Scorebord kado van Rabobank T 'ff ffl r Nieuwe impuls sportbeoefening Programma van openingsweek nieuwe sporthal Sporthal ”De Sniep” zaterdag open Wethouder A. H. van Gent: Donderdag 8 september Dinsdag 6 september Zaterdag 3 september Bouwers van de sporthal Woensdag 7 september Vrijdag 9 september Huurders Maandag 5 september I ,h" D IfciD 1 o f _u 1 PLATTEGROND J crisis s I J r ■- fi’jffr' historie cv ruimte ktesarumte uleeanjcmie toe st el ie-i berging kleedruimte toilet kieearmmte HI a E ha l ingang. tocntme rr u lOune tribune tribune J reporter en IS EEN ABONNEMENT WAARD! 4. {/I J .-rT] nSbeerder HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 18.15-19.40 uur-Zaalhandbaldemonstratië door de jeugd en Vires et Celeritas, handbalvereniging uit Gouda. 19.45-20.30 uur - Zaalhandbalwedstrijd Vires et Celeritas-Actief uit Rot terdam (dames junioren). 20.35- 21.30 uur - Dames senioren 1-Actief. 21.35- 22.45 uur - Heren senioren I-Actief. 19.15-20.00 uur - Demonstraties door jeugdleden van de badmintonclub ’’Florida”. 20.00-23.00 uur - Diverse badmintondemonstratiewedstrijden door Rob Ridder (Ned. Kampioen), Marjan Ridder (2e van Neder land), Guus van der Vlugt (2e van Nederland) e.a. 14.00-14.30 uur - Ontvangst genodigden. garderobe ZZ" spsler O: bestuurstol*!?- afrit naar ké;der sS. stand Het door de Rabobank geschonken scorebord in de Waddinxveense sport hal. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). leraar ft ?il bank -, •«♦♦♦♦WWW»», r- flOng £7et -1 I tL- Z- 1 ^<’5 —4 wasruimte 1 ,z T\~ wasruimte wosrumt* ft„4, Al j torótal ehca. y -I ft ai A, r zi I.A,.,.r i. .ft,,! toestellenberging H - toilet WADDINXVEEN De 28 x 43 meter metende sporthal De Sniep is een ontwerp van het Wad dinxveense architectenbureau Stuurman BV. ,Over de opzet van de hal, de aannemers en de kosten 1 valt deze beknopte toelichting te geven: Fundering: betonpalen met be- tonbalkensysteem. Begane grondvloer: beton voor de grote zaal, systeemvloer voor de overige ruimten. Opbouw: basis staalconstructie, ingevuld met metselwerk, puien, etc., afgedekt met stalen dakplaat. Plan: onder de zaal is een fietsenkelder 1 geprojecteerd voor 800 fietsen en 120 bromfietsen; de sportzaal zelf kan onderver deeld worden in drie afzonderlijke zalen, welke dan onderling met zware vouwwanden zijn geschei den; elke aparte zaal heeft zijn eigen tri bune. De grote tribune is voorzien j vaneen reporterskabine; aan twee zijden van de zaal zijn bij- ruimten geprojecteerd waaronder kleed- en wasruimten, EHBO-af- deling, ruimten voor leraren, toilet voor invaliden, sanitaire I voorzieningen, kamers voor be- afrit naar rijwiel kelder sporthal 28*p m WADDINXVEEN De ingebruikneming van de sporthal sluit mens een periode af. Circa 4'/2jaar wen nodig voor onderzoek, overleg tn bouw, voordat de deur voor de Waddinxveense zaalsporter kan wor den opengezet. Voor velen een te lan ge wachttijd. Gezien echter de op te lossen problemen, een toch nog re delijke tijdsduur. WA DDINX VEEN Het electronische scorebord in de sporthal De Sniep is een geschenk van de Rabobank Waddinxveen. Deze Waddinxveense bank wil hiermee een bijdrage leveren aan het sportief gebeuren in deze komende za terdag te openen hal. Het zal duidelijk zijn dat electronische scoreborden, welke die van Elmex zonder meer een verfraaiing van de hal genoemd kan worden, onmisbaar zijn voor spelers en toeschouwers. Het door de Rabobank geschonken bord kent vele voordelen zoals een unieke 5 speelperioden aanduiding, een op- en aftellende speeltijdklok, opslag- en time-out- aanduiding, scores in drie cijfers en dergelijke. De afmetingen van het score bord zijn 250 x 155 x 20 cm. Het ophanggewicht bedraagt 65 kilogram. Het scorebord wordt op afstand bediend. stuur en beheerder, een kantine. Veldenindeling: i 1 x zaalvoetbalveld i I x zaalhockeyveld I x microkorfbalveld 3 x basketbalvelden 8 x badmintonvelden 4 x volleybalvelden 1 x zaalhandbalveld. Aannemers: Hoofdaannemer: Bouw- en Aan nemingsbedrijf Gebr. Verschoor B. V., Pernis. Staalkonstruktie: Weurman- Waddinxveen B.V., Waddinxveen. Electrische installatie: Electro Technisch Bureau Ben ning B.V., Zevenhuizen. C. V.