weer Laat u niet in ’t Brandweerbeker weer naar b Lezers schrijven 9 win ©)iink©H bijeen [Raad Koningin Julianaschool (g)ootje nemen Programma van Platte landsvrouwen Voor de vijfde achtereenvolgende keer Bibliotheek commissie Spuitgasten bevorderd Dat provinciaal bestuur van ons GOUDSE BIOSCOPEN Boze bewoner) belde Geen sirene- geloei bij het spuitfestijn Recreatie en landschaps zorg in deze provincie ■KLACHTEN ■bezorging: Peuleyen 15, telefoon 2604 Sm f vliegensvlug op vakantie.. V/ Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. tarê van WHand waddinxveen ■■■■■■■■■■■■■I g mars te hebben. l 1 1 I. p Het gure weer maakte echter dat werd besloten de evenementen van deze dag EEN BEWOONSTER VAN DECHOPINLAAN (Naam en adres zijn bij de redactie bekend) G Q D REIS EN PASSAGEBURO'S Korte Tiendeweg 2-4. Passage 222 •S (01820)-21922’ S (01828)-4488’ FINALE Rond kwart over twaalf waren de wedstrijden gespeeld en kon de finale tussen bovenvermelde leerlingen be ginnen, die uiteindelijk zou resulteren in een spannende eindstrijd tussen Ilo na Kraak van de Jan Ligthartschool en Jolenta Burger van de Koningin Julia- naschool, waarna het de taak van wet houder H. Huizer was de wisselbeker aan Jolenta Burger uit te reiken, waar mee de Koningin Julianaschool zich wederom en nu voor het vijfde ach tereenvolgende jaar voor een jaar be zitter van deze trofee mag noemen. WADDINXVEEN De gemeenteraad van Waddinxveen komt woensdagavond 21 septem ber om half acht weer in verga dering bijeen voor de afhandeling van deze agenda: 1Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Voorstel tot wijziging tabel factoren ligging onroerend- goedbelastingen. 3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten behoeve van de reconstructie van het Noord- einde. 4. Voorstel tot delegatie van bevoegdheden ingevolge het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het plan recon structie Eminentfabrieken. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het herstellen van de dak bedekking van de 3-klassige houten noodschool aan de Mozartlaan. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van voorzieningen aan de 4-klassige houten nood school aan de Pr. Alexander- straat. 8. Voorstel tot het nemen van de volgende besluiten betreffende het openbaar onderwijs: 1vaststelling van de uitgaven openbaar kleuteronderwijs overdejaren 1972, 1973, 1974 en 1975, alsmede van het totaal dier uitgaven over het vijfjarig tijdvak 1971- 1975. 2. vaststelling van de uitgaven openbaar mavo over 1973 alsmede van het totaal dier uitgaven over het vijfjarig tijdvak 1969-1973. 9. Voorstel inzake het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling inzake het genees kundig schooltoezicht en de logopedie alsmede met betrek king tot de begroting 1978 van de dienst. 10. Voorstel tot het beschikbaar- stellen van een krediet voor het herstellen van de dak bedekking van de Prof. Kohn- stammschool. 11Voorstel tot voorlopige vast stelling van de jaarrekeningen 1974 en 1975 van de Samen werkingsschool voor Havo/ Atheneum. 12. Voorstel inzake rijksbijdrage- regeling sociaal-cultureel werk. 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten behoeve van de bouw van het gemeentekantoor 14. Voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de com missie voor de bezwaar- en beroepschriften. 15. Voorstel tot voorziening in vacature Commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd. 16. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten ten be hoeve van het afwerken van de complexen Wilhelminakade en Kanaaldijk/Sniepweg. 17. Begrotingswijzigingen. 