Dit is de plattegrond van nieuwe Bethelschool in Groenswaard 2 SPORTZAAL OPEN i ’’BEGROTING GEEFT DE SPANNING NIET WEER” Aandacht voor Waddinxveense dorpskernen CDA legt op 1 november verantwoor ding af irïii bJi r X- 51. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 WADDINXVEEN Op de eerste pagina van de nota van toelichting op de gemeentebegroting 1978 komt het Waddinxveense college tot een wel haast filosofische omschrijving van het gemeentelijk huishoudboekje. Hoe Burgemeester en Wethouders zo’n begroting zien wordt u duidelijk als u dit leest: Wanneer naar verwachting de nieuwe school augustus volgend jaar ingebruik zal wor den genomen, komt er voor de sterk groeiende Bethelschool een eind aan een lange reeks jaren van zich behelpen in noodlokalen en tijdelijke inwoning. De kleuterschool is op dit moment tijdelijk gehuisvest in houten noodlokalen aan de Bilderdijklaan en ’’Voor velen is de begroting van een gemeente een dorre opsomming van cijfers, die nauwelijks een verband schijnen te vormen. Voor velen is een begroting een technisch financieel stuk, waaraan specialisten op dit vak gebied hebben gewerkt, soms zelfs vanuit een ivoren toren. Een begroting is nauwelijks leesbaar, een begroting weerspiegelt weinig van het maat schappelijk gebeuren, een begroting heeft eigenlijk geen menselijke maat. De cijfers geven niet weer in welke mate de samenleving vraagt om bet rokken te worden bij hun doen en laten, het is een over u, bij u en zonder ”Zo geschreven, geeft een begroting niets weer van de spanning die de op stellers hebben gehad met de vele beleidsvoornemers, die bij ambtenaren, bestuurders, van welke organen en verbanden ook, leven. Een begroting zou niet weergeven hoe relatief de ene zaak tegenover de andere moet worden beoordeeld, hoe relatief ons handelen in tijd, in belang en in waar dering feitelijk is. De kenners zeggen dan: u zou moeten weten hoe moei zaam een begroting tot stand komt, hoe relatief bedragen zijn, wanneer ze in de wedijver met andere bedragen worden gekortwiekt, hoe een indruk wekkende beschouwing over de inrichting van de samenleving kan leiden tot wijziging van belastingvoorstellen, hoe miniem het politieke verzet is wanneer het gaat om hulp te bieden aan de groepen aan de onderkant van de maatschappij”. ”Hoe maatschappelijk de ingreep in een begroting is, wanneer bezuinigin gen leiden tot het verminderen van de dienstverlening. Hoe een begroting de mentaliteit van bestuurders weerspiegelt, wanneer zij voor zich vast stellen welke beleidsvoornemens voor het komende jaar onontkoombaar zijn, ondanks de lastenverhoging. Zo staat een begroting ten dienste van het realiseren van maatschappelijke doelen, van politieke doelen. Zo is een begroting primair een middel, soms een motor, nooit een doel. Een begroting is niet een geïsoleerd instrument, neen, het is een maatschap pelijk te hanteren middel om een samenleving beter, rechtvaardiger in te richten. Een begroting is er voor de samenleving en niet andersom”. ”Zo is het nu ook geschied. Moeizaam zijn B. en W. tot de voorstellen ge komen, die de raad in dit beleidsstuk aantreft. Ondanks de ogenschijnlijk grote budgettaire ruimte heeft het college met moeite de eindstreep ge haald. Dat is niet erg en het is zeker nier erg, dat de raad dat weet. De raad weet ook dat het plaatsgevonden afwegen arbitrair is; toch zijn de voorstellen naar de opvatting van B. en W. evenwichtig”. Dit is de plattegrond van de vrijwel geheel nieuw te bouwen hervormde geïntegreerde school voor kleuter- en basisonderwijs 'Bethel' aan de Lindengaarde. Gisteravond stelde de gemeenteraad hiervoor een krediet van ruim één miljoen gulden beschik baar. In feite betreft het een verbouw van de huidige 4-klassige kleuterschool 'De Kleine Basis', uitgebreid met vier klassen nieuwbouw plus een gemeenschapsruimte. Architectenbureau Stuurman is er in geslaagd een bijzonder fraai en functioneel schoolgebouw te ontwerpen waarin de integratie kleuter/bassischool volledig tot ontp looiing kan komen. WADDINXVEEN Er zijn in I Waddinxveen twee woongebieden waa- I rop de gemeente de aandacht wil rich- I ten om er het wonen, winkelen, werken I en communiceren te versterken en tot I meer ontplooiing te brengen. Het gaat I hier om het gebied van het bestem- I mingsplan Dorpstraat en het gebied dat I ligt tussen de spoorlijn, Gouwe, Jan I Dorrekenskade-Oost, Passage en de I Oranjelaan. I ’’Kernenbeleid” noemt het college van I Burgemeester en Wethouders dit. Hoe I kernen van de gemente kunnen