Zwaluwnestjes en de Brugkerk Leg natuurpad aan in ’t Weegje Roots-gedicht Duurder: Duik in zwembad, ophalen huisvuil, honden In Waddinxveen gaan 9 belastingen omhoog I NATIONALE M JEUGD -x COLLECTE 31 Bkt. 6 nov. I P---- Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. If Jantje 9 Beton f zest: de jeugd staat op het spel! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 komt er nu in totaal jongen niet nemen. DAVID zingt daar- hoog. Dat betekent f 11.040,- extra tot f 379.040,-. Zo gaat een enkel bad tot de Brugkerk” eindigde met het ver scheiden van de sekte ”De Zwijnd- K. W. TH. VAN SOEST, Wilhelminakade 84 een bebakende route in een natuurge bied, waarlangs de wandelaar, al of niet met behulp van verstrekte schriftelijke informatie en/of informatie langs het Waar het vorige artikel "De Slingers en gebiedt aan de kinderen ISRAELS in Deuteronomium 22 vrs 6: Wanneer voor uw aangezicht een vogelnest op de 1 gekomen in het recreatiegedrag. Lag het welzijnsbeleid. Wil men echter aan- het accent voorheen op de intensieve I (massa)recreatie, thans zijn de exten- I sieve recreatievormen, zoals wandelen, I fietsen, paardrijden en dergelijke meer in trek. De mogelijkheden voor exten- sieve recreatie vindt men bij uitstek in natuurgebieden, waardevolle cultuur landschappen en andere stiltegebieden. deze gebieden steeds meer op. Hierbij doet zich het probleem voor, dat re- creatie en natuurbehoud niet altijd hand in hand samen gaan. Te vaak I brengt de recreërende mens schade toe I aan de natuur. Er is een verlangen naar I de natuur zonder nu echt naar de na tuur te verlangen. Dit is vaak waar- 7. Hondenbelasting. Deze gaat met 20 procent omhoog. Deze belasting bedraagt ingaande 1978 dus 50,- voor de eerste hond (was 41,50)en f 63,- voor iedere volgende hond (was f 52,50). Voor een kennel bedraagt de belasing straks f 195,- per jaar (was f 162,-). De verhoging van de hondenbelasting levert een meerop brengst op van f 7.970,-, waardoor de totaal-opbrengst stijgt tot 47.370,-. 8. Toeristenbelasting. Het tarief van déze belasting wordt met 5 procent verhoogd tot 113,- per jaar, hetgeen een meeropbrengst oplevert van f 1.080,-. De toeristenbelasting heeft betrekking op de terreingedeel- ten, waarop een caravan, een zomer huisje, een vakantiehuisje, een voertuig of een soortgelijk onderkomen is gep laatst. bied. Door de aanleg van een natuur pad zou het belang van ’t Weegje voor de regionale openluchtrecreatie wor den vergroot. Het komt dan wat meer in het extensieve zonnetje. Lezers schrijven NOG MEER VERHOGINGEN In 1978 zullen in Waddinxveen nog meer belastingen omhoog gaan om de eigen inkomsten op peil te houden en om op die manier de geldontwaarding een beetje te kunnen bijbenen. Daarbij moet rekening worden gehouden met 'j het feit dat de regering in het algemeen tariefsverhogingen met meer dan 5 pro cent niet toestaat. Voor onze lezers hebben we op een rij- 44.280,-. Totaal f 499.150,- binnen. IBovengenoemd schrijven heb ik gestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en ter kennisname aan het college van Burgemeester en Wethou ders van Waddinxveen Het college heeft hiertoe de hint gekregen van de raadscommissie voor de financiën, die de baten en lasten van de reinigings dienst niet verder uit elkaar wil laten lo pen. Voor dit jaar bedroeg het dekkings- I percentage 65 procent en onze volksverte genwoordigers willen dat percentage zo veel mogelijk zien te handhaven. Dat zal niet helemaal lukken, want dan zouden de reinigingsrechten met 11 procent omhoog moeten, zo hebben B. en W. berekend. 