Raad extra bij gph optiek kom ik el japen bijeen Baggeren behoudt leven in de sloot V ogeltentoonstell ing van De Vogelvrienden iek DODELIJK ONGELUK Van Leeuwen BV koopt in Gouda pand Huiden BV OPENBARE COMMISSIE VERGADERING i Inderdaad Sinterklaas is een vaste klant van Grit Optiekal jaren. Ook zijn ’’zondagse” bril heeft Sinterklaas bij Grit Optiek gekocht en de bril bij zijn ’’uitgaanspak”. En ieder jaar haalt hij ook een voorraad geschenken voor de zeer bijzondere relaties. Toneel- en verrekijkers horen daarbij, mooie kamerthermometers (een zeer geliefd geschenk), verder barometers, bril-étuis in /f allerlei uitvoeringen. - *27" Sinterklaas weet dat het de - moeite waard is, even bij /ZX Grit Optiek langs te gaan. Doet u het ook eens. WADDINXVEEN 58888®®®SgSg8a888ë®S®88®88S&SSSe8888&e 5 BRILHMM” ts Vrijdagavond 9 december om zeven uur i een dikke kroosdeken en dat moeten wei" alle zonlicht uit het water geweerd. maken van de sloten gebruikt men te genwoordig vaak een tractor met grijp- delijk verongelukt op rijksweg 12 bij Waddinxveen. Een vrachtauto verloor 4 1 4 ZONNESTRALEN Die zonnestralen zinken niet weg naar 5 9 5 3 '3 Korte Tiendeweg 12 Gouda, tel. 01820 - 13033. Kleiweg 108, Gouda, tel. 01820 - 16033. Bloemen- daal 41 Gouda, tel. 01820- 18492. Winkelcentrum de Passage 220, Waddinxveen, tel. 01828 - 4303. bloemrijke slootkanten op het droge, maar de fijne bagger glibbert tussen de haken door en blijft in de sloot. Alleen niet meer vermengen met zuurstof. Het regelmatig in polderwater vissen, weten water onder de verstikkende groene 1 BV, aan te kopen. Het betreffende pand zal per 1 decem ber a.s. aan Van Leeuwen BV worden opgeleverd. Omdat de garageruimte en de magazijnen nog moeten worden aangepast en ingericht, wordt daar voor eerst per 2 januari 1978 met garage-, service- en verkoopactiviteiten gestart. Tot zolang is Van Leeuwen BV zijn klanten van dienst in het ’’oude” bedrijf aan de Lange Tiendeweg. Me dio januari 1978 wordt een uitgebreide Toyota-show georganiseerd met de nieuwste Toyota-modellen. Het B.P.-benzinestation, dat bij deze zaak is gevestigd, wordt wel met ingang van 1 december a.s. voortgezet. Voor de bediening van het bezinestation zijn vakbekwame en ervaren medewerkers bereid gevonden van ’s morgens 6.30 uur tot 23.00 uur een ieder van dienst te zijn met een goede service alsmede een correcte en vlotte bediening. Het ben zinestation zal ook op zon- en feest dagen geopend zijn. WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond 7 decem ber komt de gemeenteraad Wad dinxveen om half acht in de raad zaal van het gemeentehuis in openbare vergadering bijeen voor de afhandeling van een slechts twee punten tellende agenda: 1. Behandeling ontwerp- streekplan Zuid-Holland-Oost. 2. Rondvraag. Het betreft hier een extra gemeenteraadsvergadering, om dat Waddinxveen - evenals ieder ander - voor 12 december het provinciaal bestuur van Zuid- Holland moet laten weten wat voor op- en aanmerkingen men heeft te maken over het nieuwe streekplan. Dat betekent dat niet gewacht kon worden met de be handeling van het gemeentelijk concept-bezwaarschrift tot de geplande raadsvergadering van woensdagavond 14 december. Het Waddinxveense bezwaar schrift is afgelopen dinsdagmid dag al aan de orde geweest in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw en komt komende donderdagavond nog ter sprake in de dan om acht uur in het gemeentehuis verga derende raadscommissie voor al gemeen bestuurlijke zaken. 1. Vaststelling verslag van 15 no vember 1977. 2. Ingekomen stukken en mede delingen. 3. Streekplan Zuid-Holland Oost: bespreking ontwerp- bezwaarschrift Waddinxveen. 4. Bestemmingsplan Recreatiep- lan Gouwebos: advies inz. ont houding goedkeuring door ge deputeerde staten aan bepaling m.b.t. voormalige agrarische en andere woningen. 5. Bestemmingsplan Zuidkade 1: informatie en bespreking stand van zaken. 