Open brief aan L. M. Oosteibroek Raad Welfarewerk deed onze eerste burger de das om Lezers schrijven bijeen Waagmeester Verkooptentoonstelling bracht 5 mille op Aanvragen Huursubsidie Peuleyen 15, telefoon 2604 KLACHTEN BEZORGING Cees van Es ook in Boskoop Trekkerrijbewijs voor jeugdigen Noorse avond bijdeNCVB Een beeld van de drukbezochte verkooptentoonstelling van het Welfarewerk van het Rode Kruis in het Anne Frank- centrum. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noieboom). Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 9 NOVEMBER 1977 wijze een waardevolle bijdrage aan het tal raadsleden en ambtenaren, inzake het speelveld gaat het om een wijk met den dan de bijdragen van anderen. Mr. Smallenbroek, die ook nog een vit- WADDINXVEEN/BOSKOOP De Waddinxveense haarstylist Cees van Es HET ACTIECOMITÉ GROENSWAARD 3: J. van Resteren, voorzitter A. Vermeij, secretaresse W. van Es, C. Staring, D. E. van der Weide, leden. WADDINXVEEN Huurders, die menen voor de periode juli 1977-juli 1978 in aanmerking te komen voor huursubsidie hebben nog tot 1 januari baarheid van de wijk. Reeds enige ma- drie ton te financieren. ïn het geval van len heeft ons comité stelling genomen het raadhuis gaat het om een luttel aan tegen aantasting van dit stukje milieu, waaraan de bewoners zo veel waarde hechtten, dat velen hun handtekening honderden inwoners, plaatsten voor de in 1976 gevoerde ak- tie. Het comité meent dat de actie, wanneer hij nu werd gehouden nog meer handtekeningen zou opleveren, omdat het aantal g stijgt ”in tal en last”. kunnen worden bestreden. Onder deze den aangeschaft dank zij een door de omstandigheden strekt het te meer tot gemeente ons niet vergeten heeft toen er uit een legaat iets toe te wijzen aldus mevrouw Hoenderdos van een (gedeelte tatie van de Ondernemingsvereniging WADDINXVEEN De verkooptentoonstelling van het Welfa rewerk van het Rode Kruis, zaterdag in het Anne Frankcentrum, is een groot succes geworden. Die dag is er na melijk f 5.000,- verkocht aan artikelen die uitsluitend zijn gemaakt door Wad dinxveense patiënten en bejaarden. De uitslag van de gehouden verloting is als volgt: Eerste prijs (wandkleed) nummer 584 (rood), tweede prijs (theemuts, ovenwant, schortje) nummer 590 (rood), derde prijs (kussentje) nummer 532 (rood), vierde prijs (mozaiek) num mer 125 (groen). Het aantal kralen in de stopfles bedroeg 3091. Het dichtst erbij kwam een deelnemer met het aan- Jfe tal 3100 die daarmee schildpad-kussen WADDINXVEEN Binnenkort wordt begonnen met een opleidings cursus ter verkrijging van het ’’trekker- rijbewijs jeugdigen” aan de Chr. Lage re Land- en Tuinbouwschool, Sport- laan 83 te Gouda. Deelnemers dienen afkomstig te zijn van een agrarisch bed- nieTzakèn’aarT de Zuïdkade'en 'inhet riJf of daar regeknatig werkzaamheden winkelcentrum Groensvoorde, heeft zich nu ook in Boskoop gevestigd en wel in het winkelcentrum aan de Lin- gemeente. 5. Voorstel tot het nemen voorbereidingsbesluit plan Oranjewijk ’75). 6. Behandeling beroepschrift L. H. van ’t Wout tegen weigering bouw vergunning. 7. Voorstel tot het treffen van een ge meenschappelijke regeling voor de commissie, als bedoeld in artikel 6j, eerste lid, van de Wet op de Bejaar denoorden (intergemeentelijke in- dicatiecommissie bejaardenoorden) 8. Voorstel tot uittreding uit de ge- meei - recreatiegebied Reeuwijkse Plas- sengebied en Omgeving. 9. Voorstel tot aanwending van subsi die ten behoeve van de muziek school. 10. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor een expositie van beeldhouwwerken in 1978. 11. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer Sj. Alkema. 12. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer K. E. Picard. 13. Voorstel tot het aangaan van vaste geldleningen in 1978. 14. Voorstel tot het aangaan en ver strekken van kasgeldleningen. 15. Voorstel tot subsidiëring van de Christelijke Blindenbibliotheek. 16. Voorstel tot verhoging van s aan de Ammanstichting. 