’’Bolbliksem zeldzaam natuurverschijnsel’ Tien minuten avonden bij Bekkersschool Man en vrouw verduisteren ruim 33 mille 25 Gulden boete Waddinxveense melkhandelaar VERANDERINGEN BIJ HET WADDINXVEENSE BEDRIJFSLEVEN Amnesty kaarten zijn nu te koop Verloting van Zonnig Zuid Dr. J. Knoester: Protestantenbond bron initiatieven llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll getroffen door neming bedraagt f 50.000,waarvan ternational weten de Waddinxveners de manier, waarop bliksem dodelijk Men kan beter in een greppel gaan de schuwinkje”. Over het unieke natuurverschijnsel bolbliksem, waarvan er nu een spec taculair Waddinxveens voorbeeld is, is het minste bekend. Er zouden hiervan wel foto 's bestaan, maar het stekend voorwerp het elektrische con tact tot stand wordt gebracht. Dit WADDINXVEEN Over WADDINXVEEN De speeltuinvereniging Zonnig Zuid heeft een verloting gehouden. De uitslag daarvan is: Loten blauw: 10, 102, 113, 263, 357, 390, 305, 478, 558, 732, 433. Loten rood: 53, 90, 126, 143, 253, 371, 638,622,650, 770, 795. De prijzen kunnen worden afgehaaid bij de heer J. Koster, St. Victorstraat 18. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kinderen. Een nieuw initiatief is afkom stig van "Mens en samenleving”, een van de stichtingen van de bond. Deze stichting heeft vergevorderde plannen een centrum te bouwen waar gezonden en lichamelijk gehandicapten elkaar kunnen ontmoeten. Het ontmoetings centrum, waarvoor bij Ede grond be schikbaar is, gaat vier miljoen gulden kosten. Twee miljoen wordt betaald uit grondverkoop, één miljoen uit fondsen en één miljoen uit leningen en een te voeren actie. schijnt een moeilijk te begrijpt te zijn, waarover een aantal the icyclopedieën valt te halen dat bij bolbliksem gedacht wordt aan een sterke concentratie van vrije elektronen in een beperkte hoe de jaarlijkse groetenactie van Amnesty In- t via het Weekblad voor Waddinxveen toeslaat. Men kan zeggen, dat de elektrische zover mogelijk van de tentpalen en het ken WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 in het open veld bevindend persoon. Bij ongelukken met bliksem kunnen WADDINXVEEN De blikseminslag in het Burgemeester Warnaarplantsoen, waarbij voetballers van Be Fair tegen de grond werden gesmeten en drie van hen gewond raakten, is landelijk een veelbeschreven zaak geworden. Allerlei deskundigen gingen uitleggen wat het zeldzame na tuurverschijnsel van zaterdag 12 november nu precies inhield. De kranten die haven. Evenals de normale bliksem komt bij bolbliksem een hoeveelheid elect- oriciteit en hitte vrij. Stroomsterkten is bekend dat daar voetballers door tot honderdduizend Ampère en hitte de bliksem gedood werden. WADDINXVEEN Er valt weer het een en ander te vermelden over mutaties met betrekking tot het Waddinxveense bedrijfsleven. We doen dat aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. vier soorten onderscheiden worden. In Bij vonnis van de rechtbank in de eerste plaats noemt prof. Lee daar- Rotterdam is Telebo BV, Wad- bij de directe inslag. De bliksem gaat dinxveen, in staat van failissement dan door het hoofd naar binnen en verdwijnt via de voeten in de grond, hetgeen uiteraard dodelijk is. In som mige gevallen heeft men bij dit soort inslagen waargenomen, dat de bliksem flits door de kleding of er net buiten geplaatst/gestort f 25.000,Wat het bedrijf doet is dit: het deelnemen in, het voeren van beheer over en het zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen enz. Ook nieuw: Ir. K. E. Polgar BV, Waddinxveen. Ook hier gaat het om het deelnemen in, het voeren van be heer over en het zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen enz. Directeur van de BV is ir. K. E. Polgar uit Voorburg. Het maatschap pelijk kapitaal van zijn onderneming derhoud van alle soorten speel- en amusementsautomaten enz. Directeu ren van Kirkos BV zijn O. Koning uit Zoetermeer en A. A. F. Ribbens uit Waddinxveen. J. Poot Dzn is benoemd