Grondruil Bruwa BV Provincie veegt W’veense suggesties van de tafel gemeente met geld toe AAN BUSTANDSCU Nieuwe overleg structuur bij Westnederland Grotere tuin voor J. Tuinstra In 1978 naar Henegouwerweg 42-43 Regeling opname bejaarden ’’WAAKZAAM OVER HULP NT” Inzameling gifrestanten Bedrijfsterrein Bredeweg plaats rioolwater zuivering westkant van de Gouwe) Schoolartsen in eigen pand aan leplaan Ruilbeurs in Boskoop NVV najaars- vergadring in Boskoop Speel-o-theek I»l t- I aan B. en W. van Waddinxveen een gen afdeling heeft in deze gemeenten. 51 IN fE pedische dienst zijn het resultaat van een (binnenkort op nieuwe leest te is nogal het een en ander veranderd, aangevuld, verduidelijkt en her schreven. WADDINXVEEN In het najaar van 1977 zal een landelijke actie worden gehouden voor de inzameling van restanten van landbouwbestrijdingsmiddelen. Degenen, die zich van restanten van deze chemische stoffen willen ontdoen zullen ook in Wad dinxveen gedurende één a twee weken in de gelegenheid worden gesteld deze stoffen over te bren gen naar door de districtsbureau- houders aan te wijzen depots. De tijd en plaats waarop deze inle vering kan plaats vinden zullen nog nader bekend worden gemaakt. kosten. ZO GEZEGD, ZO GEDAAN Openbare Werken en -Bedrijven zit. Al op 10 mei van dit jaar schreef Bruwa WADDINXVEEN Bij Verenigd kort geleden een nieuwe Onder nemingsraad en drie nieuwe Overlegor ganen één voor elk van de regio’s geïnstalleerd door Westnederland- directeur mr W. Kuilman. Tegelijker tijd nam hij afscheid van de vertrekken de OR- en OO-leden die niet herkozen waren of die zich niet herkiesbaar had den gesteld. Enkele dagen daarvoor waren de ver kiezingen gehouden. Verkiezingen die zich kenmerkten door een erg goede opkomst. In totaal meldden zich 83,8% van de kiesgerechtigden bij de verschil lende stembussen in de zeven vestigin gen. Schoonhoven haalde met 96% het hoogste opkomstpercentage, Nieuwe- gein scoorde met 71,2% het laagst. Verwevenheid De heer Kuilman benadrukte in zijn afscheids- en installatietoespraak de speciale structuur van het overleg bij Westnederland. De opbouw daarvan was in de afgelopen drie jaren een belangrijk thema geweest. Die struc tuur kenmerkt zich door de nauwe ver wevenheid van OR en de drie OO’s. De OR-leden maken automatisch deel uit van het overlegorgaanvan hun regio. bouwgebied Moerkapelle Wad dinxveen Zevenhuizen Nieuwerkerk aan den IJssel. Uit het overleg is na melijk gebleken dat de behoefte in het gebied zelf 300 hectare bedraagt, ter wijl in goedgekeurde plannen van de gemeenten Zevenhuizen en Wad dinxveen nog meer dan 400 hectare ruimte voor kassen aanwezig is. In de plannen wordt dan ook het accent van de glastuinbouw in ons gebied veel meer naar het zuiden gelegd. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 WADDINXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- bouwgebied^ Moerkapelle Holland heeft een uitvoerige toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen in het nu in het gemeentehuis van Waddinxveen ter inzage liggend ontwerp-streekplan Zuid-Holland-Oost. Want in het boekwerk WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders hebben aangekondigd dat ze de gemeenteraad binnenkort zullen voorstellen om voor wat betreft het op- namebeleid van bejaarden een gemeen schappelijke regeling aan te gaan met de gemeenten Benthuizen, Boskoop, Moerkapelle en Reeuwijk, teneinde een gezamenlijke indicatie-commissie in te stellen. Deze voorstellen