TOMA 1 la I'—foto sjaak noteboom Basil Paré, boer in Torna, bezoekt hier twee scholen r Schooled Fotoalbums in alle maten en soorten. Twee maanden cel voor Waddinxvener Philips computerflitser ƒ89.- een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Van Ginkel BV neemt in Zeist reis bureau over ne in kader actie ’’Gééf om de natuur” WAT IS NU PRECIES EEN VOORBEREIDINGSBESLin? SINTERKLAAS AANBIEDINGEN Gemeentelijke bekendmaking Ook ontvangst door college van B. en W. L dat voor een deel van de A I Wiiiiiihiiiiiiiiw I I i iihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii H1 I I I I I l 60 m. ƒ3.95 Wr? uitvoering van het toekomstige bestem- lie Boekhorst waar nog op het bedrijf 23 BC - richtgetal 23 WADDINXVEEN PASSAGE 47 boer uit Koin, dicht bij Torna, is in PRISMAKIJKERS 7 x 35f 77.50 7x4079.50 10x50ƒ115.— inclusief draagtas Waddinxvener veroordeeld tot vijf op touw heeft gezet. reis naar het koude Nederland maken. De Kerngroep heeft voor de Boven- Voltanen 'een klein programma samen gesteld voor het bezoek dat ze aan Waddinxveen brengen. uur zal de Leon van Gelderschool wor den bezocht. Om 17.00 uur staat het van Burgemeester en Wethou ders klaar om beide Boven-Voltanen te FILMSPOELEN 90 mƒ4.25 120mƒ5.25 Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmings plan ’’Oranjewijk ’75”. De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt be kend, dat ten gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke orde ning c.a., vanaf 24 november 1977 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit dd. 16 november 1977, waarbij ver klaard wordt dat een herziening wordt voorbereid van een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Oranjewijk ’75”. Het voorbereidingsbesluit betreft een perceeltje aan het St. Huybertsgeregt nabij de woning nr. 7, zoals dat perceel op de bij het besluit behorende situatietekening nader is aangegeven. WADDINXVEEN Reis- en Passageburo Van Ginkel BV heeft het reisbureau Stevenaart aan de Slotlaan 231 in Zeist overgenomen. Reis- en Passageburo Van Ginkel is in Ned- srland en met name in het westen van het land al jarenlang een begrip. Naast het hoofdkantoor in Waddinxveen heeft men vestigingen in Gouda en Den Haag. Bovendien brengt reisburo Van Ginkel een autoreizen- en Indonesië- programma op de markt, dat via alle er kende reisburo’s in Nederland en door de ANWB-kantoren wordt verkocht. De overname heeft geen enkel gevolg voor de reeds geboekte reizen, daar reisburo Van Ginkel sinds 2 jaar al voor 50% deelnam in Reisbureau Stevenaart en volledig op de hoogte was van het boekings- en administratiesysteem. Dé feestelijke heropening van het reisburo Van Ginkel aan de Slotlaan in Zeist is komende vrijdagmiddag. mingsplan en bij het voorbereidingsbe sluit worden verlangd. Het aanhouden van een verzoek om een vergunning Het aanhouden van een verzoek om bouwvergunning of aanlegvergunning kan niet altijd voortduren. Dit zou in strijd zijn met de belangen van de men sen die de vergunning vragen. Indien tijdens de geldigheid van het voorberei dingsbesluit geen ontwerp- bestemmingsplan ter visie wordt gelegd, moeten de aangehouden ver zoeken om bouwvergunning - na het verstrijken van de geldigheidsduur - worden afgedaan. Wordt wel tijdig een ontwerpplan ter visie gelegd, dan kan de aanhouding van bouwplannen en een verzoek om aanlegvergunning voortduren totdat het bestemmingsplan van kracht wordt. Algemeen bekend is, dat er wel 3 a 5 jaar kunnen verstrijken na ter visie legging van een ontwerp, voordat het nieuwe bestemmingsplan van kracht wordt. Daarom geeft artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening de mogelijkheid om voor bouwplannen en andere werkzaamhe den op het bestemmingsplan vooruit te lopen. Het kan immers ook zijn, dat het bouwwerk of andersoortig werk juist wel in overeenstemming met het toe komstige bestemmingsplan is. In dit ge val kan, indien het bouwplan of het werk