18. Rondvraag. WADD1NXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft een brochure uitgege ven, getiteld 'De provincie Zuid- Holland, tussen rijk en gemeente”. De 32 pagina's tellende brochure geeft een beknopt overzicht van wat het bestuur van onze provincie is en wat het doet. Ter illustratie van de taken en werkzaamheden van de provincie is onder meer een serie kleurenfoto's opgenomen. De bro chure is gratis verkrijgbaar in het provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade 1 in Den Haag. In een serie publikaties in het Week blad voor Waddinxveen willen we proberen de lezers wat meer te in formeren over het bestuur van de provincie waarin wij wonen en leven. Vandaag: De provincie en de recre atie en landschapszorg. Volgende week: De provincie en het milieu. WADDINXVEEN Na jeugdbrandweerwedstrijden brandweercommandant A. Zwamborn tijdens een I Maar behalve de beker kreeg Jolenta natuurlijk als beste spuitgaste van de klas ook een prijsje voor haarzelf, maar niet alleen zij, doch ook de overige klassewinnaars van de deelnemende scholen werden met een leuk prijsje be dacht. Rond half twee begon het feest op nieuw. Nu konden allen - groot en klein - het wedstrijdje, dat de vijfde en zesde klassers ’s morgens hadden gedaan, ook eens proberen, doch nu waren er uiteraard geen prijzen te verdienen. Daarna was het de beurt aan de kin deren van de brandweerlieden om hun wedstrijdje te spelen en om alvast te to nen of zij een waardig opvolger van hun vader beloven te worden. Dat bleken Rik de Bas en Henk van Vliet zeker, want zij zouden even later bij het om spuiten van nieuweling brandweerman VVEEKBIAJ) VpQR WWDINXVEEN WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1977 THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur SPEEDTRAP. 16 jr. Speciaal voor de jeugd Za. en Zo. half twee, Wo. half drie ZORRO KRUIST DE DEGENS, a.l. Vr. en Za. 11.30 uur (nacht- voorst.), Ma. 8 uur MARX BROTHERS - THE BIG STO RE, a.l. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur. Zo. 3 uur DODELIJKER DAN KARATE. 16 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nacht- voorst.), Zo. 7 en 9.15 uur. Ma. t/m Wo. 8.15 uur SUPER ERO TIC FEELINGS. 16 jr. SCHOUWBURG Do. t/m Za. 8 uur. Zo. 4 en 8 uur. Ma. en Wo. 8 uur EEN BRUG TE VER. Kleur, 16 jr. Za. 3 uur. Zo. 2 uur ASSEPOES TER tot 14 jr. Het evenement begon ook dit jaar zoals gebruikelijk rond acht uur aan de brandweergarage aan de Noordkade. waar de jeugd al vanaf zeven uur wach tende was voor het gebruikelijke rond- ritje met de brandspuiten door de gemeente. Nadat de eerste deelnemers reeds op het wedstrijdterrein waren gearriveerd, werd rond klokke negen door een zestal echte spuitgasten ’’voor gespoten”. De bedoeling was: eerste een klein hin dernisbaantje, bestaande uit een soort slalom door een looppoortje te nemen, waarbij natuurlijk geen palen of latten mochten worden aangeraakt, om daar na de straalpijp ter hand te nemen en te spuiten op een denkbeeldige brand. Deze denkbeeldige brandhaard bes tond uit een bord met daarachter een U-vormige P.V.C.-buis, welke moest worden volgespoten en waar, ten teken dat de brand was geblust, uit één van de einden het brandpreventje weer te voorschijn kwam. Daarna moest het hindernisbaantje nog een keer terug worden genomen en eerst dan was de brandweerman/vrouw (voor één dag) ”- weer terug in de kazerne”. Het geheel was weer ontsproten aan het technisch brein van ondercomman- dant M. de Bas, die met zijn mannen voor dag 'en dauw ’s morgens en de avond daarvoor het wedstrijdterrein in gereedheid hadden gebracht. Achtereenvolgens verschenen de na volgende scholen aan start en konden de daarachter vermelde leerlingen als winnaar(winnares) voor hun school worden genoteerd: Theo Thijssenschool - Martin Heus Mr.A.de Roosschool - Marjolein Smeenk WADDINXVEEN In een spannende eindstrijd tussen Jolenta Burger van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool (Peter Zuidlaan) en Ilona Kraak van de openbare Jan Ligthartschool (Kerkstraat) zou ui- teindelijk Jolenta er toch voor zorgen dat de wisselbeker voor de jeugd brandweerwedstrijden, die in 1964 door het Waddinxveense gemeente bestuur voor het eerst beschikbaar werd gesteld, wederom en thans voor dé vijfde achtereenvolgende keer in het bezit kwam van de Konin gin Julianaschool. Maar voor het zover was, was er jongstleden zater dagmorgen op het terreintje tegenover modemagazijn Brouwer aan de Nesse, waar deze wedstrijden in het kader van de Nationale Brandweer- dag werden