zitten zonder werk 125 Waddinxveners bij Moordrecht helpt ook Waddinxveen Nog ’n paar taken van de provincie ’’Straks bouwen PR O VINCI AAL BESTUUR 99 1 ill 1 Jazz in De Bonkelaar Jehovah’s Waddinxveen P. VAN KOOTEN-ROBBERS VIJFTIG JAAR GETROUWD Volgens GAB-cijfers over september Dat provinciaal bestuur van ons op congres I r ijl WADDINXVEEN/GOUDA Er waren uit Waddinxveen vorige maand 121 mensen (79 mannen en 42 vrouwen) bij het Gewestelijk Ar beidsbureau in Gouda geschreven als werkzoekenden. Een maand eer- Et S8 k Het gouden bruidspaar van de Prunusstraat 25: de heer en mevrouw P. WEEKBL *D VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 ”onze stijl is van Parker tot freejazz”. Een veelzijdige jazzavond is hiermee wel gegarandeerd. mee van Spreuken 12 28 om toch een verstandige handelwijze te volgen door naar hun woonplaatsen”, aldus de heer Benink. STRUCTUURPLAN "In het kader van een structuurplan of -studie zal die keuze kunnen worden voorbereid. In dit gebied zullen tot 1990 dan nog zo’n 1.650 huizen moeten worden gebouwd”, geeft het provin ciaal bestuur aan. De provincie spreekt zijn 32 personen 50 jaar en ouder (bijna 20%). stonden in het gehele gewest evenwel slechts 14 jongens tot 19 jaar ingeschre ven voor een metaalberoep. t u na dere inlichtingen, neemt u dan contact op met het bureau Voorlichting van de provincie Zuid-Holland, Koningskade/Zuid-Hollandlaan, Den Haag, telefoon (070) 264111. Het gouden bruidspaar van de Prunusstraat 25: de heer en mevrouw P. van Kooten-Robbers. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). BOSKOOP Voor wat Boskoop betreft wordt het plan voor een nieuw woongebied in de polder Middelburg (ten oosten van de Gouwe) afgewezen in verband met de grote afstand tot het centrum en de daar aanwezige voorzieningen en in verband met grote landschappelijke bezwaren. Wel wordt ingezien dat het realiseren van één aaneengesloten woongebied nabij het dorpscentrum steeds ten koste van de sierteelt zal gaan en grote financiële offers vergt. Daarom zal veel meer gezocht moeten worden, vindt de provincie, naar mo- zich overigens wel uitdrukkelijk uit gelijkheden voor kleinere projecten voor een stedelijke ontwikkeling naar binnen het siertéeltgebied. WADDINXVEEN Zaterdagavond 5 november speelt het jazz-kwintet Bad Habit in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar. De bezetting bestaat uit: Leo Meijer (alt/tenor/sax), Frans van Straaten (sopraan/tenor/alt sax en WADD1NXVEEN/DEN HAAG In reacties op het in voorbereiding zijnde streekplan Zuid-Holland-Oost heeft Waddinxveen zich steeds zorgelijk uit geeft met betrekking tot d^e onderlmge gelaten over de haalbaarheid van de i..i u_..j rA„ woningbouwplannen in de buur gemeenten Gouda en Boskoop. Mede naar aanleiding van de reactie van de gemeente Gouda heeft het provinciaal bestuur dan ook de gewenste ruim telijke ontwikkeling van de kaas- en kaarsenstad (die ’’adem” heeft gekre gen door het niet doorgaan van lande bouw van het Rijks Penitentiair Centrum) heroverwogen. het westen, tussen de spoorlijn naar Rotterdam en de Hollandsche IJssel. Op die plek komen een nieuw bedrijf sterrein, een nieuw woongebied en de benodigde recreatievoorzieningen. slagmaand door de jeugdconsulenten ruim 150 jeugdigen ingeschreven, maar ook 175 jeugdigen uitgeschreven (om dat zelf f via het GAB werk had gevon den). Nog steeds bestaat de verwach ting dat de meesten van de 256 school verlaters hun weg nog wel zullen vin den. Door de steeds gesignaleerde grote doorstroming is het op dit mo ment nog steeds moeilijk te bepalen welke categorieën jeugdigen moeilijk heden ondervinden bij het zoeken naar werk. WADDINXVEEN/DEN HAAG Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft een brochure uitgege ven, getiteld 'De provincie Zuid- Holland, tussen rijk en gemeente”. De 32 pagina's tellende brochure geeft een beknopt overzicht van wat het bestuur van onze provincie is en wat het doet. Ter illustratie van de taken en werkzaamheden van de provincie is onder meer een serie