en wintermode Brugboetiek toonde herfst De provincie en streekplannen Collecte voor Ondergrondse Kerk krijgt toch bestemming Wijziging in structuur van directie St. Jozefziekenhuis KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15 telefoon 2604 Asfalteringswerkzaamheden westelijke oprit hefbrug Dat provinciaal bestuur van ais llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ■fc -T van JUBILEUM Vorige week vroeg de Brugboetiek al de aandacht van het Waddinxveense publiek voor de 10e en dus jubileum- modeshow die in het Gereformeerd Verenigingsgebouw volgend jaar op 8 en 9 maart zal worden gehouden. Al op 9, 10 of 11 februari dient men daarvoor kaarten af te halen in het modecentrum van het Brugcentrum, de Brugboetiek. I 1 en bruingrijze mêlés. De romantische mode is voor een deel geïnspireerd door de folkloristische dracht op het Russische platteland. Een veel voorkomend merk kleding bij de Brugboetiek is Miss Brit. De lengte van de rokken en jurken is net over de knie, behalve bij de folkloristisch getin te kleding, die wat langer wordt ged ragen. Wat de laarzen betreft heeft de wat geklede laars, eventueel met naald hak, de overhand. Ook uit de op het plankier in het Gereformeerd Vereni gingsgebouw getoonde coctailkleding (lange japonnen met plissé in verschil lende kleuren en leuke lange rokken met omslagdoek) blijkt dat de vrouwen de herfst en winter beslist niet somber behoeven in te gaan. Wel zijn de prij zen van werkelijk goede kleding niet kinderachtig, maar met wat meer kijken en prijzen vergelijken komt u toch een heel eind. Twee modebeelden (hierboven en -onder), zoals ze vorige week werden get oond door twee mannequins van de Brugboetiek. (Foto: Weekblad voor Wad- dinxveen/Sjaak Noteboom Vandaag: De provincie en streekp lannen. Volgende week: De provincie en be jaardenzorg. volksgezondheid, eco nomische zaken en agrarische za ken. Liever bestemt men de nog onbebouw de strook voor recreatie. Andere gemeenten moeten juist veel nieuwe huizen bouwen om het teveel aan inwo ners uit een andere plaats op te vangen. Als iedereen zijn zegje over een nieuw streekplan heeft gezegd, wordt het be handeld in een vergadering van provin ciale staten, die het uiteindelijk vast stellen vóórdat gedeputeerde staten het kunnen gebruiken bij de beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplan nen. Omdat de ontwikkeling in onze maatschappij niet stil staat, is Zuid- Holland van plan om, als het laatste van de vier streekplannen is goedge keurd, weer een nieuwe versie van het eerste te maken, daarna het tweede weer te herzien, enzovoort. WADD1NXVEEN De lezers herinneren zich nog wel de beroering die ontstond rondom de op 24 februari van dit jaar gehouden bijeenkomst in de hervormde Brugkerk met als doel steunverlening aan de verdrukte chris tenen in communistische landen. Spre ker was toen de bekende Roemeense predikant ds. Richard Wurmbrand, die zelf vele jaren om zijn geloof in gevan genschap heeft doorgebracht. De beide organisatoren van deze avond, de aan de Vijverlaan wonende heren N. Bak ker en J. Baaijens, kregen vlak voordat de bijeenkomst begon te maken met de WADDINXVEEN/DEN HAAG We komen het in deze serie telkens tegen dat er de laatste tientallen jaren erg veel is veranderd in onze samenleving. Oorzaken zijn onder andere de groei van het inwonertal, de omschakeling van landbouw naar industrie als voor naamste bron van inkomsten, de op komst van de auto, de toenemende be hoefte aan recreatie. De tijd is voorbij dat men zomaar ergens een huis kon bouwen, een weg aanleggen of een bos omhakken. Al die activiteiten moeten worden geordend, wil het geen rom meltje worden in ons land. Met die or dening houdt de planologie zich bezig. Zij stelt daartoe streekplannen op. Daarin wordt in grote lijnen aangege ven hoe de ruimte in de verschillende gebieden van de provincie gebruikt mag worden. Nog maar zo'n tien jaar geleden waren die streekplangebieden niet zo groot, maar men heeft nu ingezien dat bij streekplannen, die zich over een groot gebied uitstrekken, een evenwichtiger verdeling van wonen, werken en re- creeren over het provinciaal gebied mogelijk wordt. Er zijn vier streekplan gebieden voor Zuid-Holland. De pro vincie maakt de plannen voor het Plas- sengebied (het noorden van de provin cie) en voor Zuid-Holland zuid, oost en west. Het openbaar lichaam Rijnmond maakt voor zijn gebied ook een streekplan, onder goedkeuring van ge deputeerde staten. De streekplannen van de provincie worden voorbereid door de provinciale planologische dienst. Het dan ontstane ontwerp- streekplan wordt voorgelegd aan gemeenten, allerlei regionale organisa ties en belangengroeperingen en ook aan de burgers van de provincie, die zich