gespeeld, heel war water verspoten en moest heel wat keer tjes het hindernisbaantje worden genomen. Klaas de Vriesschool - Heleen Zandee De Sav.Lohmanschool - Brigitte Barbier Bethelschool - Gert de Ruiter St. Jozefschool - Louise Mulleman Rehobothschoo! - Christien Piris Gr.v.Prinstererschool - Leon van Beek Kon. Julianaschool - Jolenta Burger Eben Haëzerschool - Peter Brouwer Leon van Gelderschool - Erica Sonneveld Cees de Rooij, tonen heel wat in hun W. van Oranjeschool - Elko Berends Jan Ligthartschool - Ilona Kraak St. Paulusschool - Harco Wirtz Mgr. Bekkerschool - Patrie Wempe WADDINXVEEN Het programma van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen voor het komende wintersei zoen is weer rond. Volgende week woensdagavond 21 september is de eer ste bijeenkomst gepland in het gemo derniseerde Gereformeerd Vereni gingsgebouw aan de Stationsstraat. Er is dan een Chinese fondue-avond. Op deze avond hebben de leden gele genheid zich op te geven voor cursus sen als volksdansen, niet alleen huis houden, kantklossen, basketmanden en macramé, schoonheidscursussen. En gels, Yoga, fotograferen, kamerplan ten, bridge, beter bewegen, weet wat u eet en tapijtknopen met schapenwol. Op het programma staan verder de avonden: 25 oktober: poppen maken en show door Peter Schenk; 23 november: Scheherazade; 15 december: kersta vond: 18 januari: klank en diashow, jaarvergadering; 13 februari: de kunst van het wandbekleden; 13 maart: een vrouwenarts verteld; 17 april: voor- jaarsmodeshow; 22 mei: eenmansto- neel door Nel Kars. Alle avonden worden gehouden in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat en beginnen steeds om 20.00 uur. Ook worden er verschil lende excursies gemaakt, o.a. naar Siemens fabrieken. Een week geleden belde een man tussen 45 en 50 jaar bij mij aan: ’’Me vrouw, wij maken uw dakgoot schoon voor ƒ25,Dit overdonderde me wel even want ik had er nooit aan ge dacht dat zoiets ook wel eens nodig zou kunnen zijn. Ik vond het wel een goed idee, en dacht dat is nog eens een so ciaal voelend mens. Wie wil in deze tijd nog zoiets voor je doen? Dus ik stemde toe. De heren, er waren er twee, zou den over een half uurtje komen. En, ja hoor, keurig op tijd zag ik aan de voor kant van het huis een grote ladder ver schijnen. Even later waren ze achter bezig. Wel wat vlug dacht ik even, maar ja, mensen die de hele dag dit werk doen hebben ervaring, niet waar! De oudste van de twee kwam afre kenen, terwijl de jongste 18 jaar) va nonder zijn ladder mij meedeelde, met een valse grijns op zijn gezicht, dat er dakpannen stuk waren. Voor 12,50 wilde hij ze wel vervangen, want hij had er al op gerekend dat er wel pannen stuk zouden zijn. Meteen dacht ik, dat kan niet! Er is geen storm geweest en de pannen die stuk waren hadden we kortgeleden laten vervangen. Toen had ik al het gevoel dat ik ’’gegrepen” werd. Ik zei: ’’Laat maar zitten, dat doen we zelf wel”. Toen ik dat gezegd moeilijk. Te grote toeloop van recrean ten zou een mooi natuurgebied ernstig kunnen aantasten, maar ook op dit ter rein proberen provinciale bestuurders, bijgestaan door de provinciale amb tenaren. een wijs beleid te voeren. WADDINXVEEN/GOUDA Gedeputeerde staten hebben op grond van de bepalingen van de "Wet op het openbare bibliotheekwerk” ingesteld de ’’Commissie van advies vaststelling provinciaal plan voor de openbare bib liotheekvoorziening. Die wet houdt on der meer in, dat de minister telkens voor een periode van drie jaar een lan delijk plan voor de openbare bibliot heekvoorziening vaststelt. De gemeen teraden stellen een gemeentelijk plan vast en aan provinciale staten is opged ragen om ten behoeve van het lan delijke plan en uitgaande van de gemeentelijke plannen voor de provin cie een provinciaal plan vast te stellen. Ter voorbereiding van het provinciaal plan gaat de nieuwe commissie aan dacht schenken aan zaken als de geog rafische spreiding en de onderlinge sa menhang en de aard van het openbare bibliotheekwerk. Voorts gaat de com missie sjuderen op de wenselijkheid en de mogelijkheden van