tot directeur van Schaverij en Houtdrogerij Wad dinxveen BV, Waddinxveen. Van Installatiebedrijf Centaal Ne derland BV, Waddinxveen, is H. Buy- telaar uit Den Haag directeur gewor den. Van dit in Moerkapélle gevestigd bedrijf is P. van Duyn uit Waddinxveen uitgetreden als directeur. Een andere nieuwe inschrijving: Van den Bosch Groenvoorzieningen en Sportvelden BV, Waddinxveen, dat wordt geleid door C. van den Bosch uit Waddinxveen. Het gaat hier om het uit oefenen van een aannemingsbedrijf op het gebied van de aanleg en het onder houd van groenvoorzieningen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50.000,waarvan geplaatst/gestort ƒ25.000,—. H. C. Jukkenekke uit Gouda heeft Pergo-Leijs BV, Waddinxveen, als di recteur verkoop verlaten. Van Mourik’s Drogisterijen BV, Waddinxveen, oefent thans geen bed rijf mer uit. alles van. Velen van deze lezers zullen in de afgelopen drie jaar al kaarten aan lading ontstaat in een j n.. gedeelte van een wolk. Als het Bliksem blijft iets om niet mee te ware verschillende sprongen naar spotten. metalen voorwerpen smelten. In- dinxveen, terwijl tot procuratiehouder bedraagt 50.000,waarvan is gep- -J- D\/ 1J A \X/ A~~ InnfntMaoir.rt T (W) Jagt uit Waddinxveen. Nieuw is: G. C. Sundermeijer BV, Waddinxveen, dat wordt geleid door G. van meer dan twintigduizend graden Celsius zijn mogelijk. Daarom is blikseminslag levensgevaarlijk en houdt ook het voetballen tijdens on weer een verhoogd risico in. Bliksem zoekt altijd het hoogste punt als geleider naar de aarde. Een sterke geleider als de bovenleiding van de spoorlijn, zoals in Waddinxveen het geval was, heeft veel aantrekking, evenals bomen. Dat wil echter niet zeggen dat voetballers zonder meer veilig zijn als in de omgeving een kantine, lichtmasten of bomen staan. De bliksem van 2000 meter hoogte zoekt eerst zijn richting door goed geleidende kanalen in de lucht, maar kiest soms pas honderd meter boven de grond zijn geleidingspunt voor de inslag. Dat kan bijvoorbeeld een mens van een meter tachtig op een open veld zijn. WADDINXVEEN De rijkspolitie in Waddinxveen heeft twee vliegen in één klap geslagen met de arrestatie van een 26-jarige vertegenwoordiger en een twintigjarige kantinejuffrouw. Beide Waddinxveners hebben bekend een bedrag van 33.500 gulden te hebben verduisterd. De twee verdachten heb ben overigens niets met elkaar te ma ken. De vertegenwoordiger heeft in een periode van anderhalf jaar verreweg het grootste deel, 33 mille, in zijn zak ken laten verdwijnen. Beetje bij beetje verduisterde de man telkens kleine bedragen van zijn Rotterdamse werk gever. Na verloop van tijd kreeg deze echter argwaan en stelde de politie op de hoogte van zijn vermoedens. Nadat rechercheurs van de Maasstede lijke =-• Bekkers- politie de Waddinxvener een tijdje in Prins’ Willem Alexander de gaten had gehouden, kon hij maan dag worden aangehouden. De dader is overgeleverd aan de rijkspolitie in zijn woonplaats en heeft een volledige be kentenis afgelegd. Ook het kanti- nemeisje, dat in Waddinxveen bij een bedrijf werkt, gaf maandag na haar ar restatie alles toe. Zij hield in de afgelo pen twee maanden een bedrag van vijf honderd gulden achter. met de leerkrachten, de leerresultaten een 40-jarige Waddinxveense me’lkhan- te bespreken van hun kinderen. In de gemeenschapsruimte van school waren drie stands gemaakt en ter beschikking gesteld. 1. Fa. De Bas van de Luifelbaan/Brug- centrum gaf voorlichting aan de ou ders over de aanschaf van verant woord speelgoed. 2. De bibliotheek toonde een aantal boeken welke zeer geschikt zijn de kinderen te geven. Mej. Ferdinan- dusse van de bibliotheek "bemande” die stand. 