Storck van Besouw d interior de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 1 J Burgemeester: Mondje dicht over Voorstel aangehouden de kosten van grondtransacties huis kopen? huis verkopen? KATOENEN TAPIJT lil Slippartijen op Onderweg Radio - T.V i defekt I Bel dan f 01828-5890 verboom makelaardij b.v. jüj Muziekavond 4 muziekkorpsen Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillllllllllllllllllO LidNBM z onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen C Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Grole twijfels etaleerde o»k drs. W. c. dieren ronder toezicht op de weg kun- lffl|n||||||||||lllllll|l|l|ll|l|l|lll|l||||iy}y|||||||||||H|)||||||||||HHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUllUllllHIIHIIIIIIIUHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIinilllHHIIlinT in rnre gOecj brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 ge- v.. cl. linde l ging om de aankoop van onroerend goed van de heer M. Donker voor een EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. van de burger op het oog hadden. COMMENTAAR Overigens valt niet te hopen dat het SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 DIERENARTS De heer W. M. L. van Breemen (PSP) 33e JAARGANG-Nr. 1535 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook vcfor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot ’s avonds 8 uur. I r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS behoorlijk in beweging. Zo’n voorstel was om in Waddinxveen te komen tot een aanlijngebod voor honden. Al bij het begin van de raads- discussie kwam burgemeester mr. A. G. Smallenbroek met de opmerking dat het college bereid was dit voorstel voor nader overleg aan te houden tot de vol gende gemeenteraadsvergadering. Eventjes eerder had de heer F. H. de Ruijter (lib.) al gevraagd het voorstel voorlopig maar terug te nemen. Zover kwam het niet, al was het maar omdat B. en W. wel eens wilden weten hoe nu precies over deze zaak gedacht wordt. ”0, u bent aan het koppen tellen”, con cludeerde de heer W. M. L. van Breemen (PSP), hetgeen door de raads voorzitter werd bestreden. WADDINXVEEN Een 18-jarige Waddinxvener is één van de slachtof fers geworden van een onvoorziene gladheid van de Onderweg. De jon geman moest in de nacht van vrijdag op zaterdag met een ambulance overge bracht worden naar het Goudse Bleu- landziekenhuis, nadat hij met zijn bromfiets op het met olie bedekte weg dek was gevallen. Het strooien van zand en korrels, waarvoor door de Waddinxveense politie nog dezelfde nacht werd gezorgd, had weinig effect, want zaterdagochtend slipte ook een Moerkapelse bromfietser. Hij kwam met de schade aan zijn voertuig en de schrik vrij, maar de Waddinxveense mejuffrouw S. ging ook onderuit en liep schaafwonden op. Gemeentewerken strooide nogmaals zand. Dit had tot gevolg dat zaterdaga vond rond half elf de Waddinxvener M.A.H. met zijn auto slipte en via de stoep in de tuinen van de panden On derweg 69 en 71 belandde. Een forse schade, maar geen verwondingen. In middels is nu de Onderweg geheel sc hoongemaakt en de politie is aan het uitzoeken, wie voor de olie verant woordelijk is geweest. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 0 Hij doelde hier op het niet langer meer gemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) aan de openbaarheid prijsgeven van bijvoorbeeld bedragen, die gemoeid tieke - zaak gepraat zou moeten wor- zijn met grondaan- en verkopen en an dere transacties. De raadsvoorzitter vroeg dat tijdens de behandeling van het raadsvoorstel tot Jat diverse gemeenten geen ruchtbaar- aankoop van de boerderij Noordeinde heid plegen te geven aan bedragen die 38. B. en W. hadden er namelijk geen gemoeid zijn met gemeentelijke tran- ruchtbaarheid aan gegeven dat het hier sacties. In Waddinxveen is het tot op dit mo ment gebruikelijk dat in dé voorstellen prijs van 2.132.292,50. Dit bedrag is aan de gemeenteraad naam en toenaam ALLE FRACTIES Over het voorstel tot het aanlijngebod voor honden binnen de bebouwde kom voerden alle fracties het woord. De heer F. H. de Ruijter (lib.) bracht in het midden dat de positieve adviezen van adjudant M. A. Ruissen van de plaat selijke rijkspolitie en de Kynologenclub Gouda en omstreken over deze zaak al uit 1975 stammen. Hij meende dat de Verbaan ((Progressieven), omdat ook kynologenclub nu huiverig staat achter hij de effectiviteit met groot noemde, de eigen, instemmende, brief van toen. Voor hem was het duidelijk dat maar J...zhte^zorgtv’oo^ó^e’r^s^Want verder pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«^^ 80Ö honden de mogelijkheid