de hefbrug li' i Rondom BRIEF CDA (3 CDA (1 CDA (2 ROOD/ORANJE ii WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 ft e 4 i niek, is een vraag waarover rh.i. een na- ben gehad om opnieuw, maar nu voor ei- I onze HTS-er is daarmee e W.M.L. van Breemen (Progressieven) "De heer W. M. L. van Breemen (Prog- van de ARP, CHU en KVP weer met een nieuw nummer van het "CDA-bulletin". Daarin blijkt KVP-wethouder Paul van Dit was ing. Cees van 't Hoog, fractie voorzitter van het CDA in de Wad- Progressieven-fractievoorzitter Marie Boere. Een man die het met de congres-beslissing eens is is Marie Boere, fractievoorzitter van de Progressieven in de Waddinxveen- se gemeenteraad en oud-SDAP'er. Maar hij geeft toe voor deze zaak niet de straat op te willen gaan. "Er zijn belangrjker vraagd. In dat gesprekje relativeerde hij r uit te vorstin dan Luns als president, om maar eens wat te noemen. I" it- or ilt en Ie ee n: g- ld ot toch aangedrongen op een vaststelling van de nieuwe streekplannen met hun beper- Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. De voorzitter, burgemeester mr. A. G. of kiezersbedrog staat boven dit stukje. In bezwaar tegen de opmerkingen van de heer Van Breemen tegen de monarchie. Ik ben vóór de monarchie. Wethouder A. H. van Gent (Progressieven): Het ging mij P. W. Meerkerk (SGP/Hervormde Kiesvereniging). De heer P. W. Meerkerk (SGP/Hervorm de Kiesvereniging) merkt op, dat zijn frac tie het betreurt dat de eerste en tweede klas van de basisscholen niet meer deel nemen aan de aubade op Koninginnedag. Spreker leidt dit af uit het feit, dat wel een tractatie is gegeven aan kinderen van de kleuterscholen en niet aan die van de eer ste en tweede klas van de basisscholen. Zijn fractie ziet liever wat concreets in handen van de kinderen dan bv. het afste ken van vuurwerk. Zij acht het geen gelukkige ontwikkeling, als basisscholen op Koninginnedag niet meer meewerken aan de aubade. Dit bevordert per slot van rekening bij het kind het gevoel van saam horigheid en de verbondenheid met het huis van Oranje. Wellicht kan het college te dezen stimulerend optreden. "Financiële be cijferingen komen in de streekplannen niet voor", stelt de Waddinxveense wethouder fijntjes vast. Maar Paul van Schie somt in zijn verhaal nog meer op: toenemende bevolkingsg roei, daling van het aantal inwoners per huis, toenemende druk op onze streek als er in het westen onvoldoende wordt ge bouwd en d 1i. ------- gezin in het juiste huis te krijgen en te In Waddinxveen is mevrouw J. C. Groenewegen-Hensen van de Groensvoor- de 110 één van de hardwerkende mensen achter de plaatselijke afdeling van Amnes ty International. In het Weekblad voor Waddinxveen, de plaatselijke kerkbladen (voornamelijk die van de hervormde Im- manuëlkerk, de gereformeerde kerk en de rooms-katholieke St. Victorparochie en in de bibliotheken slaagt ze er steeds in de aan dacht te vragen voor het lot van politieke gevangenen over de hele wereld. Deze week troffen wij een brief van haar aan in Hervormd Nederland, het oecumenisch opinieblad voor kerk, cultuur en samenle ving. Daarin schrijft ze het volgende: "Enige tijd geleden publiceerde Her vormd Nederland een artikel over Chris tian Care, een hulporganisatie voor poli tieke gevangenen en hun familie in Rhode- sië. Dit artikel trof ons bijzonder omdat Wethouder A. H. van Gent (Progressieven) erom, dat dergelijke onderwerpen door de fractievoorzitter worden besproken. De heer W. L. M. van Breemen (Progressie ven) vervolgt, dat dit voor hem een princi piële zaak is. Spreker is van mening, dat de monarchie een ondemocratische instel ling is en De heer Van Ek (Progres sieven) maakt wederom bezwaar tegen de opmerkingen van de heer Van Breemen. Om de gedachte achter de streekplannen dinxveense ingenieur dus niet gauw aant- Istop van leegloop grote steden, beëindi- reffen bij