zijn een gevolg van het inwerkingtreden per 1 januari 1977 van een wettelijke maatre gel inzake opneming in bejaardenoor den en de daarmee aan de gemeente opgelegde verplichting tot instelling van een dergelijke commissie. Voor de aan deze indicatiecommissie verbon den kosten is f 10.000,- nodig. Of dit WADDINXVEEN Aan de leplaan hoek Esdoornlaan gaat de schoolartsen- en logopedische dienst, kring Boskoop, een nieuwe eigen vesti ging bouwen. Voor dit doel heeft de gemeenteraad een stuk grond van on geveer 1400 vierkante meter voor f 62.000,- verkocht aan de besturen van beide nu nog in Boskoop gevestig- Dat is dan het resultaat van de aan bur gers, gemeentebesturen, organisaties, j x ii:1 den gelegenheid om ovér de'toekomst nadere detaillering”, zegt de provincie, van dit deel van onze provincie mee te praten. ”Het is niet overdreven te stel- WADDINXVEEN/BOSKOOP Zaterdag 29 oktober is er een Grote Ruilbeurs, georganiseerd door de Ne derlandse Vereniging ”De Verza melaar” in de Beurshal aan de A. P. van Neslaan te Boskoop. Op deze beurs zullen inzenders zijn met postzegels, munten, kaarten, sigarenbandjes enz., i 1 - stenen en schelpen. Er is voor elk wat wils. De ruilbeurs is voor iedereen geo- WADDINXVEEN De transactie tussen het Waddinxveense gemeentebestuur en de fabriek van electronische orgels Eminent BV is nog maar net bekrachtigd met de handtekening van (ex)staatssecretaris J. L. N. Schaefer, of het college van Burgemeester en Wethouders heb ben van de gemeenteraadsleden het groene licht voor een nieuwe grondruil gekregen. Het gaat hier om de verplaatsing van de meubelfa briek Bruwa BV van de Jan Dorrekenskade-Oost 106 naar de Henegou werweg 42-43. Bruwa gaat aan de overkant van de Gouwe gebruik maken van de panden, waarin nu nog de gemeentelijke dienst O - 1 1 Dat is het geval tot begin vólgend jaar, want dan zullen directeur A. M. Zwam- born en zijn medewerkers verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De gemeente zal dan van Bruwa in ruil aannemen de stukken grond van deze Waddinxveense meu belfabriek aan de Schielandstraat en de Jan Dorrekenskade-Oost en f 50.000,- extra op tafel leggen als vergoeding voor de door Bruwa te maken verhuis- brief met het verzoek om bij het pand aan de Schielandstraat een stukje grond van 1800 vierkante meter te mo gen kopen. Die plek was nodig om het bedrijf te kunnen uitbreiden. Nu wil het geval dat "buurman" Eminent BV voor de zomer van 1978, zoals bekend, gaat verhuizen naar een nieuw pand aan de Staringlaan, zodat niet alleen op die vrijkomende grond, maar ook op de plek die Bruwa wilde kopen woning bouw gepleegd zal worden. Omdat de ligging van het alsdan uit gebreide bedrijf tussen de bestaande en nieuwe woonbebouwing om plano logische en volkshuisvestingstechni- sche redenen als ongewenst moesten worden aangemerkt konden B. en W. niet op het verzoek van Bruwa ingaan. Maar er kwam wel iets anders op tafel: verplaatsing van de BV naar de Hene gouwerweg door middel van een grond- ruiltransactie. Zo gezegd, zo gedaan. Bruwa krijgt de grond met opstallen aan de Henegouwerweg plus een halve ton als bijdrage in de verhuiskosten en de gemeente Waddinxveen krijgt in ei gendom de grond en opstallen van de meubelfabriek aan de Schielandstraat en de Jan Dorrekenskade-Oost. om het Groene Hart ook echt groen te houden. Want dat blijft een hoofddoel stelling van het provinciaal bestuur, dat in Zuid-Holland-Oost de bevolkingsg roei na 1980 niet groter wil laten wor den