B. en W. Meer huizen voor buitenlandse werknemers BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Het Weekblad feliciteert PvdA- motie een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN Gemeente over sluiting NKF-woonoord SPREEKUREN Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen GEVONDEN EN VERLOREN tegen fractie ARABISCHE ORDER VOOR JOWIBV Weekblad voor I Waddinxveen i U I s DE KERKEN NODIGEN ^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHi t t I Naam: Adres: Woonplaats: a r TA Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 Gemeenschapsruimte "De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Geboren: Justus Martijn, z.v. W. J. M. Zürlohe en H. J. Peek; Peter Alexander, z.v. J. Verhoef en B. 1. H. Heijboer; Ruben Gerardus Sijbrand, z.v. G. J. de Vries en J. M. Bras; Danny, z.v. J. A. Massing en C. N. W. Bol; Floris, z.v. L. J. M. Rutten en J. E. J. Wilms; Viola, d.v. V. Vulevic en V, Pajovic: Barbara, d.v. P. J. Postma en R. E. Jongbloed; Ungar Ethan, z.v. J. G. Beerends en M. E. Jonkheid. Gehuwd: M. M. van Leeuwen en J. Kisman; M. A. Lacombe en L. van Harrewijn. Overleden: Vermeij ev van Berkesteijn, Maria Elizabeth, oud 65 jaar. ■x i i i i i i i i i i i i i i i i i V Zondag 4 september 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur kand.A.J .Zoutendijk, Delft 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur kand.A.J.Zoutendijk, Delft Betheikerk: 09.30 uur dhr. C. B. van Gils, W’veen 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 09.30 uur ds. E.H.Kalkman, Amersfoort 19.00 uür ds. J. van Vliet, Rotterdam CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand. 20.30 uur. I I i I l 1 l l l l l r I i Waddinxveen, 31 augustus 1977. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. WEEKMARKT Met ingang van vrijdag 2 september wordt de weekmarkt ge houden van 12.00-19.00 uur. I i l CHR. GER, KERK BOSKOOP 09.00 uur stud. M.v.d.Sluijs, Apeldoorn 16.30 uur stud. M. v.d. Sluijs, Apeldoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. ds. G. van Mameren VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur Uitgave: Druk. Veldwijk BV. Direktie.J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, Waddinxveen T n STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur:di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21.50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 39.30 uur ds. Mvan Krimpen. Dordrecht 17.00 uur ds. J. Veenhof, Amsterdam Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Veenhof, Amsterdam 17.00 uur ds. P. van den Berg REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooijkaas Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Donderdag 1 september Orgelconcert Klaas Boersma/Hans Zomer, Goudse St. Janskerk. 20.15 uur Raadscommissie voor de onderwijs zaken. gemeentehuis, 19.30 uur Raadscommissie voor openbare werken en bedrijven, gemeentehuis, 19.30 uur Zaterdag 3 september Officiële opening sporthal De Sniep. Sniepweg. 14.30 uur Maandag 5 september Bridgeclub bejaarden, AF-centrum. 14.30 uur Raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, gemeentehuis. Dinsdag 6 september Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Raadscommissie voor ruimtelijke ordening, gemeentehuis, 16.30 uur Commissie van bestuur samenwerkings school HAVO/Atheneum, HAVO/ Gevonden: herenportemonnaie: sjaal; autosleutels; jack; hondepenning; dek- je van kinderwagen: armbandje; ket ting: kindervest. Verloren: hondenriem: sportartikelen: sleutels; tas met inhoud; armbandje: jack: portemonnaie; horloge: gym schoen: ketting. HET W EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! eerste dinsdag.van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d Ussel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen. telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad IWaddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Dinsdag 6 september 19.00 uur dhr. A. v.d. Meer. Rijssen CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St, Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur leesdienst Woensdag 17 augustus 19.30 uur ds. Westrate WADDINXVEEN Met 27 stemmen voor en 20 stemmen tegen hebben de leden van de Partij van de Arbeid in Waddinxveen maandagavond deze mo tie aangenomen: ”De leden van de Partij van de Arbeid Waddinxveen, in vergadering bijeen op maandag 29 augustus 1977, spreken hun teleurstelling uit over het stemged rag de onderlinge communicatie in de fractie, de communicatie tussen de wethouder enerzijds en de fractie an