NAAR AF-CENTRUM WOUDEBERG RESTAUREERT BRUGKERK SI iN Tl ANTIEK MEENEMEN riinlancfc Zaterdag vier muziekkorpsen in Orrtmoetingskerk TE KOOP Ook andere activiteiten in Brugkerk? Zeer geslaagde werkweek van Klaas de Vries Collecte opbrengst Op dinsdagavond 15 november JAN LIGTHARTSCHOOL VOOR TROS-TELEVISIE OPEN HUIS I i I N makelaarskantoor ira de pater makelaardij b.v. telefoon (01 828) 3581 brugweg 99 waddinxveen EX - 3] deze maakt U dan bezichtigen. wordt gehouden door de heer M. van Hoogstraten, bestuurslid van de stich ting en tevens conservator. Een ieder mag een of meer antieke voorwerpen meebrengen, zodat de bezitter daarvan nog meer informatie ontvangt over zijn of haar antiek eigendom. Verwacht WADDINXVEEN De collecte voor de Nederlandse Nierstichting heeft in Waddinxveen f 7753,39 opgebracht. UdNBM |WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 b. Hungarian Dances No 5&6 (J.Brahms/arr.J.A.Winter) c. All in the April Evening (Robertson, arr.E.Ball) d. The Great little army (KJ. Alford arr. A.Winter) e. The Cossack Patrol (L.Knipper arr.G. Langford) f. All Through The Night Trad. Welsh Air (arr. G. Langford) g. Hootenanny (Folk Festival for band), (H. Walters) WADDINXVEEN De Stichting Museum Oud-Waddinxveen komt over een paar weken met een causerie over antiek, welke gehouden wordt op dins dag 15 november a.s. in het Anne Frank-centrum, Jan van Bijnenpad 1, aanvang 20.00 uur. Deze causerie school uit Winschoten. Vergezeld van vele supporters, bestaan de uit leerlingen van de vierde, vifde en zesde klas met begeleiders zullen zij dinsdag 1 november per bus reizen naar Hilversum, alwaar de opname zal plaatsvinden. Het programma, gepre senteerd door Martin Brozius, zal op zaterdag 12 november door de TROS worden uitgezonden. wordt dat velen hiervan in ruime mate gebruik zullen maken. De entree is be paald op f 1,- per persoon; houders van een C.J.P. betalen ƒ0,50, terwijl donateurs en donatrices op vertoon van hun donatiebewijs vrije toegang heb ben. J. Campertlaan, WADDINXVEEN TE HUUR uitsluitend voor een periode van 5 maanden, geheel gestoffeerde en grotendeels ge meubileerde hoekeengezinswoning met c.v. gas. Best, uit: woonk. keuken, toilet, 4 slaap kamers en douche. Direct te aanvaarden. f 650,- per maand. MAKELAARS IIM KANAALSTRAAT 12 ONROERENDE WAQOtNXVEEN GOEDEREN lüdNBMj 01828-2028 6283 KANTOOENTE LEIDEfM-VOORSCMOTEKJ-LElOEROORP Zuidkade 44, WADDINXVEEN Direct aan de Gouwe gelegen schakelvilla (type splitlevel) met dakterras, carport en zonnige achtertuin. Ind.: woonkamer met open haard, eetkamer met luxe keuken, 4 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad en aparte douche, tevens douche op de 2e etage, 3 toiletten en inpandige berging. Aanvaarding in overleg. 375.000,-k.k. WADDINXVEEN De openbare Jan Ligthartschool (Kerkstraat) is uitgeko zen om de naam van Waddinxveen hoog te houden in het jeugdprogramma ”Ren je Rot” van de TROS-televisie. Jolanda Kruit, Wilma Scheurwater, Esther van Tol, Addy van Dijk en Er win de Ruyter, allen leerlingen uit de zesde klas, zijn door loting aangwezen en zullen de strijd aanbinden met vijf leerlingen uit de zesde klas van een de provincie bedraagt 10 procent en van de Centrale Hervormde Gemeente 10 procent plus de niet subsidiabele kosten en inrichting (orgel, banken, verwarming, verlichting). Dat betekent dat de hervormden zes tot acht ton op tafel moeten leggen. Deze week houdt de Centrale Her vormde Gemeente een actie onder de lidmaten om de restauratiekas wat meer te vullen. Hoewel de afgelopen jaren door het Algemeen Activerings- comité van de kerk al een flink bedrag is ingezameld 332.000,-) is er nog meer geld nodig, omdat de bijdragen van het rijk en dergelijke pas over en kele jaren (1981) worden uitbetaald en de financiering van de restauratie na tuurlijk niet zo lang kan wachten. Voor deze overbruggingstijd is de kerkvoog dij van deze gemeente genoodzaakt een groot bedrag te lenen. Rente over dit bedrag zal, jaarlijks betaald moeten worden en daar is tot op dit moment onvoldoende geld voor in kas. De bedoeling is dat de te restaureren Brugkerk aan de Kerkweg-Oost eind november-begin december voor de ing rijpende restauratiebeurt, die 18 maan den zal duren en meer dan 2,2 miljoen gulden in totaal gaat kosten, zal worden gesloten. Dat is anderhalve maand later dan oorspronkelijk het plan was. Bij wijze van proef zal de wijkgemeente Oost van de Centrale Hervormde - Gemeente gaan kerken, zodra de Bru kerk dicht gaat, inde hervormde Bethel- kerk. Mocht dit toch niet bevallen dan zal naar een andere kerkruimte worden uitgekeken. Schikt het U niet om i_ een andere afspraak PROGRAMMA Het programma voor muziekavond ziet er als volgt uit: 1. Gouda’s Harmonie ”De Pionier”, o.l.v. A. Bosch a. Hymne a la musique (Lancen) b. Ballet Egyptien (A.Luigini/arr. C.v.d.Knaap) c. Paitash (F.Schorer) d. Trumpet Filigree (H.Walters). 