Raad weer Meer zittenblijvers op Prof. Kohnstamm-Mavo ’n avondje uit op niveau wiim Alkel I bijeen Afzonderlijk christelijk kinderboek Gemeente legt bijna 1,5 miljoen op tafel voor Brugkerk Ouderavond van Ligthartschool over terugloop van leerlingen Onderzoek naar behoud woningen Kleikade/ Onderweg Jubilarissen gehuldigd bij Van Berkesteijn WADDINXVEEN Bij stoel- en meubelfabriek H. A. van Berkesteijn T wip er eens tussenuit voor een klein vakantietje.. hGfH van hoiUind waddinxveen er band wordt gelijk bekeken de school” vertelde de heer J. M. van Hof- WAD1NXVEEN de imv WADD1NXVEEN i Noordkade verouderd begint te raken waardoor het moeilijker wordt er mee te werken. Om de ontwikkelingen in dit gebied in de hand te kunnen houden en tevens om voldoende te kunnen inspelen op sen voelen B. en W. echter niets voor sloop van die huizen, die volgens dat durende die week van het kinderbek beschikbaar wordt-gesteld. Na 29 okto- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 OKTOBER 1977 i aan spraak maken op vrijstelling van leges. Een gezellig avondje uit op niveau: Genieten van het allernieuwste op bontmodegebied, kennismaken met de „Nouvelle Cuisine”, de nieuwe richting in de Franse keuken, u laten verlokken door de mooiste juwelen en kijken naar de laatste brilmode. Dat alles gebeurt op dinsdagavond 1 november en vrijdagavond 4 november a.s. tijdens een gezamenlijke presentatie van Modehuis Bahlmann, juwelier-De Vooys, Grit Optiek en restaurant Huize De Elfhoeven. Mede door de presentatie van tv-medewerkster Willy Dobbe belooft deze bijzondere avond een echt Soiree dElégance te worden, een uitstapje dat u niet snel zult vergeten. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn in restaurant Huize De Elfhoeven, op een van de twee soirées. De entreeprijs bedraagt f 20,- per persoon, alles inbegrepen. De aanvang is steeds 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Toegangsbewijzen kunt u bestellen bij het restaurant, Ree 2-4 in Reeuwijk, telefoon 01829-2373. De kaarten dienen vóór vrijdag 28 oktober a.s. te zijn afgehaald. 1980 schenk niet kon verenigen. Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef Piet Prins (pseudoniem van voor deze uitgave komt van de Werkg roep Christelijk Boekenweekgeschenk, die ook tijdens de Boekenweek een al ternatief Boekenweekgeschenk uit bracht, omdat men zich met de inhoud van het door de CPNB ’’officiële” ge- 20. Voorstel rageregeling werk. 21. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het verbeteren van de woning Zuidka- de 25. 22. Voorstel tot aankoop boerderij Noordeinde 38. 23. Voorstel tot aankoop van grond van de heer W. H. Hoogen- doorn. 24. Voorstel inzake aankoop van grond van Beleggingsmaatschappij De Noordkade B.V. 25. Voorstel tot aankoop van grond van Exploitatie Vastgoed Holland B.V. 26. Voorstel tot verkoop van grond aan de Schoolartsen- en Logopedi sche Dienst kring Boskoop. 27. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer J. Tuinstra. 28. Voorstel tot ruiling van grond c.a. met Bruwa B.V. 29. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling bet reffende het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstre ken. 30. Begrotingswijzigingen. Dit jaar zijn er meer zittenblijvers dan andere jaren. Er zijn er onder, die met meer inspanning er wel hadden kunnen komen. Hoe komt het dat zij niet voldoende gemotiveerd zijn? Het afnemen van de motivatie is een al- WADD1NXVEEN De Prof. Kohnstammschool voor openbaar mavo (Mauritslaan) heeft haar jaarlijk se ouderavond weer achter de rug. De voorzitter, mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, kon een 100-tal ouders verwelkomen. In haar inleiding ging mevrouw Oosterbroek in weegen, directeur der school nog het volgende: Het leerlingenaantal vertoonde we- - nu 291. Van de Havo kwamen 16 leerlingen verdeeld over verschillende leerjaren. Van de eindexamenkandidaten ging op de