de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Storm, buien en bliksem troffen ook Waddinxveners 1 11 TORRAS Intocht St. Nicolaas huis kopen? huis verkopen? Loods-in-aanbouw vernield, voetballers geveld Fa. v. d. Linde :i. verboom makelaardij b.v. igjl f Radio - T.V defekt Bel dan t 01828-5890 PERZEN Woensdag in Leiden Waddinxvener (28) promoveert Onafhankelijk Nieuwsblad o fl I onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen I Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu z ^LidNBMj 5 KOOP RECHTSTREEKS UW C ORGEL OF PIANO p J IN BODEGRAVEN Centrum van fabrikage import en verkoop am boot [■■"■■"■I BODEGRAVEN I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Grote kollektie i een i t r t n 5 5 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. ZATERDAG 19 NOVEMBER 1977, Zuidkade (bij Van Eeuwen), 13.00 uur SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 k 33e JAARGANG - Nr. 1538 'Ml WOENSDAG 16 NOVEMBER 1977 id bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 uur. De Waddinxveense j sinds augustus van dit jaar als leraar nieuwe loods voor hardhout is nodig, omdat de aan de Willem de Zwijger- laan gevestigde houthandel Houtex op het terrein bij het station Waddinxveen niet meer uit de voeten kan. De betref fende bouwgrond werd drie jaar gele den al van de gemeente gekocht, maar de houthandel was tot voor kort nog niet aan het bouwen geslagen. gezag van rector magnificus dr. D. j. Kuenen, hoogleraar in de faculteit der wiskunde en i Promotor is prof. dr. H. Kloosterziel en medelezers zijn prof. dr. E. Havinga en dr. J. Lugtenburg. in diverse maten en kwali teit Weekblad voor Waddinxveen Stormschade aan de houtloods van Houtex BV. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom}. WADDINXVEEN Het stormachtige weer heeft W'addinxveen de afgelopen dagen behoorlijk in de ban gehad. De zuidwesterstorm, met een kracht van 9 tot 10 boven de Noordzee, vernielde in de nacht van vrijdag op zaterdag de in aanbouw zijnde loods voor hardhout van hout handel Houtex BV aan de Maarten Schoutenstraat. Zaterdagmiddag werd een tiental voetballers op de Be Fair-velden in het Burgemeester Warnaarplantsoen door bolbliksem tegen de grond gekegeld. Eén van hen, een grensrechter uit Spijkenisse, ligt nog met eerste graads brand wonden in het Holy-ziekenhuis in Vlaardingen. Gisternacht zorgden de zware storm en hevige rukwinden ervoor dat bomen werden ontworteld en dakpannen van het dak vlogen. Ter hoogte van Noordeinde 122 vers perde een grote wilg deze verbindeingsweg tussen Waddinxveen en Bos- TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort STELLINGEN Het proefschrift van de Wad dinxveense promovendus wordt verge zeld van 14 stellingen. Acht daarvan zijn vakwetenschappelijk. De andere zes luiden: ”De Gereformeerde Gemeenten vor men, zij het in alle bescheidenheid, een wettige voortzetting van de kerk der Nadere Reformatie. Om ook in de toekomst als zodanig herkenbaar te zijn, dienen ze grote aandacht te bes teden aan ondermeer de praxis piëtatis en aan het evenwicht tussen het schrif tuurlijk en bevindelijk element in de prediking.” ”Er zijn redenen om de Kerkhervor ming op 10 december in plaats van op 31 oktober te herdenken.” ’’Geen enkele arts heeft moreel het recht onwetend te blijven van de mo gelijkheden van de homoeopatische geneeswijze.” ”Het is jammer dat Vester een na- tuurkundeleraar onzin laat zeggen om zijn zinnig betoog kracht bij te zetten.” F. Vester, Hoe wij denken, leren en ver geten. ”Het creationisme laat zich te gemakkelijk gebruiken om geloof en wetenschap met elkaar