komt naar Waddinxveen Het zaalvoetbal wordt volwassen Nederlands Militair zaalvoetbalteam KLACHTEN BEZORGING Peideyen 15, telefoon 2604 Wanneer wordt gezaalvoetbald WADDINXVEEN Hieronder volgt een volledig overzicht van de zaalruim- be- Scheidsrechters KNVB-begroting zaalvoetbal Voorzitter zaalvoetbal KNVB Gouda In de openingsweek van "De Sniep" op woensdag 7 september Zo richt men zaalvoetbal vereniging op SELECTIESPELERS KNVB GOUDA Waddinxveense zaalvoetballers Cijfers van het zaalvoetbal I? vens lid van is). 5 oktober t/m 25 In de zaalvoetbalcompetitie werd Ver- maandagavonden gereserveerd WADDINXVEEN Het zaalvoetbal is volwassen aan het worden, dit blijkt niet alleen uit de cijfers van de KNVB- afd. Gouda, maar vooral uit de berich ten die uit Zeist komen van de landelij ke bond. Ruim 50.000 zaalvoetballers staan momenteel al geregistreerd en komen voor op de computerstaten van de uiterst gemoderniseerde ledenadmi nistratie van de KNVB. Zaalvoetbalver. Schocon Mode Verwey Adegeest Verwey Adegeest Rema keukens Telstar Be Quick Sporth. De Bron-WXP Bouwmij. Gouda Bouwmij Gouda Bouwmij Gouda Verzijl Sport Verxijl Sport Verzijl Sport Margriet Benco Uitzendburo Benco Uitzendburo te wat voor de zaalvoetbalsport schikbaar is in het seizoen 1977/78. W ADDINXVEEN Be Fair Jodan Boys Jodan Boys Jodan Boys Gouda AGOVV Gouda Moordrecht Gouda Gouda de 32 van Tevens lid van veldvoetbalver. UNIO Moerkapelle Groeneweg Moordrecht Oudewater Naam Hans Miltenburg Siem Hertog Henny de Jong Arie Blitterswijk Gerard van Heemskerk Rinus Luxen Wim Bron Dick Lokhorst Bert Graafland Bart van Maaren Jan van Veenendaal Aad van Maaren Wim Berckenkamp Wim de Vlaming Hans Schouten Leo Schouten Trainer/coach, de heer H. Loerts. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a zijl Sport, zoals reeds vermeld, kam pioen van de afdeling Gouda, eindigde als tweede van het District West II en is momenteel nog in de strijd met drie an dere verenigingen om het Bekerkam- pioenschap van de afdeling Gouda. MEUBELTOONZALEN STOLKER Een samenloop van omstandigheden bracht de zaalvoetbalvereniging "Meu- beltoonzalen Stolker" ertoe deel te gaan nemen aan de zaalvoetbalcompe titie van de KNVB afdeling Gouda. Een medewerker van dit bedrijf, de heer J. Fluit uit Moordrecht was reeds verbon den aan de grootste zaalvoetbalvereni ging van de afdeling Gouda, n.l. IJssel- vogels uit Moordrecht: bovendien was hij tevens zaalvoetbalscheidsrech- ter. Een vriendschappelijk oefenpartij tje tegen deze vogels betekende een duidelijke 7-1 overwinning voor Stol ker. Dit werkte zo stimulerend dat men in Waddinxveen besloot om ook deel te gaan nemen aan de competitie.'Op 16 december 1976 werd na veel wikken en wegen de stap gezet en sindsdien is Stolker vol lof over deze recreatiemo gelijkheid voor haar medewerkers en anderen. Terugblikkend op een ge slaagd seizoen in de 3e klas werd dit jaar ingeschreven voor de recreatieklas. VERZIJL-SPORT De kampioen van het seizoen 1976/77 heet Verzijl-Sport, welke vereniging in het eerste jaar van haar bestaan (op gericht 1 mei 1976) reeds beslag wist te leggen op de ie plaats in de le.klas van de zaalvoetbalcompetitie. Hiermee volgden zij een ander sporthuis op, nl. dat van Teun en Wim Bron, welke vereniging in het seizoen 1975/76 kam pioen van de afdeling Gouda werd. Het doel van Verzijl Sport is de sport onder Maandagen 18.00-24.00 uur 22 augustus t/m 19 september 1977 Maandagen 19.15-23.00 uur 26september t/m 29 mei 1978 Woensdagen 19.00-23.30 uur ZVV BENCO UITZENDBURO De tegenstander van Verzijl Sport op 7 september is het onlangs naar de eerste klas gepromoveerde ’’Benco Uitzenbu- ro”. Deze vereniging heeft pas een naamswijziging