Wiskundecursus voor ouderen start 1 oktober Lezers schrijven Open brief aan alle ouders Open huis architectenbureau Stuurman BV aan de Brugweg I 1 Peuleyen 15, telefoon 2604 Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen KLACHTEN BEZORGING AVONDSCHOOL WORDT ’’GOUWE-COLLEGE” Kledingbeurs in De Bonkelaar 9 en 10 sept. Kantoor is gemoderniseerd en vergroot K OPENBARE COMMISSIE VERGADERING huis- werk- S studio^ few dagelijkse huis werkbegeleiding en beperkte studiehulp door vakdocenten Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. ■rr SMsjl r 1 f'* 1 i BSE WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 Exterieur aansluiting nieuwe bestaande houw Overzicht kantoortuin Het bureau met zijn zestigtal medewer kers heeft vooral de laatste jaren lan delijke bekendheid verworven, door als architect deel te nemen in de Lan- UITSLUITEND STUDIECENTRUM Westhaven 31. Gouda 01820-17861 Enfin lezer, lezeres, het is te triest om dit verhaal te vervolgen. Maar weest U er wel van overtuigd dat de schade enorm is en bovendien door U zelf moet worden betaald. Daarom doen wij een beroep op U, de ouders. Vertel Uw kinderen, wat zij voor een schade kunnen aanrichten en wat het kost. Doordring hen ervan, dat ze niet kunnen opgroeien tot volwaardige mensen in de maatschappij als zij zich met zulke dingen bezighouden. Laten we met z’n allen proberen deze vernielzucht in te dammen. Helpt U ons? STICHTING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS ”ST. VICTOR Mozartlaan 16. maakt een onderdeel van het komplex uit het woonhuis, waarin ca. 70 jaar geleden de naamgever dit bureau oprichtte. Het exterieur van dit woon huis is nog steeds in oorspronkelijke staat. In dit gedeelte is de calculatie- en buitendiensjafdeling gehuisvest. Een ruime ontvangsthal en patio verbindt het bestaande met het nieuwe gedeelte. geraakt, terwijl Descartes met z’n coördinatoren nog dagelijks terrein wint. De geschiedenis van de ouderwiskunde in Waddinxveen is erg jong: in februari van dit jaar startte een enthousiaste groep van 30 cursisten in een lokaal aan de Mauritslaan. Veelal voor ’t eerst se dert jaren, kroop men weer in de schoolbank om zich te buigen over de nieuwe brugklaswiskunde. Het doel: in een 15-tal lessen van elk anderhalf uur, het volledige programma af te werken, ook al heeft men vaak totaal geen on dergrond, blijkt niet geheel te verwe zenlijken. Toch blijkt uit een landelijke eindtoets, dat geen der aanwezigen on voldoende scoort. Naast genoemde activiteiten is er een zeer gevarieerd opdrachtenpakket aan wezig in de woning- en utiliteitssector tot civieltechnische werken toe. Elke bezoeker tijdens het ’’open huis' wordt een boekwerkje ter hand gesteld, het welk beoogt een globale indruk te ge ven van het werkterrein van dit archi- tektenbureau. delijke Stichting Scholenbouwteam, waarvoor het buiten de regio enkele honderden ondrwijs-. sport- en rekreatie-gebouwen heeft gerealiseerd. Detail entree Entree vanaf de Brugweg waren onder de cursisten enkele zeer goed geschoolden, de meesten moesten het met een paar jaar mulo, alleen lagere school of zelfs nog minder doen Geen sinecure om van deze verander lijke faktoren een grootste gemene deler te bepalen Bovendien bleek de beschikbare vrije tijd buiten de les sen vaak nihil. De nieuw te starten cur sus omvat dan ook meer lessen dan voorheen, zodat ook ruimer tijd is voor de bijzondere onderwerpen zoals: kans berekening, permutaties, talstelsels e.a. Ook deze cursus zal in de Prof. Kohn- stammschool worden gegeven in de periode 1 oktober (dus een.maand later dan de vervolgcursus) tot 1 april, waar schijnlijk op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur gedurende twintig avonden. Kosten f 100,- inclusief alle lesma teriaal. Deze lessen zullen bij voldoen de belangstelling worden verzorgd door de heer R. Binkhuijsen, eveneens wis kundeleraar aan de Prof. Kohnstamm- school. De inschrijving staat nog vrij wel geheel open; vermeld u wel even op welke avond(en) u beslist niet kunt. WADDINXVEEN De najaars- kinderkledingbeurs wordt weer gehou den in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar. Op vrijdag 9 september kan men de winterkleding daar bren gen van 9.30-11.00 uur en van 14.00- 16.00 uur. De (gedragen) kleding moet schoon en heel zijn en vooral eigen tijds. De maten lopen van 86-164. Zaterdagmorgen 10 september wordt de kleding verkocht van 9.00-12.00 uur. Diezelfde middag kan men de niet ver kochte kleding ophalen en meteen af