i Rondom de hefbrug c i I i I I GEZEGD BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN GEVONDEN EN VERLOREN SPREEKUREN Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Meebetalen aan Gouwebrug Zeepkist WEEK VAN DE NIERSTICHTING Slager Contact Weekblad voor I Waddinxveen X Hitanvo' Druif X/alrixxiiilr R 1/ ’’nieuwe” 1 r f J H DE KERKEN NODIGEN D A lïï I I» woensdag Naam: Adres: Woonplaats: T Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 L... Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) Woensdag 14 september NCVB, De Hoeksteen, 19.45 uur Donderdag 15 september Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 16 september Popconcert, Goudse Schouwburg, Woensdag 17 september Jazz-avond Rob Franken Kwartet, De Bonkelaar, 21.00 uur Bingo-avond De Gouweslobbers, De Unie, 20.11 uur Jubileumconcert Laus Deo, Goudse St. Janskerk, 20.15 uur Receptie t.g.v. het 40-jarig ambts jubileum ds. J. van den Heuvel, De Hoek steen, 16.00-18.00 uur. Maandag 19 september Vergadering Commissie Wijkwerk Waddinxveen-Zuid, wijkgebouw St. Victorstraat, 20.15 uur Bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Gereformeerde Bijbelstichting, Kerkgebouw Zuidkade 59, 19.30 uur Dinsdag 20 september Raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeente huis, 16.30 uur Bejaardensociéteit, AF-centrum, 14.30 uur Klank- en dia-avond voor bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur PvdA-ledenvergadering, De Unie, 20.00 uur Woensdag 21 september Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur i l l I l I I l I l Gevonden: etui met sleutel; ketting; portemonnaie; gympakje; regenjack; damesbril. I l l I I I l I e i i een leven rijker worden Laat hun hoop niet tevergeefs zijn De burgemeester van Waddinxveen, mr. A. G. Smallenbroek. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30tot 17.30uuren 18.30tot 20.30 uur; di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. J Deze verbinding is vooral van belang voor fiets- en voetgangersverkeer, maar kan ook een functie hebben voor het regionale autoverkeer, dat nu voo ral op de bruggen in Waddinxveen en Boskoop problemen oplevert. Bi overneming door de provincie in ei gendom en onderhoud van de brug is het rijk bereid een afkoopsom van 3,4 miljoen gulden te betalen, welke ver goeding zal worden verrekend met de kosten, die rijkswaterstaat maakt voor een parallelweg langs de vernieuwde rijksweg 12, vanaf tertiaire weg 45 (langs de Gouwe) naar de nieuwe aan sluiting op de rijksweg, enkele honder den meters oostelijker dan de huidige bij de Gouwebrug. I I Geboren: Vincent Yorrick Patrick; z.v. J. Douwes en I. Visser; Karin José, d.v. H. J. Rurup en M. M. Verhuist; Edwin, z.v. G. H. te Sligte en A. M. Hoftijzer. Ondertrouwd: G. Griffioen en E. H. P. van der Hoven, S. Oomkens en B. van der Kraats. Gehuwd: J. Schop en W. A. Zwanenburg. Overleden: Schreibock wv Weisz, Hilda M, oud 70jaar; v. Heteren wv Hoogerdijk, Arina, oud 86 jaar. WADDINXVEEN/DEN HAAG Het dagelijks bestuur van de provincie zal aan provinciale staten voorstellen na het gereedkomen van de Gouwetunnel de huidige Gouwebrug van het rijk over te nemen. De brug moet dan een schakel worden in een verbinding tus sen de Henegouwerweg en de Kanaal dijk. Albert Hogeweg, Harry Winters en Ed Mul van ’t Ketelhuis aan de Bus- ken Huëtlaan doen een uitdaging aan alle jon gens van 12 tot en met 15 jaar. Dit is hun ver haal: ”Op woensdag van kwart over zes tot half acht zijn in ’t Ketelhuis drie enthousiaste overja- 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie-vieringen in de Ontmoetings kerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 uur. