I Drs. W. Broekhuizen wordt nieuwe directeur van de Rabobank Adventsdiensten wintersportspecialist VERZIJL sport SI iN ?EI I Open-Deurteam komt met vier skikleding specialist Minderjarigen Eerste kinderzegels gekocht 10 Vrouwenbond NVV wil meer aan de weg timmeren Serie over familierecht H Goochelen en disco op de Ligthartschool J h Uitslag verloting 100200 o Grootste »- in Midden-Holland. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiity ||l||||||ll|||||||l|||||||l|||||||ll||||||l||||||lll|||||lll|||||lll|||||lll||||||lllllllll||||||lll||||lllll||IIIIIIIIIIIIIH 1 ir e, I, huis, ke ite- tien jaar tijds van 11 op 39 gebracht. r'~ 1; ’’Waddinxveen” be en 0 u ALPHEN a/d RIJN GOUDA PRINS HENDRIKSTRAAT 91 01720-92331 st.ANTHONIESTRAAT 11 01820-13582 WADDINXVEEN Als je met je school mee mag doen met de TV- Deze week: MINDERJARIGEN. n >r e bijkantoren aan het Koningin Wilelmi- naplein 2 en Groensvoorde 14. Boven dien wordt regelmatig zitting gehouden in het dienstencentrum ’’Anne Frank” aan het Jan van Bijnenpad 1 en op de veiling ’’Gouda en omstreken” aan de Bredeweg. een soosmiddag van de Vrouwelijke Vrijwil- ren- neuffl. dit jaar weer mogelijk is gebleken ons gezamenlijk op de viering van de komst van de Heer in deze wereld voor te bereiden. Het thema van de diensten is ’VREEST NIET”. De diensten zien er als volgt uit. Woensdag 30 november om 8 uur in de >estui;r jur WADDINXVEEN Tijdens f:jj__j_ xrxr lige Hulpverlening voor de" bejaarden in het Anne Frankcentrum, op dinsdag 15 november vond de trekking plaats van de jaarlijkse verloting. Bijzonder leuk was, dat twee hoofdprijzen, nl. de fiets en de schemerlamp, gewonnen werden door twee dames, leden van de sociëteit, die in de zaal aanwezig wa ren. Nog niet afgehaalde prijzen zijn: 235 6 kop en schotels; 425 2 kop en schotels; 1088 theemuts met mandje; 1425 on derzetters; 1926 onderzettegel; 1812 gekleurde kaars in glas; 1369 stuk zeep; 2258 kaars en standaard; 1239 twee kop en schotels. Af te halen bij mevrouw van Amerongen, Burgweg 111, tel. 2976. en je wint dan nog de eerste prijs (zie het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week), dan moet dat gevierd worden. Daarom kwamen bij de eerste, tweede en derde klas van de openbare Jan Ligthartschool (Kerkstraat) vrij dagmiddag een goocheloma en -opa op bezoek. Met de meest wonderlijke kun sten, zoals het vinden van harde gul dens in het haar van een meisje, het to veren van melk uit de buik van een jon gen, die eerst een beker melk had op gedronken en het tevoorschijn halen van konijntjes uit een hoed, wisten zij de kinderen te vermaken. De goo cheloma en -opa kunnen er op re kenen, dat zij deze middag een aantal bewonderaars hebben bijgekregen. 's Avonds waren de vierde, vijfde en zesde klas aan de beurt. Maar liefst twee disjockey’s en een technicus wa ren opgetrommeld om een daverende discoavond te verzorgen. Op de maat van de nieuwste tophits was het naar hartelust dansen, springen en swingen, afgewisseld door spelletjes, waarmee leuke prijzen waren te verdienen. Dat tussendoor dorstige kelen werden ges meerd en hongerige magen gevuld spreekt voor zichzelf. Al met al een ge slaagde dag, die afgaande op de reac ties van de kinderen zeker zal moeten worden herhaald. WADDINXVEEN Kwamen de leden van de Vrouwenbond NVV af deling Waddinxveen-Boskoop vorige maand bijeen om onder leiding van me vrouw A. Littooy-Faber een bloem- stukje van droogbloemen te maken, vo rige week dinsdagavond kwamen ze weer bijeen. Ditmaal om te discussië ren over het plan ’’Vrouwenbond Voo ruit”. Dat gebeurde onder leiding van mevrouw A. van Dam, districtbestuur- slid van Zuid Holland-Noord. Er werden vragen gecrëeerd uit het vrouwenbondsblad ’’Meer Binding” en aan de aanwezige leden voorgelegd om te beantwoorden. De vragen en ant woorden worden doorgestuurd naar het centraal bestuur in Amsterdam. Met het plan ’’Vrouwenbond Vooruit” wil men landelijk meer binding met de leden en meer scholing door regionale cursusdagen. Ook zou het dagelijks bestuur graag zien dat de afdelingen meer naar buiten treden. De afdeling Waddinxveen van de Vrouwenbond NVV heeft