derzijds inzake het voorstel reactie Streekplan Zuid-Holland Oost van drie van de vier PvdA-leden in de fractie van de Progressieven in de Wad- dinxveense gemeenteraad. In aanmerking genomen de uitspraken: - Het programma gemeenteraadsver kiezingen ’’Doorzetten in ’74” - Het structuurplan Waddinxveen - Ledenvergadering PvdA 12 mei jl. - Hoorzitting 1 juni jl. - Fractieberaad 9 juni jl. - De toelichting op de afdelingsverga- dering dd. 29 aug. jl. zijn wij van me ning dat .de grootst mogelijke meer derheid van de fractie door dit stem gedrag heeft gehandeld. Zij spreken zich uit tegen elke groeifilosofie en dringen er bij de fractie op aan het standpunt van de leden nadrukkelijk in de gemeenteraad naar voren te brengen. Op de gevolgen van deze motie komen wij nader terug. tijdig stadium contact opgenomen met de gemeente? Antwoord: Op 24 mei 1977, is ons colle ge tijdens een bezoek aan de plaat selijke vestiging van de NKF Kabel BV, door de directie ingelicht. Een tweede gesprek tussen de bedrijfsleiding en het lid van ons college, dat onder meer is belast met de portefeuille van volks huisvesting, vond plaats op 17 augustus 1977. Vraag: Indien dit contact er geweest is, op welke wijze is dit verlopen? Antwoord: De contacten bestonden uit open gesprekken, waarbij over en weer volledige informatie is verstrekt. Vraag: Wanneer de NKF niet meer wil of kan zorgen voor de huisvesting van een deel van haar werknemers, inwoners van de gemeente Waddinxveen, is uw college dan van oordeel dat de huisvesting van deze werknemers, zowel werkzaam in de Waddinxveense - als de Delftse vestiging van de NKF, mede tot de verantwoor delijkheid van de gemeente behoort? Antwoord: Ons is gebleken, dat van de 90 in het woonoord gehuisveste buiten landse werknemers een 20-tal werk zaam is in de Waddinxveense vestiging van het bedrijf. Ons college is van oor deel, dat hij in de eerste plaats verant woordelijk is voor de huisvesting van hen, die economisch aan Waddinxveen gebonden zijn en die vermoedelijk voornemens zijn hun gezinnen naar Ne derland te laten overkomen. Voorts is ons college van oordeel, dat de gemeente Delft in de eerste plaats in aanmerking komt voor de huisvesting te zorgen van hen die economisch aan de gemeente Delft gebonden zijn om dat zij werkzaam zijn in de Delftse ves tiging van het bedrijf. Vraag: Kan uw college meedelen welke maatregelen, eventueel in samenwerking ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden I. Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. P edicure/Schoonheidsspecialiste met de woningbouwverenigingen, geno men kunnen worden om een goede huis vesting na de eventuele opheffing van het woonoord te garanderen? Antwoord: Ons college is er van over tuigd, dat en in overleg met de directie van NKF Kabel BV en met de besturen van de woningbouwverenigingen op grond van de bestaande uitstekende verhoudingen zeker een aanvaardbare oplossing voor de huisvesting van bet rokkenen zal worden gevonden. Ons college is zich er van bewust, dat het hier juist zal gaan om goedkope huurwoningen, waarvan het beschik baar komen, gelet op geringe contin gent jaarlijks in die klasse te bouwen woningen, zorgen baart. Ons college is daarom voornemens met Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland contact op te nemen om te bevorderen, dat een extra contingent woningen beschikbaar zal worden gesteld ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse werk nemers. Vraag: Is uw college van mening dat het wel of niet kunnen garanderen van en goede huisvesting na de opheffing van het woonoord een belangrijke factor behoort te zijn bij de definitieve beslissing over de opheffing en dat om deze reden de gemeente in een vroeg stadium hierbij bet rokken behoort te zijn? Antwoord: Ons college is primair van mening, dat betrokkenen recht hebben op huisvesting in normale woningen. Zolang dit niet mogelijk is zal de tij delijke huisvesting moeten worden ge handhaafd alhoewel dit niet in overeen stemming- is met de beleidslijnen van ons college ten aanzien van de volks huisvesting. Ons college is zich overi gens bewust, dat aan de huisvesting van een 20-tal buitenlandse (Turkse) werk nemers met hun gezinnen in de gemeente een aantal andere dan volks- huisvestelijke aspecten verbonden zijn zoals het onderwijs aan kinderen van die werknemers. Vraag: Indien uw college bij dit overleg tussen de Turkse werknemers,'de onder nemingsraad en de directie van de NKF nog niet betrokken is. kan uw college dan aangeven welke mogelijkheden zij ziet om hier wel bij betrokken te worden? Antwoord: Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar de hier voor gegeven antwoorden. WADDINXVEEN Peter Ringenier en Marita Deelen, leerlingen van de protestants christelijke scholen gemeenschap Koningin Wilhelmina, zijn geslaagd voor typen diploma A. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bebedoeld voor nieuwe cliën ten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer0182l-191 1. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a. tel. 6860 (werkgroep Uniek). Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. op, waarover in het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week meer. Hoewel B. en W. ervan overtuigd zijn dat er plaatselijk zeker een aanvaard bare oplossing voor de huisvesting van de betreffende 20 economisch aan Waddinxveen gebonden Turken zal worden gevonden, zijn zij er zich van bewust, dat het hier juist zal gaan om goedkope huurwoningen. En die zijn in onze gemeente niet voorhanden. Van daar het verzoek aan de provincie. In ’’Anadolu”, welk woonoord in augus tus 1978 dicht zou gaan, wonen nu nog 90 Turken, waarvan er 70 dagelijks heen en weer naar de NKF-vestiging in Delft pendelen. B. en W. vinden dat het gemeentebestuur van de Prinsen stad in de eerste plaats in aanmerking komt voor het huisvesten van deze groep buitenlandse werknemers. De door het PSP-raadslid gestelde vragen zijn volledig als volgt beant woord: Vraag: Is uw college op de hoogte van het voornemen van de directie van NKF Kabel BV om het woonoord voor buitenlandse werknemers uit Turkije "Anadolu" op te heffen? Antwoord: Ons college is ervan op de hoogte, dat de directie van NKF Kabel BV voornemens is in overleg met de ondernemingsraad te komen tot een vermindering van het aantal buiten landse werknemers en vervolgens tot opheffing van het woonoord. De ondernemingsraad zal daarover op 29 augustus 1?77 worden ingelicht. Bui tenlandse werknemers, die hier al geruime tijd werkzaam zijn hebben naar onze mening als een ieder recht op huisvesting binnen het normale wo ningbestand. Vraag: Heeft de directie over de conse quenties van deze sluiting, speciaal wat betreft de toekomstige huisvesting van de bewoners van dit woonoord, in een vroeg- WADDINXVEEN Jowi BV (kasten, wanden, betimmeringen), een dochter van de firma J. G. van Willigen uit Waddinxveen, heeft een order van 1,5 mil joen gulden in de wacht gesleept. Het betreft hier de levering van kasten en keu kens ten behoeve van een bouwproject in Saoedi-Arabië. De kasten en keukens zullen in kisten naar Daman worden verscheept. Al eerder wist Jowi BV beslag te leggen hebben Arabische orders, maar nog niet eerder van deze omvang. Jowi BV wordt geleid door de broers D. en W. van Willigen. Het tweetal heeft ook nog de leiding over een vloerenbedrijf, een wo ninginrichting en vier damesmodezaken Monique. WADDINXVEEN Het Waddinxveense gemeentebestuur is van plan het provinciaal bestuur van Zuid-Holland om een extra hoeveelheid huizen te vragen ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse werk nemers. Het college van Burgemeester en Wethouders schrijft dat in de beantwoording van de zeven schriftelijke vragen die door het PSP- raadslid W. M. L. van Breemen waren gesteld over de sluiting van het woonoord voor buitenlandse werknemers uit Turkije "Anadolu” op het terrein van NKF Kabel BV aan de Noordkade. Deze vragen leverde in de vorige week gehouden gemeenteraadsvergadering een forse discussie STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór maandag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór maandagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen, telefoon (01828) 4788 AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met in gang van 2 september 1977 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a. voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer ir. A. M. Mesker, Da Costaweg 13 te Waddinxveen voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van zijn woning met een zijgevelaanbouw. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voor ziening gevraagd worden tegen de eventuele verlening van de bouwvergunning, zulks bij voormeld college, Zuidkade 8 te Waddinxveen. postbus 116, telefoon (01828) 4788 Atheneum. 20.00 uur Woensdag 7 september Algemene raad GEB, Nieuwe Gouwe OZ 2. 15.30 uur Gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd, gemeentehuis, 20.00 uur Donderdag 8 september Bejaardenzangkoor. AF-centrum, 15.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3