de hefbrug foto sjaak noteboom I Rondom HOOFDLUIS ANJERFONDS OP DE FILM MET DE TREIN VERKLARING BURGE MEESTER (2) BURGE MEESTER (1 GOUWE- DICHTER B. EN W. STROEF H--- w 1-J verschillend formaat in exclusief album f Vï WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 mr. bied moeten, maar via een ingang even woon een veer voor laten". r I - vniuui rvc ziet nu tutu weet uver iwuuuo net Anjerfonds. Het wel- hebben is het wel aardig te zien hoe in de kan worden bestreden. 3 artip nnnr mot niHHo hnnA in, i i- j. - z. teurs en luchtvaartmaatschappijen zoals teld". De commissie zegt hiervan: "De gebre- Op het gemeentehuis vragen ze zich af wat met name verslaggever Martin de Bruin gen Waddinxveens burgemeester mr. A. biliteerd, aldus de commissie, de bestond uit drs. A. W. Overwater, president- directeur van Bührman-Tetterode, prof, dr. A. Troost, hoogleraar ethiek aan de vrije universiteit te Amsterdam, en ds. ten: Steengoed in gevarieerdheid". Wat wil het geval: Het Weekblad Waddinxveen vertelde in de krant moge geschetst zijn: Stevige benen, dach ten we. Op sommige scholen in Waddinxveen komt hoofdluis voor. Dat staat in de In Rondom de hefbrug van vorige week i Eijer, die een aantal krakteristieke Wad dinxveense plekjes op het gevoelige cellu- buitengewone leerling. Schoonhoven schreef deze gedichten op zeer jeugdige licentiaat een reeks gedichten uit de in 1613 verschenen bundel gekozen. Twee PASSAGE 47 WADDINXVEEN TELEFOON 101828) 2477 kocht, in 1964 volgde vier nieuwe vrach tauto’s met bulkopleggers. Een slag trof het transportbedrijf ruim tien jaar geleden, toen de heer Roubos kwam te overlijden. Zoon J. J. Roubos, nog nauwelijks volwassen, voelde niets voor vervoeren, maar moest, toen z’n moeder hem voor de keus stelde: of de nadat de gemeente de woning afstootte) en liet voor hem en zijn gezin een huis bou wen in Groenswaard-zoveel". "Onlangs is ceerd als weliswaar geen onrechtmatigfie- het huis aan de Weidezoom 25 opgeleverd, c...". vertelden we u over de Zaandijker P. J. v direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ingevorderd - men had geen andere keus dan wat over de weg niet meer mogelijk bleek, dat over het water te doen. Met een vrachtboot bleef men het hoofdzakelijke veilingvervoer onderhou den op Utrecht en Rotterdam. Tot de be- vrijding. De laatste Duitser had z’n hiel nog niet gelicht of de gebroeders begon nen opnieuw, en ditmaal meer gehard: nu zouden we zeggen: meer gespecialiseerd. Het steenvervoer deed haar entree; de we deropbouw van herrijzend Nederland werd een feit. In het begin van de vijftiger jaren was Roubos in het Westen de groot ste in het aanslepen van die bouwstenen. dat men rigoureus wil uitbreiden. B. en W. van Waddinxveen hadden het uit het plaatselijke weekblad moeten lezen: op de receptie keek het college dan ook wat stroef. De overige relaties kenmerkten dit televisie heeft gekocht en dat de Leon van overigens griffelend als "typisch Roubos". Omdat we het nu toch weer) over Roubos Scheveningen. In een verklaring van de commissie, die nu gepubliceerd is door de Weekblad 'voor WaddinxieeViezem dan stichting Nederland ICCC, wordt wel ge- de Goudsche Courant. Een paar weken geleden schreef Martin de Bruin: "De burgemeester van Wad dinxveen, mr. A. G. Smallenbroek is ver- Hij deed het laatste. En zie: hij trok, zij het met tussenpozen, twee mede directeuren aan: P. van Duyn en M. van De hervormde predikant ds. Joh. k'erwelius heeft mede de bestuursverkla- r‘ng ondertekend die de stichting Neder land