ziet meer groei Handbal is TOOS-basketbal spectaculair, en fascinerend TOOS-gymnastiek zat zelfs in ’n boerenschuur KNVB gaat in sporthal De Sniep recreatiesport op poten zetten Voor eerste project afdeling Gouda viel keus op Waddinxveen Demonstratie Vires et Celeritas Een boekenbon? Er zijn goede resultaten Accommodatie jaren twintig groot probleem Selectieteam afdeling Gouda WADDINXVEEN Reeds een jaar lang speelt het afdelingsteam van de KNVB afdeling Gouda met succes wedstrijden, waarvan de belangrijkste zijn tegen dezelfde teams uit de andere afdelingen uit West II, t.w. de Afdelin gen Dordrecht, Leiden. Rotterdam en Den Haag. Met goed succes overigens, want als laatste zaalvoetbalafdeling wist Gouda toch het afgelopen seizoen beslag te leggen op de tweede plaats. Een actieve technische commissie met als technisch coördinator de welbeken de bondstrainer de heer H. Loerts, bes teedt veel scoutingsuren aan dit tech nisch werk. Hiervoor bezoeken zij veel wedstrijden en registreren op een spe ciaal kaartsysteem de verrichtingen van diverse spelers. Deze werkwijze vindt op dezelfde wijze plaats als het Jeugdp- lan Nederland. Democratisering van het voetbal De man die de recreatiesport in Waddinxveen gaat ontwikkelen Recreatie- sportinstuif in De Sniep Verboom [udNBMj Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 boekhandel veldwijk IIIIIIIIIIIIIHlIllIlHIlullllllllHIlllUlllllUllllllllllllllllllKIIIIIIKIIIIIIIIIIinlIlllllUIUIIIIIIIIIIlinlIllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii III lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 (SPORTHAL BIJLAGE) W 1 PASSAGE 53 - TEL. 2620 i- harte wel- i i t i i c 5 I t r i i i I z F d h s v V f e c f e 5 t f I W. we ge' spi do tei D< zei he m< de Hu va de hi< Di re he te: Hi Gi B< ba D kl Oi de br D St ge ht di ve ni zi V it n a t< k s k d n WIE ZIJN ER WELKOM In principe is iedereen welkom, man nen en vrouwen, ofschoon de belangs telling in het bijzonder uitgaat naar hen die nooit of nauwelijks aan sport ge daan hebben. Elke maandagavond ver zamelt men zich bij de sporthal alwaar in overleg met de heer Van de Water Ter voorbereiding op de wedstrijd te gen het Nederlandse Militaire zaalvoet balteam werd voor dit seizoen reeds een onderlinge oefenwedstrijd op 31 augustus in Gouda gespeeld. Ter verdere voorbereiding op de dis- trictskampioenschappen zal er op 14 september nog een wedstrijd gespeeld worden in Gouda tegen de kampioen van de Afdeling Utrecht, nl. Telkamp Sport uit Bodegraven en ter afsluiting van de voorbereidingen een weds trijd tegen de Afdeling Den Haag op 26 september a.s. eveneens in de Sporthal De Sniep te Waddinxveen. Opgemerkt moet nog worden dat uit de twee sterke zaalvoetbalverenigingen Verzijl Sport (Kampioen Afdeling Gou da) en Benco Uitzendbureau waar schijnlijk geen selectiespelers gekozen worden om het programma op 7 sep tember zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In andere wedstrijden worden deze spelers weer bij de selectie ge voegd. Informatie? De secretaresse is altijd bereid vragen beantwoorden: Haar naam en adres: Mevrouw M. Bruining- Quint, Wingerd 73, telefoon 4743. onderworpen. Bij de diverse groepen kunnen nog nieuwe leden worden geplaatst, maat vooral de selectiegroep kan nog best wat leden plaatsen. Dus oud- basketballers in Waddinxveen: Kom naar de gymzaal aan de Joh. Postlaan. De trainingen worden momenteel ge geven in de gymzaal aan de Joh. Post laan en wanneer de sportzaal in Groenswaard 3 klaar is zullen ook daar een aantal trainingen worden gegeven. De competitiewedstrijden zullen wor den gespeeld in de nieuwe sporthal en wel elke vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur terwijl voor de mini’s de hal gehuurd is op zaterdag van 11.00-13.00 uur en dan om de veertien dagen. Op maandag 5 september zal TOOS- basketbal ook een gedeelte van de ge combineerde openingsavond van TOOS-basketbal en