de pater - makelaardij b.v. waddinxveen uitnodiging -- toumci TWRBAS Passage komt met een kip-actie Hoe B. en W. woningbouw aan de Kerkweg/Dorpstraat willen starten Opdracht aan één architect Avond voor 60 huizenkopers Plek voor tweede apotheker Onafhankelijk Nieuwsblad. huis kopen? huis verkopen? verbouwings- uitverkoop. GEMEENTERAAD Woensdag 21 september, v.d. Linde Laatste oproep STIJLDANSEN cursus stijldansen SLIJTERIJ VERLAAN verboom makelaardij b.v. I^ZSLIJTERIJ VERLAAN College wil persé niet met bouw groepjes werken *Werkgroep voorkomt tijdverlies Treffers en Polgar architect? Den Boon en De Jong vallen af in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Mister A Steam Huur Mister Steam en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zèl^f meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. KOOP RECHTSTREEKS UW p ORGEL OF PIANO f IN BODEGRAVEN ■■■■I zl L Mister Steam is te huur bij: Wij nodigen hierbij al onze clientele, vrienden en bekenden uit om op ZATERDAG 24 SEPTEMBER a.s., van 14.00 tot 16.00 uur, een borrel te komen drinken in ons nieuwe bar/restaurant in de sporthal aan de Sniepweg. Bertus en Annie van der Sluis Dick en Loes Roos. Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... Oh Ja. Centrum van fabrikage import' en verkoop mg boot W,BODEGRAVEN TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J ...4 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 33e JAARGANG - Nr. 1530 WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1977 HET KAN NOG NOTA BENE V.WAV/AV.V/.W/.W.WAV.W.’.V.’. Dit is het terrein van de B-fabriek van Eminent BV waar - na ontruiming van het fabriekscomplex voor 1 december O I RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 19.30 uur DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT DOKTERSD1ENST ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898. MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., ’s middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 38, tel. 2373 -- Gymnastiekvereniging TOOS start weer met haar Passage 17, Waddinxveen H bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - ga 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 drogisterij parfumerie groensvoorde 10 u waddinxveen stempels moeten komen voor één gra- mende weken enkele duizenden kip- tis kip. De op die manier "Verzamel- pen voorlopig nog via de betreffende de" kippen kunnen in de tweede week stempels) over de toonbank zullen van oktober bij poelier Van Loon wor den afgehaald. Nagenoeg alle win keliers van het winkelcentrum "de gaan. Het laat zich raden dat de kip- actie natuurlijk weer voor veel drukte in Waddixveens grootste en verkeers- Passage doen aan deze kip-actie veiligste winkelcentrum zal zorgen. mee. Verwacht wordt dat er in de ko- kregen gronden 11.900 m2); b. de reeds in gemeentelijk eigendom zijnde gronden aan de Kerkweg- West(± l7OOm2); c. de nog aan te kopen gronden van derden tussen het Eminentterrein en de Dorpstraatbebouwing 3000 m2); d. een stukje van 6 m2 in het Eminent- gebied; e. 102 m2 in het sub a. genoemde ter rein. Onze etalage geeft er een voor proefje van! VAVAVAWAVAV1VA’A,AVAVAV/A,AVAVAWA\ Wij gaan binnenkort verbou wen; daarom houden wij van nu tot l oktober a.s., een Van de gronden bedoeld onder c. wordt thans 2500 m2 aan de gemeente aan geboden binnen het bedrag van de exploitatie-opzet. Het gebiedje onder d. bedoeld is eveneens aan de gemeen te aangeboden, in combinatie met an dere gronden gelegen aan de Kerkweg- West. De sub e. genoemde grond is bij de kadastrale recherche door de nota ris aan het licht getreden en is nog ei gendom van de Voorofschepolder. Gezien de belangrijke betalingen ad ƒ9.500.000,- (per 1 mei 1977 rented ragend) aan Eminent gedaan is voor het tot een goed eind brengen van de Zuidkade/Eminent-exploitatie een streng aanhouden van de geplande ver- 'tan dit jaar - vrije sector-woningen