in het overdekte succes schoolbegeleidingsdienst Vertrouwensrelatie basis voor V akantiezwemfeest Financiën Kunst Dia-avond Sociale Zaken OuderavondMgr. Bekkersschool en Prins Willem-Alexanderschool Bazar van De Paddestoel Swingende jazz in Zoetermeer In herfstvakantie allerlei activiteiten Schuld zonder straf voor waterluisvanger Hoger beroep zaak gedupeerde Waddinxvener aangehouden voor bejaarden Sportzaken Verboom (JjdNBMj Makelaardij BV 01828-2309 juiianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Avondje uit met mode en nieuwe Franse keuken OPENBARE COMMISSIE VERGADERING 1 I toefden me. ,ee! B”8 V voor voor en/of ingekomen in het clubhuis van de vereniging aan zar gehouden van donderdag tot en met Woensdag 19 oktober vergadert in het x gemeentehuis in het openbaar de mededelin- 1 1 1 I voorbereiding van vorm, bestuur en fi- nanciëen. Een medewerker van de dienst neemt regelmatig deel aan de WADD1NXVEEN Wethouder A. H. van Gent (Progressieven) opent 1 en zonder de eigen verantwoordelijk heid en de identiteit van de school aan te tasten. Ook is de dienst de verbindende scha kel tussen de verschillende schoolver- zorgingswerkers, zoals schoolarts, psy- Om met succes te kunnen werken is een vertrouwensrelatie nodig tussen S.B.D. en leerkrachten, en ook wel met gedeeltelijk vernieuwd en is nu als volgt samengesteld: voorzitter J. E. J. M. Schroots, secretaris A. C. van Rutten, penningmeester mevrouw M. J. van Stijn-de Groot, leden: mevrouw J. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 van woorden, er door de leerlingen vragen er over te la ten verzinnen, de titel te doen veran deren, de inhoud anders onder woor den te laten brengen opdat de kinderen lezen gaan beleven als iets fijns, dat in je leven en grote waarde kan krijgen. De heer Kersbergen oogste veel waar dering van de aanweizge ouders voor zijn uiteenzetting van wat de S.B.D. De S.B.D. voor Midden-Holland en de Rijnstreek startte, op initiatief van een aantal gemeenten (waaronder Wad- dinxveen), twee jaar geleden na vif jaar lijsten verzameld, en door de schoolbe- Na een korte pauze werd vervolgd met geleidingsdienst besproken met de leid- de eigenlijke jaarvergdering van de ou- 1 1 1 - komen tot een extra programma om 13.30- 16.00 uur zweminstuif 16.30- 19.00 uur vrijzwemmen 21.00-22.00 uur vrijzwemmen DONDERDAG 20 OKTOBER 7.00-8.30 uur vrijzwemmen 9.00-13.00 uur brevetzwemmen A en B 13.30- 16.00 uur zweminstuif 16.30- 19.00 uur vrijzwemmen VRIJDAG 21 OKTOBER: 7.00-8.30 uur vrijzwemmen 9.00-13.00 uur diploma C zwemmen 13.30- 16.00 uur zweminstuif 16.30- 19.00 uur vrijzwemmen 19.00-20.00 uur vrijzwemmen ZATERDAG 22 OKTOBER: 10.00-13.00 uur vrijzwemmen 13.30- 16.45 uur zweminstuif ZONDAG 23 OKTOBER: 10.00-16.00 uur vrijzwemmen Hageman en J. M. Janssen. Naast dit bestuur is voor iedere klas nog een ou der gevraagd als vertegenwoordiger op te treden, opdat er een ruime mogelijk heid is om de ouder-participatie per klas te doen functioneren. Een verho- g van de ouderbijdrage voor de wordt mee gewerkl vereniging in het volgend schooljaar werd in principe goedgekeurd. Bij de rondvraag kwam nog ter sprake de afwikkeling van de grote schade door vernielingen tijdens de zomerva kantie. Daar dit risico praktisch niet is te verzekeren, moet het schoolbestuur dit betalen ten kosten van de leermid delen. Dit is een extra nare kant aan deze toch al zo trieste affaire. Het eind van de ouderavond was toch niet in mineur: de aftredende bestuursleden, de heren F. Winkel, J. de Bode en W. M. Schild, werden bedankt voor vier jaar activiteit voor de vereniging, en het nieuwe bestuur het beste gewenst om school ën ouders tot elkaar te bren gen ten bate van de kinderen. WADDINXVEEN/ZOETERMEER Waddinxveense jazzliefhebbers weten dat er elke eerste en derde zaterdag van de maand jazzgebeurens op touw wor den gezet in de jazzclub Zoetermeer wembrevet A en B aan de Dorpstraat 18 in deze Haagse 11.00-13.00 uur oefenen voor diploma groeikern. Begonnen wordt steeds om C half tien. Komende zaterdag speelt er 13.30- 16.00 uur zweminstuif weer een swingende combinatie met 16.30- 17.30 uur vrijzwemmen Fenie Robers (gitaar), Hans Seugling 17.30- 19.00 uur oefenen voor schoolz- (drums), Fred Brekelmans (fenderpia- wembrevet A en B no en orgel) en Ria Delval (zangeres). Dinsdag 18 oktober vergadert in het gemeentehuis in het openbaar de gemeentelijke commissie voor kunst cultuur, recreatie en jeugd om acht uur overdeze agenda: 1. Opening. 