het CDA. Hoewel, het overlegor- ging van "overloop" van "west" naar --r-J- oost") te doen slagen is succesvolle stadsvernieuwing een absolute voorwaar ts. Vandaar dat er volgens hem een lan delijke oplossing moet komen. "Mijn conclusie is dan ook, dat het huidi ge door Gedeputeerde Staten aan de Pro vinciale Staten voorgelegde ruimtelijke beleid voor Zuid-Holland alleen te verwe zenlijken valt, indien het ondersteund wordt door wetten op nationaal niveau, die ingrijpen in het vestigingsbeleid op ri gor euse schaal moge lijk maken", aldus de christen-democratische wethouder, die daarbij zegt te denken aan een landelijke huisvestingswet en fiscale maatregelen. Op die manier zou de overheid in handen kunnen hebben waar iemand mag gaan wonen, wanneer hij dient te vertrekken en aan welke beperkte groep hij zijn huis te koop mag aanbieden. Paul van Schie: "Welke politieke meer derheid in Nederland durft een zo ver- een oproep aan scholen en bibliotheek êaand ^grijpen in de persoonlijke vrijheid - -- ten anzien van werken en wonen te pro pageren? En als die meerderheid gevon den wordt, hoeveel jaren vraagt het tot stand komen van deze wet? Is zo'n wet niet strijdig met de EEG-bepalingen? Zonder dus voldoende instrumenten te hb- ben om ongewenste neven-effecten tegen diens verhaal te houden. De heer W. M. L. van Breemen (Progressieven) vervolgt, dat de monarchie ook een onrechtvaardige in stelling is en wel voor degenen, die er di rect bij zijn betrokken, de leden van het Koninklijk Huis. Zij is een ondemocrati sche instelling, omdat de burgers geen in vloed hebben op de personen, die erbij zijn betrokken. Betrokkenen komen vaak in si tuaties terecht die onredelijk genoemd kunnen worden en uit dien hoofde is de monarchie ook onrechtvaardig. Spreker is van mening, dat voor de viering van Ko ninginnedag geen geld dient te worden uit getrokken. Verder is hij van mening hij spreekt thans weer namens de fractie dat bezwaar moet worden gemaakt tegen de overschrijding van de begroting van ruim 10%. Zijn fractie zal niet tegen stemmen. Bij de behandeling van de beg roting zal zij over deze zaak spreken: in stellingen dienen zich aan de ingediende begroting te houden, tenzij vooraf overleg met de raad wordt gevoerd. tei onherroepelijk zijn, dat er te weing wordt gebouwd, dat de woningnood toeneemt en dat de verschillen in "vermogen” tussen de niet-eigenaren en eigenaren van on roerend goed veel sterker zullen toenemen dan hun inkomensverschillen door nivel lerende maatregelen zullen afnemen J. C.’ Groenewegen-Hensen Nna deze ’’ontboezeming" komt wethouder Paul van Schie in het CDA-bulletin met deze uitsmijter: "Het wordt tijd, dat de Provinciale Statenfracties binnen het CDA zich het bovenstaande realiseren". En nu maar hopen dat deze provinciale christen-democraten tussen hun post ook iets van dit geschrijf in ons plaatselijk Van de politieke partijen in Waddinxveen CDA-blaadje zullen ontdekken, want an- beschikken alleen het CDA en de PvdA ders blijft onze Paul een eeuwig roepende over eigen (gestencilde) organen, die vrij in de woestijn en zal hem later alleen de regelmatig verschijnen. De christen- tijd gelijk kunnen geven. democraten hebben hun "CDA-bulletin" en de socialisten hun "prikbord". Beide blaadjes plegen vol te staan met verslagen en vooral opiniërende stukjes. Prikbord" is wat dit laatste betreft door gaans het felst en de (gast (schrijvers erin houden er niet van een blad voor de mond W. L. M. Kruijk(CDA) De heer W. L. M. Kruijk CDAIk vraag mij af of de heer Van Breemen meege daan heeft aan de prestatieloop en steek penningen in ontvangst heeft genomen! Voorzitter mr. A. G. Smallenbroek heeft er geen behoefte aan een pleidooi te hou den van de constitutionele monarchie, zoals die na 1850 tot ontwikkeling is ge komen. De heer Van Breemen sprak over "de monarchie" en hiertegen kan