achter de rug en heette de vorige competitie ’’DOS ’76”. De prestaties van dit team ging sponsor ”- Benco” niet ongemerkt voorbij. Het lichtvoetige team, vnl. bestaande uit de gebroeders Schouten uit Gouda heeft een faam op zaalvoetbalgebied gezien de technische surplus die zij in hun spel weten te brengen. De gebroeders Schouten speelden voorheen bijna al lemaal in de veldvoetbalvereniging GSV, waarvan Jan en Jopie jarenlang deel uitmaakten van het eerste elftal van de groen-witten. Mede door het aantrekkelijke voetbalspel wat deze Schoutens’ op de zaalvoetbalvloer leg gen bleek het voor het Goudse Uitzen- buro Benco, o.a. mede-sponsor van de wielrenploeg Marvik-Benco-De On derneming, interessant genoeg deze spelers ’’onder contract” te brengen. Het is in het zaalvoetbal mogelijk, weliswaar gebonden aan bepaalde voo rwaarden, een sponsor aan te trekken, overigens bestaat deze mogelijkheid in het veldvoetbal ook, zelfs bij de ama teurs, alleen wordt er hier minder ge bruik van gemaakt aangezien de mees te veldvoetbalverenigingen niet van plan zijn hun identiteit op te geven ter wille van een sponsor. Toch zijn er voorbeelden te noemen in het amateur voetbal, zoals bijv. ’’Hubert Sneek”, Weber Germanicus” en ’’Actief Am stelveen”. Overigens is het niet toegestaan ver goedingen te verstrekken aan de spe lers zelf voor zover zij de jaarlijks vast gestelde bedragen van de Kommissie van Amateurisme te boven gaan. De ZVV Benco Uitzendburo zal onget- L. C. M. Kalmeijer. REKLAME Ofschoon reklame binnen de arnateu- rafdelingen van de KNVB niet wordt toegestaan is -het wel mogelijk Uw verenigingsnaam aan de voorzijde van het shirt te dragen, bijv. Meubeltoon- zalen Stolker, Sporthuis De Bron- WXP. Be Fair, Waddinxveen etc. Af wijkingen of aanvulling op het shirt die niet overeenkomen met de vereni gingsnaam worden niet toegestaan. COMMUNICATIE Aangesloten verenigingen ontvangen wekelijks het officieel orgaan van de KNVB waarin naast de programma’s van het zaalvoetbal alle mededelingen over het veld- en zaalvoetbal zijn te vin den. De abonnementsprijs bedraagt 80,- per jaar, incl. B.T.W. INLICHTINGEN Deze kunt U overdag verkrijgen bij het Afdelingsbureau, Sportlaan 2a te Gou da, tel. 01820-19868 of ’s avonds bij de voorzitter van de sektie zaalvoetbal, de heer L. C. M. Kalmeijer, Rietzoom 208, Gouda, tel. 01820-19560. LEDEN Indien U geen vereniging kunt oprich ten is het ook mogelijk U aan te sluiten bij reeds bestaande verenigingen. Bij zgn. bedrijfsverenigingen lijkt ons dit wat moeilijk, maar bij Waddinxveen en Be Fair zal men U zeker als lid aan nemen, belt U hiervoor even het verenigingssecretariaat. WADDINXVEEN Om de wedstrijden die gespeeld worden ter gelegenheid van de opening van de sporthal "De Sniep" te kunnen laten doorgaan, zijn spelers van diverse teams en scheidsrechters nodig. De wedstrijd Verzijl Sport-Benco Uit zendburo le klas) wordt geleid door de heer H. v.d. Berg. Hij is dit jaar gepro moveerd naar de KNVB vanuit de af deling Gouda, alwaar hij reeds 8 jaar de fluit hanteerde. Vanaf de oprichting van het zaalvoetbal in de KNVB af deling Gouda, is hij als scheidsrechter hierbij betrokken. De heer A. Eegdeman zal als scheids rechter fungeren in de wedstrijd van het Nederlands Militair Zaalvoetbal team - Selectie KNVB afdeling Gouda. Hij fluit 6 jaar op de velden in en rond Gouda en is evenals zijn collega v.d. Berg, vanaf het begin bij het zaalvoet-- bal betrokken. De wedstrijd Waddinxveen-Be Fair (3e klas A) wordt geleid door P. v.d. Wolf. Ook hij fluit reeds 6 jaar wedstrijden op de velden, maar heeft zijn hobby uitge breid en fluit nu één seizoen in de zaal. De laatste wedstrijd Meubeltoonzalen