TOOS-gymnastiek voor haar rekening nemen. De mini’s jongens en meisjes zullen de avond openen met een demonstratiewedstrijd tegen Rabo Bank Gouda. Na de gym- demonstraties zal een versterkt TOOS 1 een wedstrijd spelen tegen het Delftse Das 1 Das 1 dat het afgelopen jaar kampioen is geworden van het district Den Haag en promoveerde naar de 2e divisie. In dit team speelt o.a. Bill Sheridan, de bekende ex-coach van het Nederlandse team. TOOS zal worden versterkt met Gerard van Buuren en Vince Fritz van het Rotterdamse Musette/RZ (het voormalige Transol en vorig seizoen Disco Dancer) Gerard van Buuren heeft gespeeld bij Gerard de Lange en Remmington. Speelt erg spectaculair en heeft in het seizoen 'Kifll in het Nederlandse team gespeeld. Vince Fritz heeft in Amerika voor het Oregon States University gespeeld en liep door een blessure een profcontract mis. Samen met Gerard van Buuren wordt hij als de beste spelverdeler be schouwd. Het bestuur van de basketbalvereni ging TOOS hoopt op een grote belangs telling op 5 september. Dat bestuur bestaat tegenwoordig uit: Voorzitter Wim Westphal, De Genestetlaan 16, tel. 6121; Vice-voorzitter: Ronald van der Vis, Vijverlaan 16, tel. 2908; Secre taris: Thale Lesschen, Wilgenhorst 104, tel. 5350; Penningmeester: Chiel Smal- legange, Da Costaweg 26, tel. 4401; Wedstrijdsecretaresse: Addy Ruts, Dorpstraat 1tel. 3475; lid Peter Zwam- born, Van Mecklenburg Schwerinlaan 5, tel. 2956. Zij zijn gaarne bereid tot het geven van inlichtingen. Direct werd de jonge vereniging al geconfronteerd met het ’’zalenprob leem”. Getraind werd er in de gymnas tiekzaal aan het Koningin Wilhelmi- naplein, terwijl men voor het spelen van de competitiewedstrijden de gym zaal aan de Staringlaan gebruikte. De basketbalbestuurders van het eerste uur waren? Voorzitter: S. J. Melis; Vice- voorzitter: W. Westphal; Secretaris: Th. Oomen; Penningmeester: M. P. Smallegange; Wedstrijdsecretaris: N. Metselaar. De vereniging kon direct beschikken over een groot aantal le den, junioren en senioren. In het eerste competitieseizoen werd er met 2 juniorenteams, een dames- seniorenteam en een heren seniorenteam deelgenomen. Door al lerlei oorzaknliep het aantal leden terug en in het seizoen ’74/’75 werd nog maar met 3 teams aan de competitie deelgenomen, terwijl in het seizoen ’75/’76 een dieptepunt werd bereikt toen met veel pijn en moeite met 2 teams aan de competitie werd deel genomen. Toen kwam echter de groei. Dankzij veel publiciteit nam het aantal leden toe en kon men voor het seizoen ’76/’77 9 teams inschrijven voor de competitie. De groei zet zich nog gestaag voort en voor het seizoen 'Tl/'~l% zijn elf teams voor de competitie ingeschreven. TOOS-basketbal telt momenteel 140 le den en gezien de schitterende accom modaties waar de verenigingen nu over kan beschikken verwacht he) bestuur nog een verdere uitbreiding van het aantal leden. In het afgelopen seizoen behaalde de basketbalvereniging TOOS ook goede resultaten. Zo werden de heren senioren kampioen in de 5e klas en dat betekende promotie naar de 2e klasse. De dames-junioren werden kampioen in hun klasse en ook voor hen zat er promotie naar het le klas district in. Voor bijna alle leeftijden is er plaats bij TOOS-basketbal. Zo kunnen jongens en meisjes vanaf acht jaar al terecht en voor mensen die gewoon wat lekker willen bewegen zijn er de recreatieg roepen. De heren draaien al een jaar tje, terwijl de dames dit seizoen voor het eerst zijn begonnen. En dan blijkt vaak hoe slecht de conditie van veel mensen is. De meeste trainingen wor den door de TOOS-leden zelf gegeveh. Alleen voor de herenselectie en voor de jongens adspiranten is er dit jaar een trainer aangetrokken en wel de heer Jong A. Tai, die afgelopen dinsdag de heren al aan een zware training heeft Als eerste project heeft de afdeling Gouda gekozen voor de gemeente Waddinxveen, ten eerste omdat Wad dinxveen over een