3. De Unicef tenslotte had de beschik king over een verkoopstand, waar men wenskaarten e.d. kon kopen. Met name deze laatste stand genoot de belangstelling. De organisatie meldde dat men totaal voor f 600,- had verkocht. De oudervereniging mgr. school en T kleuterschool tenslotte was ook aanwe zig om daar waar nodig voorlichting te geven over het werk van de ouder vereniging. Alle ouders werden door de oudervereniging koffie aangeboden. Deze combinatie van voorlichtings stands en gesprekken met de ouders is alle partijen goed bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar. gevangenen hebben gestuurd. Het werk van Amnesty breidt zich regelma tig uit en vooral na de toekenning van de Erasmusprijs (vorig jaar) en onlangs de Nobelprijs voor de Vrede stromen de aanmeldingen van nieuwe leden in Amsterdam en Londen binnen. Helaas ook de meldingen over schen dingen van mensenrechten en de secre- voorwerp kan een alleenstaande boom tariaten, voor een groot deel bemand zijn, of een kerktoren of zelfs een zich door vrijwiligers, kunnen het werk dan ook nauwelijks aan. Omdat het uitzoe ken van gevangenen die, zonder dat het voor hen negatieve gevolgen zou hebben, massale hoeveelheden post kunnen ontvangen een zeer grote zorg vuldigheid vereist, is de groetenactie dit jaar enigszins anders van opzet. De pakjes met drie kaarten die f 1,50- 2,kosten en vanaf vandaag bij Boekhandel Veldwijk in de Passage en m de vestigingen van de Christelijke CA1i -- - - JV - J bevatten ditmaal slechts twee adressen en in veel gevallen is één daarvan het adres van een gevangenis. Op deze manier hoopt Amnesty namelijk meer”- vergeten gevangenen” te bereiken met een blijk van medeleven uit de vrije de politie. In zijn rijdende winkel wer- wereld. Door de derde kaart uit het den onder meer flessen sherry, ver- pakje te gebruiken voor het zenden van mouth, advocaat en boerenjongens een Kerst- of Nieuwjaarsgroet aan fa- -- milie of vrienden helpt u mee om het werk van Amnesty nog meer bekend heid te geven. Het is immers belangrijk dat steeds meer mensen meestrijden té gen vervolging en vóór vrijheid van meningsuiting. Meer informatie kunt u krijgen bij het contact-adres van Am nesty International Waddinxveen, Groensvoorde 110, telefoon 3251. Amnesty International is een interna tionale beweging, die tracht de nale ving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te bewerkstel ligen door: te werken voor de vrijlating van politieke gevangenen overal ter wereld, die vanwege hun mening, huidskleur, afstamming of geloof ge vangen worden gehouden, mits zij geen geweld gebruikt of gepropageerd heb ben; te pleiten voor een snel en eerlijk proces voor alle politieke gevangenen; op te treden tegen het uitvoeren van doodstraffen, martelingen of andere wrede, onmenselijke of vernederende bedrag van 25 gulden "als een waar- behandeling of straf. schuwinkje”. WADDINXVEEN Vorige week maandag- en woensdagavond vonden in de rooms-katholieke mgr. Bekkers school (Peter Zuidlaan) ”10- minutenavonden" plaats. De ouders van de kinderen hebben daarbij de mo- steeds meer van de dodelijke kracht werking. van een bliksemflits te begrijpen. Tijdens een onweersbui kan men in Onlangs heeft de Engelse hoogleraar het open veld het best alleenstaande prof. W. R. Lee van de Universiteit voorwerpen niet benaderen om te van Manchester zijn visie gegeven op schuilen. Een paraplu is uit den boze. een samenleving, waar zoe ken naar de zin van het bestaan en be vreesd zijn voor rampen en geruchten van rampen. Bij een stokkende com municatie kan de bond - aldus de nieu we voorzitter - een gespreksforum zijn waarop iedereen iedereen kan ont- moeten om samen weer een weg te vin- liggen. Het is eveneens zaak in een tent Jen door de dingen rustig te doorden- "f i en samen te zoeken naar ieders negatief gela- natte zeildoek verwijderd‘te blijven. uiteindelijke drijfveren. rr blijft iets om niet mee te De bond is vanouds actief op maat- kapitaal van f 100.000,waarvan verschillende sprongen naar spotten. "Enige angst kan geen schappelijk gebied, zoals in het organi- geplaatst/gestort f 25.000,doet de beneden makend bereikt de bliksem- kwaad", aldus profLee, "We moeten ?ere,n van,va'iantie *P' ,en v^rkoop.de verhuur