9. Onroerend-goedbelasting. Een verhoging met rond 4 procent is noodzakelijk om alleen al de inflatie te kunnen compenseren. Overigens is de feitelijke opbrengst van deze belasting _ix"j _t_x i11 rx x"7 voor 1978 bedragen ƒ9,35 per 10 vier kante meter belastbare oppervlakte voor gebruikers en ƒ11,55 voor ei genaren. Dat betekent een extra op brengst van ƒ91.468,-, zodat in total ƒ2.378.168,- tegemoet gezien zal kun nen worden het volgend jaar. waar zij haar jongen legt, bij uw alta ren, en vol verwondering roept dan de psalmist: HEERE der heierscharen, mijn Koning en mijn God. "Bij geval” kwam in die dagen een ”- Verbi Divini Minister” of in het get rouw Waddinxveens weergegeven ”een dominee van elders” des zondags pre ken. De koster verwelkomde de man namens de kerkeraad en was hem be hulpzaam bij zijn uitstijgen van zijn koets (auto’s waren toen sporadisch in het verkeer) en droeg zijn koffer waarin zich z’n toga bevond ter kerke binnen door de hoofdingang. Met opgeheven hoofd, neen, niet het hoofd in de nek, ontdekte Zijne Eerwaarde de zwaluw nestjes boven de gedenksteen. In de consistorie aangekomen, na begroeting der broeders, wachtte de koster op het briefje wat ’’aangehangen moest wor den". Dat wil zeggen op de liturgiebor- den werden dan de te zingen liederen aangegeven. De prediker bracht een kleine correc tie aan: de voorzang werd veranderd in Psalm 84:2. Die zwaluwen, dat al taar die veiligheid die beschut- j en de aandacht die de Schepper heeft voor zelfs een zwaluw, waren vorm en inhoud van zijn prediking. fenen. Zo’n natuurpad zou bijvoorbeeld aan gelegd kunnen worden in ’t Weegje in Waddinxveen, een provinciaal object ten behoeve van de extensieve open luchtrecreatie. Dit gebied, een typisch voorbeeld van een Hollandse ver- veningsplas, is daarom zo interessant, omdat het een grote natuurweten schappelijke waarde heeft. Het bezit een weidevogelstand, die 25 maal zo groot is als gemiddeld in Zuid-Holland aangetroffen in een rijk weidevogelge- tot 56.150,-. 2. Leges voor bouwvergunningen. Dit recht gaat met 5 procent omhoog. Dat brengt 8.750,- extra in het laatje tot 183.750,-. 3. Zwembadtarieven. De tarieven voor het gebruik van de beide zwembaden gaan 3 procent om- 6. Reinigingsrechten. De 10 procent-verhoging voor 1978 be tekent een meeropbrengst van 6 procent omhoog, zoals Burgemeester en Wethouders dat aan de mor gen (donderdag) vergaderende gemeenteraad hadden voorgesteld, maar met 10 procent. Dit betekent dat het tarief van ƒ73,80 voor volgend jaar op f 81,- (of 6,75 per maand) zal worden gebracht. tje gezet wat er in onze gemeente vol gend jaar duurder gaat worden: 1. Secretarisleges en leges van de burgerlijke stand p',Lxx Dat brengt 2.675,- extra in het laatje markt dit en vorig jaar niet-zichzelf- gebied bekijkt, nadat de recreanten zijn vertrokken. Bij velen is het gevoel vreemd, dat onze natuurgebieden en landschappen be scherming verdienen teneinde ze te be- bieden waren voor latere geslachten. Bij an deren wint de gedachte steeds meer veld, dat - hoe dan ook - alles wat we aan mooie gebieden over hebben ge vrijwaard moet blijven van i ingrijpen ten behoeve van wegenbouw, industrie etc.; hoe belangrijk deze za- ken overigens voor het functioneren elijk beperkt tot kleine specifieke groe- van onze samenleving ook zijn. Het zou eigenlijk de-plicht van deze enkelen moeten zijn om de natuurvreemden in -O ij- -- 1-- zij kunnen genieten van wat de natuur hen te bieden heeft. Enkele tientallen jaren geleden werd met name door Jac. P. Thijsse de eerste steen gelegd van wat nu natuurbescher- mingseducatie heet. Door zijn werk en - - zijn publicaties heeft hij menigeen in Voorlichting, Interpretatie en Educatie 1 contact gebracht met de natuur en de in de Openluchtrecreatie”. natuurbeschermingsgedachte. De na- Ook de provincie zou wellicht een ext- ■J tuurbeschermingsgedachte beoogt het ra steuntje kunnen bijdragen. Bijvoor bevorderen van een bewustwording sproces, dat bijdraagt tot het ontstaan I van een normen- en i een samenlevingsstructuur en de daar- I mee samenhangende houding en ged- I ragspatronen bij de mens, die de in- I standhouding