kleurenfoto’s opgenomen. De bro chure is gratis verkrijgbaar in het provinciehuis van Zuid-Holland aan de Koningskade 1 in Den Haag. In een serie publikaties in het Week blad voor Waddinxveen willen we proberen de lezers wat meer te in formeren over het bestuur van de provincie waarin wij wonen en leven. Vandaag: Nog een paar provin ciale taken (slot). - Metaal Een daling van het aanbod en een gelijkblijvende vraag. Ook in de metaal is een g—1 7-‘"g- "'""2 (totaal 279) gericht op jeugdigen tot 19 WADDINXVEEN In hun eigen huis aan de Prunusstraat 25 houden de heer P. van Kooten (72) en zijn echtgenote mevrouw C. J. van Kooten-Robbers (71) dinsdagavond 8 november van zeven tot negen uur een receptie, omdat zij een dag later precies vijftig jaar met elkaar getrouwd zijn. Op die dag zelf trekt het gouden bruidspaar er met hun 6 kinderen (1 dochter en 5 zonen), 8 kleinkin deren en 1 achterkleinkind in een bus op uit. De uit Rhenen afkomstige bruide gom en in Apeldoorn opgegroeide bruid, die in 1930 in Waddinxveen aan de Kleikade kwamen wonen op zoek naar werk, vinden het plezierig dat beiden dat in goede gezondheid kunnen doen. Het in 1927 gerouwde paar, dat graag reist, verkeert ook in de gelukkige om standigheid dat alle kindern in Waddinxveen zijn blijven wonen. De heer Van Kooten, die in Rhenen een eigen bakkerszaak heeft gehad, werkte ook nog 18 jaar bij een boer, bewaakte de ’’jaknikkers” in deze streek voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en was portier bij de Shell in Rotterdam. Dat deze Waddinxvener houdt van alles wat groeit en bloeit, bewijst wel zijn huis aan de Prunusstraat, waar nauwelijks een plekje te vinden valt om nog meer planten en bloemen neer te zetten. Zijn echtgenote geniet daar ook wel van, al vindt ze dat de planten soms wel eens teveel ruimte in beslag nemen. Mevrouw Van Kooten-Robbers heeft naast haar werk in huis graag gebreid en mag nu niet gauw een televisieprogramma overslaan. Het belooft dinsdagavond 8 november een gezellige receptie te worden in het huis aan de Prunusstraat 25, waarvan de bewoners elkaar 50 jaar geleden het ”- jawoord” gaven, nadat ze 53 jaar geleden elkaar toevallig in een park in Apel doorn waren tegengekomen. wordt ge- jc*************************: (waarover overeenstemming met de gemeente Moordrecht nodig is) moet gebeuren is volgens de provincie op dit moment nog niet mogelijk en ook niet noodzakelijk. WADDINXVEEN Twee dagen lang waren Jehovah’s Getuigen uit Wad dinxveen en omgeving in de Congres zaal te Bennekom aanwezig voor het bijwonen van een leerzaam program ma. Reeds bij het binnengaan van het gebouw bleek duidelijk dat men hier te maken heeft met een groepering die ook in Nederland een grote groei beleeft. In de hal zag men al direct een vitrine waarin door middel van foto’s een duidelijk overzicht werd gegeven van de pas voltooide uitbreiding van het Amsterdamse bijkantoor van The Watchtower Bible and Tract Society of Pensylvania, van waaruit in Nederland het wefk van de Gwuigen van Jehovah wordt geleid en waar ervoor 1 zorgd, dat er reeds voldoende bijbels en bijbelverklarende lectuur in vele talen ter beschikking zijn. De groei in Neder land werd ook benadrukt door een ma quette van de zojuist gestartte bouw van een tweede congreshal ten behoeve van de Getuigen in het noorden van het land te Heerenveen. Over de congresdag vertelde de heer J. J. Benink (Prinses Irenestraat 7) ons: ”Na zaterdag een fijn programma te hebben bijgewoond, waarin vooral veel aandacht werd besteed aan de opg roeiende jeugd, zij hadden er zelf ook een belangrijk aandeel in, werd op zon dagmiddag het hoogtepunt van de bijeenkomst bereikt, toen de heer Cas- telijns het onderwerp ’’Volg de weg ten leven” besprak. Voor zijn 1581 toe hoorders zette hij uiteen dat het leven een 'bijzonder kostbare gave is, iets waarvan wij ons allemaal bewust zijn en daarom proberen wij allemaal het leven tot een succes te maken. Hij wees de aanwezigen erop, dat de Psalmist in Psalm 36 9 te kennen geeft dat Jeho vah