17. Rondvraag. van Wad- vorm aange- viel,' boden te krijgen. Hij zegde spontaan Schumacher. a-., i, --”Dat geeft ons ook het vertrouwen dat wij bij de ontwikkeling van het wel zijnsbeleid in onze gemeente, dat mo- WADDINXVEEN Woensdag 16 november komen leden van deJSeder- Haag om ook hen in te wijden in de nieuwste ontwikkelingen. In de salon wordt uitsluitend gewekt met plantaar dige produkten, zoals Kerastase van l’Oréal, Phyto-theratrie en Cosmil. De sinds 1931 in Waddinxveen aan de Zuidkade 16 bestaande zaak, is in 1966 door Cees overgenomen van vader en in 1970 werd een filiaal in het winkel centrum Groensvoorde om de dames te laten kennismaken met het vakman schap van Cees van Es, en met groot succes. Nu ook in Boskoop en onget wijfeld zullen vele dames graag willen kennismaken met de nieuwste haarmo de. Onder supervisie van Cees van Es zullen Jannie van Driel (cheffin) uit subsidie Gouda, Ella van der Louw uit Boskoop en Ditje van Ommeren uit Moerkapelle u graag van dienst zijn. te verrichten. Gegadigden die in de periode van 1 november 1977 tot 1 maart 1978 de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben of bereiken kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de direc teur van bovengenoemde school. Bij de aanmelding dient een uittreksel uit het bevolkingsregister van de woon- gemeente plus een recente pasfoto van 3 x 4 cm te worden bijgesloten. De cursusduur, inclusief examen, is 26 - uur, waarvan 5 uur praktijk. Het cur- aangebracht susge]d bedraagt, met inbegrip van leerboek, 15,-, te voldoen bij de eer ste les. De les- en examentijden zullen in overleg met de toegelaten cursisten worden vastgesteld. WADDINXVEEN Zo vlak na de be- grotingsdebatten is er al weer een nieu we vergadering van de gemeenteraad op komst. Deze openbare vergadering van de raad is op woensdag 16 novem ber 1977, des avonds te 7.30 uur in het raadhuis. De agenda die wordt behan deld ziet er zo uit: 1. Notulen van de vergaderingen van 24 augustus en 21 september 1977. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken. 3. Voorstel tot voorziening in de vaca ture van de commissie voor de verlening van de bijstand (herstem ming vacature Vleggeert. 4. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor gebie- naeusweg. In de prachtige, modern in den in het Landelijk Gebied van de gerichte salon werd vorige week dins dagavond open huis gehouden voor belangstellenden, waaronder een depu- --r\if Boskoop. De salon is uitgerust met 12 stoelen voor bediening, wassen, drogen en de modernste apparatuur is r om de laatste haarmode voor iedereen betaalbaar te maken, want zijn speciali teit is het knippen van de laatste mode. Hiervoor gaan de heer en mevrouw Van Es eenmaal per jaar naar Parijs voor de nieuwste haarmode en volgt het personeel regelmatig cursussen, nschappelijke regeling voor het gericht op de laatste haarmode, in Den landse Christen Vrouwenbond (NCVB) liefdadigheid wordt gedaan maar de mulier in te dienen ten gemeentehuize, weer in vergadering bijeen. Deze ver gadering zal deze keer in De Hoek steen aan de Esdoornlaan worden ge houden en beginnen om 19.45 uur. De Waddinxveense mevrouw K. Snijders- Holm zal wat over haar geboorteland Noorwegen, laten zien en horen. Er zal een feestelijke tafeldekwedstrijd ge houden worden, waarop de Noorse lek kernijen en natuurlijk niet mogen ont breken. Deze lekkernijen zullen tijdens de avond klaar gemaakt worden. De Waddinxveense vrouwen zijn op deze avond hartelijk welkom. Dit is een open brief aan mevrouw L.. van de Stichting Natuur en Jeugd Jan- M. Oosterbroek-Waagmeester, fractie- tje Beton letterlijk in beton wil opslui- voorzitter van de VVD in de Wad- ten. Wie betaalt dan de materiële scha- dinxveense gemeenteraad. de die ongetwijfeld zal ontstaan, wan- Wingerd en Weidezoom zijn volge- neer onze smalle wandelstraatjes van bouwd. Er resteert nog één plek groen, de Wingerd en de Spireaweide door de waarop de jeugd, doch ook veel ou- jeugd worden gebruikt als ’’voetbalvel- deren hun tijd recreatief doorbrengen, den”? Bovendien willen we er op wij- De financiële waarde van dit veldje zen, dat waar een weg is om 3/t miljoen bedraagt 325.000,De ideële waar- verhoging van de beraamde bouwkos- de ervan is niet in tonnen uit te druk- ten van het raadhuis te betalen, er ze ken, omdat dit samenhangt met de leef- ker een wil en een weg moet zijn om baarheid van de wijk. Reeds enige ma- drie ton te financieren. ïn het geval van We hopen dat mevrouw Oosterbroek, en met haar de VVD, op de dwalingen haars weegs zal terugkeren en zichzelf zal gaan realiseren wat het Wingerd- geïnterèsseerden veld de VVD mogelijk zal gaan kos ten, als zij in geld blijft denken en het Wij menen - en wij mogen dit conclu- menselijk geluk