WADDINXVENER A UD ICO M IN ’TNIEUW r EÉN GULDEN PER kabouters JT Schrijf hier uw tekst Fractieberaad Progressieven I Opbrengst "Gééf om de natuur” f 21.028,03 KWIEK VIERT FEEST: JUNIOREN KAMPIOEN 1 1 4-.J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 1 2 4 5 7 8 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII I De heren Van den Berg en Spoel van Audicom B V. 3 6 9 10 Adres Plaats 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Hoofdletters twee hokjes per letter. De landelijke actie van het Wereld Na tuur Fonds was in Waddinxveen aanlei- 8-2 van Flamingo’s 3, waarbij invaller H. de Jong tweemaal tot winst kwam. Kwiek 5 won met 9-1 van TOP 4: C. van verdienstelijk driemaal en Frans Droog komt tweemaal tot winst. PROGRAMMA De volgende thuiswedstrijden: Donderdag 1 dec. Kwiek 6-Smash 4 Kwiek 11-Gouda 11 Vrijdag 2 dec. Kwiek 3-Vriendenschaar 7 Zaterdag 3 dec.De junioren: Kwiek 2-TTVN 3 Kwiek 3-Gouda 2 Kwiek 6-ZTTC 2 Kwiek 7-Vriendenschaar 5 Het zijn de laatste wedstrijden van deze <D CÜ Plaatsingsdatum(s) Naam De heren Van den Berg en Spoel van Audicom B V. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). ber openbaar fractieberaad in het Anne Frankcentrum over het ontwerp- I competitie. In februari start de nieuwe. Hebt u interesse? Kom eens kijken bij Kwiek, Johan Willem Frisoweg. Elke j avond, behalve woensdag, geopend (in de week) en op zaterdagochtend. kend overgenomen door Jan Noorlan- opbrengst der en Cees Bregman. die neerkomt op ruim een gulden per inwoner en die de organisatoren PUBLICITEIT bijzonder heeft verrast. Zoals^bekend verjiep de vorige week gehouden Weekblad voor Waddinxveen is actie van het Wereld Natuur Fonds stroef. Dat wordt voor een deel ge- de afgeiopen weken uitvoerig aandacht L-ut i_ t geschonken aan hetgeen plaatselijk is te leveren bij de banken, maar ook aan ge- gedaan om van de actie ’’Gééf om de Het wagenpark van Audicom B V. Kabouters kosten 1 gulden incl. btw per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel kapitaal gezet. Iedere kapitale regel extra: 1,25. Plaatsingen uitsluitend a con- 2 tant. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer ƒ1,- extra. Bewijsnummer 1,50 extra. Kabouters opgeven voor maandagmid dag drie uur bij het bureau van dit bladOranje- laan 9, Waddinxveen. ft In de vierde klasse een knap resultaat van Kwiek 7. Na een 1-4 achterstand wist men toch een puntje te pakken: 5- I 5. Hans van den Boomen, Pim Spetter en Fred Rijntalder waren de drie hel den achter de tafel. natuur” een suces te maken. Voor de communicatie en de publiciteit had het plaatselijk comité aangewezen rijkspo litieman W. Boonstra uit de Julianas- traat. Het is jammer dat dit comitélid een naar het leek eenzijdige werkwijze aan de dag legde, gemaakte afspraken niet honoreerde en ook nog vergat(!) het Weekblad voor Waddinxveen de aanbeveling van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek ter publikatie aan te bieden. Gelukkig heeft deze taakopvatting geen invloed gehad op de opbrengst in Waddinxveen van ’’Gééf om de na tuur”, want die wordt door alle betrok kenen goed genoemd. Mr. Smallen broek had dan ook de Waddinxveners opgeroepen met gulle hand een finan ciële bijdrage te leveren. ’’Gééf om de natuur is een zaak van vandaag voor morgen. Het is voor ons een zorg de na tuur te behouden, maar dat schept verplichtingen. Het dragen van finan ciële offers om dat behoud te realiseren is een taak voor ons allen”, aldus onze eerste burger. Behalve de collectanten - die gratis toe gang hebben tot de eind volgende week in het Gereformeerd Verenigingsge bouw te houden vogeltentoonstelling van ”De Vogelvrienden” - dankt het plaatselijk cmité in het bijzonder ook Heemskerk BV te Waddinxveen (voor het beschikbaar