zullen worden gebouwd. Deze historische foto - zoals u ziet is er links boven nog niets te bekennen van Groenswaard - geeft een indruk van de toekomstige woningbouwplek, waar maximaal 45 vrije sectorwoningen zullen worden neergezet. De rode OKEE-munt die U in de brievenbus gekregen hebt is slechts guldens waard tot 28 september a.s. Alleen diegene, die de rode munt OP TIJD heeft ingeleverd, ontvangt gelijk een BLAUWE munt. En let op onze advertentie’s van de volgende week: ook deze is dan weer guldens waard OPGELET: Al onze openingsaanbiedingen zijn ook dit weekend nog geldig!!! op de woensdagavonden voor de jeugd en ouderen in het ver enigingsgebouw TOOSSOOS aan de Jan Willem Frisoweg, Wad dinxveen. Inschrijving en inlichtingen op woensdag 21 september aan de zaal of op donderdag 22 en vrijdag 23 september Joh. Postlaan no. 81 tel. 5541 na 19.00 uur. Meer dan duizend rode OKEE- muntjes zijn vorige week reeds ingeleverd, tijdens de opening. NU KAN HET NOG. Slechts deze week nog kunt U bij inlevering van de rode OKEE-munt tegen betaling van slechts één gulden een fles Rosé d’ Anjou van 3,95 kopen. En... niet vergeten: U ontvangt tevens een blauwe OKEE-munt. Volgende week hoort U in onze advertentie hoeveel geld die waard is. U weet toch dat al die super- scherpe openingsaanbiedingen ook deze week nog geldig zijn? Profiteer: snel naar Uw OKEE- slijter VERLAAN in de Passage op nummer 17, net om de hoek vlak bij het Parkeerterrein bij de Kruiskerk. koopdata vereist. Gezien de grote vraag vanuit de eigen bevolking naar vrije-sectorwoningen 150 gegadig den o, u -J‘ J aan gelegenheid te geven tot vestiging op het betreffende terrein. Behoudens een 16-tal kavels (eigeaar; Rehorst BV) langs de Ringvaart van in het bestem mingsplan Zuidkade 1 zal immers tot 1979 geen vrije sectorgrond meer be schikbaar komen en dan nog in zeer geringe aantallen. PLANOLOGISCH^ ASPECTEN Het onderhavige gebied heeft in het betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort geldende bestemmingsplan ’’Dorps traat” al een woningbouwbestemming. Burgemeester en Wethouders hebben op de lijst) ligt het voor de hand de bevoegdheid dit plangedeelte tewij- die gegadigden bij voorkeur de zigen. Zij mogen daarbij het aantal te bouwen woningen niet verlagen resp. verhogen beneden 25 en boven 45. (Zie voor vervolg elders in dit blad) WADDINXVEEN Het gezamenlijke middenstanders de han- winkelcentrum "de Passage" houdt van morgen (donderdag 22 septem- Sd*** V Passage 17, Waddinxveen den ineen geslagen ter verwelkoming van hun nieuwe collega, maar ook om ber) tot “en met zaterdag 8 oktober het publiek weer eens met een actie te een grote kip-actie. Vooruitlopend op verwennen. De kip-actie houdt in dat de opening van de zaak van de Goudse bij elke bestede vijf gulden boodschap- poelier Van Loon (in de winkel van pen een stempel zal worden gezet op Kranenburg De Bruin} hebben de een speciaal vel. waarop in totaal 60 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH WADDINXVEEN Voor het woningbouwgebied aan de Kerkweg-West en de Dorpstraat - waar nu nog de B-fabriek van Emi nent BV staat - hebben Burgemees ter en Wethouders van Wad dinxveen een notitie gemaakt, die gisteren in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw uitgebreid is-besproken. In de notitie wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van dit woonge bied zou moeten gebeuren. Een en kele fractie in de raad (VVD en SGP/Hervormde Kiesvereniging) denkt nog na over de in deze notitie voorgelegde zaken, maar algemeen bestaat er toch wel instemming over. Bij het opstellen van de exploitatie- opzet voor de sanering van het fa briekscomplex is uitgegaan van het bouwen van 45 vrije sector-woningen op bouwpercelen van 250 a 300 m2 per woning. De hiervoor benodigde gron den bestaan uit: a. de door grondruil van Eminent ver- /SU. 'A - ’’i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1