de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I I I I L f 7.90 huis kopen? huis verkopen? Fa. v. d. Linde ZwartePieten zwart 2.95 DENKT U ERAAN GÉÉF OM DENATUUR! PERZEN HAGOORT verboom makelaardij b.v. Kjj ’’Daarom ben ik blij’ Toneelvoorstelling Toi-Toi Zaterdagavond 26 november AF-CENTRUM, 20.00 uur Gestreefd wordt naar verjonging in nieuwe raad PvdALeeftijd huidige fractie is te hoog olll® I I Onafhankelijk Nieuwsblad i' u B 1 J lllllll Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS *1 y onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01 828 - 3581 I leeftijd I geslacht I 1 lp| Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 'jK' SA (Advertentie) Tube >f r EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. E R DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT! HAGOORT’s L.P. VAN DE WEEK Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 e i: 5. in diverse maten en kwali teit n. ar ;n d, it- WOENSDAG 23 NOVEMBER 1977 A drogisterijparfumerie groensvoorde 10 waddinxveen WADDINXVEEN Eeuwenlang heeft de mensheid zich nauwelijks gerealiseerd wat.het lot is van de na tuur. De natuur was er om verbruikt te worden. Haar eigen waarde en haar recht op eigen bestaan werden door de steeds talrijker wordende mens niet er kend. In deze twintigste eeuw gaan we eindelijk onze verhouding tot de natuur wat genuanceerder bekijken, wat min der egocentrisch èn met meer aandacht voor het feit dat wij allen ten zeerste af hankelijk zijn van die natuur. Ernstige aantasting ervan blijkt aantasting van ons eigen leven te zijn; want de natuur is de basis van het leven, ook ons men senleven. Vandaar de actie ’’GEEF OM DE NATUUR”. Het geld, dat het Wereld Natuur Fonds Nederland inzamelt, zal worden bes teed aan projecten in binnen- en bui tenland, onder meer aan de Wadden en de Oosterschelde. Ook zal een gedeelte van het geld worden toegewezen aan instellingen, die zich inzetten om de mensen ervan te overtuigen de natuur gebieden zo evenwichtig en zorgvuldig mogelijk te beheren. Een projectenlijst is voor ieder verkrijgbaar via postbus 210, Heerhugowaard. Evenals in heel Nederland hebben de Waddinxveners maandagavond een in formatiefolder ’’GEEF OM DE NA TUUR” en een giftenenvelop ontvan gen. De envelop wordt op 25 november door een collectant bij u opgehaald.”- We zijn ervan overtuigd, dat Wad dinxveen het behoud van de natuur een warm hart toedraagt. U kunt dat laten blijken door middel van uw gift op 25 november. De actie ’’GEEF OM DE NATUUR” verdient het om te slagen”, aldus de leden van het comité van aan beveling dat plaatselijk is samenges teld. 33e JAARGANG - Nr. 1539 Volgens de officiële tellingen wa ren er eind 1974 (het laatst be schikbare cijfer) 1.314.461 dames boven de 55 jaar in Nederland. Een voorzichtige schatting leert ons dat er dan bijna één miljoen grootmoeders zijn. Grootmoe ders die, nu met Sinterklaas, weer hun hoofd moeten pijnigen over wat ze hun kleinkinderen geven. En dat geldt natuurlijk ook voor grootvaders en voor tantes en zelfs voor moeders die op zoek zijn naar kadootjes voor hun kroost. Mensen, die er misschien niet aan zullen denken om naar de fiet senwinkel te stappen voor een Sinterklaaskado voor kleinzoon of dochter. Maar dat moesten ze nu juist wel eens doen, want juist daar vinden ze kado’s, helemaal in de lijn van de jonge mensen. Een lijst met kado-ideén hangt in de etalage, maar aarzelt U niet over de drempel te stappen en van alles te vragen over voor U misschien wat te technische din gen, want bij ons krijgt U be grijpelijke voorlichting. DE FIETSENMAKERS VAN WADDINXVEEN. Wethouder A. H. van Gent (Progressievent tuurlijke ervaring van de kandidaten. Ervaring in het raadswerk is mede ter- wille van de continuïteit een belang rijke overweging, maar kan geen strikte eis zijn, omdat dan elke vernieuwing onmogelijk wordt. SPECIALISATIE Gezocht dient te worden naar een zo danige samenstelling van de kandida tenlijst dat in ieder geval de volgende specialisaties in meer of mindere mate aanwezig zijn: - ruimtelijke ordening - financiële zaken - onderwijs - sport/recreatie/cultuur - maatschappelijk welzijn - economische zaken/werkgelegenheid - verkeer en vervoer - milieuzaken - regionale zaken BEGELEIDINGSGROEPEN Ten aanzien van het noodzakelijke spe cialisme kan de fractie zich doen bijs taan door begeleidingsgroepen (al of niet ad hoe). Het initiatief voor zulke Grote kollektie Gouwestraat 20 - Overslag 1 Boskoop-Tel. 01727-2788 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 -naóuurnm. 