M. Boere vraagt aan B. en W.: Hoe komen we hier van de woningnood af? Waarom Jaap van der Loo z’n eethuis ’’Point” noemt Financiën HAVO GOUDSE BIOSCOPEN ’Hoogste prioriteit voor gegadigden voor een huurhuis Bar-petit-restaurant bij sportzaal Groenswaard De vragen OPENBARE COMMISSIE VERGADERING g» I I massief eiken IN DE BRAND, UIT DE BRAND IN DE BOOT, UIT MET DE BOOT! de Waddinxveen, 15 juni 1970 15. Sluiting. I i I I Zij gaan bar-petit-restaurant de "Point” runnen: van links naar rechts: Joke en Jaap van der Loo en Marijke en Job Haagsman. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). sproken 130 komt mede omdat voor de opvang van de eigen natuurlijke aan was, de daling van de gemiddelde wo- ningbezetting, echtscheidingen (gemid deld één per week), verkrotting, bed rijfswoningen en huisvesting buiten landse werknemers meer huizen nodig zijn dan die 130, namelijk ongeveer aan de heer K. E. De fractievoorzitter van de Progressie- ven wil van B. en W. ook weten hoe de inkomens zijn van de aanvragers van een woning in de huur-, premie- verkoop- en vrije sector om daarmee tot een juiste afweging te komen. Ver der vraagt hij naar de aantallen woning zoekenden die sinds 1974 zijn geholpen aan een huis in elk van de zoals hij noemt drie beheersvormen. Het col lege pleegt wat dit betreft te spreken van financieringswijzen. Welke aantal len woningen sinds 1974 beschikbaar zijn gekomen door onder andere nieuwbouw is een andere vraag van de heer Boere. Uit de toelichting op de begroting 1978 weten we dat de in 1975, 1976 en 1977 gebouwde 390 woningen als volgt zijn uitgegeven: 127 woningwetwoningen in Groenswaard 3, 11 premie koopwonin gen in de beschutte sfeer in Groens waard 3, 115 premie-koopwoningen in Groenswaard 3, 50 vrije sectorwonin- gen in Groenswaard 3, 25 bedrijfswo ningen op diverse plaatsen, terwijl er hier en daar 72 vrije sectorwoningen (Rehorst en dergelijke) zijn of zullen worden neergezet. Dat zijn 40 huizen in driejaar tijd. In die periode werden on geveer 40 huizen aan de woningvoor raad onttrokken, waar tegenover voo- - ralsnog geen compenserende bouw is bouwd dan de met de provincie afge- gepland. De Point" is oud-Hollands ingericht met gebruikmaking van veel massief ei kenhout. In het midden van de gepia- vuisde ruimte staat een kloeke bar met 28 zitplaatsen. Daar omheen zijn nog 36 zitplaatsen te vinden aan tafels en langs de muren van schoon metsel werk. Jaap van der Loo, zoon van de bekende Waddinxvener wijlen H. van der Loo en broer van de eigenaar van desnack-bar-petit-restaurant ’’Bon’A- part” aan de Dorpstraat, is er in ge slaagd (hoewel nog niet alle verlichting er is en al je sfeermakende dingen een plek hebben gevonden) aan de Win gerd in Groenswaard 3 een sfeervolle plek te creëeren waar in een rustieke sfeer heerlijke specialiteiten gegeten kunnen worden, zoals Italiaanse piz za’s, hamburgers, saté enzovoorts. De "Point”, waar zaterdag a.s. tussen 16.30 en 19.30 uur een "open huis” wordt ge houden, is elke dag open vanaf 18.00 uur, ’s zaterdags vanaf 14.00 uur en is ’s zondags gesloten. restaurant de ’’Point” voegde de oud-voorzitter van de Waddinxveensejeugd- sociëteit "Point Sixty Six" een oude uitnodiging. Het betrof hier de kaart die de soosleden van toen kregen voor een boottocht over de Hollandsche IJssel, WADDINXVEEN De fractievoorzitter van de Progressieven in de Waddinxveense gemeenteraad, M. Boere, heeft deze week vijf schrif telijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de woningnood ter plaatse. Hij wil dat B. en W. hem duidelijk ma ken hoe op korte en lange termijn het beleid zal zijn om daaraan een einde te maken, mede in het licht van het feit dat de provincie Wad dinxveen niet sneller wil laten groeien dan de eigen natuurlijke aanwas De commissie van bestuur van de samenwerkingsschool voor HAVO/At- heneum aan de (korte) Sniepweg verga dert dinsdagavond 1 november om acht uur in het openbaar over deze agenda: 1. Opening. Welkom voor nieuw benoemde le den in CvB 2. Vaststelling verslag van de verga dering van 6 september 1977. 3. Vaststelling verslag van de verga dering DB van 11 oktober 1977. 4. Ingekomen en uitgegane stukken. 5. Bouw van de school. 