Stolker-Erdi Keramiek (recreatie) wordt geleid door de heer T. van Huut. De heer van Huut is in tegenstelling tot zijn drie andere collega’s niet actief op de velden, maar’alleen in de zaal. Hij fWt nu één seizoen en heeft veel plezier in zijn hobby. WADDINXVEEN De begroting van het zaalvoetbal in de KNVB afd. Gouda maakt momenteel al zo’n 25% uit van de totale KNVB-begroting. Ruim 60.000,- prijkt er op de Goudse begro ting, waarvan de zaalhuur het grootste bestanddeel vormt, nl. bijna 40.000,-. Een grote slokop is de nieuwe sporthal "De Sniep” te Waddinxveen, alwaar de KNVB een vol seizoen over bijna twee avonden beschikt, nl. de maandag- en woensdagavonden Toch zijn de kosten van het zaalvoetbal niet aan de hoge kant, voor ca. f 600,- per jaar, per verenigingsteam speelt men 20 competitiewedstrijden onder leiding van gediplomeerde zaalvoetbal- scheidsrechters. Aangezien een team over het algemeen bestaat uit max. 15 spelers bedragen de totale kosten per speler ca. 40,- per seizoen, ofwel nog geen 3,- per wedstrijd per speler. Ze ker geen dure sport, vooral als men in aanmerking neemt dat gespeeld wordt in een optimale omgeving met alle comfort en wasgelegenheid. De verhuurtarieven variëren sterk per sporthal. Helaas, zegt de KNVB, steekt De Sniep” fors boven de gemid delde provinciale uurprijzen uit, ver schillen van zo’n 60% behoren beslist niet tot de uitzonderingen. De KNVB is daarom dan ook voorstander van een provinciaal of landelijk beleid onder toezicht van de resp. Provinciale Sport raden of het ministerie van CRM. Voo ral voor een regionaal werkende instan tie als de KNVB is de gemeentelijke vaststelling van verhuurtarieven een ui termate moeilijke zaak, aangezien het niet mogelijk is verschillende inschrijf- tarieven te hanteren naar de plaats van inwoning. Nu betaalt immers een inwo ner in Gouda indirect mee aan de hoge tarieven in Waddinxveen, terwijl een Waddinxvener, indien hij in Gouda speelt profiteert van een aldaar geldend lager tarief. bij deze gelegenheid kennis maken met hun nieuwe sporthal. EERSTE CONTACTEN Zodra bekend werd dat de Wad- dinxveense sporthal ook voor zaalvoet bal bestemd zou worden heeft de KNVB direct een gratis speciaal voet- balprogramma aangeboden. Dat dit in dank werd aanvaard door de Wad- dinxveense notabelen prijst ook de KNVB zich gelukkig mee, aangezien zij op deze manier de nieuwe zaalvoetbals port onder de aandacht kan brengen van alle Waddinxveners. Uit dankbaar heid hiervoor heeft de KNVB gezorgd dat het Militaire Zaalvoetbalteam ge contracteerd kon worden. Tot nu toe is de KNVB er telkens in ge slaagd voldoende zaalruimte te vinden ondanks het grote tekort aan sporthal len. Gezien de ruimte die het zaal voetbal nodig heeft is het alleen mo gelijk deze sport te bedrijven in sport hallen, de kleinere sportzalen bieden te weinig ruimte. Nadat het zaalvoetbal gestart was in Moordrecht, ook ter gelegenheid, van de opening van sport - gal De Zuidplas, werd het in de af deling Gouda voor het eerst mogelijk met zaalvoetbal te starten. Naderhand kwam hier sporthal De Springers in Gouda bij en werd tenslotte ruimte verkregen in de Capelse sporthal Oost- gaarde. Gezien de uitbreiding van de zaalvoet balsport was het met de beschikbare zaalruimte niet mogelijk verder uit te breiden. Echter door het tijdig gereed komen van De Sniep kwam ook aan dit probleem een eind en kunnen de geza menlijke sporthallen weer wat meer ruimte bieden aan vele sportmensen. Ook de vooruitzichten zijn niet ongun stig, bouwplannen zijn er in een verge vorderd stadium in de gemeenten Nieu- werkerk a.d. IJssel en Bodegraven, ter wijl men in Gouda al jarenlang spreekt over een tweede sporthal en ook