bez waar worden gemaakt. Er kan veel beter over de "constitutionele monarchie" wor den gesproken, omdat dit de inhoud van een democratische monarchie weergeeft. De besluitvorming geschiedt door de Staten-Generaal. Er is sprake van een mi nisteriële verantwoordelijkheid, omdat elke activiteit van de constitutionele mo narch onder verantwoordelijkheid van het kabinet geschiedt en derhalve in de Twee de Kamer ter discussie staat. Dat is demo cratie. Inzake het budget merkt spreker op, dat elke overschrijding te betreuren is. In deze zaak wordt zeer veel gedelegeerd en vindt conrole pas achteraf plaats. Gezien de veelheid van activiteiten vindt hij echter de overschrijding met 10% niet wezenlijk. De heer W. M. L. van Breemen (Progres sieven) heeft vanuit principieel oogpunt bezwaren tegen overschrijding van welke begroting dan ook. Als van te voren blijkt, dat niet binnen een begroting gewerkt kan worden, moet te voren overleg worden gepleegd. Zijn inziens had dit ten aanzien van de meeste in het voorstel voorkomen de posten kunnen gebeuren. Spreker is het eens met het betoog van de voorzitter over democratie. Hij meent, dat boven een democratie niet een ondemocratische in stelling moet staan. Hij wil besluiten met een citaat van J. B. Charles, schrijver van i van ezeldrijvers". Er is echte democratie, niet wanneer kin- Nu het PvdA-congres zich kortgeleden principieel heeft uitgesproken tegen de monarchie vormen de socialisten weer een republikeinse partij. In het nieuwe begin- zich uit tegen voor een republi keinse staatsvorm. Daarmee heeft een kleine meerderheid in feite een open deur de ruimtelijke ordening be- nog lang niet leeggeschreven. Als hij het ingetrapt. schap dat het helemaal met de partij-visie eens is. Dat weten we toen in Wad dinxveen de oude tegenstelling tussen Rood en Oranje herleefde. Daarvoor gaan we terug naar de gemeenteraadsverga dering van 1 september 1976. Aan de orde was toen om f 925,50 als aanvullend kre diet beschikbaar te stellen voor de viering van Koninginnedag 1976, die al f 7.800,- had gekost. Er ontwikkelde zich toen deze discussie: In het "CDA-bulletin gaat het niet alleen ressieven) merkt op, geen uitvoerig betoog om de plaatselijke politiek, maar ook om over monarchie te gaan houden. Dit is de landelijke. De voorzitter van het CDA afgelopen maandag (Lockheed-debat, red.) overlegorgaan Piet van der Meijden Op voortreffelijke wijze in de Tweede Ka- (ARP) doet dat onder de kop "Compro- mer gebeurd. Spreker wenst in het kort missen of kiezersbedrog Een paar cita- aan te geven, waarom hij tegen het voor- ten om de sfeer te proeven willen we u niet stel is. Wethouder A. H. van Gent (Prog- onthouden: ressieven): Over dit onderwerp dient in het "De afgelopen tijd heeft ons geleerd, dat algemeen de heer M. Boere, fractievoor- we staande aan de wieg van het nieuwe ka- zitter van de Progressieven te spreken, binet bepaald niet kunnen spreken van een Misschien wordt thans de indruk gewekt, blijde gebeurtenis. Het wantrouwen dat dat de fractie van de Progressieven de be- over en weer wordt ten toon gespreid geeft hoefte zou hebben gehad het onderwerp bepaald niet de indruk dat de toekomstige van de monarchie aan de orde te stellen en heren ministers zonder veel problemen de dat is bepaald niet het geval. komende vier jaar op hun stoel blijven zit ten". "U zult zeggen, hoe kan je nu een compro mis sluiten over zulk een principiële aak als abortus en als je het toch doet, waar ligt dan de grens. In de eerste plaats dient gesteld te worden, dat elk besluit dat een politicus neemt, gebaseerd is op zin princi piële benadering van de problemen. Men mag daarbij geen onderscheid maken tus sen zgn. principiële en materiële zaken. Voorts hebben wij in de loop der jaren wel geleerd en ieder kan voor zich voorbeel den invullen, dat zgn. keiharde principes voor