goede accommoda tie beschikt maar ook omdat het inwo- A^Dehèër Van"d^WaUr is’^g'niet af- nertal aanleiding geeft voor dergelijke gestudeerd want momenteel bereidt hij zich voor op het examen van de Re- creatiesportleiderscursus B. Al deze opleidingen resulteerden in een steeds grotere betrokkenheid bij het sportgebeuren en na verloop van tijd was het niet langer mogelijk zijn hob by’s in de normale avonduren uit te voeren, daarom besloot hij van zijn hobby zijn beroep te maken. In deze professie houdt hij zich momenteel be zig met de navolgende onderdelen: a. Geven van atletiektrainingen in Gouda en Reeuwijk. b. Het leiden van trimgroepen. c. Het organiseren van sportinstuiven, waarbij hij tevens als hoofdleider fungeert. d. Het organiseren van eenmalige ac tiviteiten zoals: fietstochten, zwem- badprojecten. kindervakantieweek- activiteiten (sportspel). Sport-real. e. Binnenkort als recreatiesportmede- werker van de KNVB om de recrea tiesport in Waddinxveen te ontwik kelen. zijn voor 1 januari 1972. De contribu tiebedragen zijn: Senioren (geboren in 1958 of eerder) 11,- per maand, junioren (geboren in 1959-1960-1961) f 7,50, Adspiranten (geboren in 1962-1963-1964) 6,25, pu pillen (geboren in 1965-1966-1967) f 5,25, welpen (geboren in 1968-1969- 1970-1971) f 4,-. Bij meerdere gezin sleder) is korting mogelijk. Tot ziens in de sporthal De Sniep op donderdagavond 8 september. Moch ten er een aantal lezers zijn die in Wad dinxveen een handbalvereniging willen oprichten, dan kan men rekenen op de adviezen van het Goudse Vires et Celeritas. wordt vastgesteld welke sport of spor ten deze avond behandeld en uitge voerd zullen worden. De groep bepaalt wat er die avond gedaan wordt! Wellicht denken sommigen dat er, om dat de KNVB dit organiseert, gezaal- yoetbald moet worden, maar dit is be slist niet het geval of het zou moeten zijn dat de groep dit bepaalt! Neen, de KNVB organiseert wel, maar laat het voor de rest aan U over. Indien mocht blijken dat ook in Waddinxveen deze activiteiten aanslaan zal gezocht wor den naar uitbreiding van de beschik bare ruimte. Hierover zijn reeds voor stellen gedeponeerd bij het college van Burgemeester en Wethouders. DE KOSTEN In principe kost het niets. Om echter te voorkomen dat er sprake zal zijn van valse concurrentie met andere sport verenigingen zal een symbolische bijd rage worden gevraagd van f 1,- per avond. De KNVB zal de eerstkomende weken veel aandacht besteden aan de propaganda in Waddinxveen door mid del van affiches, reportages, adverten ties etc. Indien er in Waddinxveen mensen zijn die menen een werkelijke positieve bijdrage te kunnen leveren, in welk opzicht dan ook, kunnen zij zich in verbinding stellen met de KNVB, afd. Gouda, Sportlaan 2a te Gouda, tel. 01820-19560. de ingewikkelde turntoestellen ’’niet zo zien zitten” kunnen hun inspanning ook kwijt bij de 6 dames en de 2 heren trimgroepen. Dinsdag 6 september start er een cur sus recreatiegymnastiek voor dames. Ritmiek en vrije oefening worden afge wisseld met een recreatief spel op de maat van gezellige muziek. Nog meer muziek wordt er gebruikt bij TOOS tij dens de jazz-gymnastieklessen. Voor meisjes van 12 t/m 16 jaar kunnen tij dens deze jazz-gymnastieklessen leren hoe zij vrij en elegant kunnen bewegen op de ritme van top hits. Wanneer het ritme iets te snel gaat dan kunnen de dames de ritmieklessen van TOOS gaan volgen. Daarbij worden de elegante be wegingen opgesierd door het gebruik van enkele handgereedschappen zoals hoepels, linten, knuppels etc. In het eigen clubgebouw, de TOO- SOOS, worden er regelmatig diverse activiteiten georganiseerd die buiten het gymnastiekvlak liggen. Zo is er voor de ruim 1200 leden elk wat wils. Nog is TOOS niet groot genoeg want nieuwe leden zin altijd van harte wel kom. dagochtend trainen de keur- en selec tiegroep in de sporthal die voorzien is van de beste turntoestellen onder lei ding van