01828-2723 of 01821-2268 (udNBM -J g| van Gert en Hermien bij ons alle singles f 4.95. i- F"» - Si H. van Ek Progressieven groepen kan door de fractie worden genomen, maar ook door bestuur of le den van de afdeling. SECRETARIS Terwille van de communicatie tussen fractieleden onderling en met de ach terban is het wenselijk een fractie secretaris aan te stellen. Deze verzorgt convocaties, verslagen, belegt verga deringen, beheert de fractiekas, enz. De fractie-secretaris, die bij voorkeur een van de opvolgersplaatsen dient te bezetten, fungeert voor het overige (buiten de raadszaal uiteraard) als vol waardig fractielid. Honorering van dit werk kan noodzakelijk zijn. Kandidaat- fractieleden moeten in principe bereid zijn secretaris te zijn. MAATSCHAPPELIJKE SAMENSTELLING Bij het samenstellen van de lijst moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke samenstelling van de Waddinxveense bevolking. VERKIEZINGSPROGRAMMA De kandidaat moet het door de leden vergadering vastgestelde verkiezing sprogramma onderschrijven. ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN De leden van de fractie dienen in het algemeen: - bekend te zijn met de Waddinxveense situatie - goed het woord te kunnen voeren voor het publiek - hun mannetje te kunnen staan in de (politieke) discussie in o.a. de raadszaal - bereid te zijn tot samenwerking met eventuele partners - te getuigen van een democratische in stelling - een behoorlijke incasseringsvermo gen te hebben, wanneer (ook op min der diplomatieke wijze) kritiek wordt geuit - goed kunnen werken in een teamver band, b.v. met begeleidingsgroepen - kennis te hebben van meningen van politieke tegenstanders.” PARTIJ VAN DE ARBEID WADDINXVEEN Progressieven-fractievoorzitter Marie Boere. WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van de Partij van de Arbeid heeft een fractieprofiel opgesteld voor de socialisten die voor een nieuwe periode van vier jaar (1978-1982) deel zullen gaan uitmaken van de Waddinxveense gemeenteraad. Het fractieprofiel laten we hieronder volgen: I ’’Voor de raadsperiode 1978-1982 zullen begin 1978 gemeenteraadsverkie- zingen plaatsvinden. De Partij van de Arbeid zal zelfstandig aan die verkie zingen meedoen. Belangrijk is evenwel, dat uitsluitend op basis van overleg ach teraf, rekening wordt gehouden met de een of andere vorm van samenwerking met eventuele andere progressieve par- 1 tijen. De bedoeling van dit stuk is vast I te stellen aan welke eisen, met name I politieke, een PvdA-fractie in de I gemeenteraad van Waddinxveen moet I voldoen. I ALGEMEEN Voor wat betreft de kandidaatstelling stellen wij ons op het uitgangspunt dat I elk van onze leden in principe in aan- I merking komt voor een plaats op de I lijst. Voorkeuren voor bepaalde leden I (bijv, op basis van het uitoefenen van I bepaalde politieke functies) zijn uit den iH boze. 1 Er dient van te worden uitgegaan dat I het raadslidmaatschap een groot deel I van de vrije tijd van het raadslid eist en I het is een gegeven dat niet ieder lid I bereid is die tijd aan dit werk te of- I feren. I De kandidaat dient rekening te houden I met de mogeljkheid van middag- I vergaderingen. Voor wat betreft de vol- I gorde van de kandidatenlijst zullen een I aantal factoren bepalend zijn, maar I zwaar dient te wegen dat kandidaten I ook daadwerkelijk voor dit werk be- I schikbaar zijn als ze daartoe worden I opgeroepen (opvolgersplaatsen). I Een ander aspect is het mogelijke wet- 1 houderschap. Indien wederom tot J programmatische afspraken kan wor- I den gekomen dan zal ook het punt van I het wethouderschap aan de orde komen. I Het is een strikte eis dat tenminste twee I van de gekozen raadsleden voor deze 1 functie in aanmerking kunnen komen I (zowel qua geschiktheid als qua be- I schikbare tijd). Hiermee is niet bedoeld dat wij ook verwachten twee wethou- I ders te zullen moeten leveren. I De gemiddelde leeftijd van de zittende fractie moet in het algemeen als te 1 hoog worden aangemerkt. Gestreefd I moet worden naar verjonging in de vol- gende periode. Ideaal zou het zijn in- I dien de fractie zo kon zijn samenges- I teld dat meerdere generaties zijn verte- I genwoordigd. I Het behoeft geen betoog dat in de nieu- we fractie de aanwezigheid van een of I meer vrouwen wenselijk zou zijn. Ten- minste één vrouw in de fractie is, anno I 1978-1982, geen onredelijke wens. I ERVARING I Naarmate de kandidaten hoger op de I hjst komen, zullen hogere eisen mogen worden gesteld aan de politieke cq bes- f Zuidkade 6 Waddinxveen j k Achter Verbakel y :a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1