en het on- flits een hoogte van een meter of tien, altijd respect blijven houden voor dit waarna vanaf een boven de grond uit- natuurverschijnsel. WADDINXVEEN/GOUDA "Als u -o...o-.jhonderd melkhandelaren aanhoudt, Openbare Biblotheek verkrijgbaar zijn zult u zien, dat ze allemaal zwak- gelijkheid in afzonderlijke gesprekken alcoholische dranken verkopen”, legde i DRAMATIEK Mede door de meer dan tien mensen, met het getroffen voorwerp. die in ons land per jaar dodelijk door Het is moeilijk voor al deze gevallen de bliksem getroffen worden, hangt er duidelijk te maken op welke manier iets van dramatiek rond dit natuurver- uiteindelijk de dood intreedt. Volgens schijnsel. Door de eeuwen heen heeft prof. Lee moet men aannemen, dat de de mens zich bezig gehouden met de bliksem op drie manieren direct effect geheimzinnige krachten van de blik- op het lichaam kan hebben. Het hart npb Teeft^vólgénT^^ sem. Met de vooruitgang van de we- of de ademhaling kunnen beïnvloed wat te bieden in tenschap is men er echter in geslaagd worden en er ontstaat een warmte- velen geestelijk vereenzaamd zijn. zich daarmee voornamelijk bezig hielden waren Het Vrije Volk en De Tele graaf. Deskundigen op het gebied van on weer en bliksem spreken in ieder >en tets te zijn, waarover een aantal theorieën geval van een zeldzaam voorkomend bestaan. Uit encyclopedieën valt te natuurverschijnsel, waarvan in 1 J-‘ L-- l~-L- het Burgemeester Warnaarplantsoen sprake is geweest toen bolbliksem een tiental mensen tegen de grond veelheid krachtig geïoniseerde lucht, sloeg. Nog niet eerder werd in ons Alleen is niet duidelijk hoe de bolb- land voetballers getroffen door liksem zich vaak zo lang, enige se- de bliksem, al stonden eerder dit conden of zelfs minuten, kan hand- jaar wel een aantal spelers in Leeu warden te trillen op hun benen toen de bliksem insloeg in een lichtmast op hun veld. Uit Engeland en Italië delaar uit aan de heren van het kanton gerecht. In de Anna van Saksenstraat werd hij in januari aangehouden door de politie. In zijn rijdende v.ir.kc'.- den onder meer flessen sherry, aangetroffen, hetgeen in strijd is met de Drankenwet. Alleen op bestelling mag een eigenaar van een rijdende winkel deze dranken aan zijn klanten verko pen. ”Dat wist ik helemaal niet”, aldus de verdachte, die zich erover had ver baasd, dat de politie de flessen niet in beslag had genomen. De politie had ook zijn voorraad bier in het proces verbaal opgenomen, maar deze later - met excuses aan de handelaar - weer geschrapt, omdat bier wél verkocht mag worden. ’’Waarom heeft u het schikkingsbedrag van vijftig gulden niet betaald?”, vroeg mr. D. J. Copper, de officier van justite. ”Ik wil weleens we ten, wat ik wel en niet mag", antwoord de de verdachte vinnig. "Wees blij, dat uw voorraad niet in beslag is genomen, dat is al een financiële meevaller ge weest”, aldus de officier, die vijftig gul den boete eiste. Omdat hij van de goe de trouw van de melkboer overtuigd was, vonniste de kantonrechter een Rotterdam is Telebo dinxveen, in staat van verklaard. De aan de Piasweg 16 ze telende BV heeft mr. L. R. v.d. Weij als rechter-commissaris en mr. drs. A. J. van den Berg als curator gekregen. Bij Alcapharm BV, Waddinxveen, is J. Tofield weggegaan als commissaris - - om directeur te worden van Alcapharm zijn weg naar beneden vindt. Bij deze Beheer BV, Waddinxveen. Commissa- laatste gevallen kunnen er schroeip- ris van Alcapharm Bv is geworden me- lekken op de kleding ontstaan en kun- vrouw N. J. P. Tofield-van Ast uit Wad- van de BV is benoemd A. W. van der laatst/gestort f 25.000, Bij Van Schaik Berghuis In- terieurbouw BV, Waddinxveen, is H. C. J. Ribbens uit Hoofddorp benoemd C. Sundermeijer uit Stolwijk. Hét tot procuratiehouder. maatschappelijk kapitaal van de onder- A. van der Loo uit Den Haag is bij BV Meubelfabriek voorheen A. van der Loo en Zonen weggegaan als directeur. Van de BV is hij nu commissaris. Van de onderneming