Een Privé-Rekening bij de Rabobank Rabobank Q geld en goede raad Burgemeester koopt eerste kinderzegels maakt de dingen zoveel makkelijker! Voorbereiding»- en nog vele andere kleding. Voor Indiase kleding sieraden koper- en houtsnijwerk. Muziekavond Remonstrantse Kerk ARIANS BOETIEK Goedgekeurd besluit landelijke D‘ ,?l8'nd' gebieden 8B w ftÖÊ :|z| 5'5 ss* garf I i 4 B Hoe komt u aan al dat gemak Even bij een Rabobank binnen wippen. Met 3100 kantoren is er altijd wel een bij u in de buurt. HET WEEKBLAD WAARD! stelsel is opgenomen, verloren gaan. 2 VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT f 39,95 f 19.95 f 37,50 f 89,95 f 69,95 F het besluit tot renovatie gymnastieklo kaal Jan Ligthartschool. S 8667 M 8668 4 WIKKELROKKEN LANGE ZWARTE WIKKELROKKEN GEWATTEERDE JASJES (ook kindermaten) FLANEL BLOUSONS FLANEL STREEPBLOUSES FLANEL RUITBLOUSES LANGE DIKKE VESTEN AFGHANISTAN JURKEN (EN GROOTHANDEL) KERKWEG 9 TELEFOON 2798 vanaf 17.50 f 35,— vanaf f 39,95 WADDINXVEEN De gemeenteraad is voorgesteld tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor gebieden in het Landelijk Gebied van Waddinxveen. Voor het landelijk gebied van de gemeente, ten westen van de Gouwe, is namelijk een voorbereidingsbesluit van kracht, dat echter op 25 november 1977 komt te vervallen als voor die datum geen ontwerp-bestemmingsplan ter in zage is gelegd. Daar een viertal gebie den buiten het ontwerp- bestemmingsplan Landelijk Gebied West gelaten wordt, komt het voor- L «F u Ml WADDINXVEEN Volgende week dinsdagmorgen neemt burgemeester mr. A. G. Smallenbroek weer de eerste kinderpostzegels in ontvangst. Dat ge beurt zoals gebruikelijk in de hal van het postkantoor aan de Kerkweg-Oost, waar vanaf dat moment ook het pub liek terecht kan. De nieuwe kinderpostzegels lenen zich uitstekend voor de frankering van Kerst- en Nieuwjaarspost. Voor velen is dit een vanzelfsprekende zaak, die dit maal echter meer voor d.e hand ligt dan ooit. Immers, de zegels hebben een dubbele betekenis; ze spreken wie de bescherming van het kind ter harte gaat in tweeërlei opzicht aan. Kinderzegels kopen betekent vanouds steunverlening aan het werk van de Ne derlandse jeugdwelzijnszorg in zeer breed verband, hulp voor het verwer kelijken van nieuwe mogelijkheden en voorzieningen. Daarnaast helpen de kinderzegels van 1977 de onveiligheid terug te dringen, die het kind bedreigt. Er zijn vier zegels, die elk voor een si tuatie waarschuwen, waarin kinderen risico’s lopen. Zulke gevaren doen zich voor in het verkeer en bij het spelen aan de waterkant. De inhoud van medi cijnkastjes en de omgang met vuur zijn voor kinderen even bedreigend. Wie tijdens de feestdagen en rondom de jaarwisseling deze waarschuwende zegels op zijn post plakt, vestigt mede de aandacht op de onveiligheid in het leven van de jeugd en neemt bewust deel aan de bestrijding ervan. Kerst- en Nieuwjaarspost met kinderzegels: een veilig idee! Deze zegels-met-een- boodschap zullen zeker ook belangstel ling wekken bij uw buitenlandse rela ties. Oók voor de veiligheid, tenslotte, maar WADDINXVEEN De volgende Waddinxveense besluiten hebben de goedkeuring gekregen van het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland: wijziging van de tijden van openstel ling van de wekelijkse warenmarkt; aankoop van grond aan het Noor- deinde van de heer B. Bloem en tot aankoop en verkoop van grond aan het Noordeinde van en aan de heer C. Hoogendoorn, beiden te Wad dinxveen; verkoop van grond aan de Dotterwei- de aan de heer A. Laan te Wad dinxveen; verkoop van grond aan de Dotterwei- de aan de heer J. P. de Lange te Wad dinxveen; met mevr. A. Schoemaker-Ravesloot te fder geval te vervallen op voornoemde Waddinxveen; overname gebouw kleuterschool ”Pr. Marijke”. Mededeling van geen bezwaar deden Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland tegen het besluit tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreg lement. Mededeling van verdaging van de be- bescherming zal na het verstrijken van de geldigheidsduur van het thans nog WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 9 NOVEMBER 1977 u kunt er uw salaris, loon of andere ontvangsten op laten storten. uw geld is bij ons veilig, u krijgt er rente over en u kunt er over beschikken, wanneer u maar wilt. geef ons een betalingsopdracht met het bankgiroformulier of een acceptgirokaart, wij zorgen dat degene aan wie u iets te betalen hebt zijn geld krijgt. automatisch betalen? automatisch sparen? snel geregeld! u kunt eventueel gebruik maken van Eurocheques of betaalcheques. als u soms even krap komt te zitten vinden wij daar samen wel een oplossing voor. dankzij de rekening-afschriften kunt u later nog eens zien waar uw geld vandaan kwam of gebleven is. ruiling van grond aan de Zuidkade bereidingsbesluitvoor deze gebieden m datum. Deze gebieden zijn: a. tussen Piasweg en Usermanweg; b. ten zuiden van R.W. 12; c. tuinbouwgebied G. van Dort Kroon- weg; d. tuingebouwgebied Abr. Kroesweg en de gronden ten noorden en ten westen daarvan. Teneinde ongewenste ontwikkelingen in deze gebieden te voorkomen is het slissing deden Gedeputeerde Staten op noodzakelijk dat er een nieuw voor bereidingsbesluit genomen wordt voor deze gebieden. Deze beschermende werking manifesteert zich in de mo gelijkheden, die aan het college worden geboden bij de beslissing omtrent aan vragen tot afgifte van een bouwvergun ning. De beslissing op aanvragen om bouwvergunning kan alsdan worden aangehouden, verleend met toepassing van de Wet op de Ruim telijke Ordening van de Woningwet of geweigerd. In ieder geval kan een aan vraag om afgifte van een bouwvergun ning door de werking van een voor- WADDINXVEEN Evenals vorig bereidingsbesluit mede worden bezien -i van het voor dat Waddinxveen weer een muziekavond gebied in voorbereiding zijnde bestem- te geven op zaterdagavond 19 novem ber in de Remonstrantse Kerk aan de kinderpostzegel-assortiment Zuidkade. Het gezelschap bestaat uit j. j een tjenta| gevorderde amateurs, ver sterkt met enkele professionele houtb lazers en hoopt werken uit te voeren van Bach, Mozart, Dvorak, Purcell, en nieuwjaarspost op tijd! Dit geldt ui teraard ook voor de wenskaarten, die als gewoonlijk een attraktief onderdeel van het --1-- uitmaken en die in de hal van het Wad dinxveense postkantoor in het kraam pje van het plaatselijke comité, kan aanschaffen. Fauré enz. Het kerkje leent zich uitste- •J kend voor kamermuziek en de belangs- 5 telling van vorig jaar was voor het en- K sembleaanleiding en een stimulans op de ingeslagen weg voort te gaan. Het F programma biedt elk wat wils, n.l. 4 fluitkwartet, hobokwartet, zang en -o - -- piano-vierhandig. Men hoopt dan ook legvergunning worden geëist. Ook deze A op veel aanwezigen te mogen rekenen, bescherming zal na het verstrijken van 4 De toegang is gratis, doch na afloop zal de geldigheidsduur van het thans nog j er een collecte aan de uitgang worden geldende voorbereidingsbesluit, waarin 9 gehouden. Voldoende parkeergelegen- eveneens een aanlegvergunningen- f heid is aanwezig. stelsel is opgenomen, verloren gaan. r k I in heel ander verband: post uw kerst- jaar hoopt het Kamermuziekensemble tegen de achtergrond mingsplan. Naast de beschermende werking met betrekking tot het bouwen, dient - ter voorkoming van het minder geschikt maken van het terrein voor de reali sering van de daarop te leggen bestem mingen - tevens een voorziening getrof fen te worden ter regulering van wer ken, geen bouwwerken zijnde. De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid in het voorbereidingsbe sluit de nodige aanlegvoorschriften op te nemen. Hiermede kan voor de in uitvoering te nemen werken een aan-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 15