Emka Krösschell voor het NIVON L I AMNESTY Zaterdag ’’open dag” in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Adverteren doet verkopen INTERNATIONAL Vergadering van SGP Jazzclub Zoetermeer Gemeentelijke bekendmaking Nederlands Dixielandorkest treedt op in Jazzclubs te New Orleans een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Oude kerkmuziek in Goudse St Janskerk Boekenmarkt van Amnesty groot succes Spaarweek bij Rabobank Gedeputeerde spreekt met streekbevolking 1 OPENBARE COMMISSIE VERGADERING i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1977 Antenne-systeembe- r Voor de cursus fotografie, beginnend in de maand januari, hebben zich al en kele leden aangemeld. Er kunnen nog enkele leerlingen worden geplaatst; telefonische opgave: 3579. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN WONINGBOUW VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 4 oktober a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE VOOR DE ONDERWIJSZAKEN VERGADERING COMMISSIE VOOR DE ONDERWIJS ZAKEN: woensdag 5 oktober a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. den. De kosten bedragen f 10,- p.p. voor een cursus van zes donderdag avonden. gebouw Waddinxveen”, waarin totaal zeven leden in het bestuur zitting heb ben, gaat een dezer dagen effectief draaien. Aan haar is het beheer en de exploitatie, kortom de gehele gang van zaken opgedragen. Beheerster van het Verenigingsgebouw blijft mevr. P. Hardendood-Van Ewijk, die wordt bij gestaan door haar assistente mej. E. van Tol. VOORLICHTING Bovendien hebben de streekcommis- sies besloten eveneens aandacht te bes teden aan het ontwerp-streekplan. Ze hebben daartoe drs. J. Borgman, lid van het college van Gedeputeerde Sta ten, verzocht op enkele voorlichtings bijeenkomsten aanwezig te zijn. Hij zal de inhoud van het nieuwe rapport kun nen toelichten en aangeven welke veranderingen ten opzichte van de vroegere plannen zijn aangebracht ten gevolge van de inspraak. De betreffen de bijeenkomst hier in de buurt is op maandag 10 oktober 1977 om 20.00 uur in Goudse Schouwburg Kunstmin aan de Boelekade 67 t,e Gouda. Deze bijeenkomst is openbaar. Elke streek- bewoner is van harte welkom. Na de ter visie legging in oktober en november zullen Provinciale Staten zich buigen over het ontwerp en de eventueel daartegen ingediende bez waarschriften. In het voorjaar van 1978 stellen ze dan het streekplan vast. Donderdag 6 oktober begint de cursus ’’sieraden maken” om 20.00 uur ten huize van Irene van der Haagen, P.C. Hooftstraat 22. De dames en één heer, die zich voor deze lessen hebben aan gemeld, worden verzoekt het NIVON op deze avond aanwezig te zijn. Er kun nen nog twee personen geplaatst wor- WADDINXVEEN/REEUW1JK Voor het eerst in de geschiedenis zal een Nederlands dixielandorkest optre den in een aantal jazzclubs van het Amerikaanse New Orleans, de geboor teplaats van de jazz. Deze eer valt te beurt aan het van oorsprong Goudse orkest The All Styles Swing Society o.l.v. banjoist Ed van Dantzig. The All Styles Swing Society is uitgeno digd te musiceren in de jazzclubs The Famous Door en Dukes’ Place. Naar alle waarschijnlijkheid zal in de enige weken geleden geopende nieuwe club van Pete Fountain eveneens worden opgetreden. Ook zal een concert wor den gegeven aan boord van de authen tieke raderboot ’’Mark Twain”, terwijl deze een cruise maakt over de Missisip- pi River. The Famous Door is een door Monis Miller gerunde, in Bourbon Street gelegen club waar tal van grote Amerikaanse jazz-persoonlijkheden zijn opgetreden. Dukes’ Place is de gelegenheid waar The Dukes of Dixieland het huisorkest vormt. Naast leider