Bouma toonde Waddinxveners nieuw gezicht Gerrit Kool: Van melkman naar kruidenier Mart, van Loon opende z’n 3e poeliersbedrijf I mg i k U I r.-Oi I******************************************************************* t |i |l nE a AlC.’ By Een blik in de nieuwe winkel van het poeliersbedrijf Mart, van Loon. De baas zelf, die ook twee zaken in Gouda heeft. De heer S. Bouma en zijn echtgenote in hun geheel opnieuw ingerichte drogisterij-parfumeriezaak in het winkel- drxan ten van melk, melkprodukten en an dere artikelen te voorzien, vroeger zorgde de familie Kool ook voor het transport van de eiwitrijke drank van de boer naar de fabriek. Van die trans porten is al een poosje geen sprake meer, evenals van de detail- en groot handel die men toen had. Met een ’’open huis” vorige week woensdagmiddag en -avond heeft de nieuwe eigenaar van de 4=6 super markt (die overigens zelf geen wijziging heeft ondergaan) zich ’’voorgesteld” aan de bewoners van de Bomenwijk. Hij vindt het een toevalstreffer de hero pening van de zaak precies te hebben kunnen houden in de periode dat het 2O-jarig bestaan van de winkelgalerij ”De Sniep” wordt gevierd. Nu al zegt Gerrit Kool, die in de winkel geholpen wordt door zijn vrouw S. Kool-Overdam, zijn dochter Elly en het winkelmeisje Riet, het als supermarkt- man bijzonder naar zijn zin te hebben, hoewel hij over het definitief zetten van deze stap wel lang zei te hebben nage dacht. WADDINXVEEN Roland (11), René (9) en Elvera (6) van Loon heb ben vorige week woensdagavond het derde poeliersbedrijf van hun vader Mart, van Loon (43) officieel geopend. Ze deden dat door met feestelijk ver toon de winkel(schuif)deur van de in het winkelcentrum "de Passage" geves tigde zaak open te doen. In het hart van Waddinxveen beschikt Mart, van Loon, die al twee zaken in Gouda heeft (aan de Kleiweg en in het winkelcent rum Bloemendaal), over een modern ingericht poeliersbedrijf. De derde loot aan de stam beschikt over een winkel(- schuif)deur van twee en een halve me ter, waardoor het publiek gemak kelijker binnenkomt, dan met het por tiek het geval was waarover voorheen Kranenburg De Bruin beschikte, zo is de opvatting van Mart, van Loon. Vanzelfsprekend is de inrichting van een poeliersbedrijf aan strenge voor schriften onderworpen, om de hygiëne optimaal te kunnen waarborgen. In vele gevallen ontstaat daardoor een steriele winkel. Door gebruikmaking van kleur en bepaalde verlichting is de Goudse poelier er in geslaagd zijn nieu we vestiging, met als filiaalhouder Henk de Jong uit Ouderkerk aan den IJssel, een zekere warmte te geven. Het is dan ook beslist geen koele, kille zaak. De afgelopen week zijn overigens de verwachtingen van Mart, van Loon ver overtroffen. Hij had niet durven hopen tot het verleden behoort. De kassa is voortaan bij de deur gesitueerd. Mocht iemand bij het weggaan nog wat tegen komen, dan hoeft niet langer meer op nieuw te worden afgerekend bj de kas sa, die eerst achterin de zaak stond. DE Waddinxveners die vorige week een kijkje kwamen nemen in de ver nieuwde zaak van de heer Bouma kre gen bij het weggaan een cognac-glas met een bloeiende roos. Gezien de on verwacht grote belangstelling moesten meerdere exemplaren van dit levende geschenk snel worden aangeschaft. Volgens de heer Bouma zijn de reacties op het veranderde winkelinterieur zeer positief te noemen. "Onze opzet is er uitgekomen”, vertelt hij ons. Tegelijkertijd met de feestelijke hero pening stond drogisterij-parfumerie Bouma erbij stil dat deze zaak vijfjaar in het winkelcentrum Groensvoorde is gevestigd. Omdat de winkel daarnaast deel uitmaakt van de dit jaar 35 jaar bestaande Drogisterij-Associatie (DA) - welke organisatie de heer Bouma ook nog bestuurlijk dient - betekende dat voor het winkelend publiek diverse aanbiedingen en gratis attracties. In de winkel, waar ook moeders met kinderwagens en gebruikers van invali denwagens gemakkelijk hun weg kun nen vinden, is het assortiment uitge breid en verbreed, vooral in de cosmetica- en cadeausector. Komende vrijdag en zaterdag zit bij Bouma de vi sagist van Revlon, een Nederlands ver staande Amerikaan die vrouwen die dat wensen gratis opmaakt