van de Internationale raad van chris telijke kerken (ICCC) in De Bilt heeft uit gegeven. In deze verklaring stelt het ICCC-bestuur. waarvan de Waddinxveen- landelijke pers over dit Waddinxveense transportbedrijf wordt geschreven. Daa rom een aantal uitvoerige citaten uit het Vervoersjournaai" van het blad "Weg vervoer", waarin over gerapporteerd: Zaterdag voor een week ontsproot dit aan de pen van Goudsche Cour ant’s Martin de Bruin: "Kent u de kuil nog in Wad dinxveen? Eind augustus vertelde één van de bewoners van de Weidezoom in dat leu ke nieuwe buurtje bij het Gouwebos, dat het toch wel raar was, dat voor het huis van burgemeester Smallenbroek (Weide zoom 25) alles al zo schoon was en voor hun huis niet. "Na regenplassen van een halve meter diep. Je moet er met lieslaar zen doorbaggeren", zo luidde de nood kreet. Wat afgunstig natuurlijk, maar een feit. Een wellicht ook gegrond, want wat horen we een maand later van dezelfde be woner? "Enkele dagen na dat stukje in de krant, kwam er een auto in die kuil terecht. En die kwam er niet meer uit. Nou, die bewoner is toen gaan klagen bij de gemeente. En ja hoor, daarna kwam Smallenbroek ook even kijken. Al erg snel zijn ze toen begonnen met de bestrating. Het zou een bouwweg blijven, maar nu hebben ze er geleijk een echte straat van gemaakt". Tevreden dorpelingen? Wel nee. v_... o_r> gemeente plaatste namelijk in het nieuwe brasband "Voorwaarts drumband met twee benen op zeven pijlers: contai nertransport, bulktransport, tanktran sport, open vervoer voor bomen en plan ten, luchtvracht, stukgoederentransport en filialen. Wel heeft bedrijfswagenonderhoud wordt in eigen de oorspronkelijke tekst als bibliografie. ~'~~z is een herderinnetje, dat bemind wordt door een herder. Het verloop van die liefdesverhouding, de emoties die hem beroeren, wordt in een veertigtal gedich ten beschreven. De lezer zal zeker de uit- van de Engelse geleerde beamen. In Gouda woonde mr. Floris Schoonhoven, een telg van een voorname familie uit de kaas- en kaarsenstad. Hij was nog niet of nauwelijks 20 zijn ge boortedatum is niet bekend toen, in 1613zijn eerste dichtbundel verscheen. Vijf jaar later gaf hij nog een bundel uit. De gedichten zijn geschreven in het klas sieke latijn. Aangespoord door de lovende woorden van een Engelse auteur die ySchoonhoven als een "very fine minor kantoorruimte. Roubos Trans- Poet beoordeelt, heeft mejuffrouw Mag ners aldaar maar raar. "Bij de bur gemeester is alles netjes, maar moet je hier 's komen kijken. Plassen van een hal ve i moet er weet wel, dat het een bouwweg is, maar waarom bij ons en nietMaar beste mensen, I" groeien? En daar moeten sommigen ge- Inmiddels is de controle en de begeleiding van het financiële beheer, alsmede de reorganisatie op het bureau, in die mate ongeveer gevorderd, dat de commissie met overtui- ging kan mededelen, "dat het thans weer volkomen verantwoord is aan het bureau - - - van de ICCC te De Bilt giften en legaten gelegd, omdat het bestemmingsplan deze fond- sno8 niet toestaat. Het college van Burgemeester en Wethou ders nam van deze plannen via het Weekb- ouder-kinderkrant van de openbare Leon lad voor Waddinxveen kennis. Wegvervoer van Gelderschool voor basisonderwijs en schrijft: "Onlangs bestond het bedrijf 45 de openbare kleuterschool De Klimop, jaar. waarbij men met de onthulling kwam beide aan de Essengaarde. In het eerste nummer van de jaargang 1977-1978, vol met tekeningen, puzzels en verhalen van en voor de leerlingen, staat niet alleen dat schoolhoofd