wijziging vatbaar bleken te zijn. Met andere woorden: principes zijn tijdgebon den en een uitspraak over de grens van onze tolerantie is niet te doen. In het on derhavige geval speelt de medische tech- niek mede een belangrijke rol. In hoeverre de medische ethiek wordt bepaald door de zich op dit gebied snel ontwikkelende tech- ,n niek, is een vraag waarover m.i. een na- van Ek I Progressieven I. dere discussie geboden is. Compromissen De heer H. van Ek (Progressieven) maakt f ii 1 i 1 r een land als het onze kan slechts gere geerd worden door een coalitie met een andere partij aan te gaan. Welnu dit brengt met zich mee, dat men genood zaakt wordt om een stukje van je politiek uitgangspunt los te laten, teneinde en an der deel van je program te kunnen uit voeren. Het is aan de door u gekozen volksvertegenwoordigers om om daar het beste van te maken", aldus de Wad- dinxveese anti-revolutionair Piet van de te nemen of van hun hart een moordkuil te Nu we toch met het "CDA-bulletin" in Meijden. maken om eens een ander gezegde aan handen zitten: Fractievoorzitter ing. Cees u door te geven. van 't Hoog vindt een goede verstandhou- Dezer dagen kwamen de kiesverenigingen ding en samenwerking binnen zijn fractie essentiëel om je als persoon en als fractie optimaal voor het welzijn van de Wad dinxveense bevolking in te zetten. Hij Schie meer dan vier pagina's nodig te heb- komt tot die gedragen woorden naar aan ben gehad om opnieuw, maar nu voor ei- leiding van de komst van mevrouw Jos gen publiek) aan te tonen dat de op stapel Groenendijk-Bernard, de voorvechtster van CHU- en/of CDA-belangen, die een poosje geleden in de raad de plaats innam selprogramma spreken ze van de naar Berkel-Enschot vertrokken ir. erfelijk leiderschap en voi Wim Stuulen. van houden zou er gesleuteld kunnen gaan gehanteerd als richtsnoer en niet als dog- worden aan de vrijheid van vestiging, ma onder voorbijgaan aan eventueel ge- meent Paul van Schie, die stelt dat het wijzigde omstandigheden en inzichten" huidige instrumentarium van de gemeen- ten om daarop een greep te krijgen be- MC. LSii ur nr\.ci uuj w uijtvuuci uirivtui t i ti i i- hetgeen hierin naar voren kwam, het beeld Perkt’ niet-compleet en dus onvoldoende dinxveense gemeenteraad, goedenavond, voor ons bevestigde wat wij uit een groot aantal brieven van Rhodesische gevan genen hadden kunnen opmaken". "Deze correspondentie is op gang geko men na een reactie op een kaart die een Waddinxveense schoolmeisje tijdens de bekende Groetenactie van Amnesty Inter national naar een Rhodesische gevan genen had gestuurd. De werkgroep A.I. heeft allerlei gegevens nagetrokken en de mogelijkheid tot het bieden van hulp on derzocht. Wij kwamen toen ook bij Chris tian Care terecht. Op bescheiden schaal is toen wat hulp geboden in de vorm van geld voor opvoeding en onderwijs en door het sturen van kledingpakketten. Om deze hulp te kunnen voortzetten is een tweede- handsboekenactie op touw gezet. Duizen den boeken werden na enkele oproepen in het plaatselijk weekblad, de kerkbladen en t afgestaan. Op 23 september gingen ze op de weekmarkt voor het grootste deel van de hand. De opbrengst was f 1100 en werd nog vermeerderd met een gift van f 500 en enekele toezeggingen voor een regelmatige bijdrage "Wij krijgen nog steeds brieven binnen. - - - Velen vragen om materiële hulp maar vaak 8^an< wordt door Gedeputeerde* Staten wil men ook corresponderen. De meest es- sentiële dingen uit de brieven geven we door aan A.I. Londen, zodat daar onder- zocht kan worden of iemand voor adoptie in aanmerking komt of men geeft namen door aan het Defence and Aid Fund. Onze materiële hulp geven we via Christian Care en verder trachten we met het sturen van brieven en tijdschriften deze mensen moreel te steunen van de politieke besluitvorming beter tot zijn recht te laten komen. Een essentieel