dan de natuurlijke aanwas, de be- volkingsoverloop wil stopzetten, het fo rensisme wil bestrijden, 10.000 extra ar beidsplaatsen wil scheppen en dus al leen wil bouwen voor de eigen bevol king en de sociaal- en economisch ge- bondenen, zodat voorkomen kan wor den dat forensen de nieuwe huizen gaan betrekken. Een ander punt in de losgewoelde reac ties betreft het railvervoer. Er zouden meer haltes moeten komen, de fre quentie zou toe moeten nemen, en er zou en rechtstreekse verbinding Alp- hen aan den Rijn-Waddinxveen-Den Haag en Rotterdam moeten komen. Dat het reizen per trein moet worden verbeterd en bevorderd vindt ook de provincie, maar de door de Nederland se Spoorwegen gestelde rentabiliteitsei- sen beperken de mogelijkheden. Toch wil de provincie dat in een later sta dium nogmaals wordt onderzocht wel ke mogelijkheden er zijn om de trein ten zuiden van Waddinxveen direct te laten afbuigen naar Den Haag en Rot terdam. len dan aan veel van de ontvangen gcis, gciiiccuivucsiuitu, v.ga.uoau.v», reacties is voldaan, zowel wat de hoofd instellingen en inspraakgroepen gebo- lijnen van het plan betreft als ook in de Maar er zijn natuurlijk ook zaken van de tafel geveegd. Zo is er niets terecht gekomen van het verzoek van onder meer Waddinxveen om bij de veiling Een doorsnijding van de -i_ r>__j ---i. y _._u_, Bloemendaal sterrein te maken. Die 40 hectare uit- door een nieuwe rijksweg 3 tussen Am- WADDINXVEEN De heer J. Tuinstra heeft zijn eigendom aan de Spireaweide 1 een beetje groter kunnen maken. De gemeenteraad is er mee ac- coord gegaan hem ten noorden van zijn Degenen die bij de verkiezingen de premie-koopwoning een stukje grond meeste stemmen krijgen komen zowel van ongeveer 30 vierkante meter te ver in de OR als in de overlegorganen. De kopen, omdat de grond bij verwezen- j lijking van de bestemming (openbaar groen), vanwege de geringe breedte -ww. ww ...o.w.....6 .w.. ww. WW., rv.wog.wv- van ongeveer 1,20 meter, de achter zijn ien is tevens gezorgd voor een regiona- huis gelegen tuin onvoldoende aan de openbaarheid zal onttrekken. Om zijn tuin kan de heer Tuinstra nu een bre- RIJKSWEG 3 Een doorsnijding aan de Bredeweg een regionaal bedrijf- karakteristieke polder breiding zit er niet in. Bedrijven die uit sterdam en Rotterdam acht de provin- de dorpskern moeten verdwijnen zullen cie principieel strijdig met het streven maar een plek moeten vinden op het bedrijfsterreintje dat er aansluitend aan de bebouwde kom in het zuiden van de gemeente mag komen. RIOOLWATERZUIVERING Verder hebben de opmerkingen van Reeuwijk en Waddinxveen om de nieu we rioolwaterzuiveringsinstallatie van maar ook zijn er mineralen, fossielen, die twee en Boskoop met ten westen - van de Gouwe te bouwen maar ten oos- w-w w.www.w ,ww. ,www. ww.. ww ten van dit drukbevaren water geen ef- pend van 11-17 uur. Leden hebben vrije ^ect gehad. Niet weerlegt zijn, meent de toegang provincie, de landschappelijke bezwa ren tegen de plek ten oosten van Gou- we (tussen Waddinxveen en Boskoop, midden in de polder) en de technische en financiële voordelen van een locatie ten westen van de Gouwe (nabij het in aanleg zijnde Gouwebos). Tenslotte komt het meeste afvalwater van de aan deze kant gelegen dorpskernen van Waddinxveen en Boskoop. Overigens is een gedetailleerde studie naar de w. vw.w... w voor-en nadelen van de verschillende Streekvervoer Westnederland NV zijn situeringsmogelijkheden gaande. - De provincie heeft wel afgezien van het aangeven