te vermengen.” ”In de leerboeken voor de natuurwe tenschappen bij het voortgezet onder wijs dienen de beperkingen die in herent zijn aan het werken met model len, duidelijk aangegeven te worden.” koop. De boom moest in stukken worden gezaagd om te worden verwij- X derd. hardhout van houthandel Houtex BV aan de Maarten Schoutenstraat is niets overeind blijven staan. Alle spanten van het 3.000 vierkante meter metende Over de gevolgen van het zeldzame natuurverschijnsel, waarvan volgens deskundigen op het gebied van onweer en bliksem in Waddinxveen zaterdag middag sprake is geweest, wordt elders tellende complex braken als lucifer in dit Weekblad voor Waddinxveen uit- houtjes tijdens het slechte weer in de voerig geschreven. Iedereen is er bij- nacht van vrijdag op zaterdag. ”We zonder over verheugd dat er in het Bur- moeten weer van te voren af aan begin- X gemeester Warnaarplantsoen geen do- nen”, vertelde ons directeur D. Poot. T den zijn gevallen en de betrokkenen er Hij schat dat er sprake zal zijn van twee allemaal betrekkelijk goed zijn afgeko- maanden achterstand. De schade, die men. Er had overigens maar weinig geheel door de verzekering wordt ge hoeven te gebeuren of het leed was niet dekt, bedraagt enkele tonnen, te overzien geweest op die plek waar op Aan de Maarten Schoutenstraat - dat moment in totaal 300 a 400 mensen zijstraat van de Burgemeester Troosts- bij elkaar waren. traat - was men net een kleine twee maanden aan het werk geweest voor SCHADE ENKELE TONNEN het maken van de fundering en het stel- Van de in aanbouw zijnde loods voor len van de spanten. De bouw van de Zuidkade 6 Waddinxveen Aoftter Verbakel WADDINXVEEN De Waddinxvener drs. A. Boogaard (28), wonend aan de De Genestetlaan, promoveert volgende week woensdagmiddag aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de wiskunde en natuur wetenschappen. Zijn proefschrift, dat gaat over organische chemie, draagt als titel ’’13C-NMR onderzoek aann carbanionen.” Drs. Boogaard krijgt zijn graad op nendiffraktie en prof. dr. P. Mazur en prof. dr. H. F. P. Knaap (natuurkunde). In oktober 1971 mocht de heer Boo- natuurwetenschappen. gaard samen met twee andere de Fran- chimont-prijs ontvangen. Het doctoraalexamen scheikunde werd in sepember 1972 met lof afgelegd. In mei 1973 startte de kersverse drs. met promovendus, zijn promotieonderzoek. Een aanvul- j r lend kandidaatsexamen S4 werd in ok- wis- en natuurkunde verbonden aan de tober 1975 afgelegd. Van maart 1971 tot christelijke scholengemeenschap De maart 1972 was de Waddinxvener als Driestar in Gouda, begon na het afleg- studentassistent verbonden aan de af- gen van het eindexamen gymnasium B deling gaschromatografie van de Gor- aan het Christelijk Lyceum te Goes in laeus laboratoria. Vanaf mei 1973 tot 1967 in september van datzelfde jaar september 1977 was hij als doctoraalas- met de scheikundestudie aan de Rijk- sistent bij deze laboratoria werkzaam, suniversiteit te Utrecht. Het kandi- belast met het assisteren op het prope- daatsexamen SI werd in april 1970 met deutisch chemisch praktikum. In de lof afgelegd. De studie werd voortgezet cursusjaren ’71-’72, ’72-’73 en ’76-’77 aan de Rijksuniversiteit te Leiden on- was de heer Boogaard als leraar der leiding van prof. dr. H. Kloosterziel natuur- en/of scheikunde verbonden en prof. dr. E. Havinga (organische aan de Christelijke scholengemeen- chemie), dr. F. C. Mijlhofff (elektro- schap De Driestar te Gouda. Aan deze scholengemeenschap is hij nu dus als leraar wis- en natuurkunde werkzaam. - f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1