acht deskundige mensen. TALLOZE MOGELIJKHEDEN Het voordeel van een grote gymnas tiekvereniging is dt er talloze mogelijk heden zijn. Kleuters vanaf 5 jaar zijn al welkom bij één van de vier kleuter- lessen waar zij spelenderwijs de mo gelijkheden en de beperkingen van hun eigen lichaam leren kennen. De school jeugd kan kiezen uit 7 gymnastiekles sen voor de jongens en 16 gymnas tieklessen voor de meisjes, terwijl de dames en de heren ook ruim de gele genheid hebben om de gymnastieks- port te beoefenen. De bevoegde leiding weet precies hoe zij de diverse turn toestellen prettig af te wisselen zodat geen enkele les een sleur wordt, maar elke keer Weer een verrassing is. Zij die WADDINXVEEN Elke vereniging binnen de KNVB heeft stemrecht in de algemene vergadering, zo ook de zaal voetbalverenigingen. Binnen de struc turen van de KNVB bestaat er, op de zelfde wijze als regering en parlement, een wetgevende en uitvoerende macht. De uitvoerende macht bestaat uit de besturen van de twintig afdelingen met daarboven het bestuur amateurvoetbal, anderzijds voor de betaalden het bes tuur betaald voetbal, met daar weer bo ven het bondsbestuur waarvan de heer W. Meuleman de voorzitter is. De voorzitter van de afdeling Gouda is de heer J. Bredie en de voorzitter, te vens afgevaardigde van ditzelfde bes tuur, van het zaalvoetbal is de heer L. C. M. Kalmeijer. De algemene verga deringen worden gesplitst in het veld en het zaalvoetbal. In deze vergaderingen kunnen de resp. verenigingen hun meningen uiten en eventueel met voorstellen komen, die bij meerderheid van stemmen doorge speeld worden aan Zeist, waar van de overige 19 afdelingen hetzelfde te ver wachten is. Op deze plaats worden de voorstellen landelijk behandeld en in stemming gebracht. Stemgerechtigd zijn hier de gekozen afgevaardigden uit de respectievelijke afdelingen. Boven dien wordt er in de algemene zaalvoet- balvergadering een drietal vertegen woordigers gekozen die stemrecht heb ben in de algemene vergadering van de afdeling dat voornamelijk bestaat uit vertegenwoordigers van de veldvoet- balverenigingen. Het zaalvoetbal heeft derhalve stemrecht in een van oor sprong verrgadering van het veldvoet- bal. Daarnaast hebben natuurlijk de le den van de verenigingen stemrecht in de verenigingsvergaderingen. De KNVB is dus op de meest democra tische wijze organisatorisch samenges teld, ofschoon de aantekening gemaakt mag worden dat voorstellen tot wijzi ging soms een zeer lange weg moeten - afleggen. WADDINXVEEN TOOS-basketbal, ook een gebruikster van de sporthal De Sniep, is één van de jongere zaalsportverenigingen in Wad dinxveen. In het kader van een toenemende behoefte aan recreatieve sportbeoefening ontstond binnen de gymnastiekvereniging TOOS een groep ’’basketbal”. Allengs ontstond binnen deze groep de behoefte om naast het recreatieve deel ook de wedstrijdsport te bedrijven. Dit resul teerde op 25 juni 1973 in de oprichting van de basketbalvereniging straiworp op mtr. vanat hel doel), waarschuwing, en tijdelijke of gehele uitsluiting van de overtredende spe ler. Wedstrijdduur: Heren 2 x 30 minu ten, Dames 2 x 25 minuten, Heren junioren 2 x 25 minuten, overige jeugd 2 x 20 minuten. Organisatie: Nederlandse Handbal Verbond, Sarphatistraat 103, Am sterdam. Deze handbalsport wordt in Gouda e.o. beoefend door Vires et Celeritas. Dat deze sport in Gouda niet nieuw is moge blijken uit het feit dat deze vereniging op 10 maart 1978 haar 50-jarig bestaan beleefd. De handbaltrainingsuren zijn hier on mogelijk te noemen. Een uitzondering valt te maken voor de junioren (gebo ren in '59-’60 of ’61 en senioren van Vi res et Celeritas zij trainen iedere dins dagavond in sporthal De Springers aan de Sportlaan te Gouda. Meer informa tie bij het jeugdsecretariaat: Mevrouw M. ten Hag, Woudestein 13, Gouda, tel. 01820-22131. Voor het komende seizoen is de jongste leeftijd: geboren evenementen. Bovendien