hierop ook besloten om door middel van folders meer beke ndheid te krijgen. WADDINXVEEN Volgens de wet wordt de ouderlijke macht over minder jarige kinderen door beide ouders sa men uitgeoefend. Dit heeft niets te ma ken met de opvoeding van de kinderen in het gezin, want daar heeft de over heid in principe zich niet mee te bemoeien. Maar voor ’’rechtshan delingen” van minderjarige kinderen zijn de ouders verantwoordelijk. Zij kunnen daarin toestemmen door hun handtekening te zettej), of hun kind verbieden een bepaalde handeling te verrichten. Dit is het wettig gezag van de ouders over hun kinderen. De meer- derjarigheidsleeftijd is nu nog 21 jaar. Maar de minister van justitie heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in gediend om deze leeftijd te verlagen tot 18 jaar. Na een echtscheiding of na het overlij den van een der ouders of van beide ouders moet de ouderlijke macht over minderjarige kinderen worden vervan gen. Er worden dan door de rechtbank een voogd en een toeziend voogd beno- noemd. Bij een echtscheiding wordt een van de ouders tot voogd benoemd op grond van een regeling, die meestal tus sen de vroegere echtgenoten wordt ge sloten. De ander wordt dan toeziend voogd. Na het overlijden van beide ou ders benoemt de kantonrechter een voogd op voorstel van familieleden van zowel de man als de vrouw. De ouders kunnen ook zelf een voogd aanwijzen, *V 1 die zal gaan optreden als zij beiden door de ouders zelf is sterk aan te be- WADDINXVEENVorige week dinsdagmorgen heeft burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en zijn vrouw in het velen. Want zij weten dan zeker, dat - - over hun kinderen iemand voogd wordt, die zij vertrouwen. Iemand, van wie zij mogen verwachten, dat hij of zij hun kinderen zoveel mogelijk in hun geest verder zal opvoeden. Als één van de echtgenoten overlijdt, is de andere ouder automatisch van rechtswege voogd. Er wordt dan slechts een toeziend voogd benoemd. Dat ge beurt altijd door de kantonrechter. De voogd heeft de zorg voor het ver mogensbeheer van het minderjarige kind en voor zijn opvoeding. De toe ziend voogd heeft daarbij een min of meer controlerende taak. Met betrek king tot het vermogensbeheer moet de voogd rekening en verantwoording afleggen als het kind de meerderjarige leeftijd bereikt. St. Victprkerk. Liturgie: ds. D. J. Mod deraar. Meditatie: ds. Th. H. G. Hulst. Koor: Vespercantorij van de Imma- nuëlkerk. Organist: J. Willemstein. Woensdag 7 december om 8 uur in de Kruiskerk. Liturgie: dhr. H. J. van der jeugdwedstrijd ’Ren je rot’ van de Tros Steen. Meditatie: pastoor P. Olsthoorn. -- -J-•--- Koor: Immanuëlkerkkoor. Organist: H. Ferwerda. Woensdag 14 december om 8 uur in de Immanuëlkerk. Liturgie: pater Th. Doesburg. Meditatie: ds. P. van den Berg. Koor: St. Victorkoor. Organist: A. J. M. van den Hondel. Woensdag 21 december om 8 uur sa- menzangdienst in de Ontmoetingskerk. Voorgangers: ds. P. van den Berg, ds. Th. H. G. Hulst en pastoor P. Olst- hoom. Koor: Geref. kerkkoor ’’Dient den Heer”. Organist: Ben Kramer. Er wordt tijdens de Adventsstonden niet gecollecteerd, maar er is aan het einde van elke dienst volop gelegen heid om iets te geven. In 1975 is een ac tie gevoerd voor een waterput bij het- S.O.S.-kinderdorp in Bethlehem. Die put is er ook gekomen, maar door de waardevermindering van het Israëli sche pond is alles duurder geworden dan voorzien. Er moet nu nog ongeveer 1.800,- worden betaald en dus is er nog geen sprake van een bodemloze put. Het zou geweldig zijn als men in Waddinxveen deze grote zorg voor het dorp kan wegnemen. Uw gave kunt u deponeren in de symbolische waterput waar u na afloop van elke dienst langs komt. WADDINXVEEN Na de series over onder meer het werk van de notaris en het functio neren van het provinciaal bestuur van Zuid Holland komt het Weekblad voor Waddinxveen nu mt een nieuwe informatieve serie over het familierecht. Iedereen krijgt namelijk meer dere malen in zijn of haar leven te maken met de wetten op het ge bied van het familierecht. Die wetten, hoe nuttig en waardevol ook, vormen een doolhof waar een niet deskundige gemakkelijk in