God de bron van het leven is en dat het passend is dat wij Hem hiervoor danken. In zijn bespreking ging de spreker diep in op het bijbelboek Spreuken dat een wijze gids blijkt te zijn voor een gelukkig leven doordat het in zijn vele gezegden goede raad l - - menselijke verhoudingen. De heerCas- telijns haalde teksten aan die goede raad bevatten en die van toepassing zijn bij het streven naar ’n gelukkig ge zinsleven, teksten die te kennen geven dat hiervoor begrip en tact nodig zijn.” ”In al dit onderwijs komt duidelijk naar uit de voeten kan. voren dat, zoals Johannes 16 4 zegt, Overigens, de begroting van de provin- Jezus de weg is waardoor dit leven kan cie zelf moet óók nog door een ander worden verkregen. De heer Castelijns orgaan dan provinciale staten worden besloot zijn toespraak met te zeggen, goedgekeurd en wel door de Kroon op dat het niet alleen een weg tot een voordracht van de minister van binnen- gelukkig leven nü is, maar tot ééuwig landse zaken. leven is die Jezus heeft gewezen. Hoe wel echter thans, net als vroeger, na- TOT BESLUIT delig over deze weg wordt gesproken U hebt in deze serie een beeld gekregen door velen gaf de spreker ons de^raad van wat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland zoal doet. Als u een paar maal hebt gedacht: ”Hé, doet de pro vincie dat óók!” dan heeft deze serie WAAD1NXVEEN/DEN HAAG Er zijn nog enkele niet onbelangrijke pro vinciale taken, die doorgaans wat min der de aandacht van de bevolking trek ken. Het gebeurt nogal eens dat de re gering plannen heeft, waar ook de pro vincies mee te maken zullen krijgen. Dat kunnen herzieningen van de pro vincie of de gemeentewet zijn, van de ambtenarenwet, regelingen op het ge bied van ruimtelijke ordening of de zorg voor het milieu. In die gevallen vraagt de regering aan de provinciale besturen wat die ervan vinden. Eén van de belangrijkste wetsontwerpen, waa rover het oordeel van de provincies in de laatste jaren is gevraagd, is dat over de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Een hele mond vol, maar het gaat dan ook om een erg belangrijke herverdeling van taken tussen Rijk, provincies en gemeenten. De uit voering van die wet zal onder andere met zich brengen dat ons land meer provincies gaat krijgen. Volgens dit wetsontwerp zou Zuid-Holland ophou den te bestaan en worden gesplitst in drie provincies. Ook van groot belang zijn de plannen, die de provncie opstelt over de zo genaamde gemeentelijke herindeling. In de praktijk komt zo’n herindeling er meestal op neer dat een aantal kleine gemeenten samen één nieuwe gemeen- tegaan vormen of een deel worden van een al bestaande. Daarbij worden de plannen ook voorgelegd aan gemeente besturen en burgers in die gebieden. Gemeenten voeren in heel veel opzich ten een zelfstandig beleid, maar voor een aantal zaken hebben ze toch de in stemming van de provincie nodig. Over het goedkeuren van bestemmingsplan- nen hebben we het al gehad, maar over de financiële kant van het gemeentelijk beleid nog niet. Als een gemeenteraad de jaarlijkse begroting heeft goedge keurd, moet die begroting nog ter beoordeling worden voorgelegd aan ge deputeerde staten. Die bekijken of de gemeenten hun geld wel goed beste den. Ook over andere gemeentelijke besluiten waar geld aan te pas komt, zoals het kopen en verkopen van grond, het aangaan van leningen en het geven van financiële garanties, moeten gedeputeerde staten oordelen. Het kan ook zijn dat een g met haar geld en dan wordt van gede- minister van binnenlandse zaken en die ’’Het is zelfs denkbaar dat ontwikkeling van een stedelijk gebied in deze polders (bij Moordrecht) een antwoord zal kunnen geven op de ontwikkeling sproblemen van Waddinxveen op lange termijn”, zegt de provincie veelbete- de gep- kenend, daarbij wijzend op de nood- zaak van een structuurplan voor het ge beid ten westen van Gouda en ten be hoeve van het oplossen van de woning- bouwproblemen van Gouda en omstre ken. Dat Gouda zou uitbreiden in de Krimpenerwaard of ten noorden van rijksweg 