worden gerenoveerd bewijst de verplaatsing I van Eminent BV van de Schielandstraat I en de Kerkweg-West naar de Staring- I laan. In de nog dit jaar aan de gemeen- I teraad aan te bieden nota over de I grondpolitiek zal het college ook nader I ingaan op het beleid in de kernen. I Voor B. en W. is het een uitgemaakte I zaak dat alles en nog wat overhoop zal I moeten worden gehaald om te weten I wat er in een bepaald gebied nu precies I moet gebeuren, zodat aan de direct- I betrokkenen verteld kan worden in I welke mate gemeentelijke plannen hun I particuliere belangen raken. ”Het zal I onontkoombaar zijn om hiertoe vele I zaken tegelijk aan te pakken”, zeggen I B. en W. er zelf van. I Uit de wat omslachtig en bepaald vaag I geformuleerde zinnen in de toelichting I op de gemeentebegroting 1978 valt op I te maken dat de gemeente het nodig I vindt na te gaan hoe het werken in een I kern waar wonen en winkelen voor- I gaan op harmonieuze wijze kan worden I teruggebracht. Voordat een bestem- I mingsplan van de tekentafel afkan zal I men dus moeten weten welke werk- I gelegenheid er in de kern moet komen I en voor wie. Dat betekent onderzoek, I waarbij ook de schoolverlaters en de I pendel worden betrokken. B. en W. I hebben hier een snel, goed en niet dure I studie op het oog naar een te ontwik- I kelen kleinschalige kantoor-functie. j Dit is het exterieur van de sportzaal Groenswaard, zoals dat er in een bouwtijd van zeven maanden is gekomen. (Fo to: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De maandagmiddag door sportwethouder A. H. van Gent (Progressieven) geopende sportzaal Groenswaard, die zoals wij vorige week al uitvoerig meldden in zeven maanden tijd is neergezet voor in totaal bijna 2 miljoen gulden, meet 22 x 28 meter. Er in uitgezet kunnen worden 1 center court basketbal, 2 oefenvelden basketbal, 1 center court vol leybal, 2 volleybalvelden en 3 badmintonvelden. De overdag voor het gymnastiekonderwijs bestemde sportzaal is onderverdeeld in twee zalen, die onderling met een zware vouwwand zijn gescheiden. In één zaal is een berging aangebracht voor het opbergen van een verrijdbare tribune. Aan elke zaal zijn twee kleedruimten en wasruimten toegevoegd, evenals EHBO-ruimte, scheidsrechtersruimte, lerarenruimte, toilet voor ge handicapten. x De sportzaal, die door het aannemingsbedrijf AJ. van der Heijden "Sporton" BV uit Woerden naar een ontwerp van het archi tectenbureau Stuurman B V ui Waddinxveen is neergezet, staat op houten palen met betonoplangers met betonbalkensysteem en een plaatvloer onder de zaal. Voor de zaalvloer is beton gebruikt en voor de overige ruimten systeemvloer. De bouwkundige kosten van de sportzaal, waarvan de heer W. C. Verkerk optreedt als concierge-beheerder, bedragen f 1.290.000,(exclusief btw). de basisschool geniet een gastvrij onderdak in de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Lindengaarde. De tekening van de plattegrond geeft een duidelijk beeld van de indeling van de nieuwe hervormde school. De donkere vlakken laat de bestaande bebouwing zien en de lichte vlakken de nieuwbouw. Van de acht lesruimten zijn er zes voor de basisschool bes temd en twee voor de kleuterschool. De gemeenschapsruimte neemt ten opzichte van de afdeling basisonderwijs een centrale positie in. De overige geschetste ruimten zijn bestemd voor de leerkrachten, leermiddelenberging enzovoorts. Voorts komen er twee buitenspeelruimten voor de op dit moment rond 160 kinderen tellende Bethel-school. De hervormde schoolvereniging zal met deze nieuwe school kunnen beschikken over vijf permanente schoolgebouwen. Aan de Onderweg en de Prinses Margrietstraat heeft het bestuur twee kleuterscholen in eigendom en aan de Jan Dorrekenskade-oost en de Onderweg twee scholen voor basisonderwijs. WADDINXVEEN Het overlegorgaan van het Christen- Democratisch Appèl (CDA) in Wad dinxveen belegt dinsdagavond 1 no vember om acht uur een openbare bijeenkomst in het Gereformeerd Verenigingsgebouw. Op deze bijeen komst zullen de CDA- gemeenteraadsleden verantwoording afleggen van hun gemeentewerk, waar bij vanzelfsprekend de behandeling van de gemeentebegroting 1978 (volgende week) aan de orde komt. SPEELRUIMTE LESRUIMTE 6 LESRUIMTE 5‘ LESRUIMTE 1 LESRUIMTE 4 WERKRUIMTE -et LESRUIMTE 2 LESRUIMTE 3 p» w k/ GÉ MEENSCHAPS RUIMTE LNÖ&MS. LmLlü»? 2 WERKRUIMTE 92 j— tor a» garderobe j, bergmg 1 1 r. i»i< ie diWs L entree*; INGANG - LOKAAL GlenOgqf HANDAR3EIÖ* j t» fot';

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 21