-installatie: Heilker Centrale Verwarming B.V., Woerden. Vloer sportzaal: vloer belijning: Descol B.V.te Deventer. Betontribune: Gebr. Verschoor B v- Wedstrijdklok: Elmex, geschenk Rabobank Waddinxveen. Brandblusapparatuur: Ajax B.V. te Amsterdam. Scheidingswanden: 2 stuks "Tre- No-Mat”-wanden: Technische de bouw eerste een sportzaal, gymnas tieklokaal en daarna een sporthal. Bur gemeester en Wethouders komen op hun beurt in juli 1973 met een nota, waarin wordt gesteld in één bouws- troom een sporthal en een gymnas tieklokaal te bouwen. De sportzaal komt later wel. Een maand later besluit de gemeenteraad tot de bouw van een sporthal in De Sniep en neemt in een andere Vergadering in dezelfde maand augustus 1973 het besluit het gymnas tieklokaal in Groenswaard I (hoek Pe ter Zuidlaan-Johannes Postlaan) neer te zetten. Begin 1975 sloeg de heer A. P. de Graaf, oud-voorzitter, van de gemeentelijke sportcommissie, die eer ste paal voor dat gymnastieklokaal. Met name de volleybalvereniging Be Fair heeft tevergeefs geprobeerd van het gymnastieklokaal een vergroot gymnastieklokaal te maken, om daar mee tegemoet te kunnen komen aan de wen’sen van de in ruimtenood verkeren de zaalsportverenigingen. Toch was in november 1973 nog - na een garantie verlening - de ’’Stichting Zaalsport Waddinxveen” opgericht. Begin 1974 vroeg het stichtingsbestuur aan architc- tenbureau Stuurman BV voorlopige 19.00-20.00 uur - Zaalvoetbal. Verzijl Sport-Benco. Verzijl Sport is de kampioen van het afgelopen seizoen in de afd. Gouda. 20.00-21.00 uur - Nederland Militair Zaalvoetbalteam-selectie afd. Gouda KNVB. 21.00-22.00 uur - Waddinxveen-Be Fair. 22.00-23.00 uur - Stolker meubelen-Erdi Keramiek. Dit is een wedstrijd uit de recreatie klasse. 14.30-15.30 uur - Toespraken, openingshandeling, receptie en bezich tiging van de hal. 15.30 uur - Sporthal open voor publiek. 16.00 uur - Aanvang volleybalwedstrijd Starlift/Blokkeer-V.C. Turnhout. voor róód -1 keuktxi N wasruimte 'C' 'Z* he historie van de sporthalbouw begint u januari 1973 met de vorming van de Studiegroep Sportaccommodaties hVaddinxveen”, die in april 1973 de ”- kota Zaalsportaccommodatie Wad- iinxveen” het licht deed zien. In het stuk werden twee adviezen gegeven: houw eerst een sporthal, een gymnas tieklokaal en daarna en' sporthal of Ij,. A 1 18.45- 19.00 uur - Muziekvereniging Concordia. 19.00-19.45 uur - Demonstratie minivolleybal Be Fair. 19.45- 20.00 uur - Muziekvereniging Concordia. 20.00-21.00 uur - Be Fair I (dames)-Haak/Novo (Noordwijk). 21.00 uur - Be Fair I (heren)-SVC (Den Haag). "Voor geld en goede raad’ No-Mat”-wanden: Handelsonderneming B.A. Graaf B.V. te Sassenheim. Inrichting sporthal: Janssen Fritsen B.V. te Helmond. Bouwkundige kosten: 1.500.000,—. Kosten installaties: 230.000, WADDINXVEEN Op de dag van de officiële opening van de sporthal De Sniep en in de week daarna zullen er een reeks van activiteiten in de spik splinternieuwe sportaccommodatie aan de (korte) Sniepweg worden gehou den om de Waddinxveners duidelijk te maken dat dit complex er is. Het programma ziet er zo uit: Dit is het volleybalteam van Starlift Blokkeer (Nederlands kampioen). Wethouder A. H. van Gent J Progres siever! Dank gaat uit naar allen, die zich ge durende deze voorbereidingsperiode hebben beijverd voor het tot stand ko men van de sporthal: de "werkgroep- onderzoek", de Stichting Zaalsport, de sportcommissie en vele anderen. Aparte vermelding verdient, dat in een zeer vroeg stadium overeenstemming werd bereikt met het bestuur van de Samenwerkingsschool voor Havo/'At heneum betreffende het gebruik van de sporthal voor het gymnastiekon derwijs op die school. Het behoeft geen betoog, dat daardoor de sporthal met name wat de exploitatie betreft, een stuk dichten bij de realiteit kwam. Op 3 september wordt de sporthal of ficieel geopend. Dan