in an dere gemeenten sporthal-gedachten bestaan. Echter met twee avonden zaalvoetbal in Waddinxveen zijn voor lopig de grootste problemen opgelost. door de zaalvoetbalvereniging ’’Tikkie Terug Joh/Hogema O.G.” uit Capelle a.d. IJssel. Verzijl Sport is in Gouda toonaange vend voor het dragen van de juiste sportkleding, waar zij - uiteraard - in de zaal zelf een bijzonder goed voorbeeld van geeft. Bovendien adviseren zij sportmensen tot het dragen van de juis te sportkleding. WADDINXVEEN De voorzitter van de commissie zaalvoetbal van de KNVB, afd. Gouda is de heer L. C. M. Kalmeijer. Als bestuurslid van de KNVB werd hij in de zomer van 1975 belast met de organisatie en propagan da van het zaalvoetbal, als nieuwe loot aan de reeds overbeladen voetbal- boom. Voordien maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur met als bijzondere taak het secretariaat, Officieel Orgaan en de Medische sportkeuring. Toen hij in 1972 voor het eerst als bes tuurslid gekozen werd, kreeg hij als eerste taak als bestuursgedelegeerde op te treden in de damesvoetbalcommis- sie. Een jaar later werd hij benoemd in de jeugdstrafcommissie, vanwege zijn ervaringen met het jeugdvoetbal. Nu hij echter belast is met het zaalvoetbal blijft er voor hem wejnig tijd over voor zijn overige functies. Daarom heeft het afdelingsbestuur besloten een full-time secretaris aan te trekken en heeft deze gevonden in de heer L. B. M. Steenber gen die reeds een jaar in vaste dienst was van de KNVB. Naast de 9 bestuursleden, die alles pro- deo in de avonduurtjes doen, beschikt de KNVB over een drietal vaste mede werkers die in loondienst zijn. Gesteu nd door allerlei commissies vormen zij de ruggegraat van de totale voetbals port in de afdeling Gouda. De afmeting van de afdeling Gouda wordt begrensd door de plaatsen Nieuwveen in het noorden, Woerden in het oosten, Groot Ammers in het zuiden en Bleis- wijk in het westen. Alle tussenliggende plaatsen vallen binnen het ressort van de afdeling Gouda. Voordat de heer Kalmeijer bestuurslid werd was hij reeds twee jaar secretaris van de jeugdcommissie van de afdeling Gouda na ruim 6 jaar het Goudse GSV als jeugdsecretaris gediend te hebben. Sinds kort is hij betrokken bij de ont wikkeling van de recreatiesport. Bij deze 50.000 leden schuilen veel goede zaalvoetballers, die allen de amateurs port beoefenen. Gezegd moet worden dat prominente zaalvoetballers over het algemeen een vooraanstaande rol spelen bij het veldvoetbal en als ne- vensport tevens het zaalvoetbal bedrij ven. Niettemin gaat het top-zaalvoetbal een eigen leven leiden, regelmatig spelen al de kampioenen van de diverse afdelin gen om het districts- en landelijk kam pioenschap. Daarnaast wordt voor de eerste maal een landelijke bekerfinale gespeeld tussen de 20 KNVB- bekerfinalisten uit even zoveel afdelin gen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat men in Zeist is gaan inzien dat het hoognodig is dat er op regionaal niveau gespeeld moet gaan worden. Met ingang van het volgend seizoen zal daarom voor de eerste maal in de zaalvoetbalhistorie gestart worden met een districtscompe- titie. Hiervoor komen binnen West II (Zuid-Holland) in aanmerking de kam pioenen en nummers twee van de 5 af delingen, t.w. uit Rotterdam, Den Haag, Dordrecht*, Leiden en Gouda. Kandidaten voor deze competitie uit de Goudse afdeling zijn o.m. Verzijl Sport uit Gouda, Sporthuis De Bron-WXP uit Waddinxveen, Bouwmaatschappij Gouda, GP-Groenendijk, Benco- Uitzendburo uit Gouda en eigenlijk evenveel out-siders. De organisatoren van deze nieuwe competitievorm hopen hiermee bij te dragen tot een verdere volwassenheid van het zaalvoetbal wat met 50.000 le den en een 