en de kwaliteit van het potni..i;:i. tl- i 1 1 I I cultureel erfgoed, van het leefmilieu de planten- en diersoorten, levens- van de mens, alsmede een v1 --'—rr r- - a gebruik van natuurlijke hulpbronnen Hierbij worden veelal tevens de V w„ L T. de ontplooiing van de mens in relatie 9 met zijn omgeving. In dit proces van voortdurende vor- ming hebben gemeenten, provincies en van C.R.M. zegt in dit kader: Was de natuurbeschermingsgedachte aanvank- peringen in onze samenleving, thans lijkt een ontwikkeling gaande die het natuur- en landschapsbehoud een bre de natuur wegwijs te maken, zodat ook de maatschappelijke basis verschaft. 2-Dit komt ook duidelijk naar voren bij hen te bieden heeft. recente - succesvolle - acties als de ac tie Geuldal en de actie Gééf om de na tuur. De jaarlijkse recreatie-studiedag van de ANWB sluit dit jaar hier op aan Het thema van deze studiedag is ”- 1830, werd in de Brugkerk de aarde (of in dit geval boven de ingang van de tempel), met jongen of eieren en A. Wiedeman, ds. Roozeboom, ds. H. de moeder zittende op de jongen of op J. Spijker en anderen. de eieren, zo zult gij de moeder met de Inmiddels had de ingebruikname na jongen niet nemen. DAVID zingt daar- veel moeite en strijd plaatsgevon- van in psalm 84: Zelfs vindt de mus een den, nadat vooraf de eerste steen was huis, en de zwaluw een nest voor zich, gelegd door Gysbert en Arie Hubertus Spruyt And.Zn op 15 maart 1837. Deze gevelsteen versierde de hoofdingang der kerk. Na afscheiding en doleantie bleef er een handjevol gelovigen over om de gemeente te onderhouden en voort te zetten. Moeilijke tijden wer den mee- en doorgemaakt totdat in 1897 er een kentering in het getij kwam, want toen deed zijn intrede in de Brugkerk: ds. Zijlstra, een rechtzin nig predikant van gereformeerde bondssignatuur. Hoe deze ommezwaai is tot stand gekomen en welke perso nen hierin een rol hebben gespeeld, laat zich moeilijk vertolken. In ieder geval ging men zowel wat het ma- terieele als geestelijke leven betreft nu een bloeiende periode tegemoet. Wel was het zó dat het zuurdesem van de vrijzinnigheid nog lange tijd was te proeven. Over het uitwendige van de kerk nog het volgende: Toen aan de oost- en westzijde van de kerk twee uitgangen werden gemaakt om de 1200 kerkgan- „V11O11UV1U„V1UV„„ gers gelegenheid te geven de kerk spoe- ACh zjj moesten het wel verdragei dig te kunnen verlaten, is later gebie- ...j- ken dat bij de algehele restauratie van het kerkgebouw er meer jenever dan water in de cement was verwerkt; zon de hé want de muren stonden volko men naast de fundering. U zult wel beg rijpen wat met die zonde wordt be doeld. Overigens over de vernieuwing van de fundering misschien een vol- rechtse Nieuwlichters”, zo ongeveer weg voorkomt in enige boom, of op de ting het jaar 1 vrijzinnige leer verkondigd door ds. J. beeld door het opnemen van een na tuurpad in een van de provinciale -- r it x x i van viv luiiuviiiig uuwviiivu wn wi- waardenpatroon, recreatie-objecten. Het natuurpad is gen(jkeer. am 4r> x4 r»n «- oon koknlzpnrlp rmitc» in n of 11i1 rcr#»_ Het kerkgebouw stond dus na veel moeite en pijn met een Koninklijke gift op zijn huidige plaats. De entree is waardig en toch eenvoudig. Boven de grote deuren was een gedenkplaat gep laatst, zoals hierboven is genoemd, en daarboven hadden zwaluwen hun kunstzinnige nestjes gebouwd. Is dat nu zo bijzonder zult u vragen? Ja, dat is iets bijzonder, want volgens de THO RA - BIJBEL - staat een vogelnestje in de belangstelling van de GROTE SCHEPPER; luister naar wat MOZES J. SLINGER, Hendrick Staetsweg 559, Rotterdam Het is 200 jaar geleden, in het zwarte land van Afrika Wat is daar veel leed geleden Er was daar erg veel verdriet De blanken die daar kwamen wonen, die begrepen dat zeker niet Zij kregen daar wel mooie huizen. De zwarten hadden maar een hut. Om te eten, drinken