DIT PLAN VAN DEN BOON-DE JONG VIEL BU B. EN W. IN ONGENADE Kosten huis geraamd op Meer woningbouw s m Waddinxveen hard nodig nu f15,90 250.000, •a f Beeld geschetst in gemeentebegroting 1978 Vrije sector-bouw op terrein van B-fabriek Eminent B V boekhandel veldwijk 1 Schitterend kijk -en leesboek 4 WE 2 3 4 5 groot formaat - gebonden prijs na 31-12-1977 f 19,50 PASSAGE 53 - TEL. 2620 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 OKTOBER 1977 WONINGZOEKENDEN - De lijst van niet gehonoreerde aan vragers voor een premjekoopwoning' (max. bruto inkomen 1977 45.000,- omvat per 15-9-1977: 170gegadigden. V d B C b b d e si Ii •u v C d d a h c e e v g u k 1 WADDINXVEEN Voor de bebouwing van het terrein van de B- fabriek van Eminent BV aan de Kerkweg-West maakte het architecten bureau Den Boon-De Jong deze ma quette en gaven daarbij de volgende toelichting: ’’Gebruik makend van de natuurlijke ligging van het terrein, zijn wij geko men tot een situering waarin drie ver schillende hoogten op een uitstekende manier kunnen meespelen met het ge heel. Door de verkeersremmende wer king van deze hoogteverschillen is dit gebied bij uitstek geschikt als woonerf. In totaal omvat het plan 43 woningen met eigen garage, terwijl er 34 stuks openbare parkeergelegenheid is. De natuurlijke groene rug blijft in zijn ge heel gehandhaafd, met hier en daar wat wandelmogelijkheden, c.q. ontsluiting via bruggetje naar de Mozartlaan. Voorts leent het plan zich, door zijn hier en daar wat grotere bestratings- vlakken, uitstekend tot het toepassen van verschillend bestratingsmateriaal, zowel in kleur als in de vorm van het te verwerken materiaal. In eerste instan tie zijn wij uitgegaan van een opzet waa rin drie verschillende typen woningen zijn opgenomen. Hieronder volgen eni ge gegevens betreffende type A en B, Kenneth A. Becket Bomen 130 unieke kleurenfoto’s met informatieve teksten - De lijst van niet gehonoreerde aan vragers voor een vrije sectorkavel (gemeld in 1976 en 1977) omvat per 15- 9-1977: 200 gegadigden. - De lijst van ingeschrevenen voor een (andere) huurwoning bedraagt per 15- 9-1977: 772 gegadigden, waarvan 326 gegadigden nog geen woning hebben. Bovenstaande lijsten betreffen uitslui tend inwoners van Waddinxveen en economisch aan Waddinxveen gebon den niet-inwoners. Aan 70 ingeschre ven niet-Waddinxveense ingezetenen zonder economische binding aan Wad dinxveen heeft ons college onlangs bericht dat hun verzoek tot aankoop van grond niet gehonoreerd zal wor den. Het college beraadt zich over de wijziging van de toedelingsnormen, die gehanteerd worden voor het verlenen van vergunningen voor het betrekken van koop- en huurwoningen. opgesteld, dat zeker fraai is, maar niet zonder meer voor realisering in aan merking komt. Met name omdat er o.a. een te groot percentage aan bestrating in is opgenomen en het te geringe aan tal woningen. Het college acht het bu reau overigens, gezien de beperkte om vang (in feite slechts de heren Den Boon en De Jong zelf) voor dit project te klein en te zwak bezet. In de calcula- tiesector is geen enkele know-how aan het bureau verbonden”. Conform het eerste voorstel van de di recteur openbare werken en het posi tieve advies van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek na een informatief ge sprek, hebben B. en W. gekozen voor het architectenbureau Treffers en Pol- gar te Waddinxveen. Dit bureau is ook eerder door de stedebouwkundige ad viseur als kandidaat genoemd. Met dit bureau zullen enkele duidelijke afspra ken moeten worden gemaakt bijvoor beeld t.a.v. de uiteindelijke honora- riumregeling bij doorgang van het pro ject en t.a.v. de kostenvergoeding wan neer onverhoopt de reactie van de Waddinxveense kandidaat-kopers in meerderheid volstrekt afwijzend zou blijken, hetgeen tot terugtreden van de architect zou kunnen leiden. terwijl wij wat het derde type betreft denken aan een woning met een iets grotere inhoud als de andere twee. Woning type A B: kavelbreedte 9 meter. Hal met toilet en m.k. en gar- derobenis: grond vlak 3x3 meter, ga rage inw. 2.73 x 8.25 mtr. woonkamer circulatie: 5.37 x 9.50 mtr. keuken: 3.00 x 4.10 mtr. de trap centraal in de circu latie ruimte, open haard gesitueerd centraal in het zit gedeelte. Verdieping met dakterras boven garage en entree. 