2e plaats qua grootte van de nationale sportbonden niet overdreven genoemd mag worden. Tenslotte mag nog vermeld worden dat het zaalvoetbal zich mag verheugen(?) op de belangstelling van de sectie Be taald Voetbal van de KNVB. In aanslui ting op de NCRV-Minivoetbalshow overweegt men binnenkort te starten met een competitie Betaald Zaalvoet bal. GOUWENAARS ZIJN JALOERS OP WADDINXVEEN Afgunstig, doch met alle respect, wordt vanuit het naburig Gouda gekeken naar alle prachtige sportaccommoda ties die Waddinxveen herbergt. Veelal wordt de vinger opgestoken en met en betekenend gebaar gewezen naar Wad dinxveen, waar schijnbaar alles kan en in.Gouda niets. Alle Waddinxveense voetbalverenigingen beschikken over een prachtige accommodatie en even mooie velden, de verenigingen flo reren, Waddinxveen beschikt over een uitstekende zwemaccommodatie met zowel een binnen- als buitenbad en lust but not least sinds kort over een uitste kende sporthal en een sportzaal in aan bouw, terwijl de overige accommoda ties er ook mogen zijn. Steeds meer Gouwenaars zie je dan ook rijden rich ting Waddinxveen om hun sport te bed rijven en door de komst van de nieuwe sporthal zal dit aantal zeker nog toenemen. Een compliment voor de Waddinxveense bestuurders, welk compliment in het bijzonder onder schreven wordt door het bestuur van de KNVB. afd. Gouda. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 (SPORTHAL BIJLAGE) WADDINXVEEN Het oprichten van een zaalvoetbalvereniging gaat vrij eenvoudig. U dient te beschikken over minimaal 15 spelers of liever gezegd le den want van deze 15 kunnen er toch maar max. 8 aan een wedstrijd deel nemen, bovendien wordt er nog een coach en een verzorger toegelaten tot de zaal. Op een origineel inschrijfformulier kunt U zo’n vereniging aanmelden met de vermelding van bedoelde 15 leden. Daarnaast moet U zich in laten schrij ven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en dient in het kader van het Verenigingsrecht een no tariële alte opgemaakt te worden, waa rin de statutén en het huishoudelijk reglement van Uw vereniging vastges teld worden. Hiervoor zijn beschikbaar voorgedrukte brochures zodat U geen jurist in de arm behoeft te nemen aan gezien deze brochure reeds door juris ten is samengesteld. Na Uw inschrijving wordt Uw aanvraag om toelating tot de KNVB afd. Gouda in behandeling genomen, waarbij vooral gelet wordt op de verenigingsnaam, sponsor en het vereiste aantal leden. spelers waren geen lid van de KNVB, waarvan aangenomen wordt dat het overgrote gedeelte niet of nauwelijks aan sport heeft gedaan. Deze laatste cijfers zijn voor het Goud se afdelingsbestuur zo hoopvol, vooral in het kader van de landelijke pro paganda voor sportieve recreatie, dat zij gesteund door een hardwerkende zaalvoetbalcommissie op velerlei ge bied het zaalvoetbal stimuleert. De voorlopige cijfers van het huidige seizoen bedragen reeds ruim 700 spelers die zich voor de specifieke recrea-. tieklassen hebben aangemeld. In de re- creatieklassen (momenteel 33 teams) wordt gespeeld met een afwijkende reg lementering doch met dezelfde spelre gels. Deze afwijkende reglementering maakt het de overigens veelal kleine verenigingen mogelijk op gemakkelijke wijze hun sport te beoefenen. Toch wordt er in competitieverband ge speeld. echter zonder kampioenen en zonder degradanten, ofschoon het weds trijdelement volledig gehandhaafd bleef. Recreatiesport in de ware bete kenis (raadpleeg de CRM-normen hier voor) dus niet, maar alle deelnemers zijn zeer enthousiast aangezien het spe cifieke winstbejag op de achtergrond staat. Vele mensen zijn immers het presteren binnen de sport beu en willen zich wekelijks sportief ontspannen