2. Fanfare-orkest ’’Concordia”, Waddinxveen, o.l.v. G. de Knegt a. Punchinello (W.Rimmer) b. Rhapsodie ’Francaise’ (H.v.Lijnschooten) c. Vanessa (P.Scheffer) d. Pavane in Blue (T.Huggens) e. Bells of Brass (P.Yoder) 3. Harmonie ’’Concordia”, Boskoop, o.l.v. J. A. Brouwer a. Engeland-vaarders (W.Schild) b. Four Contrasts for Wind (T. J.Ford) c. The Beatles in Concert (Lennon Me Carthey) d. El Dorado (R.Beckj e. Baby Face(arr.R.Mark) 4. Brassband ’’Voorwaarts”, Waddinxveen, o.l.v. A. Bosch a. Fanfare and Soliloque (T.Sharpe) WADDINXVEEN In de gisteravond gehouden gemeen teraadsvergadering heeft drs. W. C. Verbaan (Progressieven) B. en W. gevraagd te bevorderen dat de te restaureren Brugkerk ook meer voor door-de-weekse activi teiten beschikbaar komt. Hij vond dit gerechtvaardigd nu de overheid in totaal maar liefst voor 90 procent bijdraagt in de groot scheepse opknapbeurt van dit Godshuis. ”Als je huursubsidie aan iemand geeft betekent dat toch ook niet dat je tijdelijk in het huis van de betrokkene kunt gaan wonen”, kwam de heer W. L. M. Kruijk (CDA) er tussendoor, waarop de heer W. M. L. van Breemen (PSP) reageerde: ”Da’s heel wat anders: huursubsidie is een per soonlijke zaak”. Voordat burgemeester mr. A. G. Smallenbroek kon ingaan op het door drs. Verbaan gestelde kon den wethouder H. Huizer (SGP/- Hervormde Kiesvereniging) en de heer J. Havenaar (SGP/Hervor- dde Kiesvereniging) de opmer kingen nog kwijt dat de *’kerk- deuren altijd open staan” en dat ”op de kerk nergens het bordje verboden toegang is te vinden”. Burgemeester mr. Smallenbroek betoogde dat de overheid geen kerkgebouw, maar een monu ment subsidieert. Maar hij wilde aan de Centrale Hervormde Gemeente wel vragen of er in de kerk passende andere activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden. Een dergelijk verzoek kan niettemin ook gedaan wor den zonder het opo te hangen aan de onderhavige subsidie van de kerkrestauratie, vond hij overi gens. WADDINXVEEN De in restauratiewerkzaamheden zeer ervaren aannemingsmaatschappij Woudenberg BV uit Ameide gaat de her vormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost opknappen. Dat is maandag middag gebleken toen in gebouw Het Anker achter het kerkgebouw uit 1837 door de dienst Monumentenzorg van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de aanbesteding werd gehouden. Toen bleek dat Woudenberg BV van de drie overgeblevenen de laagste inschrijver was. Dit bedrijf uit Ameide was overigens maar enkele tienduizenden guldens lager dan de twee concurrenten Den Hoed en Huurman. Aanvankelijk wa ren er voor de kerkrestauratie 15 lief hebbers, waarvan er na een eerste selectie door de architect 8 (waaronder Rehorst Renovatie en Restauratie BV uit Waddinxveen) overbleven. Monu mentenzorg paste een tweede selectie toe, waardoor er og eens vijf afvielen. De aanneemsom van Woudenberg BV ligt overigens f 276.413,- hoger dan ie dereen had gedacht. Dat betekent dat alsnog door de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente moet worden geprobeerd overdit bedrag de nodige subsidie los te krijgen. Tot op dit moment bedraagt het subsidiabel begrotingsbedrag 1.437.456,-. GEMEENTERAAD De gisteravond vergaderende gemeen teraad ging er mee accoord volgens de geldende verdeelsleutel de gemeen telijke bijdrage te bepalen op ƒ431.237,- (30 procent). Van het rijk zal op basis van het oorspronkelijke subsidiabel begrotingsbedrag ƒ718.728,- (50 procent) tegemoet ge zien kunnen worden. Het aandeel van WADDINXVEEN De twee-jaarlijks terugkerende werkweek van de klassen 5 en 6 van de openbare Klaas de Vries- school (Herman Heijermanslaan) zit er weer op. Reeds in augustus waren de intensieve voorbereidingen begonnen met de besprekingen over de inhoud van de persoonlijke werkstukken van de leerlingen, die al gauw reikhalzend uitkeken naar de oktoberweek. Onder de naam Vlieland ’77 werd er ge durende zes weken een project opge zet, waarin de zaakvakken en de expressievakken een voorname plaats innamen. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde: kust verdediging, bebakening, visserij, red- dingswezen, getijden, toerisme, ont staan van het waddengebied, Vlieland’s historie en folklore, het rijke planten en dierenleven en vooral ook de vele bedreigingen van dit unieke natuurge bied. Nadat de ouders een voorlichting savond over de werkweek was aange boden, brak een zenuwachtige week aan, waarin de laatste activiteiten koortsachtig werden afgerond. Maandag 10 oktober vertrokken de 65 leerlingen en de 5-koppige leiding naar het hoge noorden, in Harlingen bij het inschepen kwam de stemming er pas goed in. Na een vaart van anderhalf uur op een kalme zee kwamen we aan in het enige dorp dat het eiland rijk is: Oost-Vlieland. Er moest met de bagage een kwartier gelopen worden naar het Donia-huis, waar de Waddinxveners puffend hun intrek namen en toen kon de werkweek dan beginnen. Geduren de de vijf dagen is er erg veel gedaan: avondwandelingen, tochten door na tuurgebieden en langs het strand, het wad op, excursies langs de beziens waardigheden van het dorp, dia-lezing naast het corvee in eet- en slaapzalen en keuken. Er was gelukkig ook tijd voor spelen in bos en duin, want het weer bleef goedgezind. Het was zo donderdagavond en dus een uitgebreide feestavond met vele bijd ragen van alle deelnemers, met als klapstuk een optreden van de leiding. Vrijdag op de boot en in de bus was het erg rustig, vermoeidheid en en beetje weemoed. In Waddinxveen fleurde ie der weer op bij het weerzien met ou ders, broertjes en zusjes. En gelukkig wachtte toen de herfstvakantie, want het was het werkweekje wel geweest! WADDINXVEEN Zoals we vorige week al konden melden wordt er i -zaterdagavond 29 oktober op initiatief van de Waddinxveense brass- 'band Voorwaarts een uniek muzikaal festijn gegeven, dat drie uur zal j duren en voor iedereen gratis toegankelijk is. Vanaf acht uur die avond I zullen in deze volgorde optreden: dè harmonie De Pionier uit Gouda, ’het fanfarecorps Concordia uit Boskoop en de brassband Voorwaarts uit Waddinxveen. I De bedoeling van deze muziekavond is, I zo vertelde ons al Voorwaarts voorzit- I ter Hans La Grand, om de Wad- I dinxveners belangstelling te vragen Ir. voor de muziekbeoefening als vrije tijdsbesteding. Het mag zeldzaam wor- den genoemd dat zaterdag in Wad dinxveen vier muziekkorpsen de Ont ij moetingskerk zullen vullen met drie i J soorten muziek. Men heeft op die ma- II nier de kans eens echt kennis te maken I met muziekkorpsen, die doorgaans hun werk op de straat in het voorbijgaan 1 doen. I Wie zaterdagavond 29 oktober naar de I Ontmoetingskerk gaat zal ontdekken i I dat de vier muziekkorpsen allerminst I "hoempa-muziek” brengen. Ze verzor- gen gezamenijk een populair concert, dan zijn weerga niet zal hebben in I Waddinxveen. Voor de organisatoren is i i het natuurlijk afwachten hoe dit initia- I tief bij de Waddinxveense bevolking zal worden gewaardeerd, maar zonder daarop vooruit te lopen mag toch wor den verondersteld dat de concerteren de muzikanten respect en enthousias me zullen afdwingen bij iedereen die van hun muzikale prestaties kennis neemt. voorzitter Hans La Grand. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom Zaterdag 29 oktober 1977 vanaf 10 uur ’s morgens tot 12 uur zal een open huis worden gehouden in de door ons te koop aangeboden Drive-in woning Prins Bernhardlaan nummer 9 te Waddinxveen. Zeer mooi gesitueerde drive-in woning met voor- en achtertuin en voor en achter vrij uitzicht. Deze heeft de volgende indeling: ruime hal, garage, toilet, werkkast, berging 1.50 x 3.50 mtr. en slaapkamer 4.77 x 2.77 mtr. met vaste wastafel. Ie verd.: woonkamer met grote uitgebreide moderne keuken 12.50 x 4.38 mtr. en groot balkon op het zuiden. 2e verd.: 3 slaapkamers resp. 3.60 x4.38, 2.16 x 4.80 en 3.62 x 2.15 mtr., royale badkamer met ligbad en 2e toilet. In de woonkamer een parketvloer en luxaflex-zonweringen aan de zonzijde. Gasgest. c.v.-installatie met gecombineerde warmwater voorziening. Bouwjaar 1969. Oplevering: direkt. Koopsom N.O.T.K. op genoemde tijd ter plaatse aanwezig te zijn, om de woning geheel vrijblijvend te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3