23.247 WADDINXVENERS IN 1990 WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland wil dat Waddinxveen in 1990 niet meer inwoners telt dan 23.247. Dat betekent dat er in de komende 12 jaar alleen gebouwd kan worden voor de eigen bevolking en de sociaal- en economisch gebondenen. De Wad- dinxveners van straks zullen wonen in iets meer dan 8.000 huizen. Dat zijn gemiddeld nog geen drie mensen per woning. Over ruim 12 jaar 8.016 huizen voor gemiddeld2,9 man Glastuinbouw pakt maar helft van de Zuidplaspolder GEMEENTE OP DE BRES VOOR WERKGELEGENHEID Beroepsbevolking: 14.200 man 10 Hectare extra bedrijfsgrond Meer bos rond ’t Weegje Bus langs de St. Victorwijk Beplanting van Zuidplaspolder verwen Uzelf met een cruise-vakantie hort van heUaml WADDINXVEEN: uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiin WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 lijndienst- blijkt te zijn gebleven. i ners en 8.016 huizen, die door gemid deld 2,90 mensen worden bewoond. Dat betekent dat er overeenkomstig de taande installatie aan de Willem de Zwijgerlaan zal dan gesloten kunnen worden. lig. Alleen de wegen en plaatselijk de erven van boerderijen zijn soms van HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! streekplan zich wel degelijk tot hoofd lijnen beperkt) en de te korte overleg en inspraakperiode van drie maanden (”Wie meer vraagt doet op een aantal manieren afbreuk aan een goed ruim- G q U D A REIS EN PASSAGEBURO S Korte Tiendeweg 2-4. y Passage 222 (O182O)-21922’ 'V (01828)-4488’ landsche IJssel en ten oosten van de Reeuwijk-Dorp en Waddinxveen nabij Gouwe is een duidelijk voorbeeld van een slagenlandschap, met als bijkgm- WW LANDSCHAP Over het landschap gesproken: Het gebied ten noorden van de Hol- WERKGELEGENHEID Afgerond telt Waddinxveen over ruim 12 jaar (1990) een beroepsbevol king van 14.200 man. Daarvan zullen er naar verwachting 3.800 buiten de gemeente werken of werkloos zijn, zo- Het werkgelegenheidsrayon Wad dinxveen, dat bestaat uit de gemeenten Boskoop, Moerkapelle en Wad dinxveen, wordt gekenmerkt door de Het college van Gedeputeerde Staten heeft in het ontwerpstreekplan de ont wikkeling van bedrijfsterreinen aan zich gehouden. ’’Daarmede neemt het college de verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid in belangrijke mate op zich. Wij vertrouwen er op, dat impulsen, die vanuit Waddinxveen worden gegeyen, daarbij in overweging zullen worden genomen. De werkgele genheidsaspecten in het ruimtelijk or deningsbeleid betreffen de vraag waar en hoeveel en wat voor soort kantoor vestiging moet worden mogelijk gemaakt en de aanwijzing van nieuw in dustrieterrein”. is een regelrechte aantasting van één Binnenkort ontvangt de raad een voor- van de centrale doelstellingen van het ontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost. Daarnaast de schoolverlaters in ons gebied. De'stichting van de samen mede als konsekwentie, dat in Wad dinxveen de vraag naar toenemen. ”Het is ons gebleken uit een eigen onderzoek, dat de toenemende behoefte aan terreinen gepaard zal gaan met het creëren van arbeidsplaat sen. Het aanbod van personeel zal straks mogelijk groter zijn dan kan wor- trieterrein onderstrepen. WADD1NXVEEN/DEN HAAG In het glastuinbouwgebied van Nieuwer- kerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Waddinxveen is er, volgens het ontwerp-streekplan Zuid- Holland-Oost, en uitbreidingsbehoefte van 300 hectare. In de bestemmings plannen van deze gemeenten staat een capaciteit van ruim 400 hectare. "Deze overcapaciteit maakt het mogelijk het ontwerp-bestemmingsplan Landelijk 1 van de gemeente Wad dinxveen, dat erg ver in de open ruimte ten westen van de kern van Wad dinxveen doordringt, slechts voor de helft over te nemen”, aldus het provin ciaal bestuur in een toelichting. De dan nog aanwezige overcapaciteit van ongeveer 100 hectare zal moeten leiden tot een zorgvuldig gefaseerde