samenwerking tussen de openbare bibliotheken on derling. Ook komt aan de orde de sa menwerking tussen openbare bibliothe ken en andere sociaal-culturele. educa tieve en informatieve voorzieningen. Het lid van gedeputeerde staten, de heer dr. R. Eijsink, heeft de commissie vandaag geïnstalleerd. Als voorzitter van de commissie treedt op de heer Chr. J. Buitendijk, voorzitter van het gewest ’s-Gravenhage. Voorts hebben twee leden van provinciale staten zit ting in de commissie, drie leden uit de gemeentelijke sfeer, zeven leden uit de bibliotheekwereld, één vertegenwoor diger van het intergemeentelijk overle gorgaan Midden-Holland, een consu lent van het club- en buurthuiswerk en een functionaris van het plaatselijken en regionale onderwijs-centra. Het se cretariaat van deze Zuidhollandse com missie is opgedragen aan de vierde af deling van de provinciale griffie te 's- Gravenhage. Eert beeld van de zaterdag aan de Nesse gehouden jeugdbrandweer- wedstrijden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). wat eerde te besluiten, dan aanvank elijk de bedoeling was en zo ging rond half drie het door de brandweerlieden kunstzinnig beschilderde jury-tentje in vlammen op, wat een behoorlijke roo kontwikkeling tot gevolg had, doch slechts kort want al gauw richtten de echte brandweermannen hun straalpijp op de vuurhaard om deze snel te doven en daarna op elkaar, waarbij de pas benoemde adspirant brandwacht Cees de Rooij het, zoals begrijpelijk was, zwaar te verduren kreeg. Maar het moet gezegd, hij hield bijzonder goed stand en liet zich de kaas niet van het brood eten. de- kon M. tijdens een korte bijeenkomst in het instructielokaal van de vrijwillige brandweer aan de Noordkade meedelen dat Bur gemeester en Wethouders hadden besloten een aantal brandweerlie den naar een hogere rang te bevor deren. Zo werden de beide ondercom- mandanten M. de Bas en H. J. de Wild, tot nu toe adjunct- hoofdbrandmeester, thans bevor derd tot adjunct- hoofdbrandmeester le klas. Brandmeester P. Baan werd be vorderd tot adjunct- hoofdbrandmeester, onderbrand- meester J. Broer werd bevorderd tot brandmeester en de beide hoofdbrandwachts A. van Nieten en D. van Vliet werden bevorderd tot onderbrandmeester. had verdwenen ze wel heel vlug uit de buurt bij ons. Nadat ik ’s avonds het hele verhaal aan manlief had verteld, gingen we toch maar even uit het da kraam kijken. En, jawel hoor, vier dak pannen stuk, met zeer verdachte verse breuken. We konden hoog en laag sprin gen, de daders waren weg en de pannen moesten vervangen, al was het alleen maar om lekkage te voorkomen. Een kennis met een grote ladder wilde wel even helpen. Toen hij bij ons kwam vroeg ik hem nogal wantrouwend ge worden, ’’kijk ook even in de dakgoot of hij wel schoon is geworden”. U mag raden wat hij zag: één dikke brei. Twee emmers vuil, een stuk van een hengel, twee grote stokken en een halve emmer papieren pijlen kwam uit de goot ach ter, één emmer modder kwam uit de goot voor het huis. Bij het hele rijtje huizen was het van hetzelfde laken een pak: Men zij ge waarschuwd: OPLICHTERS, DAT ZIJN HET! i WADDINXVEEN Het begin f van de jeugdbrandweerwedstrij- f f den werd zaterdagmorgen niet ge- l f kenmerkt door het traditionele si- f J renegeloei. De spuiten waren met l I de Waddinxveense lieverdjes nog f I maar net aan het begin van hun l f rondrit door de gemeente toen een 1 ’’boze bewoner”, die kennelijk in l I zijn nachtrust - 's morgens om half f 1 negen - gestoord was. de politie l f belde om aan dit lawaai een einde I 1 te maken. En om deze B.B. (boze l bewoner) niet verder in zijn of f i haar nachtrust te storen, werd dus 1 de rit vervolgd zonder gebruikma- 1 king van de sirenes. Maar het kan toch niet anders, of de meest nurk se nurks (al dan niet met een kater van de vorige dag) wordt op slag ontdooid, wanneer hij het kroost f (misschien wel zijn of haar kroost, 1 dat die morgen vroeg van huis is I gestuurd, zodat pa en moe konden uitslapen) voor dag en dauw bij de brandweergarage present vindt om toch maar een plaatsje in één van de