zon der de uiterste nadruk te leggen op de prestatie. De afdeling Gouda, heeft als eerste afdeling in Nederland, veel succes met deze nieuwe recreatievorm. wijfeld ertoe bijdragen dat de zaalvoet balcompetitie in de le klas uitermate spannend zal verlopen en behoort ze ker tot de beste kanshebbers. ERDI KERAMIEK Deze vereniging is één van de 33 teams die mom/nteel uitkomen in de recrea- tieklassen en geeft in alle opzichten aan hoe het in de recreatieklassen toegaat. Eerlijkheidshalve moeten wij zeggen dat het voetbalniveau niet erg hoog ligt en dit beaamt de vereniging zelf ook. De gezelligheid staat voorop maar toch doet de trainer/coach Atteveld er alles aan om het spelpijl te verbeteren. Erdi-Keramiek is ontstaan op een middag tijdens een koffiepauze van het plateelbedrijf ERDI (genoemd naar twee kinderen van de eigenaar van deze zaak, de heer S. P. Boetekees), be sproken werd toen dat het de avond er voor vertoonde Mini-voetbalshow van de NCRV vragen opriep om zelf ook te gaan zaalvoetballen. Na deze conversa tie was de vereniging gauw geborgen, alle personeelsleden werden ingescha keld, maar omdat het bedrijf te klein was om voor 15 leden te zorgen werden de families van de personeelsleden hierbij ingeschakeld. Sinds 7 mei 1976 is Erdi-Keramiek een Koninklijk erkende vereniging. De KNVB: Wij moeten toegeven dat het een genot is de jongens van Erdi te zien voetbal len, in schrille tegenstelling tot de pres- tatieklassen komt hun partijtje voetbal humoristisch over, maar wat geeft dat als de gezelligheid voorop staat? ERDI-KERAMIEK stelde in het af gelopen seizoen, geheel belangeloos, aan alle spelers van de winnaar van de Fair-play-cup, een handgeschilderd wandbord ter beschikking uit erken telijkheid als deelnemer aan het zaal voetbal en uit waardering voor de orga nisatoren van dit voetbalspel. WADDINXVEEN Hieronder laten wij de 16 geselecteerde zaalvoetballers volgen die door de technische commissie zaalvoetbal geselecteerd zijn om deel te nemen tegen het Nederlands Militair Zaalvoetbalteam op woensdag 7 sep tember a.s. in Sporthal De Sniep. (Achteraan tussen haakjes de veldvoetbalvereniging waar genoemde speler te- vens lid van kï de aandacht te brengen en bovenal sportief-over te komen bij het publiek, bovendien geeft Verzijl Sport eerlijk toe via het medium zaalvoetbal de no- o_._ dige reclame te maken oor haar sport- 21 september t/m 26 april 1978. GOUDA Woensdagen 18.30-20.45 uur 17 augustus t/m 10 mei 1978 Donderdagen 19.00-23.30 uur 11 augustus t/m 30 september 1977 en 1 april t/m 31 mei 1978. MOORDRECHT Vrijdagen 19.00-23.30 uur 12 augustus t/m 19 mei 1978. CAPELLE A/D IJSSEL zaken in Gouda en Alphen aan den Rijn. Een eveneens voornaam motief van deze vereniging is van nabij mee te maken wat er in een sportman en sport vrouw leeft voor het uitoefenen van zijn of haar geliefde sport. Om haar goede wil te tonen heeft Ver zijl Sport het afgelopen seizoen een wisselbeker ter beschikking gesteld aan die vereniging die zich in één seizoen het meest sportief gedroeg. Deze Fair- play-cup werd overigens gewonnen Dinsdagen 19.15-23.00 uur 16 augustus t/m 27 september 1977 en 7 maart t/m 16 mei 1978. Woensdagen 19.15-23.00 uur 17 augustus t/m 28 september 1977 en 1 februari t/m 17 mei 1978 20.00-23.00 uur januari 1978. Bovendien zijn er t.b.v. Recreatiesport in Waddinxveen WADDINXVEEN Ter gelegenheid van de opening van sporthal ”De Sniep” biedt de zaalvoetbalcommissie van de KNVB afd. Gouda het Waddinxveense publiek een aantrekkelijk zaalvoetbalprogramma op woensdag 7 september 1977. De aanvang van de eerste wedstrijd is om 19.00 uur en gaat om een competitiewedstrijd in de le klas tussen Verzijl Sport en