wel in strijd is met het geldende ’verouerde’ bestemmingsplan, vrijstel ling worden verleend van de voorschrif ten van het geldende bestemmingsplan, mits het provinciaal bestuur (gedepu teerde staten) een verklaring van geen bezwaar afgeeft. Hetzelfde geldt voor de aanlegvergunning. Gedeputeerde staten schrijven voor, dat bouwplannen waarvoor op grond van artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening een verklaring van geen bez waar wordt aangevraagd, eerst 14 dagen ter visie moeten worden gelegd, waarbij een ieder bij het gemeentebes tuur schriftelijk bezwaren kan in dienen. Aan de ene kant houdt het voorberei dingsbesluit ontwikkelingen, die niet in het toekomstige bestemmingsplan pas sen tegen, maar aan de andere kant kan voor activiteiten, die wèl in de nieuwe gedachten passen, op het van kracht worden van het nieuwe bestemmings plan worden vooruitgelopen. Met an dere woorden: er kan soepel worden in gespeeld op aanvragen om bouwver gunningen en dergelijke, terwijl de rechten van derden zijn gewaarborgd door de mogelijkheid om bij tervi- sielegging bezwaren in te dienen. WADDINXVEEN Basil Paré, de jonge progressieve boer uit Torna (Boven-Volta) komt twee dagen naar Waddinxveen. In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week hebben we al in het kort beschreven wie Basil Paré is en hoe Waddinxveen betrokken is bij het project Torna in Boven-Volta'. Zowel over het project Torna als over Basil Paré zijn brochures verkrijgbaar bij het secretariaat van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking te Wad dinxveen. Het adres van het secreta riaat luidt: Jan Campertlaan 24 te Wad dinxveen, telefoon 6267. Niet alleen Basil Paré, maar ook de di recteur van het landbouwopleidings- ceritrum, Karim Sanogho, zal de verre WADDINXVEEN/ROTTERDAM Wegens enkele inbraken en diefstallen in Gouda en Waddinxveen heeft de OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE OPENBARE WERKEN EN BEDRIJVEN: woensdag 23 november, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. WADDINXVEEN, 23 november 1977. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Voorbereidingsbesluit voor gebieden in het Landelijk Gebied van de gemeente. De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., vanaf 24 november 1977 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit dd. 16 november 1977, waarbij verklaard wordt dat herzieningen worden voorbereid voor een drietal be stemmingsplannen, voor zover het betreft: a. het gebied begrensd door de Bredeweg, de Zuidelijke Dwarsweg en de rijksweg A12; b. het gebied van het bestemmingsplan G. van Dort Kroon- weg; c. het gebied tussen de Piasweg en de IJsermanweg, in het structuurplan aangegeven met 7.5; d. het^ebied begrensd door de Bredeweg, de gemeentegrens, de Zesde Tochtweg en de (verlengde) oostelijke grens van het tuinbouwgebied Abr. Kroesweg. Zoals deze gebieden op de bij het besluit behorende situatie tekening nader zijn aangegeven. Voor genoemde gebieden is bepaald, dat het zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders schrifte lijk te verlenen vergunning (aanlegvergunning) verboden is bepaalde, in het besluit genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren. WADDINXVEEN, 23 november 1977. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. VERGADERING FINANCIËLE COMMISSIE: donderdag 24 november a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: donderdag 24 november a.s., aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 29 november a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE VAN BESTUUR VAN DE SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHENE- UM: dinsdag 29 november a.s., aanvang 20.00 uur in de samenwerkingsschool. SPREEKUUR SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 NOVEMBER 1977 WADDINXVEEN Morgen (donderdag) en vrijdag wordt in de de pendance van de protestants- christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmina” aan