6. Bespreking adviezen uitgebracht door de verenigingen n.a.v. jaarver slag n.a.v. jaarverslag augustus 1976/augustus 1977. 7. Begrotingswijzigingen. 8. Benoemingen. 9. Rapportage werkgroepen. 10. Voorstel wijzigingen huishoudelijk reglement oudercommissie. 11Samenstelling dagelijks bestuur. 12. Aanvulling werkgroepen. 13. Rondvraag. THALIA Do-, en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30 en 8 uur, Di. en Wo. 8 uur SOL DAAT VAN ORANJE. Kleur, 16 jr. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie SJORS EN SJIMMIE EN HET ZWAARD VAN KRIJN. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.), Ma. 8 uur THE CANTERBURY TALES. 16 jr. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 3 uur BLIND BOXER. 16 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.), Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur GEJODEL ONDER TIRO- LER ROKJES. 16 jr. SCHOUWBURG Za. 7 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Wo. 8.15 uur BUTCH EN DE KID ZIJN TERUG! ZOMAAR VOOR DE LOL. Kleur, 12 jr. Do. 8.15 uur, Za. 9.15 uur, Zo. 4 uur SILENT MOVIE. Kleur, a.l. Alleen zondagmiddag 2 uur MARY POPPINS. Kleur, a.l. Maar op de "ongeluksdag” 13 juni 1970 werd het onderkomen aan de Hene- gouwerweg, waar men via ruimten aan de Dorpstraat en de Noordkade was terechtgekomen, door brand verwoest. "Dit betekende voor de sociëteit het einde”, aldus Jaap van der Loo. ’’Veel hebben wij geleerd in die periode, wat uiteindelijk toch het uitganspunt is ge weest voor het op stapel zetten van dê bar-petit-restaurant de ’’Point”, want zo werd "Point Sixty Six” toen in de wandelgangen kortheidshalve genoemd”. Jaap van der Loo, zijn vrouw Joke (28) en Marijke (22) en Job (21) Hagsman willen van de nieuwe de ’’Point” aan de Wingerd 2 weer een gezelligheidspunt nummer 1 maken voor de oude beken den en die open staat voor nieuwe vrienden die gezelligheid zoeken. Na tuurlijk draagt de bar-petit-restaurant van de sportzaal Groenswaard een al gemener karakter dan de soos van toen, omdat het spiksplinternieuwe eet- en drinkhuis” een buurtfunctie gaat vervullen, een home wordt voor de sportbeoefenaars, een nieuw ontmoe tingspunt voor oud-soosleden en een petit-restaurant voor iedereen die na zes uur ’s avonds trek heeft ”in onze specialiteiten van het huis voor gema tigde prijzen”, zegt Jaap van der Loo, de man die in Waddinxveen bekend is als de pachter van de toko in het open luchtzwembad "De Sniep” en bij mooi weer een vijftal Merino-ijswagens de weg op laat gaan. WADDINXVEEN De door wethouder A. H. van Gent (Prog ressieven) maandagmiddag geo pende bar-petit-restaurant van sportzaal Groenswaard aan de Wingerd 2 heeft van eigenaar- pachter Jaap van der Loo (29) de naam de ’’Point” gekregen. Datis een naam met een historischëach- tergrond, die allestë' maken heeft met het krap4-jarig bestaan in Waddinxveen van de jeugdsociëteit "Point Sixty Six” (1966-1970). Jaap van der Loo was destijds de voor zitter van deze in november 1966 van start gegane soos éen initia tief van enkele vrienden. Op een gegeven moment was de sociëteit uitgegroeid tot een club met 720 le den. M. Boere, fractievoorzitter van de Progressieven. (huizen)spoeling dun wordt als er niet meer woningen mogen worden ge- WADDINXVEEN Vanmiddag (woensdag) heeft de raadscommissie voor de financiën in het gemeentehuis vergadert over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 29 september 1977 en van 12 oktober 1977. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a. rekening 1976 Instituut Ziekte kostenvoorziening Ambtenaren in Zuid-Holland; b. controle-rapport administratie gemeente-ontvanger 2e kwartaal 977 en controle diverse kassen 2e kwartaal 1977 c. rekening 1976 en begroting 1978 van het openbaar slachthuis en de keuringsdienst van slachtdie ren en van vlees in de keurings- kring Gouda; d. meerjarenplanning voor de jaren 1977 tot en met 1981 van het Intergemeentelijk Automatise- ringscentrum Midden-Nederland te Utrecht; e. 3e wijziging begroting 1977 van het Intergemeentelijk Automati- seringscentrum Midden-Neder land te Utrecht. 3. Krediet ad f 25.000,- (excl. btw) voor het doen uitvoeren van een onderzoek naar de toekomstige be hoefte aan kantoorruimte. 