beschikken de Waddinxveense sportverenigingen over een accommodatie, die in alle opzichten aan de wensen van de sport beoefenaars kan voldoen. De verwach ting is gewettigd, dat de sporthal een nieuwe impuls aan de sportbeoefening in Waddinxveen zal geven.. Dat is in ieder geval mijn grote wens! A.H. VAN GENT, wethouder van onderwijs, schoolgezondheidszorg, sport, kunst, cultuur, jeugd en recreatie. TEKBLADVOORWADDINXVEEN-—WOENSD AG3JAUGUSTW 1977 ^SRM^H^BLJLAGE^ schetsplannen te maken. Maar al het werk van mr. R. G. Fierst van Wij- nandsbergen (voorzitter), wethouder A. H. van Gent (vice-voorzitter) en E. J. van Beek jr. (secretaris) zou voor niets worden gedaan. In het voorjaar van 1974 werd bekend dat het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland goed keuring onthield aan het Waddinxveen se raadsbesluit tot het garanderen van een door de "Stichting Zaalsport Wad dinxveen” aan te gane geldlening voor de bouw van een sporthal en een gym nastieklokaal. In de zomer van 1974 be sloot de gemeenteraad toen maar zelf het gymnastieklokaal te gaan bouwen en voteerde daarvoor 645.670,-. Noodgdwongën moest de "Stichting WADDINXVEEN De Waddinxveense sporthal ”De Sniep” is op dit moment door het gemeentebes tuur verhuurd aan: - KNVB, afdeling Gouda - Badmintonclub Florida - Hockeyclub Waddinxveen -Volleybalvereniging Be Fair - Basketbalvereniging TOOS - Gymnastiekvereniging TOOS - Koninklijke Nederlandse Hockey Bond - Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond 19.00-20.00 uur - Minibasketbal wedstrijden door de basketbalvereniging TOOS. 20.15-20.35 uur - Moderne rytmische gymnastiek door Atila uit Utrecht met deelneemster uit de Nederlandse ploeg. 20.35-21.00 uur - Toestelturnen door keur- en selectiegroep van TOOS. 21.00-21.20 uur - Demonstratie trampolinespringen door de gymnastiek vereniging Pro Patria uit Zoetermeer, waarin enkele Nederlandse kampioenen zijn vertegenwoordigd. 21.30-22.30 uur - Basketbalwedstrijd TOOS-DAS (Delft). TOOS zal ver sterkt worden met de Amerikaan Vince Fritz en Gerard van Buuren (Muzette, voorheen Transol). llVADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek opent lemende zaterdagmiddag om half drie de sporthal "De Sniep” aan de ■korte) Sniepweg. Ter gelegenheid van de officiële opening zal om vier lur gespeeld worden de volleybalwedstrijd Starlift Blokkeer (Neder lands kampioen) tegen V.C. Turnhout (Belgisch kampioen). Deze weds trijd is gratis toegankelijk. De deuren van de (al officieus in gebruik zijn- Ije) splinternieuwe sporthal, waarop ruim vier en een half jaar is ge- lacht, gaan om half vier open. Ever de drie miljoen gulden kostende korthal, neergezet door het bouw- en Ennemingsbedrijf Gebroeders Ver- Ihoor BV uit Rotterdam/Pernis naar En ontwerp van het architectenbureau Buurman BV uit Waddinxveen, is ja- Enlang gesproken voordat op 23 au- lustus 1976 de officiële paal (de 108e) foor deze sportaccommodatie kon Lorden geslagen door vier mensen van het eerste uur”. Die heiers waren wet- louder A. H. van Gent (Progressie- |en), E. J. van Beek jr., D. E. C. T. J. Bruining en A. P. de Graaff. Met de dit Lajaar eveneens in gebruik te nemen [portzaal in Groenswaard 2 komt er ten einde aan een gebrek aan voldoen de zaalsportaccommodaties in Wad dinxveen. Zaalsport Waddinxveen” binnen een jaar na de oprichting er het bijltje bij neerleggen. In oktober 1974 kwam men overeen een bestuurscommissie in het leven te roepen om eindelijk die sport hal in De Sniep te krijgen. Ook hiervan is niets terecht gekomen, omdat in te genstelling tot eerdere toezeggingen het ministerie van Onderwijs en Weten schappen er niet mee accoord ging dat van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum (waarvoor het gemeen tebestuur de bouwkosten voorschiet) geen gymnastiekaccommodatie deel gaat uitmaken. Er is dus dik vier en een half jaar intensief gewerkt aan de bouw van de sporthal aan de (korte) Sniep weg. N-urt s '4? 7 4?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9