van een ontwikkelingszone voor de glastuinbouw in het glastuin- WADDINXVEEN/BOSKOOP De afdeling Waddinxveen-Boskoop van het Nederlands Verbond van Vak verenigingen (NVV) houdt dinsdag 1 november om acht uur zijn najaarsver gadering in ”Het Vijfde Wiel” aan de Barendstraat in Boskoop. Op deze vergadering zal o.a. het win- voldoende is, is nog niet bekend, terprogramma worden opgesteld. Dit winterprogramma komt tot stand door suggesties en ideeën van de aangeslo ten bonden als Bouwbond NVV, Bos koop, Voedingsbond FNV Boskoop, Bouwbond NVV Waddinxveen, Voe dingsbond NVV Waddinxveen, ABVA Waddinxveen, industriebond NVV en Vrouwenbond NVV. Welkom op deze najaarsvergadering jaar kreeg de stichting uit Wad- schoeien) gemeenschappelijke regeling zijn ook inwoners van Waddinxveen of dinxveen al duizend gulden toege- tussen de gemeentebesturen van Bos- Boskoop die lid zijn van een bij het stuurd: 500,- uit de gemeentekas en koop, Benthuizen, Hazerswoude, Moerkapelle, Reeuwijk en Wad dinxveen. WADDINXVEEN Ook in Waddinxveen worden dienstverlening en maatschappelijk werk zaken waar de gemeentelijke sociale dienst mee te maken heeft gezien als een totaalpakket. Uit de toelichting op de gemeentebegroting 1978 blijkt dat het college van Burgemeester en Wet houders de nodige waakzaamheid aan de dag leggen, opdat wordt bereikt dat bijstandscliënten voldoende hulp wordt geboden, ook als deze verwe zen wordt naar het particulier initiatief. Bij het opvoeren van de posten in het gemeentelijk huishoudboekje voor volgend jaar, die te maken hebben met de verstrekking van bijstand aan thuiswonenden is uitgegaan van de landelijke normen. De opbouw van de bijstandsberekeningen was samengesteld op basis van verschillende nor men, waarbij bovendien vergoed werden de woonkosten. Bij de factor woonkosten werd dan rekening gehouden met mogelijke huursubsidies, kosten van centrale vewarming etc. In de bijstandsberekeningen komt evenwel met ingang van 1 januari 1978 een grondige verandering. HUURSUBSIDIE In verband met de inwerkingtreding van de Beschikking individuele huursubsidie per 1 juli 1975 waren al voorlopige maatregelen getroffen voor de huurkostentoeslag in de bijstandsverlening. Toentertijd werd ver dere aansluiting bij het huursubsidiesysteem door wijziging van de woon kostenbepalingen aangekondigd. Nadere bestudering van de wijze waarop deze aansluiting het best bereikt kan worden heeft bij het ministerie van C.R.M. tot de conclusie geleid dat invoering van een all-in norm daarbij van grote betekenis is. Een all-in norm voorziet in een uitkering gelijk aan het sociaal minimum voor alle bijstandsontvangers. Hierbij wordt uitgegaan van: voor echtparen 100%, onvolledige gezinnen 90% en alleenstaanden 70% van het netto-minimumloon. Hierbij wordt dan geen rekening meer gehouden met hun werkelijke huur. Deze norm komt dus in de plaats van de basisuitkering plus de aparte werkelijke huurtoeslag. In beginsel voorziet het huidige huursubsidiesysteem erin de huurlast voor de bijstandsontvanger terug te brengen tot een draagbaar bedrag dat bij het sociaal minimum past. Voor situaties waarin (nog) geen huursubsidie wordt ontvangen dan wel deze uit oogpunt van bijstandsverlening ontoereikend moet worden geacht, zijn in het ontwerpbesluit afzonderlijke bepalingen opgenomen die voorzien in een tijdelijke huurtoeslag boven de all-in norm. Deze wij ziging in de bijstand betekent voor de bijstandontvangers die een huur verwonen lager dan 165,per maand