wagens te bemachtigen en ze ker wanneer hij of zij hen onder weg hoort vragen: ’’Meneer laat i hem nou nog eens een keer pep- peren?” i Maar, enfin, het is niet te hopen, dat het gebruik van de sirene, al is het dan midden in de nacht, voor deze geïrriteerde bewoner nog i eens echt nodig zal zijn, want dan zal hij er de brandweermensen i dankbaar voor zijn, dat deze sirene een snelle rit naar het brandadres i mogelijk maakt. Doch hoe dan ook, de Waddinxveense brand- i weerlieden menen er goed aan te doen dit evenement voor de jeugd 1 eens per jaar voort te zetten en ho- f pen dan ook op dezelfde voet te kunnen blijven doorgaan. WADDINXVEEN/DEN HAAG Om te beginnen met het ’’leukste werk” van de provincie, de zorg voor mogelijkheden tot ontspanning in de open lucht en het waken voor het be houd (en onderhoud) van de mooie na tuurgebieden in Zuid-Holland. Het probleem van de recreatie, van het fijn- buiten-zijn in vrije tijd en vakantie, is nog niet zo oud. Nog aan het begin van deze eeuw hadden de meeste mensen geen vrije tijd en geen vakantie. Wie dat wel had. beschikte wel over een mooie tuin, trok zich terug in zijn land huis of maakte een buitenlandse reis. Bovendien had ons land aanzienlijk minder inwoners dan nu, zodat ieder een vlakbij huis nog wel een rustig plek je kon vinden. Nu, in deze tijd van flat gebouwen, autosnelwegen en dichtbe volkte oude stadswijken, heeft bijna ie dereen het weekeinde vrij en drie we ken vakantie. En vooral in Zuid- Holland. waar zoveel mensen wonen in een omgeving met weinig groen, is het vinden van recreatiemogelijkheden een probleem. Maar gelukkig heeft het pro vinciaal bestuur dat probleem onder kend en besloten het initiatief te nemen voor of mee te werken aan de aanleg van grote recreatiegebieden. Een goed voorbeeld daarvan is de "Brielse Maas", tussen het oude stadje Brielle en het Europoortgebied. Daar zijn, onder de rook van Rijn mond. talloze mogelijkheden voor (wa- ter)recreatie. De bomen zijn er al flink hoog en wie daar zeilt, zwemt of kam peert, ziet en merkt weinig van de na bijheid van het grootste industrie- en havengebied van ons land. Andere re- creatieprojecten waarmee de provincie zich heeft beziggehouden zijn onder andere die aan de noordoever van de Oude Maas en de Rottemeren en om geving. Al deze recreatieterreinen lig gen vlak bij Rotterdam, de stad waar per inwoner gerekend het minste groen H te vinden is van heel Nederland. Op het g ogenblik is nog in uitvoering het grote recreatieplan ’’Delftse Hout”, aan de' oostgrens van Delft. Voorst zijn er plannen in ontwikkeling voor recreatie- gebieden bij ’s-Gravenhage (’s- n Gravenwoude waarin gelegen het ge- bied ’’Vlietland”). Natuurlijk doet de provincie al dit werk niet alleen. Voor een aantal van de projecten zijn ’’re creatieschappen" opgericht, waaraan de gemeenten rond het te ontwikkelen recreatiegebied meedoen, zowel bes tuurlijk als financieel. De provinciale bemoeiingen met de landschapszorg zijn intensief. Niet al leen stelt de provincie geld beschikbaar met behulp waarvan organisaties als de Stichting het Zuidhollands Landschap en "Natuurmonumenten” onvervang bare natuurgebieden kunnen aanko pen. Zij zorgt er ook voor dat de natuur niet wordt ontsierd (en vervuild - maar daar'komen we bij het hoofdstuk ’’mi lieu” wel op). Er zijn provinciale veror deningen met beperkende bepalingen voor autosloperijen, reclameborden, vuilnisbelten, caravans, woonschepen en dergelijke. Er is nog veel mooie na tuur in Zuid-Holland. Denkt u maar aan onze polders, plassen en duinen, die de moeite van het bekijken waard zijn. Niet alleen (of liever juist niet) om er vanachter de autoruit van te genie ten, maar vooral om er te wandelen of te fietsen. Voor de fietsers worden en zijn speciale recreatieve fietspaden aangelegd. U kunt rijden van Leider dorp naar Woubrugge, door de Krim- penerwaard. langs het Staelduinse bos, door de duinen en op nog vele andere plaatsen. Het handhaven van het evenwicht tus sen recreatie en landschapszorg is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9