4. Verhoging subsidie Amhanstichting van 50,- tot 75,- per oud-leer- ling. t 5. Subsidiëring Chr. Blindenbiblio theek te Ermelo tot 1,- per uit geleend braille boek en f 0,40 voor de uitlening van een gesproken boek. 6. Reservering gedeelte batig saldo muziekschool over het boekjaar 1975/1976. 7. Verkoop grond Picard. 8. Machtiging sluiten geldleningen 1978. 9. Machtiging sluiten van kasgeldle ningen en het uitzetten van kas gelden in 1978. 10. Voorlopige vaststelling uitgaven openbaar lager onderwijs over de jaren 1973 tot en met 1975. 11. Rondvraag. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 enkele dagen nadat het eigen onderkomen aan de Henegouwer weg door 14. Afscheid vertrekkende leden CvB. brand was verwoest. 15- Sluiting. GEACHT SOOSLID. Op de ongeluksdag 13 juni j.l. Is onze soos half afgebrand, daarom wordt de laatste soosavond van het seizoen varend op de IJssel afgesloten. De afvaart is zaterdag 20 juni a.s. om 15.30 uur tegenover de sociëteit. Voor degenen die deze tijd absoluut niet kunnen, is er een mogelijkheid alsnog in te schepen om 20.00 uur bij de Juliana- sluizen te Gouda. De kaartverkoop is vanaf woensdag t/m vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur in de geteisterde sociëteit. Bij het tonen van uw lidmaatschapskaart is er een toegangs kaart verkrijgbaar a f 4,— per persoon. Hoogachtend, Bestuur Jeugdsociëteit POINT SIXTY SIX WADDINXVEEN De letterlijke tekst van de vijf vragen van de fractievoorzitter van de Progressieven in de Wad dinxveense gemeenteraad, M. Boere, aan het college van Bur gemeester en Wethouders luiden als volgt: 1. Kan uw college van B. en W. mij inzicht geven hoe de inko mens zijn van de aanvragers voor een woning in elk van de drie be heersvormen, welke genoemd worden in de Nota begroting 1978? (Toelichting: Om een juiste afwe ging te kunnen maken is een ver deling noodzakelijk in groepen van f 1000 verschil bij de laagste inko mensgroepen en oplopend bij de ho gere inkomensgroepen. Vanzelf sprekend is dat de namen niet genoemd behoeven te worden). 2. Kunt u mij inzicht verschaffen, per jaar vanaf 1974 tot heden, hoe de aantallen woningzoekenden zich bij elke groep ontwikkeld hebben? 3. Welke aantallen woningen zijn over de periode, zoals in vraag 2 bedoeld, beschikbaar gekomen o.a. door nieuwbouw in elk van de drie beheersvormen in de wo ningbouw? 4. Is uw college van B. en W. niet met mij van mening dat de groe pering woningzoekende in de huursektor zijnde 772 gegadigden waarvan 326 nog geen woning hebben uit en oogpunt van ver delende rechtvaardigheid de hoogste prioriteit moet krijgen? 5. Kan uw college van B. en W. aangeven op korte en lange termijn welk beleid t.a.v. deze woningnood gevoerd moet wor den, en dit tegen de achtergrond van de toekomstige beperkte f bouwlokaties? en het huisvesten van sociaal en economisch gebondenen noodzakelijk 200. maakt. In zijn vragen neemt de heer Boere het vooral op voor de Waddinxveense wo ningzoekenden die staan ingeschreven voor een (andere) huurwoning. Hij wil dat het college aan die groep, net zoals hij doet, uit een oogpunt van verelende rechtvaardigheid de hoogste prioriteit geeft. Uit de toelichting op de gemeen tebegroting 1978 blijkt dat in Wad dinxveen op dit moment een lijst bes taat met 772 gegadigden voor een (an dere) huurwoning, waarvan 326 gega digden nog geen woning hebben. De lijst van niet-gehonoreerde aan vragers voor een vrije sectorkavel om vat ongeveer 200 gegadigden, terwijl de lijst van niet-gehonoreerde aanvragers voor een premiekoopwoning (maxi maal bruto inkomen 1977 ongeveer ƒ45.000,-) 170 gegadigden omvat. De mensen op deze lijsten zijn uitsluitend Waddinxveners en economisch gebon denen. B. en W. hebben de gemeen teraad al meegedeeld dat nader wordt gestudeerd op een eventuele wijziging van de toedelingsnormen, die gehan teerd worden voor het verlenen van vergunningen voor het betrekken van koop-en huurwoningen. SPOELING DUNNER Dat in Waddinxveen Wees er vlug bij, want de toegangskaarten zijn beperkt. Bij de uitnodiging aan vrienden en bekenden om bij het "open huis" te zijn dat Jaap van der Loo komende zaterdagmiddag houdt in zijn bar-petit-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5