C. J. Koops pas een kleuren- Gelderschool naamloos is, maar ook hoe die in opmars zijnde hoofdluis het best spektakels op de proppen komen, zodat ook deze gebeurens gefilmd kunnen worden voor de film over Waddinxveen. Onze pub- likatie van vorige week heeft al diverse enthousiaste reacties opgeleverd van verenigingen die best eens een filmavond verzorgd willen hebben door de heer P. J. Eijer (Bredenhofstraat la, Zaandijk, tel. 075-210299). De Zaandijkers Piet Eijer en zijn vrouw zijn ras-cineasten, die al vele jaren lang Nederland doorkruisen met hun filmca mera’s. Naast "Het Polderland", maak ten ze "Hollands Midden met zijn spre kende steden", "Zwerftochten langs de Hollandse kust", "Leiden de Sleutel- In 1963 werd de eerste bulkwagen aange- stad", "De stad Gouda", "Wandeling door oud-Haarlem "De Zaanstreek en "Rond het Ijsselmeer en Veluwe" Traditiegetrouw zal in de week van 17 t/m 20 oktober wederom in Waddinxveen een huis-aan-huis collecte worden gehouden ten bate van 1 f slagen van deze actie door met milde hand te geven betekent regelrechte steun aan het Anjerfonds. De lijfspreuk van het An jerfonds is "tua-res-agitur" (het gaat om Uw zaak), want het doel van het fonds is immers de bevordering van het eigen ini tiatief op cultureel gebied. Talloze mu ziekkorpsen, drumbands, creativiteitscent ra, muziekscholen, speeltuinverenigingen enz. zijn in deze provincie tot bloei kunnen komen, mede dank zij een uitkering van het Anjerfonds, dat door een subsidiever lening de betrokken organisatie net over een "doodpunt" heen kon helpen. De col- lecterende verenigingen in Waddinxveen Want het verhaal gaat verder. De zVn speeltuinvereniging "De Overkant", dam. Men vat het samen onder geva- r' urieerdheid in dienstbetoon. Middels buurtje wat houten paaltjes om de zware Cormula’s’, de streekmuziekschool en de Schipholtrans BV, dat men driejaar gele- vrachtwagens uit de wijk te weren. Ideaal muziekvereniging "Concordia". den overnam, heeft Roubos Transporten voor de bewoners: alleen ging het betrek- BV - zoals de officiële naam luidt - een ken van de nieuwe, pas opgeleverde, wo- overheersende grip gekregen op de door- ning zo moeilijk. De verhuiswagens kon- ti jfTfrT~' J~A Tf rT~'T) T^TA T voer van dichtvruchten; 'n het Vrachtge- den er niet door. Eén bewoner heeft toen [y] ff f ff y bouw op Schiphol (Kamer 817) coördi- maar het gemeentelijk apparaat gepas- neert men de vrachten met diverse expedi- loid had vastgelegd, als onderdeel van de seerd en het heft (lees: zaag) in eigen teurs en luchtvaartmaatschappijen zoals kleurenfilm "Het Polderland". Dat is een handen genomen. Het paaltje was er niet Reizen met de trein is gezellig, schreef ons onze bloedeigen KLM, Air France Sa- rolprent van een uur. tegen bestand." een "blije" treinreizigster. Dit is haar ver- bena en Seaboard World-Airlines, de De heer Eijer, samen met zijn vrouw een rascineast, is van plan zijn filmcollectie uit te breiden met een film over Wad dinxveen. Het is zijn bedoeling in de ko mende tijd allerlei zaken te filmen die voor Waddinxveen nu en in de toekomst van belang zijn. Daarbij denkt hij aan de j f nu nog in gebruik zijnde gemeentehuis, de opening van het nieuwe raadhuis, de Sportweek 1978. Bovendien wil de Zaandijkse cineast in contact treden met verenigingen, die deze winter uitvoeringen geven of met andere Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. tion Noord is er van moet het even zien. Bedankt hoor heren van de N.S. voor de prettige service die u ons steeds weer