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uurt op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont- moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendel weg: 9.30 en 18.00 uur leesdienst CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.00 uur ds. L. S. den Boer, Rijswijk 16.30 uurds. L. S. den Boer, Rijswijk BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Konjnkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie: J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redact ie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,33 exclusief INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór maandag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór maandagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen, telefoon (01828)4788 WADDINXVEEN Weet U dat er in ons land bijna 1300 mensen hun leven danken aan de kunstnier? In 1976 konden maar 179 niertransplantaties worden verricht, terwijl dit er eigenlijk 400 hadden moeten zijn. Ieder jaar komen er 300 a 400 chroni sche nierpatienten bij. Op deze feiten zal de Nederlandse Nierstichting in zijn landelijke aktie ”De week van de nier” tussen 26 september en 2 oktober het accent leg gen. De Nierstichting krijgt geen subsidie. Toch wil zij een bijdrage leveren om het aantal kunstnieren in ons land te vergroten. Zij wil deze kunstnieren ook meer bij de patiënten thuis installeren in plaats van in het ziekenhuis. Bovendien wil de stichting meer mensen bereid vinden hun nieren af te staan in geval van overlijden, opdat anderen daarmee kunnen verder le ven. Het motto van de aktie is heel duidelijk: ”Wij iets armer, zij een leven rijker”. Aan alle Nederlanders en natuurlijk ook aan alle Waddinxveners wordt gevraagd een geldelijke bijdrage te leveren in de te houden huis-aan-huis collecte. Gaarne spreek ik de hoop uit en vertrouw er op dat U van deze aktie voor Waddinxveen eren succes maakt. Vele onbekende en misschien ook wel bekende patiënten kunnen door Uw medewerking Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Zondag 18 september 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur dhr. J. van Doorn, W’veen 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen 09.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur ds. J. van den Heuvel Bethelkerk: 09.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 09.30uurds.Th. H.G. Hulst 19.00 uur ds. H. M. Cnossen, Woerden GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 09.30 uur ds. D. J. Modderaar 17.00uurds. G. Brouwer, Ede Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. G. Brouwer, Ede 17.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds.A.Hoff-Visscher, Vugth Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing doords. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur. DR. RUTGERSHLTS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bebedoeld voor nieuwe cliën ten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821 -1911 ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij; Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30- 19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Verloren: wandelstok; armbandje; sleutelbos; ring; horloge; tas met in houd; rijbewijs en makropassen; vest; bril in etui; ceintuur; betaalpas. Voor het aanpassen van de brug en de oostelijke oprit aan de nieuwe situatie zal 250.000 gulden nodig zijn (op basis van de prijzen in 1974) en die kosten kunnen door de provincie betaald wor den uit het fonds voor tertiaire wegen. Van de kosten voor het maken van een nieuwe oprit aan de westkant kan een bedrag van 400.000 gulden niet uit dat fonds gedekt worden, zodat provincie en belanghebbende gemeenten dat sa men moeten opbrengen. Gouda en Waddinxveen hebben - voorlopig - toe gezegd resp. 25 en 40 procent te zullen bijdragen en Moerkapelle en Moord recht zijn bereid 20.000 gulden te beta len. Boskoop, Zevenhuizen en Nieu- werkerk a.d. IJssel wezen een bijdrage af, omdat het hier een regionale zaak zou zijn, die voor rekening van de