rondvlucht in een DC-10 Ill Waddinxveners maakten Henormingsdicnst in de Brugkerk Kleuters bij slager Koot Op uitnodiging van Albert Heijn en KLM Gemeentelijke bekendmaking Afscheidsavond ds.J.v.d.Heuvel in Bethelkerk een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Eigen dominee Nieuwe rioolwater zuivering hard nodig Leverworsten als beloning voor tekeningen KLIVI1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 WADDINXVEEN Keurslager C. Boeings 747 van de KLM. De Waddinxveners en de andere pas sagiers werden t VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN WONINGBOUW VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 18 oktober a.s., aan vang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE KUNST, CULTUUR, RECREATIE EN JEUGD VERGADERING COMMISSIE KUNST, CULTUUR, RE- KREATIE EN JEUGD: dinsdag 18 oktober a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: woensdag 19 oktober a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR BURGEMEESTER SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN/BOSKOOP Na een periode van zeven vakante jaren hoopt de Chr. Geref. Kerk van Bos koop in de persoon van kandidaat A. P. van Langevelde te Nunspeet weer een eigen predikant te ontvangen. Kandi daat van Langevelde studeerde aan de Theologische Hogeschool te Apel doorn en deed dit jaar eindexamen theologie. Uit een vijftal beroepen die hij vanuit de Chr. Geref. Kerken in Ne derland ontving heeft hij dat van de gemeente Boskoop inmiddels aangeno men. De Chr. Geref. Kerk van Bos koop is blij in hem na het vertrek van ds. J. Manni weer een eigen predikant te mogen ontvangen. Kandidaat Van Langevelde is 25 jaar, gehuwd en heeft 1 dochtertje. WADDINXVEEN Maandagavond 31 oktober wordt in de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost een hervormingsdienst ge houden, die om kwart voor acht begint. Deze dienst gaat uit van het ac tiecomité Gouda en omstreken ten behoeve van de Stichting In de Rechte Straat. ken) kwamen in het bezit van hun vlieg- bestrijkt. Over de gehele wereld be- i van KLM- schikt de KLM over 280 kantoren in 85 landen. Het aantal mensen, dat voor de KLM werkt, bedraagt nu 16.500, waar van er ruim 2.250 tot het korps Vlie- een derde van het personeel is buiten Ne derland werkzaam. De luchtvloot bes taat uit 49 eenheden, gesplitst in zes Boeing 747B’s, twee Boeing 747M’s, zeven Douglas DC-10-30’s, zestien W. Aalders spreken over ”1 zijn engel”. Medewerking verlenen verder ds. W. Verboom, ds. Joh. Ver- welius, het christelijk gemengd koor Vox Jubilans en de organist Ben van Oosten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de bestrijding van de or- WADDINXVEEN/SCHIPHOL Acht klanten van Albert Heijn in Wad dinxveen hebben zondag met hun vrouw of man een rondvlucht boven Nederland gemaakt. Ze deden dat in het kader van de gezamenlijke promo tionele actie van de Zaanse grootgrut ter en de KLM aan boord van de DC- 10 Edward H. Grieg. Tot en met 23 ok tober worden maar lieft 15 rondvluch ten met zo’n 5.000 AH-klanten gemaakt. De Waddinxveners die waren uitverkoren (om hun privacy te waar borgen wilde bedrijfsleider J. F. P. M. Brosens hun namen niet bekendma- WADDINXVEEN Het staat buiten twijfel dat de start van de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering ter ontlas ting van de huidige installatie geen uit stel meer gedoogt, aldus B. en W. aan de gemeenteraad in hun toelichting op de begroting 1978. De vier betrokkenen, het Hoogheem raadschap Rijnland en de gemeenten Boskoop, Reeuwijk en Waddinxveen zijn het (reeds jaren) eens over de plaats, n.I. op Reeuwijks grondgebied ten oosten van de Gouwe. De provincie heeft door haar voorkeur uit te spreken voor vestiging ten westen van de Gou we in het vogelgebied van het Gouwe- bos een voortvarend beleid gefrus- teerd. De Provinciale Planologische Commissie heeft in het voor-overleg met de gemeente Reeuwijk voorkeur uitgesproken voor de oostzijde van de Gouwe, maar dan op 150 m ten noor den van de aldaar gelegen camping. Ten einde raad is door het hoogheem raadschap een vergelijking van 4 alter natieven opgesteld, 2 ten westen van de Gouwe en 2 ten oosten. Na bestudering van deze stukken hebben de eerder genoemde 4 betrokkenen wederom ge kozen voor de vanouds gekozen plaats. Getracht zal worden op korte termijn het provinciaal bestuur te doordringen van het feit dat deze plaats planolo gisch gesanctioneerd dient te worden en dat langer uitstel niet gedoogd kan worden. WADDINXVEEN Ter gelegenheid van het emeritaat van de hervormde predikant ds. J. van den Heuvel wordt vrijdagavond 14 oktober in de Bethel kerk aan de Bilderdijklaan een af scheidsavond gehouden. Deze avond begint om acht uur. Op de afscheidsa vond zullen gemeenteleden de schei dende predikant, die zondagmiddag