Ed van Dantzig bestaat The All Styles Swing Society uit Geor ge v.d. Puil/trompet en zang; Eric Laa- nen/clarinet; Henk van Mourik/trom- bone en zang; Frans van Eijk/piano; Thijs Hazelzet/basgitaar en Willem Huurman/drums. The All Styles Swing Society heeft reeds menigmaal met be kende Amerikaanse en Engelse jazz- grootheden op de planken gestaan. Om er een paar te noemen: Will Bill Davi son (cornet); Bud Freeman (sax), Bud dy Tate (sax) en Beryl Briden (zang en washboard). Al deze optredens vonden plaats in de vaste club van het orkest: Jazzclub ’t Vaantje te Reeuwijk. De toernee van The ASSS naar New Or leans zal plaatsvinden van 9 t/m 17 no vember. REIS Uit enthousiasme over dit voor de Nederlandse jazzwereld unieke gebeu ren is het idee geboren om in dezelfde periode een reis naar New Orleans te organiseren, waarop elke jazzliefheb ber kan inschrijven. Zo kan de harte- wens van tal van jazzfans, een bezoek aan de bakermat van de jazz, heel on verwacht in vervulling gaan. Voor deze reis, die inclusief een uitgebreid prog ramma (jazz-museum, cruise enz.) ƒ2.165,- zal kosten kan men boeken bij: KLM-Agent Koudijs Reizen te Gouda. WADDINXVEEN Bij de boekenkraam van Amnesty Internatio nal op de weekmarkt van vrijdag was het doorlopend een gezellige drukte. Naar schatting een paar duizend boe ken van allerlei aard gingen aan jong en oud van de hand. De opbrengst bed raagt bijna 1.100,- en wordt nog aan gevuld met een gift van één van de scholen van 500,-. Mede door een actie onder de Amnes- tyleden voor een vaste bijdrage per maand of kwartaal is het mogelijk de verzending van kledingpakketten regel matig te laten doorgaan; vorige week is de goede aankomst daarvan nog weer bevestigd. De ƒ1.600,- zal gebruikt worden om in de dringendste gevallen reisgeld aan een aantal vrouwen in Rhodesië te verstrekken om hun echt genoot te bezoeken en waarschijnlijk zal voor 10 a 15 kinderen een jaar lang het schoolgeld betaald kunnen worden. Zodra één en ander geregeld is zult u hierover in het Weekblad voor Wad dinxveen meer kunnen vernemen. Nog een berichtje van mevrouw C. Groenewegen (Groensvoorde 110, tel. 3251): ”ln één van de ingezamelde boe ken ”De bijbel in het kort” is vrijdag een trouwfoto gevonden, naar schat ting uit de jaren ’30. Mocht dit voor iemand nog van belang zijn dan is de foto bij mij te halen”. bestaande kleine zalen tot één middelg rote zaal, waar met name de jeugd straks haar onderdak gaat krijgen. Er zijn ten aanzien van het Gerefor meerd Verenigingsgebouw meer zaken gewijzigd. De kerkeraad heeft het nut tig geacht het beheer en de exploitatie van het Verenigingsgebouw in handen te geven van een apart te formeren stichting. Deze stichting met als naam ’’Stichting Gereformeerd Verenigings- WADDINXVEEN Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij heeft haar leden bijeengroepen voor een vergadering op maandag 3 oktober om 19.30 uur in Het Anker achter de Hervormde Brugkerk. Naast enkele huishoudelijke zaken vermeldt de agenda de voorbereidende besprekin gen voor de volgend jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen. Nu reeds wil het NIVON aandacht vragen voor een zeer belangrijke filma vond op donderdagavond 10 november in De Bonkelaar. Samen met het jeugd- en jongerencentrum wordt dan de film ’’Modern Times” met Charley Chaplin en Paulette Goddard vertoond. Een film uit het jaar 1936 van onverminder de actualiteit. De crisis en het werkloosheidsgevaar staan op de voorgrond in deze rolprent. Aan het eind zal een kleine discussie worden ge houden over de verfilmde materie. Dinsdag 29 november organiseert het NIVON een pottebakavond. Naast