1 t s L de pater - makelaardij b.v. waddinxveen s, Sj Transactie met gesloten beurs Gemeente verkoopt boerderij van M. Donker door aan M. P. van Tol I :-L i' ut Film met forumdiscussie over kemenergie-zaken Ammanstichting huis kopen? huis verkopen? Een boekenbon? Muziekavond Remonstrantse Kerk Grotere tuin voor K.E.Picard Verhoging van subsidie aan de Radio - T.V. defekt Bel dan 01828-5890 Fa. v. d. Lmde PERZEN verboom makelaardij b.v. jjj Donderdag 17 november in De Bonkelaar ►’n DATSUN? Autodief (21) aangehouden Onafhankelijk Nieuwsblad 78, i 1 f f boekhandel veldwijk AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG b.v. ti r i onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen I’ X. LidNBM SR i - H r Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ‘t Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Zaterdagavond 19 november 1977 de heer M. Donker voor ƒ2.132.292,50 aangekochte boerderij Noor- 3 den van de gemeente te kopen als waa- PASSAGE 53 TEL. 2620 de Stroomgroep Stop Kernenergie, F. H. de Ruyter (gemeenteraadslid VVD) en Wim van Breemen Boerenvrouw: ”Ik bemoeide me vroeger DAN NAAR EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. f compensatie voor gronden, die elders 'len te hebben, plus een aanhangwagen in Amstelveen. solidariteit is de bouw van de centrale gestopt. De film is niet een eenvoudige opsomming van de gebeurtenissen. In SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 YY J WOENSDAG 9 NOVEMBER 1977 ronder de gemeente deze van de heer Donker heeft aangekocht en daarenbo ven aan deze aankoop ten laste van koopakte. Ditzelfde geldt voor de be- Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot ’s avonds 8 uur. plaats van 30 ha.), derhalve tot aan de Derde Tocht. De diepte van het per- Tol, Noordeinde 18, die belangstel- ceel, waarop de gemeente een recht van wederinkoop krijgt bedraagt circa 1 km. De heer Van Tol is bereid de boerderij Ten aanzien van de regels die getroffen Noordeinde 38 op dezelfde voorwaar- zijn voor de wijze waarop de gemeente - gebruik kan maken van haar recht van -- wederinkoop, wijzen B. en W. naar de WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL:01820 - 13933 20857 U' Lr—I, Waddm.»’'een: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 Z 33e JAARGANG - Nr. 1539 X WADDINXVEEN De heer K. E. Picard, Spireaweide 16 heeft het colle ge van B. en W. verzocht een perceeltje grond, gelegen ten zuiden van zijn wo ning, te mogen kopen. De heer Picard wil dit perceeltje grond, groot circa 50 m2, gaarne aan zijn eigendom toevoe gen om op die manier een grotere tuin tot zijn beschikking te hebben. B. en hebben met de heer Picard overeenstemming bereikt over de ver koop van bovenbedoelde grond tegen een prijs van f 100,- per m2 (excl. B.T.W.), zodat de totale koopsom diepte van circa 2 km. B. en W. zijn in middels benaderd door de heer M. P. van ling heeft voor de aankoop van boer derij Noordeinde 38. palingen, die zijn getroffen met betrek king tot de door de gemeente aan ko per te betalen vergoedingen ten aan zien van door hem onder goedkeuring van het college in de bedrijfsgebouwen gedane investeringen, voorafgaande aan het tijdstip van het effectueren van het recht van wederinkoop, indien daarvan gebruik is gemaakt. Wanneer door de gemeente van het recht van wederin koop gebruik zal worden gemaakt, zal aan koper een recht van wederinkoop gebruik zal worden gemaakt, zal aan koper een recht van uitweg moeten worden verleend ten behoeve van de hem in eigendom verblijvende gronden over de wederingekochte eigendom men naar het Noordeinde. De onderha vige transactie betekent, dat de gemeente wel een recht van wederin koop heeft doch zonder dat daaraan fi nanciële verplichtingen zijn verbonden. in diverse maten en kwali teit WADDINXVEEN Bij raadsbesluit van 14 september 1972 is »sn de Am manstichting een jaarlijks subsidie toe gekend van 50,per in deze gemeente woonachtige oud-leerling. De stichting is actief op het gebied van de nazorg van oud-leerlingen van het Rudolf Mees Instituut (doofstommen onderwijs). In verband met de steeds stijgende kosten heeft de stichting bij brief van 21 september j.l. de gemeente verzocht het bedrag m.i.v. 1977 te ver hogen tot f 75,per oud-leerling. Waddinxveen telt thans één oud- leerling. B. en W. hebben de gemeen teraad voorgesteld m.i.v. 1977 het bed rag per oud-leerling te brengen op f 75,-perjaar. haar plannen bekendmaakte om hier een van de grootste kerncentrales te bouwen, rezen i Whijl, zelfs niet in Duitsland. Vandaag dorpen, gelegen aan weerszijden van de de