2. Notulen vergaderingen dd. 5 april en 7 september 1977. 3. Mededelingen en ingekomen stuk ken. 4. Beelden-expositie. 5. Begroting voor zover betreft hooid- stuk VI1I-6 en 7. 6. Discussie cultuurnota. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. WADDINXVEEN/GOUDA Een 28-jarige planteziektekundige uit Zwol le moest voor het Goudse kanton gerecht verschijnen, omdat hij het op 1 december 1976 had gewaagd zonder vergunning waterluis uit het water langs de Koningin Wilhelminasingel in Waddinxveen te vissen. ”lk deed het voor mijn vader, die hartstochtelijk aquariaan is”, legde de man uit. ”Tot die vergunning is in 1955 door de gemeenteraad ter plaatse in opperste wijsheid besloten”, vertelde kanton rechter mr. H. W. Landwehr. De man had inmiddels een vergunning aange vraagd en gekregen: "Waterluis wegha len doet geen enkele schade aan de bio toop. En de agent zei nota bene dat ik insecten ving. Onzin, de waterluis be hoort tot de blad- en kreefachtigen". Omdat de verdachte niet in Wad dinxveen bekend was, eiste mr. D. J. Copper schuldigverklaring zonder stra foplegging, waarmee de kantonrechter akkoord ging. De Zwollenaar niet. Hij wil de vergunning aanvechten en cassa tie bij de Hoge Raad aantekenen. ’'Wa terluis vangen is alleen maar goed voor de biotoop", zei hij verontwaardigd. een korte definitie van de school begeleidingsdienst: een dienstver lenende stichting;die de leerkrach ten assisteert om het’onderwijs zo goed mogelijk te doen zijn. 19.00-20.00 uur vrijzwemmen DINSDAG 18 OKTOBER: 7.00-8.30 uur vrijzwemmen 8.30- 13.00 uur schoolzwemwedstrijden basisscholen 13.30- 16.00 uur zweminstuif 16.30- 18.00 uur vrijzwemmen 19.00-20.00 uur vrijzwemmen WOENSDAG 19 OKTOBER: 7.00-8.30 uur vrijzwemmen 8.30- 10.00 uur proefzwemmen schoolzwembrevet A en B 11.00-13.00 uur proefzwemmen WADDINXVENER/DEN HAAG Een autobestuurder uit Waddinxveen heeft zijn goede hulp moeten bekopen met de diefstal van zijn auto. Hij pikte op de rijksweg drie jongelui op, maar na korte tijd kreeg hij pech met de au to. Hij begaf zich op weg naar een na bijgelegen boerderij, maar de auto was verdwenen toen hij terugkwam. De lif ters hadden de motor weer aan de praat gekregen en waren er vandoor gegaan. Voor zijn aandeel in deze zaak had een 21-jarige Delftenaar ’zich* in hoger beroep te verantwoorden voor het Haagse gerechtshof. In eerste instantie was hij veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf (waarvan twee maan den voorwaardelijk) door de Haagse politierechter. Verdachte bleek ook nog enkele dief stallen te hebben gepleegd. De procureur-generaal zag geen aanleiding om het vonnis te wijzigen en eiste be vestiging daarvan. Het hof besloot ech ter het onderzoek te heropenen en heeft daarom het arrest aangehouden. raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid om acht uur over deze agenda: 1Vaststelling notulen vergadering 17 augustus 1977. 