te geven was het voor het progressieve raadslid _111a J '1 1 1J APn ii itoom nnVta to nlz r4 of o oomK«mb vaart van de Puttepolder tussen de Van gebod nog niet betekent dat de straat- EE Hij vroeg het college dan ook eens een 1 1 1 l 1 voeren om de hondenbezitters die het betreffen eens in het gareel te krijgen. Het stak hem dat met de door B. en W. voor- gestelde maatregel een grote groep van goedwillenden moet boeten voor een naar hij zei ’’kleine slordige Daarnaast vond hij het verre van g- zond om de in Waddinxveen aanwezige alleen op het dijkperceel langs de ring- eejj uitgemaakte^ zaak dat, een aanlijn- Mecklenburg Schwerinlaan en de Ni- vervuiling, aan banden wordt gelegd, colaas Beetslaan loste laten lopen. -- Ook ir. T. Drost (SGP/Hervormde actief voorlichtingsbeleid te Kiesvereniging) stond niet te trappelen A~ U om een aanlijngebod in te voeren. Het aspect verkeersveiligheid sprak hem wel aan, maar volgens hem gaan aan gelijnde honden op het trottoir zelfs eerder door de knieën, terwijl loslopen de honden niet gauw zijn te identifi- groep”, ceren, zodat controle op naleving van dit gebod een verre van gemakkelijke zaak is. Hij meende zelfs dat het mo- geiijk in te voeren aanlijngebod de zo- vond met het college dat loslopende genaamde kettinghonden zal doen be- honden een probleem vormen. Hij Dorpstraat 38 Telefoon 01828-2373 vorderen. meende dat inderdaad het feit dat deze worden genoemd voor wat betreft het blijft. Dat betekent dat in een democra- aan- en verkopen van grond en der- tie de zaken te volgen en te controleren gelijke. Bij de aankoop van de boer- moeten zijn. Daarom gaat de gemeente derij Noordeinde 38 (waarmee de raad het verkeerde pad op, indien daar geen instemde) is daar voor het eerst geen sprake meer van kan zijn als er wezen- sprake van. In de gemeenteraadsverga- lijke stukken alleen voor de gemeen- dering informeerde de heer W. M. L. teraadsleden ter inzage worden gelegd, van Breemen (PSP) dan ook naar de We kennen de opvatting, van bijvoor- achtergronden, waarop hij van de voor- beeld de echtgenote van burgemees- zitter het antwoord kreeg dat B. en W. ter mr. Smallenbroek, dat het aan het daarmee een stuk rechtsbescherming de openbaarheid prijsgeven van bed ragen e.d. bijdraagt tot een stuk jaloe zie en afgunst onder de burgers. Een goede democratie verdraagt echter openheid en daarom valt te hopen dat voorstel van burgemeester mr. Smal- dit gemeentebestuur niet toegeeft aan lenbroek instemming gaat krijgen. Wij een eventjes al in de praktijk gebracht vinden het voor het goed werken van verlangen door voortaan onvolledige de democratie van belang dat open- raadsvoorstellen het licht te doen laten baarheid, die hier regel is, ook regel zien. Honden aan de lijn? WADDINXVEEN In de gisteravond gehouden vergadering van de nen komen moet worden aangepakt. Na- Waddinxveense gemeenteraad die drie en een half uur duurde wa- dat ook de heer W. L. M. Kruijk (C- ren diverse spraakmakende punten. Over verreweg de meeste van de DA) nog had gepleit voor meerdere en dertigtal agendapunten hadden onze volksvertegenwoordigers niets of grotere terreinen binnen de gemeente bijna niets öp te merken.-Maar een paar voorstellen bracnten de tongen waar honden los zouden kunnen lopen, L-'-kwam mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (lib.) nog met de opmer king dat de kynologenclub Gouda en omstreken de kwestie nog eens zou wil len heroverwegen, terwijl zij ook ver telde dat de Waddinxveense dierenarts J. Slager geen voorstander is van een concentratiegebied waar honden los zouden mogen lopen. In de novembervergadering van de gemeenteraad komt het voorstel van het college van Burgemeester en Wet houders opnieuw aan de orde en dan zal moeten blijken of er in Wad dinxveen najarenlange discussie nu wel een aanlijngebod voor honden binnen de bebouwde kom komt of niet. ZATERDAG 29 OKTOBER, ONTMOETINGSKERK, 20.00 uur WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 VVD-raadslid F. H. de Ruijter. WADDINXVEEN Burgemeester vorige week wél genoemd door het mr. A. G. Smallenbroek heeft gistera- Weekblad voor Waddinxveen. vond aan de Waddinxveense gemeen- pnT ITn?K-r 7 teraadsleden gevraagd eens na te den- 1 ULKt. zaak ken over het bewaren van een stuk pri- Burgemeester mr. Smallenbroek vond vacy van de burgers door de gemeente, dat in de raadscommissie voor Al- eens over deze - naar zijn mening poli- den. Van de commissie ABZ zijn lid het gehele college van Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters Mr. Smallenbroek herinnerde eraan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1