geeft. P.S. Commentaar van een N.S. conducteurJa, mevrouw we kunnen natuurlijk niet zo lang wachten op alle stations, we willen ook op tijd thuis dersteunen". Het bestuur beschouwt de zijn". betrokkenen, voorzover in opspraak ge- de~Gouds^^^ bracht, als te zijn gerehabiliteerd. oDe in opspraak gebrachte personen en in- G. Smaïl^nbroek. Zondek stanties dienen algeheel te worden gereha- fende zaken bij de eerste burger om com- J~ L~~ mentaar te hebben gevraagd of inlichtin gen - ja, je wilt je gegevens toch contro leren, zouden wij zeggen - blijkt hij in staat te zijn geregeld zijn wekelijkse ru briek te vullen met aardige schrijfsels, facL deVries-i hervormd predikant te waarvan we er twee aan u doorgeven, om- dat nu eenmaal heel veel mensen meer het i Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 se dominee lid is, zich achter de bevindin- half uur (als de deuren tenminste weer gen van de commissie van onderzoek inza- open gaan) op station Noord uit stappen, ke de moeilijkheden rond het bureau van Ook kan het gebeuren als je je kind de de ICCC. Er zou van toen beweerde frau- trein uit zet en je je wandelwagentje wilt duleuze handelingen niets zijn gebleken, pakken de deuren al weer dicht gaan en de boel erbij neergooien of de boel ophijsen. Het voorbehoud, dat het stichtingsbestuur bij de volgende halte maar weer moet zien eerder maakte en dat "gerechtvaardigd bij je kind te komen, die nog steeds op het leek", wil het nu uitdrukkelijk opheffen, perron staat te brullen. U ziet het op sta- Het stichtingsbestuur verzoekt alle ker- tion Noord is er van alles te beleven, je de Heetkamp. Daarna ontwikkelde het kelijke instellingen, organen en personen, die zich eerder door gift of anderszins tot het ICCC-werk betrokken hebben ge voeld, hun vertrouwensrelatie te herstellen en het daarmee verbonden werk als voor heen opnieuw en met alle middelen te on- Reizen met de trein is gezellig, schreef ons onze bloedeigen KLM, Air France Sa- een "blije" treinreizigster. Dit is haar ver- bena en Seaboard World-Airlines, de haal waarop ze die overigens anders be- grootste luchtvrachtonderneming. doelde constatering baseert: "Gaat u ook Roubos kent overigens meer BV’s: in wel eens met de N.S. naar Gouda of Bos- 1972 nam men het vervoersbedrijf Schou- koop? Nooit gedaan? Jammer, want u ten uit Boskoop over, een bedrijf dat ges- beleeft dan nog eens wat. Je mag kiezen pecialiseerd was - en nog steeds - in het (als je tenminste in Waddinxveen-Noord vervoer van bomen, heesters en planten. uit of in stapt) tussen meegesleurd worden Het heeft en haar gescheeld of Roubos hervormde Brugkerk-in-oude-stijl, het over het station, of arm of been tussen de Transporten zou niet meer geweest zijn, of deur. Mocht je je familie opwachten, dan althans niet meer dan een veerdienst voor kan het gebeuren dat ze, omdat de deuren groente- en fruit; een bananenboot in kik- weer eens niet goed open gaan, ze "vro- kerland. De drie wagens, die de gebroe- lijk" zwaaiend nog even door gaan naar ders Roubos in het verre verleden in acht Alphen aan en Rijn om na ongeveer een jaar hadden weten op te bouwen, werden "We willen met dit berichtje geen paniek zaaien, maar we kunnen wel oplettend zijn ten aanzien van onze eigen kinderen", al dus de ouder-kinderkrant, die met deze Roubos wordt praktische adviezen komt: a) Was en cont roleer regelmatig de hoofdhuid en haren; OJ het nu een miljoen eieren naar Perzië b) bij aanwezigheid van luis onmiddellijk is of melkmachines naar een verscheurd behandelen: c) graag ook de leerkracht op Noprd-lerland, het type vervoerbedrijf de hoogte stellen wanneer u bij uw kind Roubos is er op berekend. Sinds 1964 hoofdluis aantreft. GENEER U NIET! vervoerde men bijvoorbeeld ruim een half Om hoofdluis te bestrijden kun u de vol- miljard kilo gebluste kalk via de sektie gende middelen aanwenden: Noury hoofd- kalkzandsteen, terwijl - sinds 1974 - te- water - Prioderm lotion. vens een dagelijkse stadsdienst wordt on derhouden tussen Schiphol en Amster- dam. Men vat het samen onder rieerdheid in dienstbetoon. constateerd, dat de financiële administra tie en de verschillende organisatiestructu ren niet in overeenstemming waren met "de eisen die heden ten dage aan een snel huisd'. Toen hij vorig jaar werd 'beëdigd groeiende organisatie moeten worden ges als eerste dorpeling, vertikte hij het in de ambtswoning aan de Sniepweg te gaan wonen een villa die inmiddels zowel van 'De burgemeester niet is voor terugwerkende kracht. "Want,zegt de heer Van Duyn, "zolang het vervoer moet men de werkgelegenheid binnen dat weloze schemering mij mijn samengebon- arbeidsplaats. ,raP de stad op te zoeken". Aan de oevers van de Ussel en de Gouwe gaf hij zijn ge- dachten vorm: "wanneer ik eenzaam over den telt... "Roubos kent vele facetten. Een Lalages hardheid klaag, uitgestrekt onder het brede bladerdek van een populier, waarlangs de Ussel, de vette weiden lik kend. met vlugge stroming vloeit laten wij dadelijk gaan en de kudden om te drinken naar de oevers van de Gouwe leiden". combinatie schep je een Het is om te huilen, wanneer je in de ha ven steeds meer buitenlandse nummerbor- waaraan een apart bestuur, los van de Waddinxveen vertelde in de krant van den telt.. Roubos kent vele fa-- ICCC, leiding gaat geven. De commissie woensdag 28 september uitvoerig over de ervan is de zaken klaar en helder op een acht het noodzakelijk dat ook de hulpver- groei en bloei van dit bedrijf aan de On- Hjtje zetten. Voor het overige rust men meter diep, als het heeft geregend. Je lening in het kader een bestuur deskundig wordt begeleid. bedrijf zich snel; zoals gezegd, in 1972 nam men Schouten in Boskoop over, in 1973 werd de eerste tankwagen aange kocht, in 1974 volgde Schipholtrans en nu, anno 1977, liggen er plannen klaar voor een totale reorganisatie van de gebouwen, een vijfduizend vierkante meter grote bed- rijfshal en zeshonderd van diezelfde me- Schoonhoven als een "very fine minor ters voor kantoorruimte. Roubos Trans- Poet beoordeelt, heeft mejuffrouw Mag- porten BV telt thans 40 eenheden op de da Rogiers, studente in de klassieke filolo- weg; het personeelsbestand is 50. ’’Ach 8‘e (taalwetenschap) aan de universiteit wat is het geweest zegt Roubos jr. "het van Gent, als onderwerp van haar verhan- was een kwestie van aftasten. De conclusie deling tot het verkrijgen van de graad van was het te zoeken in gevarieerdheid"licentiaat een reeks gedichten uit de in De driehoofdige directie heeft thans het ^13 verschenen bundel gekozen. Twee werk niet opgedeeld, bij voorbeeld over de kloeke delen Florens Schoonhoven, La- f.'.'.C..... l.—ft men de administratie ^a8e sjve amores pastorales", proeve van centraal gesteld, in Moerkapelle. Ook het vertaling en, commentaar,, met als bijjage werkplaats gedaan. "Juist die gevarieerd- Lalage heid maakt het interessant," zegt Van Duyn. "Wij zijn gegroeid van een vier p.k. naar enkele honderden, en over die hon derden p.k. 's hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze zijn belangrijk spraak voor ons. Trouwens voor iedere vervoer- kJns trof vooral de grondige kennis van de der. Het zou ideaal zijn, wanneer daarop klassieke dichters bij deze jonge man. Rector Willem Traudenius moet een uit- vracht- stekend docent geweest zijn en Floris een het 45-jarig wagen onder de investeringspremiere- buitengewone leerling. Boskoop, blijkt te zijn bezocht door een zeggen dat daarmee de werkgelegenheid leeftijd. Dit kan worden opgemaakt uit i i ii .‘J1)” IJ:: J L:: //L PPM CTPzIirht wnnrin hii rioowtf uzim en Wethouders. Tenminste, dat lezen we in Wegvervoer, het blad van de Chris telijke Vervoerders Organisaties. Daarin wordt aandacht besteed aan het jubileum van I nr.i --gwiO;»»- arohieokeontMu-a acNI<ngm«nr> bv ken, die in dit opzicht aan het licht zijn De receptiejn Partyhome aan de Passage, eigenaar/makelaar als prijs is veranderd, getreden, hebben het mogelijk gemaakt d J n L 'I' dat er financiële handelingen zijn verricht, gegeven ter gelegenheid die gemakkelijk konden worden gekwalifi ceerd als weliswaar geen onrechtmatighe den", waarvan de betrokkenen elkander stroef kijkend college van Burgemeester Met ingang van 25 augustus zit de familie hebben beschuldigd. Een en ander heeft er, in een uitstekende omgeving ook. Want daardoor de interne samenwerkingsver- gemeentewerken heeft er voor gezorgd dat houdingen diepgaand verstoord". De de bouwers - hoewel Smallenbroek daar commissie is dan ook van oordeel dat een natuurlijk onder moet worden gerekend - ingrijpende reorganisatie noodzakelijk is. o_, eens wat fiscale voordelen zouden liggen, die door Roubos Transporten B V werd hk zelf zou er voor zijn om een o o ..'.-L! van i... C.o bestaan van de vestigingen Waddinxveen geling te laten vallen: want die wil me ont- en T gemoeid?" Hij pleit daarbij zelfs een gedicht waarin hij afscheid neemt van de Muzen wanneer hij in Leiden gaat stu- deren: "toen ik in de bloeiende valleien de belangrijk aspect is in de economie, bevallige Lalage bezong, dwong de trou- het Waddinxveense transportbedrijf kader niet op de tocht zetten. Met iedere den rietfluiten neer te leggen en met snelle niet via de Weidezoom naar het bouwge- Belangrijke vordering is in dit opzicht onder de kop: "45 jaar Roubos Transpor- L' i reeds gemaakt door de oprichting van ten: Steengoed in gevarieerdheid". verder op. En dat vinden enkele bewo- aparte stichting De Ondergrondse Kerk, Wat wil het geval: Het Weekblad voor waaraan een apart bestuur, los van de Waddinxveen vertelde in de krant van ICCC, leiding gaat geven. De commissie woensdag 28 september uitvoerig over de van de Internationale derweg, dat nu aan uitbreiding en vernieu- met lieslaarzen doorbaggeren. Ik Christelijke Handreiking voortaan door wing toe is. Het architectenbureau Sch- i j_. l— i-- lingmann BV uit Woerden/Rhenen was Over de juridische vormgeving daaraan is dan ook al aan het tekenen geslagen om Waddinxveen moet toch groter het beraad nog gaande. aan diezelfde Onderweg - de geboortep- truckingservice voor op- en overslag. Het laats van Roubos Transporten BV - onge veer 5.000 vierkante meter bedrijfshal en vierkante meter kantoor ruimte te kunnen bouwen. Met deze schetsplannen moet overigens nog de vol ledige ambtelijke weg nog worden af- te doen toekomen voor het werk van de gewenste uitbreiding van Roubos vooral- ICCC en voor de vele projecten en fond- ^ftog niet toestaat. sen, die ten goede komen aan noodlijden- ,el c°dege van Burgemeester en Wethou- de en!of vervolde christenen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5