en selectieve uitgifte van de gronden in de bestemmingsplannen, om te voorko men dat toch overloop uit Zuid- Holland-West of -Zuid optreedt. De overcapaciteit kan dan als reserve dienen voor de ontwikkeling na 1990. Aan een dergelijke reserve is temeer behoefte, meent de provincie, omdat de bestemmingsplannen toegevoegd aan het bestaande areaal een concent ratie opleveren van een omvang die als maximaal gezien moet worden tegen de achtergrond van de doelstelling het Groene Hart open te houden. In het ontwerp-streekplan staat dat de vollegrondstuinbouw zich verder kan ontwikkelen, zij het dat omschakeling op tuinbouw onder staand glas wordt uitgesloten in de landschappelijk kwetsbare delen van het streekplange- bied. Bedrijven die reeds enig staand glas bezitten kunnen dit uitbreiden tot maximaal 2 hectare, ook als zij zich be vinden in de landschappelijk kwetsbare gebieden. Buiten deze gebieden is voor alle vollegrondsbedrijven de mogelijk heid aanwezig staand glas te stichten of uit te breiden tot een maximum- ciaal niveau van de regionale industrie- oppervlakte van 2 hectare. Het nu bijna 21.000 inwoners tellende Waddinxveen, dat de eigen toe komst geschetst ziet in het pasverschenen provinciale ontwerp- streekplan Zuid-Holland-Oost, wordt door de ’’bewoners” van het Haagse Provinciehuis gezien als een dorp van het derde plan. Van de 68 gemeenten in het streekplangebied staat het effenen van het ontwik kelingspad voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Gorin- chem voorop. Vervolgens gaat de provinciale zorg uit naar Woerden, Schoonhoven, Vianen, Leerdam en Hardinxveld-Giessendam. Pas daar na zijn in het Goudse gebied Waddinxveen en Nieuwerkerk aan den IJs sel aan de beurt. VLOER AANGEVEEGD In een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met het voorontwerp-streekplan Zuid-Holland- Oost veegt het college van Gedeputeer de Staten - het dagelijks bestuur van de provincie - de vloer aan met die gemeenten, die zeurden over de gede tailleerdheid van het in de maak zijnde streekplan (”Ze hebben niet nagelaten provinciale becijferingen, 23.247 inwo- ook op de details grondig in te gaan en nieuwe gedetailleerde suggesties te doen”, aldus de provincie, die staande houdt dat de harde kern van het gemaakte afspraken tussen 1975-1980 650 woningen zullen zijn gebouwd en tussen 1980-1990 welgeteld 1.398. Na het volbouwen van Zuidkade 1 zullen de heimachines naar de Zuidplaspol der, in het zuidwesten van het dorp, telijk beleid”, reageert de provincie, gaan, daarbij overigens wijzend op de om vang en kwaliteit van de resultaten van inspraak en overleg). De provincie is van plan het in het voorjaar van 1978 door de Provinciale Staten vast te stellen streekplan Zuid- Holland-Oost elke twee jaar bij te stel len en eens in de vier jaar te herzien. Op die manier kan de vinger aan de dat Waddinxveen dan werkgelegenheid pols worden gehouden voor wat betreft biedt aan 10.400 mannen en vrouwen, de stand van zaken met het hoofduit- Van hen zullen er 3.300 werken in bed- gangspunt van het provinciaal beleid: rijven die op industrieterreinen staan. het grootst in de polder Achterof. In grote delen van de Zuidplaspolder wordt de openheid van het drdogma- kerijenlandschap verstoord door het verspreid en geconcentreerd voorko men van glastuinbouw. De boederij- bedrijven liggen in dit landschapstype meer verspreid dan in het slagenland schap. Plaatselijk is er wel sprake van boederijstroken. Het samenkomen van twee rijkswegen (12 en 20) en drie spoorlijnen heeft in het oosten van de Zuidplaspolder tot een sterke versnip pering van het landschap geleid. GLASTUINBOUW De provincie vindt dat bij de uitbreiding van het glasareaal in de Zuidplaspolder een landschapsplan dient te worden gemaakt. Structureren de beplantingen en open ruimten, die voor een geleding van het landschap zorgen, zijn hier wenselijk. Land schapsbouw in de Zuidplaspolder