pro vincie dient te komen. Gedeputeerde Staten vinden echter, dat ook deze gemeenten ëen bijdrage zullen moeten geven. De hele opzet is inmiddels besproken in de provinciale adviescommissie voor verkeer, die er haar goedkeuring aan hechtte. en/of zijn gezin om lid te worden. Dit kan ook niet, aangezien de instel ling een stichtingsvorm ken.” Wat wordt er nu zoal ge daan? ”Op de eerste plaats de groepsactiviteiten. Mo menteel worden in een dertigtal plaatsen over heel Nederland ver spreid eens in de maand bijeenkomsten voor echtgenotes van zeeva renden gehouden. Van zelfsprekend is de ver- lofvierende zeevarende ook welkom. De avond- bijeenkomsten hebben een gezellig en infor meel karakter. De deel neemsters uit Alphen a/d Rijn en omgeving komen maandelijks ten huize van een groepslid bijelkaar, Doel van de groepsavonden is om met elkaar in kontakt te kunnen komen”. Aldus mevrouw Van der Leun-Mol. Zij die geïn teresseerd zijn kunnen met haar contact op nemen. rige tieners bezig om ’n zeepkist te bouwen. Zij dagen jullie uit om zelf een zeepkist te bouwen, omdat je misschien thuis niet alles bij de hand hebt. De bedoeling is datje met ’n man of drie zelf een zeepkist ont werpt, maakt en af werkt, maar dan moetje wel lid worden van de E(eertse) W(ad- dinxveense) Zeepkis ten) C(lub). De kosten zijn f L- voor de in schrijving en ƒ0,90 per keer, dus daar hoef je het niet voor te laten. De overjarige tieners zijn op ’t moment zelf bezig met het prototype van de ’’Ketelhuis Spe cial”. Vanwege de con currentie kunnen we geen gegevens prijsge ven, maar het is iets ge weldigs. Dus als je van plan bent om die overja rige tieners wat te laten zien, kom dan naar ’t Ketelhuis, wordt lid, en bouw je eigen zeepkist”. Met ingang van heden is slager J. Compeer (De Vleeshal) van de Ka naalstraat 2, toegelaten tot Het Worstmaakers- Gilde, een exclusieve groep van zelfworstma- kende slagers, verspreid over het gehele land. De bekende Waddinxveen- se slager heeft enkele weken geleden zelf de introductie-keuring aan gevraagd en is, nu deze positief uitvalt, begrij- daaraan uitgeven. Vorig jaar was dat bijna 1.8 miljoen aan individuele hulp.” ”Van dat bedrag is 38% uitgegeven aan gemoto riseerde vervoermid delen. Ruim 24% aan in- richting en aanpassing van woningen. Een an der deel is besteed aan voorzieningen voor va kantiereizen. Kijk, als niet-gehandicapte kan je op je gemak een vakan tie uitzoeken, die je past. Ook wat de prijs aangaat. Gehandicapten kunnen dat niet. Voor hen moeten er allerlei voorzieningen worden «getroffen. Zij moeten ook vaak extra bagage meenemen. Soms gaat er ook een rolstoel mee. Zo’n vakantiereis kost - als je naar het buiten land gaat - al gauw 5 a 600 gulden meer dan normaal. Maar hun va kantiegeld is beslist niet hoger dan dat van an deren. Daarom helpt het Prinses Beatrix Fonds de laatste twee jaar ook in die gevallen.” Het Prinses Beatrix Fonds werd in 1956 ges ticht als fonds voor polio-patienten. In dat jaar werd ons land ge teisterd door een epi demie, die niet minder dan 2200 slachtoffers eiste, voor het meren deel kinderen. Kinder verlamming komt nu nog maar zelden voor, omdat er een krachtig serum tegen werd ge vonden. Maar er zijn nog veel mensen, die met de restverschijn- Mevrouw G. van der Leun-Mol van de Jan Campertlaan 48 heeft onze en uw aandacht ge vraagd voor de Stichting Gezinscontact Zeeva renden (GZ). Voor de inwoners van Wad dinxveen, Gouda en Boskoop fungeert ze als contactadres. Haar tele- foonnnummer is 3674. We vroegen aan me vrouw Van der Leun- Mol wat de door haar vertegenwoordigde stichting precies doet. ’’Gezinscontact Zeeva renden (GZ) is een lan delijke algemene stich ting, die in Rotterdam gevestigd is. Ze wordt door het ministerie van CRM voor de uitvoering van haar activiteiten ge subsidieerd. GZ houdt zich bezig met een uitge