12 acht "Den Haag” niet aan vaardbaar. t/m 22 jaar (ruim 26%); van de 546 js een groot percentage van de vraag werkloze vrouwen behoorden er 310 (totaal 279) gericht op jeugdigen tot 19 tot deze leeftijdscategorie (bijna 57%). jaar (89=bijna 32%). Eind september Onder de jeugdigen bevindt zich een groep welke met ’’schoolverlaters” wordt aangeduid. In de maand septem- groep schoolverlaters op het GAB. De Handel, administratie en onderwijs In deze sectoren is sprake van een om gekeerde situatie: het aanbod overtreft ruimschoots de vraag. Sollicitanten krijgen vaak te horen dat zij voor de bestaande vacatures te oud zijn (met name verkoopsters, kapsters en ook ad ministratief medewerksters). Opvallend is dat het aanbod van mannelijke on derwijskrachten daalde. Vermoed wordt dat een aantal als invaller werkt voor zieke onderwijskrachten. der waren dat er vier meer: 125 (82 mannen en 43 vrouwen). Dit blijkt uit de cijfers die zijn verstrekt door GAB-directeur J. M. Daeter. Eind september stonden in totaal 1182 mannen en 546 vrouwen als werkloos geregistreerd. Ten opzichte van augus tus betekent dit een daling van het aan tal werklozen (bij de mannen -126; bij de vrouwen -39). Voor het eerst - sinds lange tijd - is er deze keer geen stijging ber meldde zich namelijk een^vrij^grote geweest van het aantal werkloze vrou- 7 ~7 l"‘ r~LA D ^7 wen. De vraag naar personeel liet een verklaring daarvoor ligt deels in het feit daling zien, zowel bij de mannen (-55) dat per 1 oktober recht ontstaat op een als bij de vrouwen (-56). Daarbij wordt uitkering mits men is ingeschreven, overigens aangetekend dat verwacht Overigens komt deze toeloop in de cij- wordt dat eind oktober het vraag-cijfer fers niet tot uitdrukking (er is zelfs weer hoger zal liggen als gevolg van de sprake van een daling van het aantal gehouden enquete naar vacatures. schoolverlaters) doordat de doorstro- .r.Trn.r™ ming zeer groot is. Zo werden in de ver- JEUGUlUriLIN Van de 1182 werkloze mannen behoor den er 309 tot de leeftijdscategorie 17 Uit het resultaat daarvan blijkt dat pas na 1985 de bestaande Goudse bouwmo gelijkheden geheel zijn uitgeput. Dan zal er aan de westzijde een nieuw woongebied ontwikkeld moeten wor den. Een definitieve uitspraak of dat nu in de Oostpolder in Schieland (waar de kosten van bouwrijpmaken erg hoog Jehovah s weg, dat wil zeggen de weg zjjn) dan we| in de Zuidp|aspo|der ten leven, te kiezen. Geestelijk verfrist z’n nut aï’gëhad. Maar misschien wiït'u keerden de Getuigen hiernaweer terug wel meer weten over het doen en laten van de provincie. Misschien hebt u nog vragen. Of u zou wel eens een verga dering van provinciale staten of van een commissie van advies en bijstand willen bezoeken. Dat kan. Alle verga deringen zijn openbaar en in die van de commissies hebt u nog spreekrecht ook. Het is ook mogelijk u te abon neren op de statenstukken of de begro ting aan te schaffen. gemeente niet uitkomt Tenslotte, hebt u vragen of wenst puteerde staten verwacht dat zij bij de minister van binnenlandse zaken en die van financiën een goed woordje doen, zodat die noodlijdende gemeente weer 3 ENKELE BEROEPSGROEPEN -Bouw fluit), Martin Vertinden (piano), Nico Een kleine daling aan de zijde van het Lagerweij (bas) en Rob Goudswaard aanbod, eveneens een daling van de (drums). vraag. Overigens bestaat in de bouw Een bijzonderheid is dat Frans van nog steeds een aanzienlijke vraag naar Straaten een Gouds muzikant is die vakbekwaam personeel. Van de totale veel gespeeld heeft in de sociëteiten So vraag in de bouw (332) is 37% gericht What en Oosthaven. Het kwintet bes- Op jeugdigen tot 19 jaar! Er bestaat taat inmiddels één jaar en heeft in deze vooral behoefte aan jonge timmerlie- periode een muzikale groei door- den, metselaars en schilders. In het gemaakt. De muzikanten zelf zeggen hele gewest staan 5 jongens beneden de jaar voor een bouwberoep inge schreven als werkloos. Van de overige werklozen in de bouw en houtsector 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7