is ook buiten de zone, die voor de uitbrei ding van het glasareaal is aangegeven, - gewenst. Samengaand met een recrea- staan de volgende lijndienst- tieve bestemming is landschapsbouw wijzigingen voor de deur: nodig in aansluiting op het te graven Lijn 2: voorgesteld wordt het zoetwaterkanaal. inclusief een benodigde reserve, tot een Zevenhuizen-Moerkapelle te vervan- ka„ Vde^s^^ zones ten westen van Waddinxveen en in de omgeving van Zevenhuizen. Deze zones zijn zodanig, dat er in de Zuidp laspolder nog sprake is van een zekere geleding van het landschap. In de strook Waddinxveen- Bodegraven-Woerden zijn mogelijkhe den aanwezig voor verbetering van de omstandigheden voor de weidebouw. Op stapel staat in de komende jaren de bouw van een rioolwaterzuivering sinstallatie ten behoeve van Boskoop, r» i r\ 1i z j j i. j Waddinxveen ten westen van de Gou we. Hierop zullen in eerste instantie stigheicT dat er een deel verveend is. Boskoop-Oost en Reeuwijk-Dorp wor- 2 2 den aangesloten. Later zullen dan Bos- dinxveen en Boskoop in het westen is koop, en Waddinxveen volgen. De bes- het landelijk karakter van dit gebied op die plaatsen verdwenen. In het Wad- dinxveens/Boskoopse gebied bepalen kleine door bebouwing en dijken om sloten ruimten en elementen als boomkwekerijen het landschapsbeeld, dat door een grote mate van wisseling in openheid wordt gekenmerkt. Het gebied ten westen van de Gouwe en de Hollandsche IJssel vormt een on derdeel van de centrale droogma kerijen, gekenmerkt door een overwe gend rechthoekig patroon van wegen, waterlopen en kavels. Het geheel wordt in het oosten landschappelijk begrensd door de bebouwing van Boskoop en Waddinxveen en de dijk langs een smalle strook bovenland (het ’’oude" veenlandschap), namelijk ’t Weegje en de Oostpolder in Schieland ter hoogte van Gouda. In het westen vormen de Rottemeren landschappelijk de beg renzing. De Zuidplaspolder beslaat veruit het grootste gedeelte van dit ge bied. De meeste polders zijn grootscha- vervan- gen door het traject Waddinxveen- Moerkapelle. Lijn 8: Na openstelling van de Gou- noodzakelijk webrug in 1980 voor het regionale ver keer wordt voorgesteld deze lijn vanaf Waddinxveen langs de westzijde van de Gouwe (dus over de Kanaaldijk, langs de St. Victorwijk) te voeren. I H H HMH H HU B Hl gebied-West WADDINXVEEN Dit jaar heeft den afgenomen. Het is de moeite waard burgemeester mr. A. G. Smallenbroek juist dat aanbod nader te onderzoeken bij enkele openingen van bedrijven en tevens met medewerking van de (AMRO-bank, meubeltoonzaal van Waddinxveense industrie meer con- Van Berkesteijn) het woord gevoerd creet naar behoefte te peil enze gg en over problemen met de werkgelegen heid in Waddinxveen. ’’Hoewel de be stel om een onderzoek naar de kantoo- raspecten voor Waddinxveen te laten instellen. De beoordeling op provin- werkingsschool Havo/Atheneum heeft vestiging aan de Bredeweg is vooral- snog negatief. Aan uitbreiding van de werk zal veilingactiviteiten zal wellicht snel wor den meegewerkt. Een onderzoek va nuit "Midden-Holland” naar behoefte aan en plaats voor regionale industrie vestiging zal volgens B. en W. echter de noodzaak tot ontwikkeling van indus- B. en W., die nogmaals stellen, dat de bevoegdheden van het gemeentebes- voegdheden van de gemeente beperkt tuur gering zijn. zijn en zowel de provincie in zijn beleid met betrekking tot het ontwerpstreekp lan Zuid-Holland Oost als de minister van Binnenlandse Zaken met betrek king tot zijn voorstel inzake de nieuwe provinciewet niet bereid zijn aan de be voegdheden terzake van gemeenten als de gemeente Waddinxveen, veel sou laas te bieden, zijn wij van mening, dat wij tot het uiterste moeten gaan om in de toekomst bedreigde werkgelegen heid juist nu ontplooiingsmogelijkhe den te geven”, aldus B. en W. in hun toelichting op de begroting 1978. Bekend is, dat de pendel in ons gebied met 10.000 inwoners zal