gemeentelijke onderwijsnota, 33% naar Havo, 17% naar MTS en 15% waarin aangekondigd wordt dat de MEAO, 10% ging werken en de rest ging naar andere scholen van Middel baar Beroeps Onderwijs. Het eindexamen had een gunstig ver loop, 85% kandidaten Mavo-4 en 87% procent) mogen worden uitgebreid zo lang van afbraak nog geen sprake is. Omdat voor het verhogen van het woongerief het vereist is dat deze hui zen, die al niet groot zijn, sterker verg root kunnen worden dan nu nog mag hebben B. en W. de gemeenteraad ge vraagd te verklaren dat voor het gebied Kleikade-Onderweg-Dorpstraat een nieuw plan wordt voorbereid. Temeer nu het realiseren van het bestemmings plan uit 1971 niet meer gewenst wordt en haalbaar is. 0 A ^J^REIS- EN PASSAGEBUROS Korte Tiendeweg 2-4. y Passage 222 •2? (01820)-21922’ V ‘S (01828)-4488’ WADDINXVEEN Vorige week maandag hield de oudercommissie van de openbare Jan Ligthartschool (Kerkstraat) een ouderavond. Na opening door de voorzitter ging deze in zijn inleiding uitgebreid in op de prob lematiek van het teruglopen van het aantal leerlingen, hetgeen konsekwen- ties heeft voor het aantal leerkrachten. Dit jaar draait de school reeds met een boventallige vijfde leerkracht. Over deze situatie voor het komende school jaar is door de oudercommissie contact opgenomen met het gemeentebestuur en de Vereniging voor Openbaar On derwijs (VOO). Hierna kwamen de normale huishou delijke zaken aan de orde, waaronder de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar was mevrouw Tuana- kotta. In haar plaats werd gekozen me- jarig dienstjubileum gevierd. Beide vrouw Kolster. De voorzitter bedankte mevrouw Tuanakotta voor het vele werk wat zij in de afgelopen vier jaar voor de school en de oudercommissie heeft ver richt. Het dagelijks bestuur is nu sa mengesteld als volgt: voorzitter A. Ciere, secretaresse mevrouw A. Hasselbach-Dijkstra en penningmees ter J. Both. Na de pauze hield mevrouw Ferdinan- dusse van de Waddinxveense Chris telijke Openbare Uitleenbibliotheek een inleiding over kinderboeken. Na een historisch overzicht kwam zij via Heronymus van Alphen terecht bij de jubilarissen overhandigd: een barome- moderne kinderschrijvers zoals Annie -------'r:-' 1 M. G. Schmidt, Thea Beekman, Jan Terlouw en vele anderen. Door de vele reacties en vragen uit de zaal bleek dui delijk, dat de enthousiaste manier waa rop mevrouw Ferdinandusse het onder werp bracht, zeer op prijs werd gesteld. Na afloop konden de door haar mee genomen kinderboeken nog worden in gezien. beurt. De gemeente heeft 160.000,- voor uitgetrokken. De ver bouwing van het hoofdgebouw komt derom een lichte stijging en bedraagt zeker tot 1981 niet voor op de planning van het Ministerie van Onderwijs. Na de pauze genóten de ouders van de film over de schoolreis vorig jaar naar Londen gemaakt door de heer Kulik en van een geestige diaserie over het bestemmingsplan Dorpstraat de bull dozer klaar gezet door de bebouwing aan de Kleikade en de Onderweg weg te bestemmen en er een groenstrook Sterk traden af en waren niet meer her- voor in de plaats te laten komen. Intus- kiesbaar. Als opvolgers werden geko zen de dames M. Honkoop-Dijs, E. Molenaar-Hoefsmit en M. Ruygrok bestemmingsplan maar beperkt^ (10 (Boskoop) en de heer J. R. Reus. Voor zitter blijft mevrouw Oosterbroek, se cretaris blijft mevrouw v.d. Burg. gemeente over wil gaan tot het instel len van een bestuurscommissie ex. art. 61-64, waarbij meer invloed van de ou ders op het bestuur van de school gege- ven wordt. Binnenkort zullen de ouders Mavo-3 slaagde de vraag voorgelegd krijgen of er belangstelling bij hen bestaat voor een andere bestuursvorm en in hoeverre men bereid is daar daadwerkelijk aan deel te nemen. Over de "lopende gang van zaken op gemeen landelijk verschijnsel. Staatsse cretaris De Jong noemde enige tijd geleden als een van de oorzaken dat veel kinderen op een voor hen te hoog gegrepen school