dag is het dorp in het zuidwesten van Rijn. De eens conservatieve wijnhandelaren en boeren verzamelden meer dan bemiddeling bij koop en verkoop taxaties *)hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (lkinbmJ I spreken. En het is een plaag dat deze mensen nog steeds regeren... Dit is geen manier om mensen die je verte- Hoogtepunten, zoals de bezetting, genwoordigt, te behandelen.” demonstraties, botsingen met de politie worden afgewisseld met bewogen ge deelten over ontwikkelingen die de mensen doorgemaakt hebben. De strijd van de wijnhandelaren is internationaal en dat geldt ook voor de les die ervan geleerd kan worden: ”De kracht van de mensen die zich aa neensluiten om hun rhilieu te verdedi gen kan zelf sterker zijn dan atoo menergie!” Enkele citaten uit de film: WADDINXVEEN In samenwerking met het recherche-team van de Ut rechtse rijkspolitie is de politie van Waddinxveen erin geslaagd een 21- jarige autodief achter slot en grendel te krijgen. De in Amsterdam ingeschreven, maar Wijnhandelaar: ’’Iemand die de rollen voornamelijk in Utrecht en omgeving prikkeldraad zag, zei: Het lijkt wel een verblijvende chauffeur nam vrijdag een concentratiekamp! Dat is democratie! auto weg op het terrein van Westneder- Radikalen worden niet geboren; ze W. land, aan de Hogeveenseweg. worden door de maatschappij zo ge- Na zijn arrestatie bekende hij ook au- maakt.” to’s in Deji^Bosch en Amsterdam gesto- Arbeider: ”Ze kunnen hun eigen crisis niet eens de baas! Maar ze kunnen wel een atoomcentrale met alles wat daar- f 5.000,-(excl. B.T.W.) bedraagt. WADDINXVEEN Op initiatief van de PSP in Waddinxveen zal er op donderdagavond 17 november in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar een filmavond met discussie worden gehouden over kernenergie. In het forum die avond hebben zitting Evelyn van Borselen (voorzitster), Nina Gladitz (maakster van de te verto nen film over kernenergie), F. H. Plas, directeur van het GEB Gouda en omstreken, Dries van Beusichem, lid van de Stroomgroep Stop Kernenergie, F. H. de Ruyter (gemeenteraadslid VVD) en Wim van Breemen (gemeenteraadslid PSP). Begonnen wordt om half acht. ’’Beter vandaag actief dan morgen Duitsland het synoniem vooreen bewe- bij komt onder controle houden?” radio-actief’ is de titel van de film over ging die zich over de hele wereld ver- Boerenvrouw: ”lk bemoeide me vroeger de strijd van de bevolking van Whijl, in spreid heeft. Tegen de Duitse regering nooit met politiek. Mijn wereld bes- i i u-i i i.._ i tond u-t het huishouden, de kinderen en het land. Maar dat is nu veranderd. protesten van wel 40 Door de gebeurtenissen in Breisach en .h.. a- jn whij! is dat veranderd. Daarvoor had ik geen duidelijke ideeën over din gen. Maar nu, als je gezien hebt hoe po litici je verraden, ga je plotseling de 100.000 handtekeningen. Op 18 fe- dingen heel anders zien.” bruari 1975 bezetten zij het bouwter rein. Hun onverbiddelijke en moedige Dominee: ’’Alle regeringsleiders, of het strijd werd bekend over de hele wereld, nu Hitler of Keizer Wilhelm, Adenauer Met die hulp, en brede internationale of zij die nu de macht hebben, zijn, al- J - J -■- lemaal hebben ze hun macht misbruikt. Ik ben dominee, ik ben protestants en zondags sta ik op de preekstoel en ik de plaats daarvan geeft de film een fun- geloof dat ik openlijk de waarheid kan damenteel beeld van het leven, het werk en de strijd vah de wijnhandela ren van Whijl. Grote kollektie *8 radio-actief’ is de titel van de film over ging die zich over de hele wereld ver- Duitsland, tegen de bouw van een kerncentrale. Vier of vijf jaar geleden had bijna niemand ooit gehoord van WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad is gisteravond om negen uur in spoedeisende vergadering bijeengeweest om de pas van deinde 38 door te verkopen aan ’’buurman” M. P. van Tol. Deze tran- hem en zijn rechtsopvolgers enjen^gum sactie ging met gesloten beurs. rlchTvan weTfinkoop* te'verbinden" Zoals bekend is de boerderij met compensatie voor gronden, die elders Dit recht van wederinkoop geldt voor landerijen door de gemeente op 25 ok- hetzij lokaal hetzij regionaal verworven maximaal 5 jaar en derhalve tot uiter- tober aangekocht om te dienen als moeten worden ter realisering van bes- lijk 31 oktober 1982. Dit recht van we- temmingsplannen. Het gaat hier om derinkoop zal voorts beperkt worden een boerderij met een geringe breedte tot de boerderij met landerijen tot een i' langs de openbare weg doch met een totaal-oppervlakte van circa 13 ha. (in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1