de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORKAS J Dit is het pand dat Eminent BV aan de Staringlaan gaat bouwen Rabobank Q pRadio - T.V. 1 I Nieuwsblad Onafhankelijk huis kopen? huis verkopen? KLACHTEN BEZORGING v.d. Linde Peuleyen 15, telefoon 2604 verboom makelaardij b.v. jjj Exclusieve tekeningen vandaag in het Weekblad voor Waddinxveen Waddinxveen en Eminent Persbericht I defekt Bel dan j 01828-5890 w I De nieuwe winterreisprogramma’s liggen voor u klaar. RaSooarii Uw Televisiedokter in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen h Gordijnen van de Ploeg. I reizen^ mogelijk mag. Eindeloze f kollektie jeans- en i spijkerkleding helemaal voor jouuuu... [LidNBMj 22 ploegstoffen I Weekblad voor Waddinxveen 33e JAARGANG - Nr. 1527 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 het Bodegraafse bedrijf nieuwbouw te laten plegen F I De nieuwe Eminent-vestiging aan de Staringlaan zal zeker 14 miljoen gulden gaan kosten. Rijk en gemeente zullen aan de fabriek van electronische orgels 9,5 miljoen gulden overhandigen om de panden in Waddinxveen, inclusief de grond, te kunnen aankopen om daar de nodige woningbouw te kunnen plegen. SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Dorpstraat 38, tel. 2373 Zijde 3-5, Boskoop tel. 01727-2544 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Zoals bekend zullen op de in het dorps centrum vrijkomende grond - na af braak van de fabriekspanden daar - huizen worden gebouwd. Op de voor Waddinxveen zo gunstige beslissing is in het gemeentehuis ongeduldig ge wacht sinds de gemeenteraad na drie uur discussie op woensdagavond 20 april instemde met de grondruil. Het Eminent-plan steunt op drie pijlers: 1. verwijderen van overlast in de kernen van het dorp, 2. ruimte scheppen voor woningbouw dicht bij de kern en 3. for se versterking van de werkgelegenheid in Waddinxveen als in de sociale werkplaatsen die onderdelen toele veren. in gezamenlijk overleg te bezien of verplaatsing van het gehele bedrijf naar een industrieterrein buiten de kern mogelijk zou zijn. Hierbij zou dan ook de zgn. B- fabriek betrokken moeten wor den. Door de verplaatsing zou to taal 3,6 ha. grond, gelegen tegen de kern van het dorp, voor wo ningbouw beschikbaar komen. Hierop kunnen 200 woningen gebouwd worden. Al spoedig bleek echter dat de hoge kosten, verbonden aan dit project, het niet mogelijk maak ten een sluitende exploitatie- opzet voor de vrijkomende wo- ningbouwgronden op te stellen. Een rijksbijdrage is daarom een voorwaarde voor de realisering van de plannen. Bij schrijven van 1 maart 1977 hebben burgemees ter en wethouders de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verzocht een bijdrage op grond van het "Besluit bijd ragen reconstructie- en sanerings plannen” beschikbaar te stellen. Vooruitlopend op de beschikking van de minister heeft de raad in zijn vergadering van 20 april 1977 besloten de betreffende overeen komsten met Eminent BV aan te gaan, onder voorbehoud van ver krijging van de rijksbijdrage en de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de begrotingswijziging. Een tweede belangrijk motief wat bij de verplaatsing van Eminent meespeelde is de werkgelegen heid in de regio. Het Eminent- concern heeft een personeelsbes tand van 450 werknemers, waarvan 80 werkzaam te Wad dinxveen. Door de sterke groei van de productie verwacht de di rectie dat in 1980 ook buiten Bo degraven een orgelproductielijn zal moeten worden gerealiseerd, die werkgelegenheid zal bieden aan 170 personeelsleden. Het beschikbaar stellen aan Eminent van de gronden aan de Staring laan biedt de gelegenheid om de vervangende bedrijfsgebouwen f Zuidkade 6 Waddinxveen A V Achter Verbakel J De in Waddinxveen sterk uit te breiden vestiging van de Bodegraafse fabriek van electronische orgels heeft tussen 1966 en 1970 de produktie verdrievou digd, terwijl tussen 1970 en 1976 de produktie wederom werd verdubbeld, dit ondanks een stagnatie in de groei in 1972-1973. Het totale personeelsbes tand van het Eminent-concern bed raagt ongeveer 450 werknemers, waar van ongeveer 80 werkzaam zijn aan de Schielandstraat en aan de Kerkweg- West, voornamelijk in de meubelma- kersbranche. De planning is dat er in de Waddinxveense vestiging in 1982 te gen de 250 mensen werken. DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek. Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71tel. 01727-2834 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Het Weekblad voor Waddinxveen vindt het bijzonder plezierig vandaag al aan de hand van door Eminent BV gemaakte tekeningen te kunnen laten zien wat er in Waddinxveen-Noord voor nieuw bedrijfscomplex zal worden neergezet. Dezer dagen hebben wij ook gesprekken gevoerd met burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en Eminent’s financieel directeur C. Vreeken over deze voor de werkgelegenheid, woning bouw en ruimtelijke ordening zo uiter mate belangrijke zaak. Op deze ge sprekken komen wij in het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week terug. Het woongebied aan de Schielands- traat zal worden betrokken bij het bes temmingsplan Zuidkade 1 waar nu (met het terrein aan de Kerkweg-West mee gerekend) 560 huizen gebouwd zullen kunnen worden: ongeveer 145 vrije sec- torwoningen (26 procent), ongeveer 245 premiekoopwoningen (44 procent) en ongeveer 170 woningwetwoningen en beschutte sfeer-woningen (30 pro cent). Deze cijfers maken duidelijk dat ook het gemeentelijk beleid zich meer gaat richten op meer premiekoopwo ningen en minder woningwetwoningen. Ervan wordt uitgegaan dat Eminent in 1978 het eerste gedeelte van de nieuw bouw aan de Staringlaan in gebruik zal kunnen nemen en dat de tweede fase wat later zal zijn gerealiseerd. Als ’t zo mooi mogelijk mag. WADDINXVEEN Na lang wachten was het dan vorige week zover dat staatssecretaris J. L. N. Schaefer van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening er mededeling van deed 5.500.000,- aan de gemeente Waddinxveen te hebben toegekend om de panden van Eminent BV (electronische orgels) aan de Schielandstraat en de Kerkweg-West ont ruimd te krijgen en aan de Staringlaan. WADDINXVEEN Het gemeentebestuur van Wad dinxveen en de directie van Emi nent BV gaven vorige week woensdagavond dit persbericht uit: De burgemeester van Wad dinxveen en de directie van de or- gelfabriek Eminent BV maken bekend, dat staatssecretaris J. L. N. Schaefer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 24 augustus 1977 een rijksbijdrage, groot 5.5OO.OOO,-, heeft toege kend in de kosten verband hou dende met de ruiling van grond en verwerving van opstallen van twee fabrieken van Eminent BV. Aanleiding tot deze bijdrage is het feit dat zich thans de éénmali ge mogelijkheid voordoet zowel de fabriek aan de Schielandstraat (A-fabriek), als de fabriek aan de Kerkweg/Dorpstraat (B-fabriek) te verplaatsen. Ih verband met de realisatie van het bestemmingsplan Zuidkade 1 werden door het gemeentebes tuur onderhandelingen gevoerd met Eminent BV over de verwer ving van een strook grond van dit bedrijf waarop de ontsluitingsweg naar het woongebied Zuidkade 1 is geprojecteerd. Daarbij kwam de wens van Eminent BV naar vo ren aan de Schielandstraat inrit ten te maken voor zwaar vracht vervoer t.b.v. een belangrijke uit breiding van het fabriekscomp lex, welke op grond van het vi gerende bestemmingsplan mo gelijk is. Gezien de bezwaren die dergelijk vrachtvervoer voor de reeds aan wezige en nog te realiseren wo ningbouw met zich zouden bren gen, bleek Eminent BV op ver zoek van het gemeentebestuur bereid de plannen voor uitbrei ding enige tijd op te schorten om zodanig te situeren, dat optimaal rekening kan worden gehouden met de later te bouwen bedrijfs hallen voor de nieuwe orgelpro ductielijn. Tevens is er een grote samenwer king met een 5-tal sociale werkp laatsen, waar ongeveer 250 perso nen werkzaam zijn voor Eminent. Hierdoor is de personeelsverhou- ding Eminent-sociale werkplaats 2:1. Op grond van de prognose die is gemaakt indien de nieuwbouw in Waddinxveen gerealiseerd zou worden, zullen ruim 200 arbeidskrachten aanget rokken dienen te worden, wat ge zien vorenstaande personeelsver- houding voor de sociale werkp laatsen een arbeidstoename van 100 personen zou kunnen bete kenen. Gezien al deze factoren is de toe kenning van de rijksbijdrage van zeer groot belang, zowel voor de volkshuisvesting als voor de werkgelegenheid voor de regio. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Directie Eminent BV, C. Vreeken. Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 geld en goede raad

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1