2. Ingekomen stukken en gen. 3. Behandeling begroting 1978, hoofd stukken IV, V en IX. 4. Rondvraag. WADDINXVEEN ”Het werk van de rooms-katholieke Mgr. Bekker- school voor basisonderwijs en de Prins Willem-Alexander kleuter school.” Over dit thema had de ou dervereniging van de twee scholen aan de Peter Zuidlaan de heer J. Kersbergen, medewerker van de Schoolbegeleidingsdienst voor Midden-Holland en de Rijnstreek, gevraagd te spreken op haar jaar vergadering. Ongeveer vijftig aan wezigen luisterden met belangstelling 5e en 6e klassen aan deze wedstrijden konden deelnemen, dit jaar mogen zwemlessen, die dan ko- leerlingen uit alle klassen hieraan mee- w te vervallen wil het badpersoneel doen, wanneer zij tenminste in het bezit diploma C AM am A A G i— ^4 A G am4\«4« A G A m 4 I a -»■<»-» 1 A M Lat 7 A zG M I ZXVM A A IA A Z~\ A B derdelen waarop gezwommen moet worden zijn: a. 25 meter rugslag b. 25 meter schoolslag c. 25 meter vrije slag d. 6 x 25 meter schoolslag estafette e. 6 x 25 meter vrije slag estafette Iedere deelnemer mag maar aan 2 on derdelen meedoen: één van de per soonlijke onderdelen a, b of c en I x aan de estafette, of 2 x aan de estafette. Van iedere school mogen 2 ploegen - een jongens- en een meisjesploeg - deelnemen; elke ploeg mag hoogstens 15, maar moet minstens 8 leerlingen hebben. AFZWEMMEN Naast de schoolzwemwedstrijden bes taat er in deze vakantieweek ook weer gelegenheid om af te zwemmen voor het diploma C en het schoolzwembre vet A en B, waarbij vanzelfsprekend ook een aantal uren is uitgetrokken om te oefenen en proef te zwemmen voor deze diplma’s. De kosten hiervoor bed ragen 4,50 per diploma. De middaguren zijn met name bestemd voor de bij de jeugd al overbekende ”z- weminstuif”. Iedere middag van half twee tot vier uur kan daaraan meege daan worden. Er zijn dan weer diverse een school, en kan zo bijdragen tot de de schoolbegeleidingsdienst op ontwikkeling en vernieuwing van het 1 r, i' onderwijs en de didaktiek, parallel aan de veranderingen in de maatschappij, de leerlingen en de ouders. Daartoe is het nodig elkaar te leren kennen, en dit was dan ook een van de doelstellingen Bavius-van der Horst, mevrouw B. van deze avond. De S.B.D. stimuleert Winkei-Dielen, mevrouw A. K. Berger- ook de ontwikkeling van communicatie van Rooijen, J. J. van Doorn, H. B. J. naar integratie tussen kleuterschool en 1 basisonderwijs. choloog, pedagoog, logopedist, remi- o de M Bekkerschoo| krij 10 dit dial teacher, maatschappelijk werker. t tet ie7en snecia|e aandacht Van de oorspronkelijke hulpverlening m°™e. nhL j j i i i- i ^vooral het been pend lezen. De tekst is j j naar de heer Kers- taak nu uitgebreid tothet volgen van de bergen, die zijn betoog begon met schoolloopbaan van alle leerlingen. Met aanvaarding van de verschillen in aanleg, rijpheid, intelligentie en tempo, worden de kinderen zonodig geholpen, via de leerkrachten, op zwakke punten, om niet buiten het gewone onderwijs te vallen. Daarmee vangt men aan op de kleuterschool. De kleuters worden een maand lang op voor hun kinderen doet, een aantal punten geobserveerd door de leidsters, De resultaten worden op WADDINXVEEN Vanmiddag (woensdag) vergaderde in het gemeen tehuis in het openbaar de raadscom missie voor de financiën vanaf half twee over deze agenda: 1. Grondruil met Bruwa meubelfa briek. 2. Krediet ad ƒ1.019.992,voor de verbouw van de 5-klassige kleuter school ”De Kleine Basis” tot een geïntegreerde kleuter/lagere schooi. 3. Krediet ad 202.724,voor de wij ziging van de 12-klassige De Sav. Lohmanschool tot een geïntegreerde kleuter/lagere school. 4. Rekening 1976 Chr. Openbare Uit- leenbibliotheek. 5. Behandeling begrotingen 1978 t.w. a. begroting 1978 van de dienst open bare werken; b. begroting 1978 van het grondbed rijf; c. begroting 1978 van het gemeen schappelijk antenne-systeembedrijf; d. begroting 1978 van de commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid; e. gemeentebegroting 1978. 6. Rondvraag. WADDINXVEEN Donderdag 20 oktober om acht uur zal de Goudse historicus dr. J. G. W. F. Bik in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum een dia-avond verzorgen over "Tem pels enpyramiden van Egypte". De toegangsprijs bedraagt f 1,Degenen die slecht ter been zijn, kunnen gratis par auto worden vervoerd. Gelieve dan te bellen 5555. Maandagavond 17 oktober vergadert in het gemeentehuis de gemeentelijke commissie voor sportzaken. Aanvang acht uur. De agenda luidt: 1. Opening. 2. Verslag vorige vergadering (31-5- 1977). 3. Mededelingen stukken. 