Burgemeester zong Sinterklaasliedjes Jaarvergadering PvdA W’veen Piet Noordijk in De Bonkelaar KINDER VRIEND IS ZA TERDA G INGEHAALD Sint verder op bezoek OPENBARE COMMISSIE VERGADERING WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 NOVEMBER 1977 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin en van- 22. Medewerking voor de aanschaffing volgt terug: van van een biologie-methode voor de De Sav. Lohmanschool (klas 3) (kosten 354,20) ging van de belangen van de Klim- opgroep voor de overname van een clubgebouw van de hockeyver- eniging 13. Garantie rente en aflossing van een geldlening groot f 140.000,- aan te gaan WSE 14. Garantie rente en aflossing van een geldlening groot f 65.000,-; aan te gaan door de Schuttersvereniging 15. Wijziging subsidieverordening uit ins, 67; cm, ge iten den me- jen, s 23. gaan door de Schuttersvereniging schrift Streekplan Zuid-Holland 15. Wijziging subsidieverordening Oost 16. Krediet aanleg 8 tennisbanen in de 9- Rondvraag. Vondelwijk 17. Delegatie verkoopbevoegdheden 18. Gemeenschappelijke regeling woonwagencentrum Alphen a.d. Rijn 19. Aanschaffing gereedschappen openbare werken tot een bedrag van f 20.000,- 20. Verkoop grond aan de heer L. W. Verbakel (36 m2 voor 6.300,-) 21. Aankoop woning Onderweg 5 van de Vereniging voor Prot. Chr. On derwijs te Waddinxveen WADDINXVEEN De Sint bezocht dit weekeinde het Brugcentrum, de Dorpstraat en de St. Victorwijk. Zater dag 26 november komen Sint en Piet weer naar de speeltuin ’’Zonnig Zuid”. Het bestuur verwacht hem om 2 uur aan het wijkgebouw. Daarna begint de goedheiligman aan zijn intocht door de Wijk Zuid opgeluisterd door de Boerenkapel van Concordia. De route zal zijn: Victorstraat, Victorplein, Ring- vaartsingel, Zuidkade, Burg. Troosts- traat, Mercuriusweg, Apollolaan, Mi- nervalaan, Neptunespad, Herculespad, Fortunalaan en Zuidkade. DORPSTRAAT Het winkelcentrum Dorpstraat heeft gratis bonnen aan alle kleuterscholen gegeven. De kleuters kunnen daarmee grabbelen in de Dorpstraat waar diver se zwarte pieten rondlopen komende zaterdag. ’’Groots gebeuren! Ja, beste lezers, ’t staat er echt, en ’t is de waarheid. Een ieder die van jazz houdt en op 5 novem- j in de Bonkelaar aanwezig was, heeft iets gemist. Dat een onbe kende groep als ’’Bad Habit” zo’n suc ces zou oogsten, hadden wij, als werkg- WADDINXVEEN Donderdag 17 december treedt in De Bonkelaar Piet Noordijk met Evert Overweg, Jacques Schols en Rob Madura op. Aanvang 9 uur. Op het laatste jazz-concert kijkt nog even organisatrice Diny Evers als WADDINXVEEN Komende maandagavond wordt in café- restaurant De Unie aan de Kerkweg- Oost de jaarvergadering van de PvdA gehouden. Er zullen dan een aantal bestuursleden aftreden. Op de agenda staan voor die vergadering de volgende punten: 1. Opening, notulen, ingekomen stuk ken, mededelingen. 2. Verslag penningmeester. 3. Verslag secretaris. 4. Kaskontrole/ nieuw lid kascontrole commissie. 5. Beleid bestuur/ledenbestand. 6. Verslag fractie. 7. Verslag onderwijsgroep. 8. Verslag gewestelijke vergadering. 9. Bestuursverkiezing. 10. Ontwerp-kandidatenlijst statenver kiezing. 1Kandidaten gewestelijk bestuur. 12. Rondvraag en sluiting. de waar hij tussen de samengedromde grote en kleine Waddinxveners een weg probeerde te vinden naar het gemeentehuis, waar hij werd verwel komd door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. Het was een spontane eerste burger, die in voor kinderen beg rijpelijke taal sprak met de Goedheilig man en ook gesprekken met de kin deren over de Sint aanknoopte. Bur gemeester mr. Smallenbroek zette zelfs een paar Sinterklaasliedjes in, die hij zelf (onder andere Sinterklaas Kapoen tje en Zie ginds komt de stoomboot) ook