toenemen. De aanvaarding door de provincie daarvan Met het verschijnen van het ontwerp- het keren van de verstedelijkingsdruk streekplan Zuid-Holland-Oost, dat in het op het Groene Hart van Holland. Daa- tot 1990 regelt, is het drukbesproken en streekplan Rijn en Gouwe uit 1967. in Waddinxveen nogal politiek geharre war opleverende voorontwerp-streekplan 'vTcr ru i ie vervangen. Het nieuwe boekwerk telt 1 maar liefst 342 pagina’s en is mede het Uit het ontwerp-streekplan haalden we resultaat van een belangrijk brok in- puntsgewijs de volgende voor de toe spraak, die allerminst zonder gevolgen komst van onze gemeente belangrijkste -ui- feiten: Waddinxveen is een aanwaskern (’- ’een tertiaire woonkern”, zegt de pro vincie). De bevolkingstoename mag hier net zo groot zijn als de eigen na tuurlijke aanwas is. Op deze eigen ont wikkeling dienen de voorzieningen en de werkgelegenheid te worden afges temd. Wat de verzorging betreft is onze gemeente aangewezen als steunpunt. In 1990 heeft Waddinxveen, aldus provincie. De verdubbeling van rijks weg 12 betekent een geringe verdere aantasting van de openheid van het beplantingen voorzien. De openheid is landschap daar. Na de ingebruikname van de Gouwe- tunnél kan de Gouwebrug in de rijks weg een functie krijgen voor het regio nale verkeer. Aan de westzijde zal de Gouwebrug door middel van een en kelvoudige lus worden aangesloten op de Kanaaldijk. Aan de oostzijde komt een soortgelijke aansluiting op de Henegouwerweg. De Kanaaldijk zal in verband hiermee worden aangepast. ’’Hierdoor zal het gedeelte van de Henegouwerweg ten noorden van rijks weg 12 worden ontlast, waardoor een dreigend knelpunt wordt voorkomen”, oordeelt de provincie. Het ligt niet in de bedoeling de trei nen ten zuiden van Waddinxveen direct te laten afbuigen naar Den Haag en Rotterdam, omdat de baten niet opwe gen tegen de kosten en voor het meren deel van de reizigers een verslechtering zou ontstaan. De kwaliteit van het busvervoer in deze streek is over het algemeen re- aanwezigheid (van oudsher) van veel delijk te noemen. Op korte termijn houtverwerkende- en metaalbedrijven, staan de volgende lijndienst- voor het merendeel van geringe om vang. De verwachte bevolkingsgroei in het gebied leidt, volgens de provincie, Westnederland-traject Waddinxveen- extra industrieterreinbehoefte van zo’n 10 hectare. Een faseringsplan voor de uitgifte van de reeds geplande bedrijf sterreinen wordt i genoemd. Los van dit alles staat de eventuele behoefte aan uitbreiding van het veilingterrein aan de Bredeweg, ”- mits schade aan het landschap tot het uiterste wordt beperkt”. Voor de benodigde 10 hectare bedrijf sterrein in Waddinxveen wordt gedacht aan het gebied tussen de spoorlijn naar Gouda en de ringvaart (Kanaaldijk), di-- reet ten zuiden van het te graven zoet- watgrkanaal. ’’Daarmee wordt aange sloten op de goede verbindingen”, al dus de provincie. "Ook de ligging ten opzichte van het nieuwe woongebied in Door de bebouwing van Gouda, Wad- de Zuidplaspolder en het openbaar ver voer is redelijk te noemen”. Groene Hart de ruimtelijke ontwikkeling rover sprakjook al het nu nog geldende MILIEU Over het in aanleg zijnde Gouwebos wordt gezegd dat dit parkgebied tussen Waddinxveen en Boskoop 50 hectare omvat, een bovenlokale functie heeft en dient ter aanvulling van het tekort aan landrecreatieve mogelijkheden in deze streek. Voor ’t Weegje ’n recreatiegebied met natuurwaarde en functies voor de oeverrecreatie en de sportvisserij bestaat het plan deze verder uit te brei den, onder meer met bos. De provincie wil fietspaden aanleg gen tussen Hazerswoude, Wad dinxveen, Moerkapelle en Benthuizen. De aanleg van rijksweg 3 (Amsterdam-Rotterdam) dwars door de Zuidplaspolder en de polder Bloemendaal is niet gewenst en ook volstrekt niet noodzakelijk, meent de Met het verschijnen van het ontwerp-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 19