6. Advies inz. paardenstal Brug weg. 7. Wat verder ter tafel komt. 8. Rondvraag. WADDINXVEEN Dinsdag middag vergaderde de raadscom missie voor ruimtelijke ordening en woningbouw uitvoerig over deze agenda: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 deken wordt zuurstofarm, het ziet bruin en het gaat stinken. En als aan WADDINXVEEN Ook in Waddinxveen wordt gebaggerd. Een paar jaar geleden werd de ringvaart leeggehaald, terwijl ook het baggeren van de Petteplas op het programma staat. Een karwei dat, zoals we vori ge week meldden, geklaard gaat worden door Konijn Baggerwerken BV, die het uit de Petteplas gehaalde bagger gaat gebruiken om de vuil stortplaats aan de Middelburgseweg af te dekken. Ook boeren baggeren I volop. Baggeren is het behoud van het leven vol zit met een baggeriaag van 70 centi- I in de sloot. "Bagger groeit”, zeggen de meter. Dan kunnen zonnestralen alleen mensen die het weten kunnen. Als er doordringen in de bovenste 30 centime- niet gebaggerd wordt, komt er steeds ter van het water in die sloot. Voelt u de I meer bagger, zonder dat we er iets voor moeilijkheid? In een ondiepe modder- doen. Doordat elk jaar een dikke kroo- sloot is het zelfreinigend vermogen van slaag afsterft en naar de bodem zinkt, het water bij lange na niet optimaal, groeit de bagger. Door de bladeren van want de schoonmaakploeg kan de in de de akkers en de afgestorven waterplan- onderste modderige laag van het water ten wordt de baggeriaag dikker. En niet niet aan het werk. Ondiep water is in de laatste plaats groeit de bagger vlugger warm. door het ’vuil’ dat vanaf de tuinen in de sloten wordt gegooid. ’’Laagveenvor- ming”, herinnert u het zich nog van de aardrijkskundelessen? Nou, het groeien van de bagger in de sloot is een typisch voorbeeld van laagveenvorming. No vember en december, dat zijn de echte baggermaanden. Vóór de vorst invalt, moet de Kwiek in een stevige staal op de kant liggen, want de bagger wordt pas goed bruikbaar als ’s winters de vorst er flink over gegaan is. Door het bevriezen droogt de bagger beter op, ze wordt losser en kruimiger. Losse, droge bagger is in het voorjaar een uitsteken de bemesting voor de tuin. Bagger die in de poottijd nog nat en klef onder een hoek gewerkt wordt, houdt tot ver in de zomer de kou vast. De jonge planten groeien er dan ook slecht op. Wanneer er nooit gebaggerd werd, zou den de meeste sloten binnen pakweg vijftig jaar in land veranderen. Riet en lisdodden zijn de eerste planten die zich in een bijna verlande sloot vesti gen, op de voet gevolgd door moera- sandijvie, zeebes, blaartrekkende bo terbloem en andere pioniers. Zover la ten we het meestal niet komen. De na tuurlijke ontwikkeling van water naar land wordt door het baggeren onder broken. Alleen al om die reden bete kent baggeren het behoud van de sloot. Maar ook voor het leefmilieu in de sloot, voor de waterkwaliteit en dus voor de vissen en de ontelbare water dieren, is het baggeren van groot belang. Uit eigen ervaring weet u waar schijnlijk wel dat een sloot waarin re gelmatig gebaggerd wordt, meestal veel gezonder en veel rijker aan leven is dan een ondiepe moddersloot. Weet u ook WADDINXVEEN In verband traat een nationale vogeltentoonstel- donderdag 8 december van 13.30- met het 20-jarig bestaan van De Vo- ling gehouden. In het Verenigingsge- 22.00 uur. vrijdag 9 december van hoe dafkomt? Ingiet water leven planten gelvrienden”, de afdeling Wad- bouw zijn dan ongeveer 500 vogels 13.30-22.00 uur en zaterdag 10 de- en dieren de meeste zijn microsco pisch klein die er voor zorgen dat het water schoon en helder blijft. Maar die schoonmaakploeg kan alleen het werk, als ze energie ontvangt in de vorm van zonlicht. Stel dat een sloot, het einde van de zomer de kroosplan- haken. Die grijphaken trekken wel de tjes massaal afsterven, gaat er weer zuurstof verloren met het afbraakpro ces. Hoe kan er in al deze nare toestan den verbetering komen? Hoe wordt de met een speciale ’baggerbak’ kan de sloot weer gezond? Als de