het aantal inwoners per kenmerk van de democratie. Noch een op onze streek als partijprogramma, noch een beleidsprog- ddoende wordt ge- ramma iL. J- duurdere huizen. Om het juiste kunnen meer aangeven dan de richting van l'„ 't het te voeren beleid. Zij dienen te worden geheel niet in gaan van het CDA heeft zojuist de achter ban voor een openbare bijeenkomst op 1 november in het Gereformeerd Vereni- de, vindt Paul van Schie. Los van dit alles gingsgebouw uitgenodigd, waar (let op de zal natuurlijk tijdig op de aan te geven woordkeus!) de gemeenteraadsleden uit plaatsen voldoende nieuwbouw gepleegd eigen kring verantwoording afleggen van moeten kunnen worden. Ga daar maar hun gemeentewerk. Een woordkeus overi- een aan staan! Zonder twijfel betreft het gens, die niet de instemming kan hebben dingen* .vertelde hij ons deze* weekdesge- hier een gigantische huisvestingsoperatie, van mevrouw Jos Groenendijk-Bernard. die miljarden zal vergen. "Financiële be- Maar goed, waarom hebben de CDA ’ers ook zÜn v‘s‘e door zijn waardering cijferingen komen in de streekplannen niet nou zo'n goed werkend contact met hun spreken hoe koningin Juliana er in is ge- achterban? Cees van 't Hoog: "Om ieders slaagd aan een gedemocratiseerd koning- verantwoordelijkheid binnen het kader schap vorm te geven. "Laat ik duidelijk zijn", reageert Marie Smallenbroek, meent dat deze discussie, het boekje "Kinderen Boere, "ik heb liever koningin Juliana als ontdaan van emoties moet worden ge- Er i: cch.tc dtxr.ccrctic -ji-1-:jvoerd. Degenen, die het hiermee moeilijk deren van ezeldrijvers koning kunnen wor- r.„s Want de ene presi- hebben, kunnen altijd nog de gang op lo- den, maar wanneer kinderen van koningen van de meerderheid van de raad dent is natuurlijk de andere niet”. Marie pen. Spreker is het ook niet eens met de ezeldrijvers kunnen worden". Boere bevindt zich niet overigens in het opmerkingen van de heer Van Breemen. Het voorstel wordt tenslotte zonder stem- een (socialistisch) gezel- maar deze heeft het recht in het openbaar ming aangenomen. i Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 ÜZ belangen hartigt, een terrein waar zijn linkerhand heeft over het goed werkende groot fracte- burgemeester mr. Bert Smallenbroek ook beraad (raadsleden plus achterban), dat aai provincie-bestuurders nergens een goede beschouwing over ons Groene Hart op pa lat verband vier ke de Waddinxveense grote beraad met de leden er niet is om ”- wethouder en raadsleden slecht te laten er aangetast worden als in fungeren als uitvoerders van opdrachten --L-J- van hun achterban". Hoe zo. vraag je je af. Kennelijk doelt Cees van 't Hoog op de naar zijn mening niet na te volgen gang van zaken bij de Progressieven, die in de raadzaal van het gemeentehuis alleen maar datgene zouden hebben te doen wat de achterban hen zou hebben ingefluis terd. Die toestanden zullen we volgens de Wad- staande streekplannen van de provincie (Zuid-Holland-West en -Oost) ons allen opschepen met extra woningnood en alle gevolgen van dien. Paul van Schie (die in het college de Maar de pen belangen van hartigt, een terrein waar zijn linkerhand heeft irdig thuis is) vindt het jammer dat de voor een goed contact en wederzijds vert- l... .....j-rouwen tussen de fractie enerzijs en de CDA-leden/stemmers anderzijds zou zor- pier hebben gezet. In dat verband vier kei- gen, haast hij zich om te verklaren dat dat harde vragen van d~ »/-->->-■- - - J- j-i-j-- christen-democraatwethouder en raadsleden slecht te laten Wat zou Oost dus in onze streek) gebouwd mag worden? Wat wil men met het Groene Hart? Wat verdwijnt er aan essentiële waarde als er in totaal enige honderden hecta re bebouwd worden, waarbij men selec tief te werk gaat? Hoe staat het Groene Hart ten dienste van de 3 miljoen grote stadsbewoners?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 11