of van ad vies dient. WADDINXVEEN "Vertellen is zo moeilijk, komt u maar kijken", had drogisterij-parfumerie Bouma in het winkelcentrum Groensvoorde in de ad vertentie in het Weekblad voor Wad dinxveen van vorige week woensdag gezet ter aankondiging van de feestelijke heropening van deze winkel. Dat ver zoek om te komen kijken naar het re sultaat van de een kleine vier dagen ge duurd hebbende verbouwing was niet tegen dovemansoren gezegd, want zeer veel Waddixveners zijn met eigen ogen kennis komen nemen van het nieuwe gezicht dat Bouma thans heeft. De heer S. Bouma heeft zijn winkelin terieur totaal veranderd en aangepast aan de modernste eisen op dit gebied. Uit alles blijkt dat tot in de kleinste de tails is geprobeerd het de klant in de drogisterij-parfumeriewinkel naar de zin te maken, maar vooral ook een overzichtelijk beeld te geven van wat er zoal te koop is. Het sterke assortiment van deze zaak stond garant voor een winkelopzet, die vele andere zaken niet zouden kunnen toepassen. Op een logi sche en praktische manier weet de klant nu bij Bouma zijn weg te vinden tot en met het ’’eilandje” waar de cadeau-sector een plaats heeft gevon den. Daarbij komt dat de heer Bouma, zijn echtgenote en de winkelmeisjes - in to taal vijf man - een goed overzicht heb ben van wat er in de winkel gebeurt. Er zijn nu in de y/inkel, waar gewerkt is met de kleur bruin in alle denkbare schakeringen, 'geen schuilhoekjes meer, zodat het zoeken naar de klant dat de Waddinxveners zo massaal naar hem toe zouden komen voor wild (waar het nu de tijd voor is),-zoals haas, ree, wild zwijn, fazant en wild konijn en voor de gebruikelijke kippen, konijnen en kalkoenen. Verder is er in de winkel met 83 vierkante meter winkelruimte (in totaal is er 183 vierkante meter aan wezig) een assortiment lekkere hapjes uit de smikkelhoek en de kaasboetiek te krijgen. In het verlengde van de toonbank is een ’’open keuken” waar het publiek met eigen ogen kan zien hoe al dat lekkers wordt klaargemaakt: salades, bami- en nassigerechten, ei gengemaakte soepen en dergelijke. Mart, van Loon is ook bijzonder onder de indruk van de collegialiteit die hij in het winkelcentrum ”de Passage” heeft aangetroffen. Een woord van dank wil hij richten tot allen die hebben meege werkt aan een onvergetelijk onthaal van zijn poeliersbedrijf. ’t Is fantas tisch zoals ze dat hier in Waddinxveen hebben gedaan”, vertelt hij ons getrof fen door de wijze waarop naar zijn mening een ouderwets stuk vriend schap is uitgedragen. Mart, van Loon reikt deze week duizenden kippen uit aan hen die in de afgelopen weken stempels hebben bijeen gespaard in het kader van de najaars-kipactie van ”de Passage”, die bij wijze van welkom aan de Goudse poelier door de gezamen lijke winkeliers met succes op touw is gezet. staat links op de foto. De filiaalchef staat rechts. FotoWeekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 WADDINXVEEN Na 31 jaar de Bomenwijk als melkhandelaar te heb ben gediend exploiteert de bekende Waddinxvener Gerrit Kool (45) sinds vorige week in de winkelgalerij ”De Sniep” de 4=6 supermarkt, die eerder eigendom was van respectievelijk de heren N. J. de Vries en G. van Rin- gelenstein. Dat was natuurlijk een hele omscha keling, maar die is probleemloos verlo pen omdat het Sniep-kwartier de nieu we winkelier al kende als geen ander. ’’Van de week ’s morgens keek ik naar buiten en zag het hard regenen. Toen dacht ik, heerlijk hoor, dat ik er nu niet op uit hoef’, vertelt ons Gerrit Kool, de 21 jaar jongere broer van super- marktwinkelier D. Kool uit de Dorps traat. De melkzaak, destijds gestart door de in 1960 overleden vader van Gerrit Kool, heeft hij overgedaan aan een zwager en een neef. Is het tegenwoor dig alleen maar de bedoeling om in een gesaneerde wijk de daar wonende klan- Hier staat de heer G. Kool in zijn nieuwe Sniep-winkel. Links naast hem zijn vrouw en rechts dochter Elly en het winkelmeisje Riet. FotoWeekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom j centrum Groensvoorde. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom j. 9^.9 ■■■Mi fa 1 s fe'.’-:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 4