breide service-verlening aan de zeevarende en zijn gezin. De werk zaamheden liggen op het sociaal-culturele-, maatschappelijke- en in formatieve vlak”. Voor wie? ’’Ieder gezin van een Nederlandse zeevaren de, ongeacht of hij nu werkzaam is in de grote of kleine handelsvaart dan wel de verre bagger- vaart kan vrijblijvend gebruik maken van de diensten die GZ te bie den heeft. Er bestaat geen enkele verplichting voor de zeevarende pelijkerwijze danig trots op zijn toelating. Want hij heeft hiermee bewe zen te kunnen voldoen aan vrij zware eisen die de stichting stelt, waa ronder die van het nog zelf wordt moeten ma ken naar originele re ceptuur. Het Worstmaakers- Gilde is een stichting zonder winstoogmerk die zich op breed terrein beijvert voor kwaliteits verbetering van vlees waren en worsten. Daar toe organiseert zij vaak in samenwerking met het Centraal Instituut Voedings Onderzoek te Zeist (CIVO-TNO) re gelmatig keuringen en wedstrijden. Ook wordt er door de leden op gro te schaal gedaan aan re- ceptuitwisseling. Toe gelaten slagers moeten bereid zijn hun produc ten op gezette tijden aan keuringen te onderwer pen. Via bezoeken aan huis, maar ook bij on- verwachse telegram- oproepen. Deelnemers aan de Stichting Het Worstmaakers-Gilde zijn herkenbaar aan een speciaal Gilde-embleem op de winkeldeur. Een schild met een osse- bloed-rood veld waarop twee gouden worsten staan afgebeeld. Slager Compeer is dezer dagen door de directeur van de stichting geïnstalleerd en hem is daarbij een oorkonde overhandigd die hem onder meer rechtigd tot het voeren van het Gilde-Embleem. selen van deze ziekte kampen. De hulpver lening van het Fonds kon worden uitgebreid naar lichamelijk gehan dicapten, zoals zij, die vanaf hun geboorte spastisch zijn en de genen die spina bifida (open rug), multiple sclerose, spierdystrofie of andere spierziekten hebben. Dit jaar wordt ook steun verleend aan mensen die de ziekte Chorea van Huntington hebben, een erfelijke ziekte waarvan naar schatting 1200 mensen in Nederland het slach toffer zijn geworden. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1977 Collecte Ook in Waddinxveen staat de collecte van het Prinses Beatrix Fonds weer voor de deur. Dit fonds verleent steun aan polio-patienten en di verse andere groepen van lichamelijk gehandi capten van alle gezind ten. Is die collecte voor het Prinses Beatrix Fonds eigenlijk wel no dig? Die vraag legden we voor aan de heer J. C. B. M. Bak, econo misch directeur van dit Fonds. Hij zei ons: ’’Iemand, die bijv, ort hopedisch schoeisel moet dragen, krijgt daarvoor eenmaal per jaar van het ziekenfonds een vergoeding. Maar één paar van die schoenen is niet vol doende. Als het bijvoor beeld moet worden ver zoold, zitten ze al vast. Momenteel kost dat aangepaste schoeisel on geveer 1000,-. En dat is maar één voorbeeld. Lang niet iedereen kan uit hoofde van W.A.O. of A.A.W. beschikken over een gemotoriseerd vervoermiddel. Terwijl om de maatschappelijke en sociale contacten te kunnen behouden het in sommige gevallen wel zeer wenselijk is. In deze beide gevallen - en het zijn vanzelfsprekend maar voorbeelden helpt het Prinses Beatrix Fonds. De noodzaak van onze steun blijkt trouwens heel duidelijk uit de bedragen, die we loon is de lach van een kind” (Elly van Wichen, medewerkster van 't Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan 94a, het wijkgebouw van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen, in een interview over "haar” jeugd werk). ”In onze kerken komen veel mensen te laat. Ik wil dat zo graag een beetje anders zien. Dit staat zo slordig en het stoort". (Pastoor P. Olsthoorn in Victorientje, het weekblaadje van de St. Victorparochie). Losse mm-prijs j u.jj caviusici btw); contract-tarieven en tekst- ^advertenties op aanvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5