meezong. De intocht verliep dit jaar in velerlei opzicht soepeler dan in voorgaande ja- ren weleens het geval was en moet voor de Waddinxveense lieverdjes ook aant rekkelijker zijn geweest. Zij konden in alle winkelcentra de Sint op zijn paard zien en groeten. Veel kinderen maak ten van de gelegenheid gebruik de Sint, die vergezeld werd door vijftien Zwarte Pieten en voor de veiligheid zorgd ragende leden van het Goudse Zeeka- dettenkorps (die voor hun werk een pluim verdienen), een tekening aan te bieden. De rondtoer van de Sint werd muzikaal ondersteund door de Wad dinxveense muziekkorpsen Concordia en Voorwaarts. Organisator S. Bouma vertelde ons dat de Sint Nicolaasactie 1977 van de Wad dinxveense middenstand bijzonder ple zierige reacties heeft uitgelokt bij het winkelend publiek. Iedereen lijkt er mee ingenomen dat gelijk bekeken kan worden of er een prijs is gewonen ja dan nee. U weet uit het Weekblad voor Waddinxveen hoe de middenstandsac- tie dit jaar in elkaar zit. Bij elke vijf gulden bestede boodschap pen krijgt men een lot met daarop een groot vraagteken. Men vouwt het lot open en ziet direct of men kans heeft op een geldprijs van f 2,50, f 5,of 10,Dat is natuurlijk mooi mee genomen, want je kunt dit bedrag gelijk van je boodschappenrekening aftrek ken of het desgewenst in baar geld ont vangen. Direct kijken of je wat gewonnen hebt is natuurlijk een beter systeem dan ze geltjes plakken; de uitslagen van de trekkingen door weer en wind in de ga ten te houden of lange tijd bezig zijn met het in het Weekblad voor Wad dinxveen nakijken van de nummers waarop prijzen zijn gevallen, zodat je die bonnetjes weer moet bewaren. WADDINXVEEN Sinterklaas is weer in Waddinxveen. Vorige week za terdagmiddag meerde hij met zijn stoomboot ’’Spanje” af aan de Zuidka- 23. Medewerking voor de aanschaffing ber j.l. niet van leer- en hulpmiddelen t.b.v. de De Sav. Lohmanschool (klas 5) (kosten 1.144,61) 24. Medewerking voor de aanschaffing roep Jazz, niet durven dromen, ’t Was van meubilair t.b.v. de De Sav. Lohmanschool (kosten f 2.034,32) 25. Vaststelling uitgaven openbaar ma vo over de jaren 1974 en 1975 26. Afrekening met de bijzondere scho- persoonlijke contacten tijdens deze als met de aanwezige persmensen en de gesprekken met de musici, gaven ons een totaal beeld van hetgeen er gebeur- 4‘/2% de. Ja, mensen ’t was een belevenis. De musici waren goed op elkaar inge speeld en lieten ruimte voor ’t solo- werk. Verrukkelijke nummers hebben ze laten horen, waarin vooral Frans van Straaten uitblonk in zijn solo’s. Swin gende, rythmische, fijn vloeiende, vro lijke en warm slepende stukjes brach ten ze ten gehore. Een nummer als ’’se cret love”, vrij bewerkt, was zeer ge voelig. De Bonkelaar was goed bezet en de sfeer uitstekend. Ik denk, mede door het enthousiaste publiek en de fij ne sfeer, dat Bad Habit twee uur langer heeft gespeeld dan eigenlijk was ver wacht. Zelfs een 84-jarige man zat zichtbaar te genieten. Is jazz dan toch leeftijdsloos?” OPENBARE WERKEN WADDINXVEEN Vanavond (woensdag) om half acht vergadert in het gemeentehuis in het openbaar de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 5 oktober 1977 2. Voorstel 14e wijziging bouwverorde ning 3. Voorstel tot het verlenen van' een krediet aanschaffing gereedschap pen t.b.v. het onderhoud van de groene velden. 4. Voorstel tot het verlenen van mede- werking/bijdrage aan de provincie wegens aanleg opritten/aansluiting rijksbrug 5. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de aanleg van 8 tennis banen aan de Alb. Thijmlaan 6. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a. begroting 1977 van de dienst van Openbare Werken, aanvullende bedragen wegens: 1. toekenning 4‘/2% prijscompensatie 2. overschrijdingen van enkele on- derhoudsposten b. kredieten vervangingsinvesterin gen en nieuwe investeringen we gens aanschaffing van vervoers- en bedrijfsmiddelen overeenkom stig wensenpakket begroting 1978 c. schrijven van het ministerie van landbouw en visserij inzake toe zegging bijdrage Petteplas 7. Rondvraag. FINANCIËN De raadscommissie voor de financiën bespreekt morgen (donderdag) om half vijf ’s middags deze uitvoerige agenda: 1. Verslag van de vergadering van 26 oktober en van 9 november 1977 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken: a. ontwerp-begroting 1978 Interge meentelijk Overlegorgaan Mid- den-Holland; b. brief Minister van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk dd. 4 november 1977 inzake sub sidiëring Ned. Herv. Brugkerk c. brief van de directeur van de keuringsdienst van slachtdieren en vee en vlees en het openbaar slachthuis te Gouda dd. 25 okto ber 1977 inzake wijziging Vlees- keuringswet d. rekening 1976 van de Stichting Dienstverleningscentrum te Waddinxveen e. begroting 1978 van de Stichting Dienstverleningscentrum te Waddinxveen f. rekening 1976 bescherming be volking g. begroting 1978 bescherming be volking. 3. Verlenen van een bijdrage van 160.000,- (prijspeil 1974) aan de provincie Zuid-Holland t.b.v. de aanleg van op- en afritten naar de Gouwebrug (in rijksweg nr. 12). 4. Herziening voorschotten complex 145 woningwetwoningen van de r.k. woningbouwvereniging ”St. Joseph’ 5. Verlenen van een krediet ad f 100.000,- ter voorbereiding van het bestemmingsplan in gebied 7.5 (gebied tussen Beijerincklaan- Plasweg vanaf bestemmingsplan sportvelden en begrensd door Bre- deweg) 6. Verlenen van een krediet ad f 1.900.000,- voor de bouw van fase 2b van de school voor Havo/ Atheneum 7. Verlenen van kredieten tot een be drag van f 235.500,- voor de aan schaffing van een straatveegauto, tractor, auto onderhoudsmonteur en diverse vervangingsinvesterin gen 8. Rekening-courant krediet bij N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten voor 1978 9. Verlenen van een extra subsidie van f 1.500,- aan de gymnastiekvereni ging TOOS i.v.m. een te organise ren Interland wedstrijd 10. Verlenen van een subsidie van maximaal 645,- aan de Vereni ging van openbaar onderwijs t.b.v. een te organiseren damtoernooi 11Verlenen van een extra subsidie van f 250,- aan de Brassband Voor waarts i.v.m. een te organiseren muziekfestival 12. Garantie rente en aflossing van een geldlening groot f 19.000,- aan te gaan door de Stichting ter beharti gen van de raad, afkomstig van het lid van de raad, de heer Drost 4. Gemeenschappelijke regeling Woonwagencentrum Gouwsluis 5. Wijziging delegatiebesluit aan- overkoop enz. onroerend goed door de voetbalvereniging 6. Intrekking verordening op het gen van waterluis. 7. Voorlichting 8. Behandeling voor-ontwerp bezwaar- werkelijk klasse! Proficiat, Bad Habit! We mogen er trots op zijn zo’n geslaag de avond te hebben gehad. Dat is be slist niet alleen onze mening. Door de len voor gewoon lager onderwijs avond, zowel met de belangstellenden, van de exlpoitatievergoeding over de jaren 1976 en 1977 27. Begrotingswijzigingen w.o. verwer king prijscompensatie voor 1977 28. Rondvraag. ABZ De raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken komt donderdagavond 1 december om acht uur in vergadering bijeen voor het bespreken van de vol gende zaken: 1. Gemeenschappelijke regeling inter gemeentelijke indicatiecommissie bejaardenoorden 2. Inhoud raadsvoorstellen met be trekking tot aan- en verkoop van ei gendommen (namen en bedragen) 3. Verzoek tot wijziging van het regle ment van orde voor de vergaderin-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 15