de Mauritslaan te Waddinxveen dor een aantal leerlingen en leraren een tentoonstelling georganiseerd in het ka der van de actie ’’Gééf om de Natuur”. In deze tentoonstelling zal het thema ’’Natuurbehoud-Zelfbehoud” centraal staan. De expositie omvat dia’s, ged roogde planten, microscopen en proe ven. geworden van de actie die de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking -- Waddinxveen voor een landbouw- e Rotterdamse rechtbank een 21-jarige project i^het Bovenvoltaanse Torna Noortje Meskers, waarna de Bovenvol- gronden. Ook deze werken kunnen de maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Er was vijf maanden tegen hem geëist, maar dan geheel voorwaar delijk. De reeds eerder met de strafrechter in aanraking gekomen jongeman was na het overlijden van z’n moeder weer in de fout gegaan om zijn verslaving aan heroïne te kunnen betalen. Hij ging er bij z’n delicten vanuit, dat zijn vader WADDINXVEEN Geregeld worden er in Waddinxveen voorberei- dingsbesluiten genomen. Laatst nog voor wat betreft het gebied Onder- weg/Kleikade. De gemeenteraad komt dan met een voorbereidingsbesluit op de proppen. Of juister gezegd, de raad verklaart, dat voor een deel van de gemeente een bestemmingsplan wordt voorbereid. Wat is nu de bedoeling van zo’n verklaring van de raad? Het ant woord hierop is te vinden in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het voor bereidingsbesluit is een middel om te voorkomen, dat in het gebied, waar voor het wordt afgekondigd, bouwwer ken of andere werken worden gereali seerd, die niet pasen in de gedachten die het gemeentebestuur heeft met bet rekking tot de toekomstige ruimtelijke ordening. Hoe werkt het voorbereidingsbesluit? ontvangen op het gemeentehuis. Daar- Het voorbereidingsbesluit treedt in na een gemeenschappelijke maaltijd in werking nadat het ter openbare kennis De Unie. is gebracht en wel voor één jaar. Het nPFN a vnNn gevolg is, dat een vezoek om een bouw- u vergunning kan worden ’’aangehou- ’s Avonds is er een open avond in de den”, als: 1. het bouwplan overeenkomt met de bestaande ’verouderde’ voorschrif ten van een bestemmingsplan. 2. het bouwplan in strijd is met het toe komstige bestemmingsplan. Hetzelfde kan gebeuren met een ver- KAASBOERDERIJ Op donderdag 1 december a.s. worden Basil Paré en Karim Sanogho om 10.00 uur ’s morgens verwelkomt bij oud- het bijzonder moeilijk had en dat hij vrijwilligster Mieneke van der Lans- het hem niet nog moeilijker moest ma- Bunnik aan de Vijverlaan 12. Om onge- ken. veer 11.00 uur zal een bezoek worden De jongeman pleegde in de periode in- gebracht, aan de boerderij van de fami- braken bij een supermarkt en een tech- f nische school in Gouda, de Mgr. Bek- zelf kaas wordt gemaakt. Ook zal de kerschool in Waddinxveen en ont- lunch hier worden gebruikt. vreemde voorts een fiets. Tot de buit ’s Middags zal een bezoek worden ge- behoorden onder meer een radio- bracht aan de groentekwekerij van casetterecorder en een platenspeler. Louw van der Lans. Om ongeveer 14.30 Een kraak bij een meubeltoonzaal aan de Wilhelminakade in Waddinxveen le verde niets op, omdat de alarminstalla- college tie in werking trad. Li. Bonkelaar. Van 20.00-21 .OOuur zullen de Afrikaaanse gasten vragen beant woorden van de aanwezigen. Ze zullen daarbij worden bijgestaan door Boven- Basil Paré, de jonge Afrikaanse Volta-kenner Pater Renders. Daarna d.J... L7 7.een gezellige avond. Iedere belangstel- Waddinxveen de verpersoonlijking lendedaarbij van harte welkom. w - -- Op vrijdag 2 december zal s morgens zoek om een aanlegvergunning. Dit is een bezoek worden gebracht aan de een vergunning voor werken, die geen Kohnstamm-Mavo. Na dit bezoek zal bouwwerk zijn, zoals de aanleg van de lunch worden gebruikt bij Ad en sportterreinen en de afgraving van taanse gasten om 12.15 uur vertrekken. AUTMATIC

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9