zijn Wad- dinxveners vertrouwd met allerlei spor ten, staat het gemeentebestuur positief tegenover deze plannen en tenslotte bestaat er in Waddinxveen de mogelijk heid tot uitbreiding. Voor het leiden van deze activiteiten heeft de KNVB de heer J. H. van de Water aangetrokken, die in het bezit is van het ,Recreatiesportleidersdiploma en bovendien ervaring heeft met soort gelijke evenementen in Gouda en Reeuwijk. Gekozen wordt voor sportinstuiven, die wekelijks gehouden worden in Sporthal De Sniep en wel vanaf 3 okto ber iedere maandagavond van 18.00- 19.15 uur. J. H. van de Water. wy T 1 1 van L-,uun| u,n uc vrije recreatie naast WADDINXVEEN Hans van de Water, die in de Waddinxveense sport hal De Sniep de recreatiesport gaat ont wikkelen, is 34 jaar en geboren en geto gen in Amsterdam. Hij heeft ervaring opgedaan in de voetbalsport, tafelten nis en belandde uiteindelijk in de atle tiek alwaar hij tot een goede tienkam pen uitgroeide. In de loop der jaren raakte hij verzeild in het leiding geven aan sportgroepen, het begeleiden van de jeugd en het geven van jeugdtrainin- gen. Deze vormen van onderricht vergden uiteindelijk meer kennis waarna de heer Van de Water besloot diverse cur sussen te gaan volgen. Vanzelfsprekend begon hij met de ABO-cursus, een ba siscursus door CRM erkend, waarvoor hij het diploma behaalde. Hierna volg de hij de cursus jeugdatletiekleider en daarna de recreatiesportleiderscursus WADDINXVEEN Met ingang van -J-£ -- t in Wad dinxveen een sportinstuif van start voor iedereen die zich sportief wil bewegen. Men kan daarvoor terecht in de nieuwe sporthal De Sniep van 18.00-19.15 uur. Tijdens deze sportinstuif, die open staat voor dames en heren boven de 18 jaar, kan men kennismaken met o.a. volley bal, hockey, basketbal, badminton, scoop, tafeltennis, handbal, voetbal enz., terwijl er natuurlijk voor hen die daar behoefte aan hebben tijd voor conditie-oefeningen is. Het is vanzelfsprekend dat dit alles ge daan wordt onder toeziend oog van deskundige leiding. Deze activiteit, die wordt georganiseerd door de KNVB-afdeling Gouda, heeft voor dit nieuwe project een Recreatiesportlei- der aangesteld. De activiteit is vooral gericht op diegenen die normaal niet toe komen enige vorm van sport te be drijven of zich niet geroepen voelen zich om wat voor reden dan ook, bij een sportvereniging aan te sluiten. Zij krij gen nu de gelegenheid zich sportief te bewegen! Dit wil echter niet zeggen dat de geor ganiseerde sporter niet welkom zou zijn, in tegendeel. Men moet er alleen rekening mee houden dat voor dit soort activiteiten geen of andere regels gel den. Het winnen staat hier niet cent raal, maar de beleving van het bewe gen! De spelregels ontstaan vanzelf va nuit de deelnemers, naar gelang er be hoefte aan is. Speciale kleding is niet nodig, wel mak kelijk zitten. Het dragen van sport schoenen wordt aangeraden, De kosten kunnen voor niemand de reden zijn om weg te blijven, voor een uurtje recreë- ten betaalt men f 1.00. ”Het wachten is nu op U, tot ziens op maandag 3 oktober in de sporthal De Sniep om 18.00 uur”, aldus de recrea- tiecommissie van de KNVB, afd. Gou da, (tel.: 01820-19868 of: 01820-24804). WADDINXVEEN Na de actie Sport-Real staat de vrije recreatiesport momenteel wat minder in de belangs telling. Na het groots opgezette evenement wordt momenteel driftig geanaliseerd welk effect de actie Sport- Real op de Nederlandse bevolking heeft gehad. Hier en daar, in enkele gemeenten, loopt de actie weliswaar nog door, maar de landelijke propagan da en coördinatie onder leiding van het ministerie van CRM staat momenteel op een laag pitje. Het fenomeen "recreatiesport” heeft veel pennen in beweging gebracht en het aan vankelijke plan van minister mr. H. W. van Doorn om de vrije recreatie naast koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek Tdfcj. WADDINXVEEN In Waddinxveen wordt (nog) geen handbal gespeeld. Daar