voorgaat in de in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost te houden afscheids- dienst, een cadeau aanbieden. Hij zal ook worden toegesproken door ds. W. Verboom, die laatstelijk bedankte voor de op hem uitgebrachte beroepen van de hervormde kerk in Dirksland en Klaaswaal. VERGADERING SPORTCOMMISSIE VERGADERING SPORTCOMMISSIE: maandag 17 okto ber 1977, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. sagiers werden uitvoerig door de bemanning van de DC-10 geïnformeerd over de mogelijkheden van een der gelijk vliegtuig, waarin de laatste snuf jes uit de ruimtevaart zijn verwerkt. Deze ultra-moderne zilveren vogel kan in één keer 7100 tot 8500 kilometer vliegen en gebruikt 10.000 liter benzine per uur. De kruissnelheid bedraagt 980 kilometer per uur. En natuurlijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt de KLM te promoten. Tenslotte landt of start elke vier minuten ergens ter wereld een KLM-vliegtuig. De 58 jaar oude KLM voegt elk jaar weer nieuwe plaatsen toe aan het lucht net, dat thans een lengte heeft van 338.600 km en 110 steden in 70 landen Tijdens de hervormingsdienst zal dr. ganisatiekosten van deze hervormings- W. Aalders spreken over ’’Luther en dienst met als programma: 1. Koorzang: Psalm 122 vers 1 en 3 (Bew. Mar. Egberts) 2. Opening: Gemeentezang, gebed en schriftlezing. 3. Koorzang: Psalm 42 vers 1 (onber.) Bew. Felix Mendelssohn- Bartholdy. 4. Onderwerp: ’’Luther en zijn engel”. 5. Gemeentezang. 6. Orgelbewerking. 7. Gemeentezang: Kollekte voor de Stichting ’T.R.S.”. Na het zingen enige minuten om zich te kunnen opgeven voor het maandblad. 8. Koorzang: a. Prijs den Heer, aan bidt Hem hemelen (Bew. J. Bone- faas); b. Blijf bij mij Heer (koor en jeugdkoor (Bew. W. H. Monk). 9. Sluiting. 10. Lutherlied vers 1, alleen het koor (Bew. Jan Zwart); vers 4, door koor, jeugdkoor en gemeente (staand). De Douglas DC-10-30, waarmee de Waddinxveners vlogen, is makkelijk herkenbaar aan de typische vorm van zijn staart door de daarin gebouwde General Electric motor. Dit vliegtuig biedt plaats aan 269 passagiers. rover de kleuters op de terugweg ent housiast spraken. Vorige week dinsdag mochten de kinderen terugkomen om de prijzen in ontvangst te nemen. Tot hun grote vreugde bleek toen dat de slager van Groensvoorde alle tekeningen even mooi gevonden had. leder kind kreeg, zoals uit de foto blijkt, een hele leverworst! Het was een zeer geslaagde geste, bedankt meneer Koot!” aldus vertelden ons de ouders, dere. type 63, en achttien DC-9’s. De huidige vloot levert de produktie van ruim koppige bemanning pleegt mee te vlie- 3.200 miljoen tonkms. Het aantal pas gen. In deze weken worden niet alleen sagiers bedroeg in het boekjaar rondvluchten boven Nederland 1976/1977 bijna vier miljoen, die een gemaakt in DC-10’s, maar ook in gemiddelde afstand aflegden van 3.180 kms. Ongeveer 35% van het tonkilome- ter vervoer komt voor rekening van de Daarmee behoort de KLM tot één van de belangrijkste luchtvrachtvervoerders ter wereld. WADDINXVEEN Keurslager C. nu en deelde ondertussen stukken le- Koot in het winkelcentrum Groens- verworst uit. Terwijl de kinderen hier- voorde heeft bezoek gehad van de van genoten vertelde hij hoe o.a. worst tweede klas van de protestants- gemaakt en gerookt wordt. Daarna christelijke kleuterschool Woelwater opende hij de vries- en koelruimten, (peter Zuidlaan). Op de kleuterschool waarin heel wat hompen vlees en stren- bespreekt de juf met de kinderen diver- gen saucijzen hingen te wachten op se beroepen. Ditmaal ging het over de toekomstige kopers. slager. Voor één keer mochten de kleu- Aan het einde van de rondleiding stelde ters, samen met hun juf, mevrouw de juf voor dat de kinderen van hun Neven-Both en twee moeders, een indrukken een tekening zouden maken, kijkje achter de schermen komen Dit bracht slager Koot op de gedachte nemen. Slager Koot vertelde enthou- de mooisten met een ’’ringetje” worst siast over het slagersvak van vroeger en te gaan belonen. Een erg leuk idee waa- ticket door op vragen van KLM- stewardessen vorige maand het goede antwoord te geven. Het stukje Nederland dat vanuit een iets bewolkte lucht werd bekeken wa- gend Personeel behoren. Ongeveer ren de provincies Zeeland, Zuid- Holland, Utrecht en Noord-Holland. Aan boord werd een lunch geserveerd. Tijdens de vlucht werden de 269 pas sagiers die in een DC-10 kunnen zitten in de gelegenheid gesteld een kijkje te Douglas DC-8en, waarvan elf van het nemen in de cockpit van dit ’’vlagge- type 63, en achttien DC-9’s. De huidige schip” van de KLM, waarop een 13- vloot levert de produktie van ruim Allemaal een heuse worst van slagerij C. Koot in het winkelcentrum Groensvoorde. Dat kregen deze kleuterschool- kinderen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 12