als nadelig saldo voor deren uit het Weekblad voor Wad- haar politieke rekening wil nemen, dinxveen van woensdag 2 november j.l. - dat B. en W. begrip hebben voor de waarde van dit veldje voor Groens- waard III. Wij zijn zo vrij aan te nemen dat er dan ook enig begrip voor ons standpunt bij de politieke partijen, in de raad vertegenwoordigd, zal zijn. Het valt ons daarom tegen dat mevrouw Oosterbroek, de fractievoorzitster van de VVD, zoals blijkt uit het verslag van de algemene beschouwingen in ”het Weekblad”, geld zwaarder laat wegen dan plezier in het leven voor een groot .aantal bewoners van de wijk. Het valt ons te meer tegen, ómdat zij als voorzit ster van de Waddinxveense afdeling tyon. De pop is gewonnen door de e- nige inzender die de juiste naam ’’Wen dy” wist te raden. De verkooptentoonstelling werd geo- bovenstaande Groenswaarders Pend, d90r burgemeester mr. A. G., terrein tussen Weidezoom en de Wingerd hield. Hij bracht daarin naar voren dat niet meer nodig is en hieraan een andere degenen die (soms meer dan hun hef is) bestemming gegeven kan worden, zijn wij over vee* vnJe uJd beschikken op hun benieuwd naar de voorstellen hierover van wijze een waardevolle bijdrage aan het het college. Wij vinden echter wel dat de algemeen welzijn kunnen leveren die bevolking die om deze plek heen woont, niet minder gewaardeerd dient te wor- duidelijk op de hoogte gebracht dient te worden over het bedrag dat met deze open plek gemoeid is. De samenhang van dit deel met deze hele wijk in financieel op zicht ontgaat de mensen volkomen en ons informatieblad dat hier in had kunnen voorzien lijkt ter ziele te zijn. Naschrift redactie: Omdat misschien niet iedereen meer het artikel uit het vorige Weekblad voor Waddinxveen in zijn hoofd heeft volgt hier de letterlijke tekst van <.7 algemene beschouwingen van mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, voor wat betreft het deel over het speelveld in Groenswaard 3 en waarover de "open brief van - - gaat: "Nu de bouw van een school op het Smallenbroek, die een korte toespraak - i ki’ölrl LJ i i' Krnr.kt rlnnrm n o r- rlot degenen die (soms meer dan hun lief is) Rode Kruis burgemeester mr. Smallen- L...L echtgenote genoot van het gebeuren, zing uit legaat heeft ons in staat gesteld zaterdag in het Anne Frankcentrum. VOLDOENING De leidster van het Welfarewerk in Waddinxveen, mevrouw J. M. Hoenderdos-Schumacher, bracht in haar toespraakje naar voren dat ze met het Welfarewerk niet meer naar buiten treedt dan nodig is om er bekendheid aan te geven bij degenen voor wie het opgezet is: dat zijn allen die om welke reden dan ook behoefte hebben aan hulp bij een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarbij de welfare-werksters met ma teriaal en technische adviezen kunnen helpen. ”We proberen daarbij ook financieel onze eigen boontjes te doppen, wat voor allen die bij ons werken de vol doening kan geven dat geen beroep op 1978 de gelegenheid een aanvraagfor- kosten uit opbrengst van eigen werk afd. sociale zaken. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek met de hem omgedane warme sjaal in Waddinxveense kleuren. Links Welfareleidster mevrouw J. M. Hoenderdos-Schumacher. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Note- boom rine in gebruik stelde welke kon wor- gemeente aan het Welfarewerk toege- voldoening dat het bestuur van de wezen bedrag uit een legaat, was zicht- g baar verrast het wapen dinxveen in geborduurde toe dit werkstuk een mooie plaats te ge ven in het nieuwe gemeentehuis. Hilariteit verwekte de aanbieding van een warme sjaal in de Waddinxveense menteel volop in de belangstelling kleuren. Vandaar dat met recht gezegd staat, niet zullen worden vergeten. Wij kan worden dat op de verkooptentoon- van onze kant willen aan het welzijns- stelling van het Welfarewerk van het werk, met op de achtergrond onze Rode Kruis burgemeester mr. Smallen- Rode Kruis-organisatie, van harte ons broek de das werd omgedaan. Zijn steentje blijven bijdragen. De toewij- -j eens wat extra’s te doen waarvan wij verwachten dat het voldoening zal schenken aan allen die bij ons werk betrokken zijn. Wij hebben namelijk een mooie vitrine kunnen aanschaffen waarin wij ons voorstellen een steeds wisselende collectie tentoon te stellen van bij ons vervaardigde artikelen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 13