verdwaalt. Het gevolg kan zijn, dat men een verkeerde beslissing neemt, een slechte regeling treft of een oveenkomst aangaat, waarvan men de juridische of fi nanciële consequenties niet volle dig kan overzien. De notarissen, verenigd in de Ko ninklijke Notariële Broeder schap, hebben het initiatief genomen meer voorlichting te ge ven over het moeilijke terrein van het familierecht. Samen met hen hebben we een serie samenges teld, waarin onderwerpen worden besproken als huwelijksvoorwa- rrden, de ouderlijke macht over minderjarige kinderen, het voog dijschap over de kinderen bij overlijden en echtscheiding, en het doen van schenkingen door ou ders aan hun kinderen om succes sierecht te besparen. Ook alle ha ken en ogen die vast kunnen zit ten aan het maken van een testa ment en het verdelen van een er fenis komen in deze serie uitge breid aan de orde. Tenslotte wordt een afzonderlijk hoofdstuk in deze serie gewijd aan de juridische en financiële re gelingen, die mensen kunnen tref fen (en zelfs moeten treffen als zij verstandig zijn), wanneer zij bui ten het huwelijksverband met el- kaar samenwonen. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld broer en zus, een man en vrouw die sa menwonen maar niet willen trou wen, en homofiele paren. Voor hen is het vastleggen van de za kelijke kanten van hun relatie var bijzonder belang. Voor adviezen op het gebied vn het familierecht kan men overi gens bij iedere notaris terecht. Hij is een onpartijdige, door de Ko ningin benoemde, raadgever en de deskundige bij uitstek op juri disch en financieel gebied van het zogenaamde ’’privaatrecht”. postkantoor aan de Kerkweg-Oost het startsein gegeven voor de tweede fase van de 31e kinderpostzegelactie. In de hal van ’’Tante Pos’’ straat weer een fleurig kraampje, waar vrijwillige medewerksters van het plaatselijk comité naast de inmiddels verschenen kinderpostzegels ook een grote verscheidenheid aan wenskaarten ten verkoop aanbie den. Zoals bekend is de kinderpostzegelactie begin september ingeluid door de schoolkinderen, die ook huis aan huis in Waddinxveen bestellingen hebben opgenomen voor zakjes kinderpostzegels en mapjes prentbriefkaarten. Ze wer den gisteren door het burgemeestersechtpaar gretig gekocht. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 NOVEMBER 1977 WADDINXVEEN Het Interkerkelijk Open-Deurteam heeft, evenals in de twee voorgaande jaren, ook nu weer een viertal Adventsdien sten voorbereid. Alle pastores, koren en organisten hebben hun volledige sVnVakke?‘wêr“d 'aanmerkelijk" ukge- medewerking toegezegd, zodat het ook 1t-x- i ntt iqqt u/apt mncn» uk i« apnIpkpn nnc WADDINXVEEN Op 2 januari 1978 treedt drs. W. Broekhuizen als nieuwe directeur in dienst van de Coöperatieve Raiffeisenbank ’’Wad dinxveen” W.A., kortweg Rabobank genaamd. Hij volgt de heer W. C. Slob op, die op 18 juni j.l. overleed en deze functie vanaf maart 1959 bekleedde. De heer Broekhuizen, die op 11 schikt behalve over een hoofdkantoor september 1926 in Den Haag werd ge- aan.de Kerkweg 161 ook nog over twee boren, was na drie Philipsjaren in Eind hoven zeven jaar werkzaam voor het Economisch Instituut voor de Midden stand in Den Haag. Ook was hij 16 jaar directeur van ’’Rotterdam Motors”. In zijn huidige woonplaats Papendrecht vervult de heer Broekhuizen verder nog de functie van voorzitter van de kerkvoogdij. ENORME ONTWIKKELING Op zijn nieuwe post in Waddinxveen zal hij een bank ontmoeten, die in de afgelopen jaren een enorme ontwik keling heeft ondergaan. Dit blijkt on der meer duidelijk uit de cijfers over het balanstotaal en het spaartegoed. Bedroegen deze cijfers eind 1966 res pectievelijk ƒ22,6 en 18,7 miljoen, tien later, op 31 december 1976, waren zij gestegen tot niet minder dan 101,2 en 54,8 miljoen! Niet alleen de balans- en spaarcijfers groeiden van jaar tot jaar, ook het dien breid. Dit had weer tot gevolg, dat te vens de werkzaamheden steeds meer toenamen en om de cliënten toch de meest optimale service te kunnen ver- lenen, werd het personeelsbestand in tlP.n mar tiirle t/om 1 1 70 L> De Rabobank ’"'W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3