in streekcommissies over de plan nen buigen. Via de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening, die de opmerkingen van de burgers (inspra ak!) verzamelt, kunnen de leden van provinciale staten dan kennisnemen van wat er onder de bevolking ten aan-- zien van het streekplan leeft. Aan de opstelling van zo’n plan zit veel speurwerk vast. Daarmee zijn de amb tenaren van de P.P.D. belast, die onder andere onderzoeken hoe de bevolking is samengesteld (in een gemeente met naar verhouding veel jonge mensen zal bijvoorbeeld spoedig behoefte zijn aan veel nieuwe huizen), hoe de industrie zich zou kunnen ontwikkelen, of er in een gemeente veel mensen wonen, die in een andere plaats werken (dat stelt eisen aan het openbaar vervoer). Kort gezegd, men onderzoekt hoe de toes tand nu is en trekt daaruit conclusies over hoe het allemaal zou moeten wor den (of blijven). Streekplannen dienen als richtsnoer voor de bestemmimngsplan- nen van gemeenten. Vroeger heet- botte weigering van ds. Joh. Verwelius, toen hervormd predikant in Veenen- daai en inmiddels in Waddinxveen, zijn afspraak om de avond te openen, na te komen. Deze hoogst ongebruikelijke gang van zaken had te maken met de interne moeilijkheden in de stichting Nederland van de Internationale Raad van Christelijke Handreiking (ICCC), waarvan ds. Verwelius bestuurslid is en welke stichting zorg draagt voor de bes teding van de ontvangen gelden en dus ook voor de opbrengst van de collecte in de hervormde Brugkerk. Naar werd beweerd zouden lang niet alle gelden WADD1NXVEEN/GOUDA Dokter H. A. M. Eijkman, die reeds 12‘/2 jaar verbonden is als geneesheer-directeur aan het Goudse Sint Jozef Ziekenhuis, zal met ingang van 1 januari 1978 met pensioen gaan. Mede gezien het feit dat de functie van economisch directeur reeds enige tijd vacant is, heeft het bes tuur van het Sint Jozef Ziekenhuis be sloten met ingang van genoemde datum een wijziging aan te brengen in de struc tuur van de directie. De directie zal zijn samengesteld uit een algemeen direc teur, een part-time medisch directeur en een verpleegkundig directrice. De functie van algemeen directeur zal wor den vervuld door de heer C. H. G. Ver- weij. De heer Verweij is 47 jaar oud, gehuwd en heeft drie kinderen. Hij heeft na de middelbare school een accountantsop- leiding doorlopen en studeert thans rechten aan de Katholieke Universitiet van Nijmegen. Na gedurende een vijf tiental jaren in verschillende functies het accountantsberoep te hebben uit geoefend heeft de heer Verweij sinds 1963 een aantal leidende functies ver vuld in het bedrijfslven in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij steeds ac tief werkzaam geweest in verschillende organisaties en verenigingen en is hij o.a. bestuurslid van de Bedrijfsgenees kundige Dienst Nijmegen-Noord. De functie van part-time medisch di recteur zal worden vervuld door dr. J. L. A. Boelen, internist, die zijn praktijk in het ziekenhuis volledig zal voortzet ten. Hij heeft voor deze nieuwe functie tijd beschikbaar gekregen, doordat de termijn van zijn voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandsche Maat schappij tot bevordering der Genees kunst (K.N.M.G.) inmiddels is verstre ken. Dr. Boelen vervult daarnaast nog een aantal functies in het maatschap pelijk leven, zoals o.a. lid van het bes tuur van het Academisch Ziekenhuis Leiden, lid van het bestuur van de Ge zondheidsorganisatie T.N.O., lid van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen en vertegenwoordiger van de K.N.M.G. in de E.E.G. De functie van verpleegkundige direct rice zal blijven worden vervuld door zr. W. J. M. Muysenberg. WADDINXVEEN De twee modeshowavonden van de Brugboetiek (Kerkweg-Oost) werden weer en nu voor de negende maal in een stampvol Gereformeerd Verenigingsgebouw gehouden. In de pas gemo derniseerde grote zaal was vorige week woensdag en donderdag dan ook geen plaats meer te vinden voor dit Waddinxveense modische spek takel, waaraan traditiegetrouw naast de Brugboetiek als onmisbare steunpilaren meewerkten Ronaat schoenmodes, Cees van Es haarstylist en Maap Groenendijk bloemsierkunst. De oude vertrouwde mannequins Erica, Heleen, Flora, Petra, Tineke en Betty lieten de Waddinxveense vrou wen weer zien wat dit najaar en deze winter het best gedragen kan worden. Eén ding is duidelijk: aan stijlen geen gebrek. Sportief, klassiek, romantisch, het is er allemaal, en soms lenen die stijlen zich zelfs bijzonder goed voor combinaties. Niettemin liet de Brugboetiek ons zien dat het modebeeld dit seizoen vooral wordt bepaald door de strakke panta lon met grove gebreide truien en laar zen. Dat wol in de mode veruit de belangrijkste rol gaat spelen, zal ie dereen intussen wel duidelijk