Benco Uitzendburo, twee topteams van de afdeling Gouda. Als hoofdschotel biedt de KNVB en wedstrijd tussen het Nederlandse Mili taire Zaalvoetbalteam en het Selectieteam van de KNVB, waarin de meest prominente voetballers uit de afdeling Gouda spelen. Het militai- te team speelt voor de eerste maal in de historie binnen de Goudse gren zen, terwijl deze wedstrijd dient ter voorbereiding op verdere internatio nale wedstrijden. Als derde wedstrijd wordt de derby in de derde klas uitgevochten tussen de giganten Waddinxveen en Be Fair, 2 nieuwelingen in de zaalvoetbalcom petitie. Als laatste wedstrijd speelt in de recreatieklas het Goudse Erdi Kera miek tegen het Waddinxveense ’’Meu beltoonzalen Stolker”. Een programma voor elk wat wils en de toegang voor deze bijzondere avond is geheel gratis. Bovendien kunnen de Waddinxveners 18.00-19.15 uur. Derhalve is er in 1977/78 beschikbaar voor het zaalvoetbal, incl. recreatiezaalvoetbal 825 uur en voor de vrije recreatiesport in Waddinxveen nogmaals 40 uur. WADDINXVEEN Op dit moment nemen de navolgende Waddinxveense verenigingen aan de zaalvoetbalcompetitie deel: le klas: Sporthuis De Bron-WXP. 3e klas: Be Fair, De Knipper, Glasbeek, British Leyland en Waddinxveen. Recreatie: Meubeltoonzalen Stolker. In het afgelopen seizoen waren exact 928 zaalvoetballers geregistreerd bij de KNVB afd. Gouda, hiervan waren 445 spelers die tevens lid waren van een veldvoetbalvereniging, de overige 483 WADDINXVEEN Op 6 augustus 1975 besloot het bestuur van de KNVB afd. Gouda een zaalvoetbalcompetitie te organiseren. Alvorens zij hiertoe be sloot heeft zij zich zo uitvoerig mogelijk laten voorlichten door andere KNVB- afdelingen, alwaar het zaalvoetbal al zo’n 10 jaar was ingeburgerd. Voors peld werd toen dat het zaalvoetbal zou zorgen voor enige strubbelingen tussen het veld- en zaalvoetbal. Daarom be sloot het Goudse Afdelingsbestuur de deur eerst open te zetten voor de veld voetbalverenigingen, die in staat ges teld werden met één of meerdere teams aan het zaalvoetbal deel te nemen. Toen na enige tijd bleek dat de veld- voetballers hier geen belangstelling voor hadden werd besloten de insa- chrijving open te stellen voor zgn. par ticuliere verenigingen, zoals bedrijfs verenigingen, sociëteiten, buurtvereni gingen etc. Schoorvoetend kwamen toen de eerste verenigingen in oprich ting, zoals E.O.S. (Goudse Ambtena renvereniging), Excellent met twee teams (Horecabedrijf), MATAB (Technisch bureau uit Nieuwerkerk a.d. IJssel), Unilever Emery (Gouds chemisch bedrijf}, en Verwey Ade geest (Kassenbouwers uit Zevenhui zen). In navolging hierop besloten de veldvoetbalverenigingen Olympia (Gouda) en Moordrecht zich ook in te schrijven. Gezamenlijk vormden zij voor het voetbalseizoen 1975/76 de eer ste zaalvoetbalcompetitie. Toen er één schaap over de dam was, volgden er meer en reeds aan het eind van genoemd seizoen namen reeds 29 teams, verdeeld over 19 verenigingen, aan de competitie deel. Eén jaar later, dus aan het eind van het seizoen 1976/77 was dit aantal opgelo pen tot 60 teams en toen de zaalvoet balcompetitie op 11 augustus van dit jaar startte waren al 92 teams ingedeeld en nog steeds melden zich nieuwe verenigingen wekelijks aan. Momenteel kunnen zich nog enkele nieuwe verenigingen aanmelden, want zodra het getal 100 bereikt is stopt de inschrijfmogelijkheid onherroepelijk. In de toekomst wordt verwacht dat dit aantal zich nog verder uit zal breiden tot 150 teams. Verenigingen die zich dit jaar nog willen aanmelden voor de huidige competities kunnen om inlichtingen vragen bij de KNVB, afd. Gouda, Sportlaan 2a te Gouda, tel. 01820-19868.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 11