36 m2. 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, douchebak en wastafel, toilet in overloop. Zolder type A met cv. en ber ging 3.12 x 4.50 mtr. Zolder type B met berging 2.20 x 5.50 mtr., 5e slaapkamer, c.v. ruimte en overloop. In nauw overleg met het aannemings bedrijf v.d. Pool, Mercuriusweg 17 te Waddinxveen, worden de totale kosten per woning geraamd op ca. f 250.000,- excl. grond. Voor een totale realisatie van dit bebouwingsvoorstel zijn wij, architectenburo Den Boon-De Jong, in samenwerking met v.d. Pool’s Aan nemingsbedrijf, zeer geïnteresseerd in een aanbieding van het betreffende stuk grond, teneinde een zo qua vorm geving gunstig mogelijk wijkje te kun nen verwezenlijken”, aldus het archi tectenbureau Den Boon-De Jong. -Bij het vrijkomen van koopwoningen boven de f 160.000,- ontbreekt het ons college aan instrumenten om vestiging van niet-Waddinxveners tegen te gaan. -In 1979 zal bij opening van de Emi- nentfabriek en de verplaatsing van de kantoren van de Kabelfabriek naar Waddinxveen een extra vraag naar wo ningen ontstaan voor het mee verhui zend stafpersoneel. Het college acht het gewenst hierover op korte termijn contact op te nemen met het college van Gedeputeerde Sta ten, teneinde een mogelijke bijstelling van het contingent te bevorderen. WADDINXVEEN Het Waddinxveense architectenbureau Den Boon-De Jong van de Dorpstraat heeft tevergeefs geprobeerd op het ter rein van de B-fabriek van Eminent BV aan de Kerkweg-West tot bungalow- bouw (zo’n 45 vrije sectorwoningen) te komen. Dezer dagen heeft het college van Burgemeester en Wethouders laten weten is besloten het Waddinxveense architectenbureau Treffers en Polgar opdracht te verlenen tot het uitwerken van een globaal plan voor bebouwing van dit door de gemeente van Eminent BV aangekochte terrein. Op basis van dit plan kan vervolgens gesproken wor den met hen, die volgens de aangelegde lijsten van gegadigden voor een woning in de vrije sector daarvoor het eerst in aanmerking komen. In beginsel wordt hierbij uitgegaan van de datum van aanmelding. Het college acht voor dit woningbouw project, dat snel zal moeten werken, veel individuele kopers zal moeten be geleiden en een goede prijscontroleren- de functie zal moeten vervullen, een bureau van enige omvang gewenst. B. en W.: ’’Door het Waddinxveense ar- chiectenbureau Den Boon-De Jong is geheel op eigen initiatief een ontwerp WADDINXVEEN In de gemeentebegroting voor 1978 wordt uitvoerig geschetst hoe het in Waddinxveen staat met de huisvesting en wat er allemaal voor redenen zijn aan te voeren om jaarlijks deze gemeente een groter aantal woningen te bouwen dan de huidige 130. Burgemeester en Wethouders: - - De behoefte aan woningen voor op vang van de eigen aanwas van de bevol king en de daling van de gemiddelde woningbezetting bedraagt bij de huidi ge bevolkingssamenstelling 200 won./jaar (volgens een berekening door het Bureau Stad en Landschap). - De sterke toename van gezinssplitsing ten gevolge van plaatsgevonden heb bende echtscheidingen legt een extra claim op de woningmarkt van circa 20 woningen per jaar. - De jaarlijks af te breken en te onttrek ken woningen dienen daar boven door nieuwe vervangen te worden (in 1975 t/m 1977: 40 won.). - De bedrijfswoningen (voornamelijk in het kassengebied) vragen relatief grote contingenten (6%). - De huisvesting van Turkse bewoners van het woonoord zal in 1978 een extra beroep op de woningmarkt doen. ARCHITEKTENBURO DEN BOON DEJONG 4K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 4