een vooruitgang, voor huren tus sen de f 165,en 350,per maand verandert er niets, terwijl voor bijstandsontvangers met huren tussen de f 350,en f 525,— per maand een overgangsmaatregel wordt getroffen. Deze overgangsmaatregel beoogt aan een hogere huurlast te gewennen. Hierop sluit een afbouw aan bij de halfjaarlijkse aanpassingen. Voorts is een afzonderlijke bepaling gesteld voor die bijstandsbehoeven- den waarvan de woonlast uitgaat boven de huursubsidiegrens. De re gering is van mening dat voor degenen die bijstand ontvangen een huur last die boven de huursubsidiegrens uitgaat in het algemeen niet verant woord kan worden geacht. Bijstandontvangers die dergelijke dure woningen bewonen zullen naar het oordeel van de minister moeten uitzien naar een woning die qua huurprijs beter bij hun persoonlijke omstandigheden past en ook alle medewerking moeten verlenen aan maatregelen die van gemeentezijde daartoe leiden. Aan de toekenning van een tijdelijke woonkostentoeslag van voorshands een jaar zal dan ook een daartoe strekkende voorwaarde van verhuizing verbonden moeten worden. Bij weigering aan medewerking tot goedko per gaan wonen kan de woonkostenvergoeding worden beëindigd. Voor alle bijstandontvangers die een eigen woning bewonen zijn bepalingen op genomen die op de nieuwe regeling geheel zijn afgestemd. kandidaten die daarop volgen beman nen de overlegorganen. Door de instelling van dertien kiesgroe- pf_ --J- le spreiding en een spreiding over de verschillende kategorieën personeel. Ook was tevoren geregeld dat de groot- dere groengordel maken, "hetgeen zijn ste vestiging de meeste zetels in de OR privacy zeker ten goede zal komen”, krijgt. menen Burgemeester en Wethouders. K Voor het stukje grond moet de Wad- Korte lijnen dinxvener drieduizend gulden (exclu- "Door deze overlegstructuur, die erop sief btw) betalen, gericht is de indeling van het overleg en hét management identiek te maken”, zei mr. Kuilman, "hebben we te maken met korte overleglijnen, wat de zaak al leen maar duidelijker maakt”. Hij zag het als een belangrijke taak om in de komende overlegperiode een betere voorlichting aan het personeel te geven over wat er in het overleg om gaat. "Via de notulen komen de bedoelingen niet goed over, maar aan iets nieuws wordt al gewerkt”. Dat overleg zelf zou zich volgens hem ook meer met de planning van het bedrijfsgebeuren moeten gaan bemoeien. ’’Daardoor wordt het bij voorbeeld niet alleen mogelijk het Bed rijfsplan eens wat meer vanuit de hoek van het personeel te bekijken, maar ook om te controleren of de plannen ook echt uitgevoerd worden”. Aldus mr Kuilman. Mede om de OR-leden te leren met elkaar om te gaan kondigde hij een cursus aan die erop gericht is te leren goed gedokumenteerd overleg te voeren. ’’Niet om vrienden van elkaar te worden”. Ook voor de OO’s zullen cursussen worden gegeven om iedereen zo goed mogelijk in staat te stellen zijn taak te vervullen. De Westnederland-OR bestaat uit achttien man. Uit Waddinxveen zijn dat de chauffeurs A. C. van der Meer en W. Koolwijk. WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen gaat in 1978 opnieuw de de diensten. De schoolartsen- en logo- Stichting ”Speel-o-theek Gouda en omstreken” met f 500,- steunen. Dit dinxveen al duizend gulden toege stuurd: f 500,- uit de gemeentekas en NVV aangesloten bond welke geen ei- 500,- uit het legaat van wijlen me- -rj r ij- vrouw C. van Dommelen-Koolmees

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 15