een deskundige uitleg is er de mogelijkheid om zelf ook uw artistieke mogelijkhe den p dit gebied ten toon te spreiden. VERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN EN -BEDRIJVEN VERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WER KEN EN -BEDRIJVEN: op woensdag 5 oktober 1977 ten gemeentehuize, aanvang 19.30 uur. WADDINXVEEN ”Het is weer spaarweek bij de Rabobank”. Onder dit motto houdt de Rabobank Wad dinxveen van 17 tot en met 21 oktober a.s. weer haar jaarlijkse Spaarweek. Het doel van de Spaarweek, die inmid dels al een begrip is geworden, is het bevorderen van de spaarzin. Ook van daag de dag kan het sparen nog steeds worden gezien als een stap voor stap opbouwen van een bezit, dat later goed van pas kan komen, of met andere woorden: vandaag al rekening houden met de financiële behoeften van mor gen. Of het nu gaat om het sparen orri iets "achter de hand” te hebben, spa ren op korte of lange termijn, of vermo gensopbouw door sparen, de Rabo bank heeft tal van spaarvormen, aange past aan de individuele wensen en mo gelijkheden van de cliënten. Tijdens de Spaarweek wil de Rabobank bovendien nog eens extra nadruk leg gen - door dit jaarlijkse gebaar van ’’iets” doen voor de cliënt - op het feit, dat zij veel waarde hecht aan een per soonlijke behandeling en dat zij de rela tie bank-cliënt niet strikt zakelijk ziet. Ook nu weer staat het gezin centraal in de Spaarweek. Voor de ouderen is er een prachtige kalender met fraaie op namen die gemaakt zijn in het Open luchtmuseum bij Arnhem. Evenals bij de vorige kalender staan op het voorb lad de maanden november en decem ber van dit jaar afgedrukt. Zo kan men de kalender al meteen ophangen en ge bruiken en daarbij ruim twee maanden genieten van 12 verkleinde afdrukken van de opnamen uit het Openluchtmu seum. Het Openluchtmuseum heeft ook mo del gestaan voor de bouwplatenset, die ongetwijfelt weer gretig aftrek zal vin den bij de jeugd. Vorig jaar ontvingen de jongens en meisjes ook bouwplaten, waarmee ze een compleet Rabobank- dorp konden bouwen, Dat was zo’n succes, dat werd besloten dit jaar weer een set te laten vervaardigen met deze keer boerderijen, molens, schaaps kooien en dergelijke uit het Openlucht museum. De afmetingen van de bouw werkjes zijn van het zogenaamde HO- formaat, zodat ze kunnen worden ge bruikt bij treinemplacementen, autora- cebanen en alles wat aan speelgoed op hetzelfde formaat is gebaseerd. Onget wijfeld zal de Spaarweek weer hetzelf de beeld te zien geven als in voorgaan de jaren: een gemoedelijke drukte in de bankkantoren en een gezellige sfeer. WADDINXVEEN/ZOETERMEER Zaterdagavond 1 oktober om half tien kunnen de jazzliefhebbers uit de regio weer aan hun trekken komen in de Jazz Club Zoetermeer aan de Dorpsstraat van deze Haagse satelliedstad. De mo derne jazzmuziek heeft in de afgelopen jaren een verrassende opbloei gekend. Vele nieuwe gezichten verschenen op steeds meer podia in ons land. Tenor saxofonist Hans Dulfer heeft hierin een centrale rol gespeeld. Hij is de belang rijkste motor achter de BIM, de Bond voor Improviserende Musici. Dit jaar was hij mede-organisator van het inter nationale jazzfestival te Laren, waar door vanwege zijn persoonlijke inbreng Von Frieman en Ira Sullivan naar La ren kwamen. Zij waren overigens nog nooit in Europa geweest. Als mucicus wist hij de aandacht te vestigen op een i 1 x *1 J - in het vergeetboek was geraakt. Deze wordt gebracht door musici als Ike Quebec, Arnett Cobb, Illinois Jacquet en hier in Nederland door Harry Ver- beke. Momenteel is hij als solist ver bonden aan het Theo Loevendie kwar tet en -consort. Als leider van de