en slapen Dat bracht de zwarten geen geluk De blanken moesten slaven hebben, och waar kwamen die vandaan. Ze werden uit hun huis gedreven Daar is veel haat, ja uit ontstaan Weggevoerd van vrouw en kinderen Ze wisten niets van hun bestaan Voor kinderen, vrouw en land Een halsband om hun nek en kettingen om hun benen Afgeranseld met kettingen en stokken Is dat niet onterend voor een mens Voor een handje rijst, moesten zij gaan werken Dat was alles, wat zij kregen Dat waren blanken maar geen zwarten! Behandeld werden zij als een beest :n Weglopen, dat konden zij toch niet! Als men alles terug gaat denken Dan zegt men dat bestaat toch niet! De blanken werden rijk De slaven moesten het verdienen Dat is toch erg, vindt u dat niet De zwarte kleur, hebt u gegeven Geen mens op aarde die dat kan God u alleen bent almachtig Maar de rijkdom, die het won Het was hun land, waar ze zijn geboren te vertellen hadden zij niets De blanken waren baas, daar ginter De zwarten waren de slaven anders niet God zorg voor hen! Dat is het laatste wat ik wil eerbied aan u vraag God zij zijn toch ook uw schaapjes of men zwart is blank of bruin Eenmaal zal de dag ook komen Dat wij allemaal bij u zijn. MEVROUW A. G. VAN WOENSEL Peter Zuidlaan 145 WADDINXVEEN Het ophalen van het huisvuil gaat in 1978 niet met 16 jaar ƒ1,40 kosten en daarboven - - - J-ƒ2,30, een 10-badenkaart respectie velijk 11,50 en 20,60, een 20 baden- kaart 20,60 en 37,- en een jaara bonnement 113,- en 185,-, terwijl een gezinsabonnement gaat neerkomen op 237,-. 4. Marktgelden. Stijging: 5 procent. Dat betekent 1-230,- meer aan inkomsten, die to- Dit’recht gaat met 5 procent omhoog. taal f 25.830,-. Overigens was de week- bedruipend en zal dat ook in 1978 niet zijn. Volgend jaar kost een kraam van vier meter per dag 6,20, per kwartaal 63,- en per jaar 233,-. 5. Begrafenisrechten. De stijging met 5 procent zorgt voor nog altijd niet bekend. De tarieven gaan een inkomenspost van ’n’’° J ƒ56.175,-. Sedert enige jaren is er een kentering rijk een aanal belangrijke taken binnen tasting van natuur en milieu vermijden en herstellen wat verloren is gegaan, dan zijn er een aantal mogelijkheden om de mens de waarden van de natuur te leren kennen. Immers de sterk toe genomen invloed van de mens op de natuur is vaak negatief. Veel planten- rro en diersoorten zijn door menselijk toe- De mens zoekt voor zijn ontspanning doen reeds uit Nederland verdwenen, 1 len steeds meer op. Hierbij en bij verscheidene soorten bestaat het acute gevaar, dat dit zal gebeuren, wan neer niet wordt ingegrepen. Natuurbe heer is van een onbewuste bijkomstig heid geworden tot een bewuste noodza kelijkheid. Vandaar dat via bewustwor ding gestreefd zal moeten worden naar een mentaliteitsverandering, gericht op neembaar wanneer men een dergelijk meer verantwoordelijkheid voor natuur 1 i_ j.j---en milieU. De natuurbeschermingseducatie kan hierbij uitstekende diensten bewijzen. Zo kent men in natuur- en recreatiege- i bezoekerscentra, uitgezette wandelroutes en natuurpaden. Onbe kend maakt niet alleen onbemind, maar onwetendheid kan ook veel scha de en overlast veroorzaken! De struc- vrijwaard moet blijven van rigoreus tuurvisie Natuur- en landschapsbehoud industrie etc.; hoe belangrijk deze ken overigens voor 1 van onze samenleving ook zijn. Het zou ragspatronen bij de mens, die de natuurlijk milieu, van het landschap als pad zelf, kennis maakt met verschillen- van het leefmilieu de planten- en diersoorten, levens- van de mens, alsmede een verantwoord gemeenschappen, landschapstypen etc. _j.„ .._.rj ve|__ aarborgen en dat tevens bijdraagt tot banden duidelijk gemaakt tussen plant, dier en mens onderling en tussen de le vensprocessen binnen de soorten, met inachtneming van de invloed, die bo dem, klimaat en mens hierop uitoe-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9