komt verandering in. Vandaar dat in de sporthal De Sniep de handbal vereniging Vires et Celeritas uit Gouda acte de presence zal gaan geven. Hand bal is een. groeiende competitiesport. Het gaat om het met de hand overspe len van de bal tussen teamleden op een dusdanige wijze dat de teamle den van de tegenpartij niet in staat zijn de bal binnen hun geledingen te ver krijgen. Zoals bij alle sporten die in wedstrijd verband worden bedreven, kent hand bal spelregels waarbinnen de techni sche en tactische truckjes worden be dacht en indien de tegenstander niet (on)reglementair hindert, ook uitge voerd. Omdat het zaalhandbal snel wordt gespeeld is het een spectaculaire en fascinerende sport. Aanvankelijk werd handbal uitsluitend door vrouwen gespeeld. De regels zijn in grote lijnen afkomstig van de Duitse turnleraar Carl Schelenz, die in 1919, uitgaande van de voetbalspelregels, met een handbalopzet kwam. Met name in Centraal Europa vond deze sport snel ingang. Het heeft in 1936 op het Berlijns Olympisch programma ges taan, doch verdween weer tot 1972 in München. ENIGE REGELS 1Werpend samenspelen is voorschrift. 2. Een speler mag niet meer dan drie passen met de bal in de hand lopen. 3. Stoten is geoorloofd. 4. De doelverdediger mag binnen zijn doelgebied, zijn voeten gebruiken om de bal te stoppen. 5. Het doelgebied is verboden terrein voor de veldspelers. 6. Bij zaalhandbal mag men 4 wissel spelers en een wisseldoelverdediger straffen: Vrije worp, 7-mtr. worp (zgn WADDINXVEEN Sporthalbespeelster TOOS is een oude Waddinxveense gymnastiekvereniging. Al in 1921 werden de eerste stappen gezet op weg naar een gymnastiekvereniging zoals TOOS nu is. Het grootste probleem van het bes tuur van ’’toen” was de accommodatie. Gestart werd er in de toenmalige school-B, de tegenwoordige openbare TheoThijssenschool aan de Kerkweg- Oost. Deze huisvesting was echter van korte duur en men verhuisde al spoedig naar de Kurkwarenfabriek naast de huidige NKF aan de Noordkade. Vervol gens had men de beschikking over een tot boerenschuur verbouwde hooiberg bij landbouwer A. Brouwer aan het Noordeinde. Daarna sportte men in de zo genaamde oude school van ’t Dorp, in ’t Centrum (’t Sluisjesschooltje) en in een leeg lokaal van school-A. In 1932 werd de eerste echte gymnas tiekzaal betrokken in de Theo Thijssen- school. Voordat men echter ’s avonds aan het werk kon gaan moest men eerst de zaal grondig reinigen, luchten en aan kant maken, daar overdag deze ruimte als stempellokaal voor werklo zen werd gebruikt en deze mensen hier de' tijd doodden met dammen en sjoelen. Vandaag aan den dag is het voor TOOS niet meer mogelijk om alle lessen in hetzelfde gymnastiekzaal te geven. De ruim 50 lesuren worden nu verdeeld over vier volledig geoutilleerde gym nastiekzalen en ook het clubgebouw "De TOOSOOS” aan de Jan Willem Fri- soweg wordt voor diverse sporte venementen gebruikt. Ook de sporthal De Sniep waar de toenmalige bestuur sleden alleen maar van hebben mogen dromen, zal door de gymnastiekvereni ging gebruikt gaan worden. Elke zater- derlandse Sportfederatie en ook van de Tweede Kamer schoorvoetend inget rokken. Het aanbod van de Nederland se Sportfederatie om de recreatiesport onder te brengen bij de georganiseerde sportbonden heeft erin geresulteerd dat o.a. de KNVB besloten heeft een lan delijke commissie Sportieve Recreatie in het leven te roepen. Gesteund door subsidiegelden van CRM is men in Zeist druk bezig geweest de recreaties port onder te brengen bij de 20 KNVB- afdelingen, waar de afdeling Gouda er één van is. Na een jaar van administratieve voor bereiding en het oprichten van 20 com missies Sportieve Recreatie in even zo veel KNVB-afdelingen is het moment nu aangebroken dat de Recreatiesport in praktijk gebracht moet gaan worden. maandag 3 oktober gaat iedereen die zich sportief wil bewegen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 10