ondiepe sloot machinaal worden uitgediept, moddersloot eens lekker uitgebaggerd Ook tussen de boomkwekerijen werd in wordt, kunnen de zonnestralen er weer de laatste twintig jaar minder gebag- diep in doordringen. De schoonmaakp- gerd. Maar het zou best eens kunnen loeg wordt weer aan het werk gezet. In de uitgediepte sloot blijft het water koeler, het kan dus meer zuurstof vast- dat, zowel in de weidepolders als tussen de kwekerijen, de belangstelling voor het baggeren in de komende jaren weer houden. Doordat er meer beweging in zal toenemen. het water komt, krijgt het verstikkende Geef de mannen die u de komende kroos minder kans. maanden machinaal of met de beugel ziet baggeren, maar eens een schou- JAMMER derklopje. Zij helpen mee het milieu Het is jammer dat er tegenwoordig in gezond te houden. de weidepolders zo weinig meer gebag gerd wordt. Langzaam maar zeker ko- de diepte, ze weerkaatsen op de mod- men de sloten boordevol bagger te zit- derlaag. Alle zonnewarmte wordt dan in een betrekkelijk dunne waterlaag ge bruikt. Maar warmer water kan minder zuurstof bevatten Verder groeien er in ondiepe moddersloten meestal maar weinig waterplanten die voor een aan vulling van de zuurstofvoorraad zor gen. Conclusie: in het water van een moddersloot ontstaat sneller een zuur- stofarme situatie. Ook dat is ongunstig. Nog een nadeel van een sloot vol bag ger is, dat de beweging van het water veel schouwen werd gewerkt, was men afneemt. Het water stroomt minder, verplicht te baggeren, ""j j beweegt minder. Zulk ondiep, volko- lijkse ’schouw’ door het polderbestuur auto van de heer French botste. Deze men stilstaand water is ideaal voor werd de diepte van de sloten, zoals die kroos. De sloot wordt toegedékt onder was voorgeschreven in de polderkeur, dlld„ stipt gecontroleerd. Het gevolg was dat Engelse Essex afkomstige man laat een al helemaal niet hebben. Nu wordt de poldersloten prachtig ingerichte vrouw en drie kinderen achter. De L.L: _L o2. aquaria leven, barstensvol leven. Kom tweede automobilist die achter de En- Aan de oppervlakte kan het water zich daar nu eens om De hengelaars die gelsman reed klapte eveneens tegen .1i een boom naast de autosnelweg. Hij hoe het er voor staat. Bij het schoon- raakte ernstig gewond. Wad- bouw zijn dan ongeveer 500 vogels 13.30-22.00 uur en zaterdag 10 de- dinxveen van de Nederlandse Bond van verschillende soorten te bewon- cember van 10.00-16.00 uur. van Vogelliefhebbers, wordt er van deren om hun kleur, zang en vorm. woensdag 7 tot en met zaterdag 10 V. -- december in het Gereformeerd De tentoonstelling is geopend: woens- uur is de jaarlijkse grote verloting dinxveense bedrijf is er in geslaagd Verenigingsgebouw aan de Stationss- dag 7 december van 19.30-22.00 uur, met diverse prijzen. het garagepand met showroom aan de Blekerssingel 66, waarin thans is ge- WADDINXVEEN/GOUDA Gezien de gestadige uitbreiding van het aantal Toyota-bezitters heeft Van Leeuwen BV autobedrijf en oliehandel moeten omzien naar een andere bedrijfsruimte voor de ’’Goudse” vestiging. Het Wad- het garagepand met showroom aan de p» 1 II Z-X 1 die in werkelijkheid één meter diep is, vestigd het Fiat-autobedrijf van Huiden ten met alle nadelige gevolgen vandien voor snoeken, ruisvoorns en waterin- sekten. En dat terwijl er vroeger, bij wijze van spreken, om een schouw bag ger gevochten werd. Toen arbeid nog niet duur betaald werd, staken de WADDINXVEEN De 40-jarige boeren maar al te graag wat manuren in Engelsman C. J. French, van beroep het baggeren. Knechts en dagloners vertegenwoordiger en werkzaam bij werden aan de baggerstok gezet. De een adviesbureau in Vught, is vorige bagger was een goedkope bemesting week woensdagavond om half acht do- van het grasland. Omdat er nog met i Tijdens de jaar- een achterwiel, dat vervolgens tegen de verloor de macht over het stuur en reed frontaal tegen een boom. De uit het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 17