zijn de Waddinxveners A. J. Olie en F. Olie de huidige direc teuren. We hebben het al gemeld, maar doen het volledigheidshalve ook nog eens in dit stukje. Bij de Kamer heeft zich laten inschrijven J. Knol On roerend Goed BV, Waddinxveen. De BV, met een maatschappelijk kapitaal van f 50.000,waarvan geplaatst/- gestort 25.000,bemiddelt bij het sluiten van verzekeringen enz.; wordt geleid door J. Knol uit Waddinxveen. J. van der Breggen uit Hazerswoude WADDINXVEEN/LAGE VUURSCHE De Nederlandse Pro testantenbond NPB is over het diepte punt heen. Dit werd vorige week ge constateerd op de goedbezochte al gemene vergadering van de bond te De oorzaak ligt dan in een eventueel enigszins gestegen tot ongeveer vijf- treedt op als gevolmachtigde. tussen het linker- en rechterbeen bes- tienduizend. Bij Air Products BV, Waddinxveen, taand potentiaal verschil, waardoor De nieuwe voorzitter, de Wad- js a. Englebert uit Brussel weggegaan de stroom zijn weg via de benen ver- dinxvener dr. J. Knoester, vond het a|s commissaris, evenals P. Chevalier, volst Voor dieren is dit laatste geval beeld dat een rapport in juni had ge- a. Paulus en R. Novis, allen ook uit de vaak dodeliik omdat de stroom wan- schetst te somber en noemde de bond, Belgische hoofdstad. P. F. Cox uit neer Mvan T <>Pge;icht als vereniging van al Oostoorne is vertrokken als procura- Zaat het hart nasseerd acnlerPolen dan met kerkgebonden vrijzinnige tiehouder. Wegens andere bestuurs- gaai, net nartpasseera. christenen, een bron van initiatieven, functies zijn uitgetreden T. van Dorp uit Surrey (Engeland), S. Steehouwer uit Oostvoorne en J. J. Olivier uit Voor burg. Gekomen zijn bij BV A. Budde uit Everberg (bestuursfunctie) en M. J. Loost uit Londen (commissaris). H. Kempkes uit Reeuwijk is bij NV Verenigd Streekvervoer Westneder- land, Waddinxveen, uitgetreden als commissaris. BV Technisch Advies Buro TABO, Waddinxveen, heeft A. Ooms uit Wad dinxveen zien weggaan als directeur. Zijn opvolger is de tot voor kort adjunct-directeur P. J. W. Singendonk uit Rotterdam. Bij het in Gouda gevestigde BV In genieursbureau ir. P. J. Plaisier, ’s- Gravenhage, een vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse huizen, fungeert de Waddinxvener H. Maillé als filiaaal/bijkantoor. Nieuw is Kirkos BV, Waddinxveen. Het bedrijf, met een maatschappelijk nen dien de bliksem zich tussen de kleren en het lichaam omlaag beweegt dan is het mogelijk, dat er krachten optre den, die de kleding van het lichaam drukken. Het tweede geval vindt plaats als de bliksem bijvoorbeeld een boom raakt en daarna een onder deze boom schui lend persoon via een de stam verlaten de ontlading dodelijk treft. Een ver gelijkbare omstandigheid kan zich voordoen in bijvoorbeeld een natte tent. Ook hierbij kan het gebeuren, dat de bliksem niet zijn weg door het tentzeil vervolgt maar overspringt op een tentbewoner. Wanneer de bliksem zich via een boom of direct in hét open veld ont laadt bestaat de mogelijkheid, dat iemand, die zich in de buurt van de in- cc slag bevindt toch nog getroffen wordt. Lage Vuursche. Het aantal leden is tienduizend. De nieuwe voorzitter, de Wad dinxvener dr. J. Knoester, vond het beeld dat een rapport in juni had ge schetst te somber en noemde de bond, in 1870 opgericht als vereniging van al dan niet kerkgebonden vrijzinnige christenen, een bron van initiatieven. Het vierde geval is eigenlijk een bij- Volgens het rapport zouden de meeste zonder voorbeeld van een naar opzij van de ongeveer honderd afdelingen ontsnappende bliksemflits, waarbij naar binnen gericht en traditioneel zijn, het slachtoffer dan in direct contact is met veel vergrijzing. De aftredende voorzitter mevrouw E. M. de Bruyn- Sepmeijer heeft de afgelopen twee-en- een-half jaar met haar bestuur een ’’crisis-management” gevoerd, die vol gens haar opvolger succes heeft ge boekt. Een open geloofsgemeenschap als de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 15