rekenen. Dat kan van 15.00-16.00 uur. Is kleding eh geld niet opgehaald, dan wordt ze eigendom van de beurs en worden de kleren doorgegeven aan di verse kindertehuizen. Van de in- en verkoop wordt 10% afge houden. Een deel van de netto- opbrengst komt ten goede aan het jeugdwerk van De Bonkelaar. Voor in lichtingen over de kinderkledingbeurs kunt u bellen: (01828) 4957 en 6017. Geachte ouders, De vakantie is weer voorbijgegaan, de scholen zijn weer begonnen en dan kan het bestuur de schade gaan opmaken. Het zou niet nodig hoeven te zijn, maar het is iedere keer weer raak: duizenden guldens schade. Vrijwel nieuwe deuren die worden be krast, ruiten die worden ingegooid. Het is werkelijk walgelijk, waar men toe in staat is. Tijdens de laatste vakantie heeft men een enorme puinhoop gemaakt van de kleuterschool ’’Prinses Beatrix”, door alle papieren, boekjes enz. over de grond te gooien, er daarna lijmpotten over heen te gooien. Bij de ”Pr. Willem-Alexander kleuter school” werden tegels uit het schoolp lein gehaald, kapot gesmeten, het muurmozaiëk vernield. Misverstanden zullen misschien ont staan. want men kan er gauw een mavo-diploma behalen, namelijk in drie jaar terwijl een andere school er vier jaar over doet: daardoor zou men geneigd zijn het een ”gauw-college” te noemen. "Het valt nog steeds op” - aldus waar nemend rector G. A. de Goede - ”dat de mensen onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden om aan het on derwijs mee te doen in verdere klassen. Er melden er zich veel voor de eerste klas maar er zijn heel veel mensen die van brokstukken van opleidingen ge bruik kunnen maken door de tweede of de derde klas van de avondmavo of de moedermavo te gaan volgen en zo doende een mooie afsluiting kunnen krijgen van hun studie. Ons onderwijs is elastischer dan men denkt, dat kan om dat we begrip hebben voor elke situa tie”. Van verschillende zijden is gevraagd of er nog geen begin gemaakt kan worden met een Moedermavo. Het bestuur heeft besloten hiermee te wachten tot 1979, het jaar waarin de eerste leerlin gen van de Moedermavo in Gouda hun diploma zullen ontvangen. Wie voor die tijd een tophavo wil volgen moet maar genoegen nemen met de avond mavo. Dankzij de nieuw verkregen huisves ting aan de Haven is er nog steeds gele genheid voor dagstudie, zowel voor de hele mavo-opleiding als voor het beha len van deelcertificaten - dus voor en kele vakken. Geïnteresseerden gelieve hiervoor mevrouw Magda van Roon te bellen: 01820-21149. TOEKOMST Al snel voorzien vele cursisten, dat alleen brugklaswiskunde niet bevre digt; er wordt getracht een groep ’’ge vorderden” samen te stellen, waarmee de 2e en 3e klas stof van mavo/havo grotendeels behandeld zal kunnen wor den. Bij een een eerste enquête toont al een 12-tal ”oud-cursisten” zich entho- siast; meent u zelf ook de moderne brugklaswiskunde voldoende te be heersen, dan kunt u zich nog opgeven. In een 30-tal avonden tussen 19.30 en 21.00 uur wordt de stof behandeld. Les geld 125,-; boeken ca f 35,- (pas la ter aan te schaffen). Aanvang van deze vervolgcursus reeds op donderdag 1 september a.s. in de Prof. Kohnstamm- school, Mauritslaan 55. Einde van de cursus: uiterlijk 1 mei. De ervaring leerde tijdens de eerste cursus, dat voor vele ouders het lestem po wel iets verlaagd diende te worden: WADDINXVEEN Binnenkort, omstreeks 1 oktober, gaat weer de wiskundecursus voor ouders van start in de Prof. ‘Kohnstammschool voor openbaar MAVO (Mauritslaan). Ouders van leerlingen die nu, of in de nabije toekomst het voortgezet onderwijs gaan bezoeken, kunnen dan weer kennis maken met het vak waarvan inhoud èn didactiek wel het meest veranderde sedert hun eigen schooltijd. Zo is de verzameling congruentiegevallen veelal ’’leeg” geworden, Stewart’s stelling zoek- kantoor is uitgebreid met een vleugel, in twee bouwlagen, van 600 m2, waarin o.a. gehuisvest de directie, administra tie, kantine en als unicum een goed geoutilleerde drukkerij. Deze uitbrei ding was noodzakelijk door de sterke groei en ontwikkeling, welke het bu reau de laatste jaren heeft door gemaakt. Door deze uitbreiding was het tevens mogelijk het bestaande pand inwendig te moderniseren, zodat de ontwerpaf deling en tekenzaal nu als kantoortuin konden worden ingericht. Slog steeds WADDINXVEEN/GOUDA Onge veer vijfjaar geleden werd de Stichting Avondschool voor Voortgezet Onder wijs opgericht: een avondmavo met drie filialen namelijk in Gouda, Alphen en Boskoop. Velen hadden het idee dat er voor die scholen