grote groep de Perikels is hij in clubs en festi vals veel gevraagd. Met deze groep heeft hij belangrijke ritmische perspec tieven heropend door evenals vroeger Dizzy Gillespie met een Afro- Cubaanse ritmesectie te spelen. Het spel van Dulfer kenmerkte zich meer door sounds dan door techniek. Zijn loonvorming volgt de grote tenortradi- tie zoals die zich in de jazz heeft ont wikkeld. Deze muziek wordt in de Jazz Club Zoetermeer gebracht door musici die elk op hun instrument excelleren. Pia nist Piet Kuiters is een boppianist van het zuiverste water. Onlangs is hij uit de Verenigde Staten teruggekeerd. Bassist Wilbur Little heeft Zich permanent in Amsterdam gevestigd, waar hij door vele groepen gevraagd wordt. In Amerika heeft hij o.a. met Elvin Jones, Randy Weston en Lee Konitz gespeeld. Drummer Martin van Duynhoven heeft als een van de beste jazzdrum- mers van Nederland vooral aandacht getrokken door zijn persoonlijke stijl. We zijn benieuwd of Hans Dulfer nog andere blazers zal meenemen. Hij heeft wel toegezegd. OPENBARE BEKENDMAKING AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met ingang van 29 september 1977 gedurende 14 dagen ter ge meentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer A. C. Sluijter voor het oprichten van een agra rische bedrijfswoning nabij de Bloemendaalseweg gelegen aan de parallelweg met rijksweg 12. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de bouwver gunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn is een ieder bevoegd schriftelijk bezwaren in te dienen, zulks bij voormeld col lege, Zuidkade 8 te Waddinxveen. Waddinxveen, 27 september 1977. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G., Smallenbroek. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met ingang van 29 september 1977 gedurende 14 dagen ter ge meentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a. voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvragen om bouwvergunning van de heren A. L. M. Boer en G. Rijnsburger voor het op richten van 2 garages binnen het bouwgebied van de 39 pre- miekoopwoningen aan de Groensvoorde nabij station Wad- dinxveen-Noord. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de bouwver gunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn is een ieder bevoegd schriftelijk bezwaren in te dienen, zulks bij voormeld col lege, Zuidkade 8 te Waddinxveen. Waddinxveen, 27 september 1977. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. WADDINXVEEN/DEN HAAG Al enkele jaren wordt er door het college van Gedeputeerde Staten en het amb tenarenapparaat in Den Haag hard ge werkt aan de totstandkoming van een nieuw streekplan voor Zuid-Holland Oost. Gelukkig voor de burger ging dat niet ongemerkt. Zowel in 1976 als in dit jaar verscheen er namelijk een lijvig rapport met ideëen over de meest wen selijke ruimtelijke inrichting van het oostelijk deel van onze provincie. Het laatste rapport was het duidelijkst. Daarin stond bijvoorbeeld precies aan gegeven hoe sterk elke plaats in de toe komst mag groeien, welke wegen er wel of niet moeten komen, in welke plaats de industrie meer kans zal krijgen etc. INSPRAAK De inhoud van dat rapport van het col lege van Gedeputeerde Staten is ver volgens ter discussie gesteld. Geduren de enkele maanden kon iedereen zijn zegje erover doen. Vele streekbewo- ners hebben gelukkig van de geboden inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt. Onder de hoede van de 3 streekcommissies in Zuid-Holland Oost zijn 60 werkgroepen actief geweest met in totaal zo’n 700 deelnemers. Elke groep heeft zijn mening op papier ge zet. Per regio zijn deze meningen ge bundeld