zijn ge worden. We gaan terug naar de pure natuur, en wie zal daar rouwig om zijn. Hoe dan ook, in de sportieve sfeer vin den we hoogmodieuze kleding. De strakke pantalons zorgen er voor dat de nadruk valt op het vrouwelijk silhouet en daar zullen ook de mannen best mee ingenomen zijn. FOLKLORISTISCH Bij de klassieke kleding zijn het vooral Engelse en Ierse stoffen, die de toon aangeven. Combinaties zijn hier erg belangrijk. De blazers kunnen zowel met een plooirok, een rimpelrok als met een culotte gecombineerd worden. De kleuren: camel, beige, flannel grijs WADDINXVEEN Van de zijde van de gemeentelijke dienst van Openbare Werken en -Bedrijven werd vernomen, dat het in de bedoeling ligt een gedeelte van de westelijke oprit naar de hefbrug (de Kerkwegkant dus) een grondige opk napbeurt te geven. De rijbaan zal daarbij van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien, terwijl een gedeelte van het noordelijke trottoir zal worden hertegeld. De asfalteringswerkzaamheden zullen, wanneer de weersomstandigheden dit toelaten, a.s. vrijdag 14 oktober in de avond- en indien noodzakelijk in de nach telijke uren worden uitgevoerd. Met de werkzaamheden zal na 18.00 uur, wan neer de grootste verkeersdrukte voorbij is, worden gestart, waarbij steeds over de halve rijbaanbreedte zal worden gewerkt. Het verkeer zal daarbij met behulp van verkeerslichten worden geregeld. Hoewel het verkeer steeds voortgang zal kunnen vinden moet wel rekening wor den gehouden met vertragingen en het is dan ook zeker gewenst de hefbrug deze vrijdagavond zoveel mogelijk te mijden. Mochten de weersomstandigheden vrij dag van dien aard zijn, dat de asfalteringswerkzaamheden niet mogelijk zijn, dan zal de uitvoering hiervan een week worden opgeschoven naar vrijdag 20 okto ber. De werkzaamheden aan het trottoir, waarmee in de loop van deze week wordt aangevangen zullen overdag uitgevoerd en zullen enkele dagen vergen. Naar verwachting zal het rijverkeer hier weinig of geen hinder van ondervinden. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 WADDINXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft een brochure uitgege ven, getiteld ’De provincie Zuid- Holland, tussen rijk en gemeente". De 32 pagina’s tellende brochure geeft een beknopt overzicht van wat het bestuur van onze provincie is en wat het doet. Ter illustratie van de taken en werkzaamheden van de provincie is onder meer een serie kleurenfoto's opgenomen. De bro chure is gratis verkrijgbaar in het provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade 1 in Den Haag. In een serie publikaties in het Week blad voor Waddinxveen willen we proberen de lezers wat meer te in formeren over het bestuur van de provincie waarin wij wonen en leven. ten die uitbreidingsplannen, maar dat was nog in de tijd dat uit breiding en groei gelijk stonden met vooruitgang. De.. gemeenten moeten zich bij het vaststellen van hun bestem mingsplannen houden aan wat in de streekplannen is aangegeven. Zo mag bijvoorbeeld een gemeente waarvan de nieuwe wijken een aangrenzende plaats tot op een paar honderd meter gena derd zijn, vaak niet nog groter worden omdat anders die twee plaatsen aaneen zouden groeien tot één grote huizen zee. op de plaats van bestemming komen; een beschuldiging waarvoor ds. Ver welius mede de verantwoordelijkheid nam. Een zaak die toen in de Neder landse kerken veel opschudding veroorzaakte een breed uitgemeten is in de radio- en persmedia. In afwach ting van een ingesteld onderzoek van een benoemde commissie naar de juist heid van deze beweringen, besloten de de organisatoren de opvallend grote collecteopbrengst van f 14.700,— niet naar het ICCC-kantoor in De Bilt over te maken maar bij een Waddinxveense bank in bewaring te geven. De heer N. Bakker deelde ons desge vraagd mee dat hij middels een schrij ven kennis had genomen van de door de onderzoekcommissie gedane uit spraak dat de geuite frauduleuze be schuldigingen niet waar te maken zijn en dat de betrokken personen als gere habiliteerd dienen te worden be schouwd. De Waddinxveners zeggen blij te zijn dat de controverse zijn bij gelegd en dat het geld nu gebruikt kan gaan worden waarvoor het gegeven is. De bijna vijftien duizend gulden zal met de verworven rente deze week nog worden overgedragen, ,,’t Bijft natuur lijk wel in triest dat zoiets kon gebeu ren en dat op een zo onbezonne wijze de zaak van de lijdende kerk onher stelbare schade is toegebracht. Alle bij het conflict betrokkenen hebben wel een heel grote verantwoordelijkheid op zich geladen”, aldus de heer Bakker. Meer over de uitspraak en de bevin dingen van de onderzoekcommissie kunt u lezen in de rubriek "Rondom de hefbrug”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3