4. Bestemming huidig hockeyveld. 5. Aanleg tennispark Waddinxveen- van Gent (Progressieven) opent Noord. donderdagavond 13 oktober om kwart 6. Begroting 1978 sportzaken. over zeven de bazar van de speeltuin- 7. Rondvraag, spelen in en rond het bad te beoefenen, vereniging De Paddestoel. Dat gebeurt 8. Sluiting, terwijl bovendien weer de bekende au- *n het clubhuis van de vereniging aan tobanden in het water zullen drijven, de Lijsterbesstraat. Daar^wordt de ba- waarmee naar hartelust kan worden J geravot. Daarbij zal een leuk muziekje zaterdag, de gezelligheid zeker verhogen. De ent- reekosten bedragen 1,35. Behalve de middaguren zijn er echter nog veel meer uren voor vrijzwemmen bestemd en waarop niet alleen de kin deren maar ook de ouders van harte welkom zijn om eens een paar baantjes te trekken. Al deze feestelijkheden zijn samengevat in een programma, dat hieronder is afgedrukt. PROGRAMMA MAANDAG 17 OKTOBER: koop-verkoop-huur WADDINXVEEN In de komende herfstvakantie zal er voor de Waddinxveense lieverdjes weer genoeg te doen zijn in het overdekte zwembad De Sniep. Er zijn schoolzwemwedstrijden georganiseerd, er kan worden afgezwommen voor het KNZB-diploma C en het schoolz wembrevet A en B en er is de gehele week een zweminstuif. Sedert de ingebruikname van het onderdeel van dit vakantie-zwemfeest overdekte bad in oktober 1973 is het is de schoolzwemwedstrijden voor leer- een goede gewoonte van het gemeen- lingén van de lagere scholen op dins- tebestuur geworden om het bad in de dagmorgen 18 oktober. Was het vorig herfst-, kerst- en paasvakantie in het jaar zo, dat alleen leerlingen uit de 4e, bijzonder te bestemmen voor de schooljeugd. In de uren voor schoolz wemmen en 1 men I trachten er ook in de herfstvakantie zijn van het zwemdiploma A. De on- van 17 t/m 23 oktober weer een leuk zwemfeest van te maken. SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN Het voornaamste programma- WADD1NXVEEN/REEUWIJK Vier bedrijven uit Gouda en Reeuwijk organiseren dinsdag 1 november en vrijdagavond 4 november a.s. twee zeer bijzondere manifestaties onder de veel belovende naam "Soirée d’Elegance” modeshows, met bont, brilmode enm juwelen, plus een interessante kennis making met de "Nouvelle Cuisine”, de nieuwe richting in de Franse keuken, die tegenwoordig meer en meer op de slanke lijn let. Deze twee heel aparte "avondje uit” vinden plaats in het res taurant De Elfhoeven aan de Reeu- wijkse Plassen, waar televisie- medewerkster Willy Dobbe voor de presentatie van het geheel zorgt. De bedrijven, die voor deze mode- en keuken-happening zorgen, zijn mode huis Bahlmann, juwelier De Vooys en grit Optiek, alle drie uit Gouda en De Elfhoeven uit Reeuwijk. Deze vier bed rijven hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk tot een presentatie te komen, die voor het publiek zowel in formatief als aantrekkelijk is. Met elkaar willen Bahlmann, De Vooys, Grit en De Elfhoeven laten zien, dat een gezellig avondje uit op ni veau in alle opzichten bijzonder kan zijn. Dat ook het een en ander goed met elkaar in combinatie kan worden gebracht. Bij een mooie bontmantel horen bijpassende juwelen, terwijl ook op het gebied van brillen en optiek een eigen mode op gang is gebracht. Het programma is zodanig opgebouwd, 7.00-8.30 uur vrijzwemmen dat men de modeshow in alle rust kan 8.30-10.00 uur oefenen voor schoolz- volgen, terwijl er voor het proeven van de ’’Nouvelle Cuisine” tussen de pre sentatie door alle gelegenheid is. De toegangsprijs voor deze Soirée d’Ele- gance is 20,-, alles inbegrepen en kaarten zijn te bestellen aan het restau rant, telefoon 01829-2373. JAARVERGADERING Na een korte pauze werd vervolgd met ster en eventueel met de ouders, om te dervereniging van de Mgr. Bekkers kómen tot een extra programma om school en de Prins Willem-Alexander vergaderingen van de leerkrachten van zwakke punten te verbeteren. kleuterschool. Hierbij werd het bestuur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 10