en van een samenvatting voor zien. Het geheel is aangeboden aan het provinciaal bestuur. Maar wat gebeurt er nu verder? De voorbereidingen om te komen tot een nieuw streekplan zijn nog niet ten ein de. In oktober komt er namelijk een nieuwe publicatie van het provinciaal bestuur: het zogeheten ontwerp- streekplan. Daarin heeft het provin ciaal bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden met de resultaten van in spraak en bestuurlijk overleg. Het ontwerp-streekplan zal gedurende twee maanden ter inzage komen te liggen op alle gemeentehuizen en op het provin ciehuis. Iedereen is gerechtigd het rap port ter plaatse te bekijken. Als men daartoe aanleiding vindt kan men bo vendien een bezwaarschrift indienen bij Provinciale Staten. WADDINXVEEN Komende zaterdagmiddag wordt er in het ver bouwde en gemoderniseerd Gerefor meerde Verenigingsgebouw aan de Sta tionsstraat tussen twee en vijf uur ”o- pen dag” gehouden. Hoewel de gehele verbouwing nog niet achter de rug is willen de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk, de Stichting Gereformeerd Verenigingsgebouw en de beheerster mevrouw P. WADDINXVEEN De raadscom missie voor openbare werken en -be drijven vergadert in het openbaar in het gemeentehuis op woensdagavond 5 ok tober om half acht over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 1 september 1977. 2. Boekwerkje structuurvisie Natuur- en Landschapsbehoud van het Mi nisterie van CRM. 3. Het door de provincie vastgestelde fietspadenplan. 4. Het beschikbaar stellen van een kre diet voor het plaatsen van vaste ban ken in de kleedgelegenheid van het overdekte bad en het aanschaffen van een schoonmaakapparaat. 5. Het beschikbaar stellen van een kre diet t.b.v. het opknappen van de woning Zuidkade 25. 6. Begroting 1978 van de dienst van Openbare Werken met behandeling van de begeleidingsnota van het Col lege van Burgemeester en Wethou der voorzover de dienst betreffende. 7. Begroting 1978 van het Gemeen schappelijk Antenne-systeembe- drijf. 8. Nader ingekomen stukken. 9. Rondvraag. WADDINXVEEN Het NIVON in Waddinxveen heeft Emka Krösschell bereid gevonden een lezing met dia’s te houden over één der armste streken de zer aarde, n.l. het oostelijk gedeelte van Perzië. Iedereen kent het sprookje van de schatrijke sjah, de talloze grandioze paleizen, maar het leven van de boer met zijn gezin op de zeer armoedige grond in dit olieland is erg schrijnend. Emka is in het verleden geconfronteerd met het ontwikkelingswerk en zij kan zeer beslist gefundeerd vertellen over de vele noden in deze armere landen. Het leven van de Perzische boer wordt gevolgd door de vier seizoenen. De le zing wordt gehouden op dinsdag 4 ok tober in het gereformeerd verenigings gebouw aan de Stationsstraat en begint om acht uur. De toegang is gratis voor de leden en introducees. Hardendood-Ewijk, niet langer wach ten om belangstellenden de grote zaal en het keukencomplex te laten zien. De verbouwing van het Gereformeerd Verenigingsgebouw wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase één is vorige week af gerond. Dat houdt in dat de grote zaal en de keuken een grote opknapbeurt hebben ondergaan. Fase twee omvat het bijbouwen van een kleine vergader zaal en het samenvoegen van de twee WADDINXVEEN/GOUDA Onder auspiciën van de Studentenvereniging ’’Mozaïek” van Goudse scholen gemeenschap op reformatorische grondslag ”De Driestar” wordt op woensdag 5 oktober een concert gege ven in de St. Janskerk door het Kerk koor ’’Sluipwijk” en het koor ’’Musica Reformata” uit Gouda. De beide ko ren, die onder leiding staan van Sjaak Bezemer, zingen werken uit de bloei tijd van het protestantse kerklied. -...j-p~.