zitten. Vroeger ging 64% van de lagere-school-verlaters naar een beroepsschool, nu nog maar 25%. De rest kiest het algemeen vor mend onderwijs. Van de zijde der ou ders heel begrijpelijk: Er is toch een al gemene leerplicht tot 16 jaar; beroeps keuze wordt uitgesteld en door een gro ter aanbod hebben bedrijfsleven en scholen voor middelbaar beroepson derwijs gelegenheid hogere eisen te stellen. Het noodgebouw aan de Pr. Alexan- derstraat krijgt een grondige opknap- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll WADDINXVEEN De gemeente gaat na hoe de huizen aan de Klei kade en de Onderweg behouden zullen kunnen blijven. In dat ver- band wordt gelijk bekeken de dagelijks leven op de openbare Mavo, noodzaak van een omleidingsweg een produktie van de heer Verwaal. -achter” de Dorpstraat. Tenslotte bezochten nog vele ouders de r tentoonstelling over de werkweek van Zoals bekend wordtin het zes jaar oude de brugklassers. Het was een zeer gea- nimeerde ouderavond, die ook nog een bestuursverkiezing had. De heren J. Both, H. Nieswaag, H. Steetsel en D. Zuid-Holland nog een verzoek van de WADINXVEEN Tijdens kerkvoogdij om zoals gebruikelijk is kinderboekenweek, die t/m 29 oktober 10 procent in de restauratiekosten wordt gehouden, zal een christelijke bij te dragen, zodat voor de hervormde kinderboekenweek-uitgave verkrijg- gemeente 10 procent overblijft. Daar- baar zijn voor 2,75. Het is een aller naast i tafel brengen dat nodig is voor de in- jubilaris en de heer Heeren is de 31ste bouw. De gemeentelijke bijdrage ko'mt ber kost het boek 6,90. Het initiatief 25-jarige jubilaris. weer in de gemeentekas terug middels verhoging van het bedrag per inwoner - gedurende 25 jaar door het rijk. Alleen het eventueel renteverlies moet Wad- dinxveen zelf betalen. WADDINXVEEN De avond voor de begrotingsdebatten werkt de Waddinxveense gemeenteraad komende dinsdagavond om half acht de gewone maandelijkse agenda af. Het gaat daarbij om de volgende punten: 1Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 15/16 en 29 juni 1977. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorstel tot aanlijn-gebod voor honden binnen de bebouwde kom. 4. Voorstel tot wijziging van de be- heersverordening en de veror dening heffing begrafenisrechten Algemene Begraafplaatsen. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het ge bied Kleikade/Onderweg. 6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een ge deelte van het industriegebied Noordkade. 7. Voorstel tot het beschikbaarstel len van een krediet ten behoeve van de aanschaf van reinigingsap- paratuur voor de zwembaden. 8. Voorstel tot het beschikbaarstel len van een krediet voor het aan brengen van vaste zitbanken in de kleedruimten van het overdekte zwembad. 9. Voorstel tot benoeming van een lid van het college voor de ver lening van bijstand. 10. Voorstel tot vaststelling van de exploitatievergoeding en de zgn. eigendomsvergoeding over de ja ren 1974 en 1975 voor de bijzon dere kleuterscholen. 11. Voorstel betreffende het toe kennen van een voorschot aan de bijzondere kleuterscholen op de afrekening exploitatievergoeding ix e x*tj1. imi i m z- 12. Voorstel inzake verhoging van het ’’bedrag per leerling” voor het gewoon lager onderwijs voor het jaar1977. 13. Voorstel inzake de definitieve huisvesting van de De Savornin Lohmanschool en de Bethelschool met bijbehorende kleuterscholen. 14. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaffing van meubilair ten behoeve van de Bethelschool. 15. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaffing van kasten ten behoeve van de St. Paulus- en de Mgr. Bekkersschool. 16. Voorstel tot het toekennen van een voorschot aan de bijzóndere mavo-school op de afrekening exploitatievergoeding over het 5- jarig tijdvak 1969-1973. 17. Voorstel tot voorziening in va catures in de Commissie van Bes tuur voor de Samenwerkings school voor Havo/Atheneum te Waddinxveen. 18. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 1976 Chr. Open bare Uitleenbibliotheek. 19. Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Wad dinxveen ten behoeve van de res tauratie van de ’’Brugkerk”. inzake rijksbijd- sociaal-cultureel NOORDKADE Een ander voorbereidingsbesluit dat het college wil laten vaststellen betreft een deel van het industriegebied Noordkade. B. en W zeggen dat het Burgemeester en Wethouders heb- bestemmingsplan Noordkade 1967 ben de volgende week dinsdaga vond vergaderende gemeenteraad voorgesteld de restauratie van de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost met 431.237,te nieuwe behoeften en inzichten is het subsidiëren. Dit bedrag is 30 pro- gewenst het bestemmingsplan te her- cent van de door het rijk aanvaarde zien en vooruitlopend daarop nu al een subsidiabele restauratiekosten van voorbereidingsbesluit te nemen. Op die f 1.437.456,—. In deze kleine an- manier kan het college onder andere ''"dernerr-ingen m dit gebied, waarvan o o er enkele uitbreidingsplannen hebben f over het 5-jarig tijdvak 1971-1975. welke strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan, sneller een bouwver gunning geven, indien die plannen na tuurlijk planologisch aanvaardbaar Het gemeentelijke geld aan de zjjn de Gemeentè“is oëombëïrfijkVooV de IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM langverwachte grootscheepse opknap beurt, die voor 1 december dit jaar be- 40-jarige jubilaris Tiele betrof het een gjnt en 18 maanden zal duren. Begin geschenk onder couvert en voor de 25- juni kreeg de kerk van het ministerie jarige jubilaris Heeren was het een gou- van Cultuur, Recreatie en Maatschap- den horloge. Ook de dames werden pe|jjk Werk het bericht dat het rijk 50 met vergeten. Zij werden door het per- procent subsidieert of wel soneel in de bloemetjes gezet en de di- Van het rijkssubsidie zal in 300.000,—en in 1981 418.728 wor den betaalbaar gesteld, mits de wetge ver de.nodige middelen voteert. Afge- oud-parlementariër Jongeling) ”Het zien van de toekenning van het provin- Gouden Sieraad”, een verhaal dat zich ciaal subsidie zal de kerkvoogdij dienen in Drente afspeelt. Het boek wordt te zorgen voor voorfinanciering van het verstrekt bij aankoop van één jeugd- of rijkssubsidie en gelden beschikbaar te kinderboek. De Werkgroep Christelijk hebben voor de dekking van de niet- Boekenweekgeschenk wil in het ver- subsidiabele kosten en de 10 procent volg telkens tijdens (kinder)boekenwe- tauratiekosten die voor eigen rekening ken een uitgave op de markt brengen, komen. De kerkvoogdij kan geen aan- die van een eigen, christelijke identiteit getuigt. ?9V37hehoutndrdaeaiehre)ere?' de^heer^G derhalf miljoen gulden is niet op- Heeren (sedert 1952 machinale houtbe- genomen de kosten verbonden aan werker) respectievelijk hun 40- en 25- de herinrichting van het Godshuis en dergelijke. heren werden met hun dames door de directie en een afvaardiging van het Het gemeentelijke geld aan de personeel op het kantoor ontvangen. In kerkvoogdij van de Centrale Hervorm- een feestelijk samenzijn werden de ju- - bilarissen door de directie toegespro ken en cadeaux aangeboden. Voor de r\ ii -r* i l xC 1x geschenk onder couvert en voor de 25- 1'1Tl1x den 1 niet vergeten. Zij werden door het per- procent soneel in de bloemetjes gezet en de di- 718.728, rectie zorgde voor bonbons. 'Namens het personeel werden^ aanjde Er loopt bij het provinciaal bestuur van ter voor de heer Tiele en een werphen gel voor de heer Heeren. Namens de Centrale Bond voor Meubelfabrikan ten werd hen een oorkonde met respec tievelijk gouden en zilveren onder- naast moet dé kerk alléén het geld op natief t.o.v. de neutrale uitgave die ge- scheiding uitgereikt. De heer Tiele is t_f_! J J' bij Van Berkesteijn de 11de 40-jarige richting en dergelijke van hëtkèrkgë- 25-jarige jubilaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7