niet zoveel belangs telling zou zijn omdat immers het on derwijs zo veel mogelijkheden bood dat er geen aanleiding meer zou zijn nog avondscholen te bezoeken. De praktijk heeft inmiddels aangetoond dat er veel meer belangstelling was dan men ooit zou kunnen vermoeden. De school groeide uit tot een dag- en avondschool met inmiddels meer dan 60 leraren en ongeveer 500 leerlingen. De naam Stichting Avondschool voor Voortgezet Onderwijs bleek steeds moeilijker te hanteren: er ontstonden allerlei misverstanden. Dat is niet al leen het geval geweest in de deze omge ving. overal moesten deze soort scho len wel hun naam veranderen omdat die niet werd begrepen. Het bestuur heeft besloten de naam te wijzigen in: "GOUWE-COLLEGE”. Reden daar voor is dat er onderwijs wordt gegeven in Alphen. Boskoop en Gouda. Op drie plaatsen allen gelegen aan de Gouwe. Tegelijkertijd is er een nieuwe ver deling gemaakt van de bestuurszetels: Alphen en Gouda bezetten inmiddels ierder vier zetels. Boskoop twee zetels. Het zag er even naar uit dat het onder wijs in Boskoop zou stagneren maar na half augustus meldden zich daar weer voldoende leerlingen voor het eerste leerjaar. Het Gouwe-college hoopt dat de nieu we naam gauw ingang mag vinden. VERGADERING COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN VERGADERING COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR LIJKE ZAKEN: maandag 5 september a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN WONINGBOUW VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 6 september a.s., aan- vangl6.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE VAN BESTUUR VAN DE SAMEN WERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHENEUM VERGADERING COMMISSIE VAN BESTUUR VAN DE SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHE NEUM: dinsdag 6 september a.s., aanvang 20.00 uur in de Samenwerkingsschool. VERGADERING COMMISSIE KUNST, CULTUUR, RECREATIE EN JEUGD VERGADERING COMMISSIE KUNST, CULTUUR. RECREATIE EN JEUGD: woensdag 7 september a.s., aan vang 20.00 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR BURGEMEESTER SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. VERGADERING COMMISSIE OPENBARE WERKEN EN -BEDRIJVEN VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR OPEN BARE WERKEN EN -BEDRIJVEN: op donderdag 1 sep tember a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Overzicht hal WADDINXVEEN Morgen (donderdag) vergadert om half vijf in het gemeentehuis de raadscommissie voor de financiën over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 4 augustus 1977. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a. circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 19 juli jl. inzake uitkeringen uit het gemeentefonds over 1975 t/m 1978; b. circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 19 juli 1977 inzake uitkering lager onder wijs 1978; c. begroting 1978 Schoo lartsendienst en Logopedische dienst. 3. Aanvullend krediet ad f 740.910,88 t.b.v. het gemeentekantoor. 4. Subsidie-aanvraag Stichting Nij meegse Universiteitsfonds te Nij megen. 5. Krediet ad f 50.000,- herstellen dakbedekking Prof. Kohnstamm- school. 6. Krediet ad f 156.000,- voor herstel werkzaamheden aan de 4-klassige houten school aan de Pr. Alexan- derstraat. 7. Krediet ad ƒ8.000.- voor het her stellen van de dakbedekking van de 3-klassige houten school aan de Mozartlaan. 8. Vaststelling uitgaven over 1973, als mede van het totaal dier uitgaven over het vijfjarig tijdvak 1969 t/m 1973, van de Prof. Kohnstamm school (openbaar mavo). 9. Vaststelling uitgaven openbaar kleuteronderwijs over de jaren 1972 t/m 1975 alsmede van het totaal dier uitgaven over het vijfjarig tijdvak 1971 t/m 1975. 10. Aanvullend krediet ad f 29.500,- i.v.m. reconstructie Noordeinde. 11. Krediet ad ƒ29.500,- voor het sa menstellen van een welzijnsplan. 12. Krediet ad 3.000,- voor het orga niseren van een beeldenexpositie. 13. Krediet voor het bouwrijpmaken van terreinen fabrieken van ’’Emi nent”. 14. Voorstel tot wijziging tabel factoren ligging onroerend-goedbelastingen. 15. Rondvraag. WADDINXVEEN Op dinsdag 6 en woensdag 7 september van 16.00-19.30 uur houdt architecten bureau Stuurman B.V., in haar kan toor aan de Brugweg 119 een open huis. Op beide data zijn de relaties en belangstellenden van harte wel kom om kennis te nemen van het gemoderniseerd en vergroot kan toor. Het ca. 1000 m2 gemoderniseerde S I. Ut s?' 1 L k

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 15