~r Naast enkele werkjes van Engelse com- expressieve, vitale jazzstijl die enigszins ponisten (Tye en Byrd) is er veel plaats ingeruimd voor composities die geënt zijn op de Protestantse psalmmelodieën uit Genève (Cl. Goudimei en J.Pzn. Sweelinck). Het is echter vooral Luther geweest die in Duitsland de kerkmu ziek nieuwe impulsen gaf door haar als wezenlijk onderdeel van de eredienst te beschouwen. Ruime aandacht wordt geschonken aan het werk van compo nisten die pioniers waren op het gebied van het protestantse kerklied: Praeto- rius, Schröder en Schleien, Heinrich Schutz, de grootste kerkmuziekcompo- nist voor Bach, is onder meer vertegen woordigd met Psalm 6, een stuk voor twee vierstemmige koren met orgelbe geleiding. De organist Hans van der Gouwe zal enkele orgeisoli spelen, die uit dezelfde periode stammen w.o. een aantal psalmvariaties van Anthonie van Noordt. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Het is een goede gele genheid om eens kennis te maken met de muziek die men niet elke dag hoort. FINANCIËN De raadscommissie voor de financiën vergadert donderdagmiddag om half vijf in het openbaar over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 1 september 1977. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a. jaarrekening vereniging ”Pro Ju- ventute” te Gouda over 1976; b. schrijven dd. 17 augustus jl. van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake overheidstarieven 1978; c. mededeling inzake de tervisie- legging van concept-begrotings- wijzigingen; d. vaststelling nieuwe datum com missievergadering begrotings behandeling. 3. Krediet ad 3.750,- voor het aan schaffen van een hogedrukreini- gingsapparaat t.b.v. de zwembaden. 4. Krediet ad 3.300,- voor het aan brengen van vaste zitbanken in kleedruimten van het overdekte zwembad. 5. Verhoging bedrag voor het aan schaffen enz. van schoolboeken en leermiddelen e.d. openbare basis scholen van 58,- tot 65,- per leerling. 6. Verhoging bedrag per leerling voor het bijzonder onderwijs met 5,- per leerling. 7. Verlenen van een krediet ad 431.237,- wegens subsidiëring res tauratie Hervormde Brugkerk. 8. Aankoop grond van de heer M. Donker. 9. Aankoop grond Exploitatie Mij Vastgoed Holland B.V. ad 100.000,- vermeerderd met over drachtskosten. 10. Aankoop grond de heer W. H. Hoogendoorn ad 120.000,- ver meerderd met overdrachtskosten. 11. Aankoop grond de Waardt B.V. ad 135.000,- vermeerderd met over drachtskosten. 12. Aankoop woning Onderweg 5 van de Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs ad 175.000,-(kosten koper). 13. Aanschaffing archiefkast en code- ringsmateriaal St. Paulusschool (kosten 652,-). 14. Aanschaffing archiefkast en code- ringsmateriaal Mgr. Bekkersschool (kosten 652,-). 15. Gevelbelettering Kon. Juliana- school (aanvraag 3.000,-). 16. Aanschaffing meubilair Bethel school (kosten 6.165,06). 17. Verstrekken van een voorschot aan de Chr. mavo op de 5-jaarlijkse afrekening over de jaren 1969 t/m 1973 (kosten circa 17.000,-). 18. Verstrekking van ee voorschot aan het bijzonder kleuteronderwijs op de 5-jaarlijkse afrekening over de jaren 1971 t/m 1975 (kosten circa ƒ295.000.-). 19. Vaststelling vergoedingen kleuter onderwijs over de jaren 1974 en 1975 (krediet toereikend). 20. Verkoop van een terrein aan de leplaan aan de Gemeenschappe lijke Schoolartsen- en Logopedi sche dienst te Boskoop. 21. Verkoop grond aan de Spireaweide aan de heer J. Tuinstra koopsom ƒ3.000,- (excl. BTW). 22. Krediet verbetering woning Zuid kade 25 ad 12.500,-. 23. Begrotingswijzigingen. 24. Rondvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3