec ten te zien die het midden houden tus sen edelsmeedkunst en kleinplastiek. Meestal zijn het objecten zonder ge bruiksfunctie, bedoeld om voor de sier ergens neer te zetten of om terloops mee te spelen. Ze zijn gemaakt uit zil ver, koper, hout, perspex of roestvrijs- taal. Moderne materialen ontbreken dus niet. Traditionele materialen als hout zijn glad gepolijst overeenkomstig de moderne strakke vormgeving die het merendeel van de voorwerpen uit deze kollektie eigen is. De makers zijn uitge gaan van eenvoudige geometrische vormen, die gecombineerd, gevarieerd worden of van vorm veranderen. Dit laatste gebeurt soms in fasen, waarbij een serie het resultaat is. Soms ook zou men kunnen spreken van speelobjek- ten, waarbij door verwisseling van elementen steeds andere vormen en patronen ontstaan. In de tentoonstelling kan de kijker zien hoeveel mogelijkheden de op zich zo simpele geometrische vormen als ku bussen, bollen, cylinders, kegels voor de vormgeving bieden. In de collectie is werk opgenomen van Nil Andringa, Lucien den Arend, Berend Boden kamp, Francoise v.d. Bosch, Rob El- derenbos, Maria van Kesteren, Yvonne Kracht, Bruno Ninaber, Adriaan van Strien, Charlotte v.d. Waals, Rudolf Wolf en Jos Wong. De collectie ’’kleine objecten” kwam tot stand op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het minis terie van C.R.M., de Nederlandse Kunststichting te Amsterdam verzorg de de presentatie ervan. De collectie gaat vergezeld van een geïllustreerde informatiefolder. De tentoonstelling ’’kleine objecten” is te zien in het ste delijk museum "de Moriaan”, Westha- ven 29 en wel van maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.30 en van 13.30- 17.00 uur. Bovendien op zondag van 12.00-17.00 uur t/m 31 augustus. Op za terdag gratis toegang. koop-verkoop-huur na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 A> N. fc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7