stellen van 2 televisie toestellen), Audicom BV te Wad dinxveen (voor het beschikbaar stellen van de geluidsapparatuur en een geluidswagen), Rabobank ’’Wad dinxveen” (voor het beschikbaar stel len van het bankgebouw op 21 en 25 november), de protestants-christelijke scholengemeenschap voor MAVO/L- TO ’’Koningin Wilhelmina” (die tijdens de door hen gehouden tentoonstelling een bedrag van 125,- inzamelden), drie meisjes van de Berkengaarde (die na een bazar f 65,- inzamelden) en ”De Vogelvrienden” (voor het feit dat de colléctanten gratis toegang hebben op de vogeltentoonstelling van volgen de week). weten aan het slechte weer, dat veel mensen belet zou hebben de straat op te gaan om een bijdrage int -J~ -1 harrewar rond de actie en een chronisch gebrek aan collectanten. Open maken enveloppen voor "Gééf om de natuur". (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). In Waddinxveen wist men 200 collectanten ”te strikken” voor het be zoeken op maandag- en vrijdagavond van zo’n 25 adressen ieder. Dat zijn er honderd minder dan men eigenlijk had willen hebben, hetgeen ook nog bete kent dat er van de 6.200 woningen in onze gemeente, maar rond 5.000 kon den worden bezocht. Bij het bedrag van ruim 21 mille zijn wel geteld de gif ten van het Waddinxveense bedrijfsle ven, maar niet de giro- en bankover- schrijvingen die rechtstreeks zijn ge daan, want die zijn nog niet bekend. Landelijk gezien is er voorlopig ruim 20 miljoen gulden gegeven voor ’’Gééf om de natuur”. WADDINXVEEN Kortgeleden heropende Audicom BV van de Dorpsstraat. Dit door de heren J. J. van den Berg en J. M. Spoel geleide bed rijf is in een week tijd gemoderniseerd en uitgebreid. Het winkelinterieur mag er dan ook weer zijn, terwijl de technische dienst en het kantoor meer ruimte hebben gekregen. De heropening droeg een feestelijk tintje, mede omdat Audicom als impor teur voor Nederland van MM electronics nieuwe produkten presenteerde. Voorafgaande aan de heropening waren relaties, vrienden en bekenden uit genodigd de nieuwe verkoop en werkruimten te bekijken. 1. TOP 1 9-16 2. ZTTC19-14 3. Kwiek 4 9-14 Komende zaterdag spelen TOP 1 en ZTTC 1 tegen elkaar. Kwiek 5 kwam rn de derde klasse tot een 9-1 winst tegen TOP 3. Kwiek 6 speelde verdienstelijk gelijk tegen de vijfde klasse voor de eerste maal tot TOP 2, dat bovenaan staat. winst. Hierdoor zijn de spelers opge schoven van de onderste naar de vijfde plaats. De uitslagen zijn: Kwiek 9-Reeuwijk 2: 8-2 BOK9-KwieklO2-8 Kwiek 11-R& R 15: 7-3 R& R 10-Kwiek 12: 7-3 Kwiek 13-Vriendenschaar21: 9-1 Kwiek 14-Moerkapelle 2:1-9 Kwiek 15-Soccer Boys 4:5-5 Kwiek 16-Gouda 10:8-2 In de voorlaatste competitiewedstrijd eindelijk eens meer winst - dan verlies- partijen bij de senioren (7 tegen 6!). Bij de junioren waren er tot dusver al tijd al meer winst van verliespartijen geweest. Hoe ging dat afgelopen week? DE JUNIOREN Zaterdag 26 november, 9.00 uur 's mor gens Kwiek 1 begint aan een lichte trai ning om vast warm te draaien. 10.00 uur De tegenstander TTVN 3 komt aan. 11.00 uur De stand is op 2-2 gebracht. ding voor het samenstellen van een plaatselijk comité, dat een aantal activ iteiten ontwikkelde. Als voorzitter fun geerde het WD-gemeenteraadslid me vrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester en als secretaris gemeente-ambtenaar R. van Eist, ter wijl de heer J. Koelma optrad als orga nisator. In het kader van ’’Gééf om de natuur” werd er door de protestants- christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmina” een tentoonstelling gehouden, terwijl er ook nog activiteiten werden ontp looid in de hervormde koffiebar ”De Schaapskooi”, naast de Brugkerk. Aanvankelijk zou dichter/dominee Hans Bouma hier komen, maar hij was door ziekte verhinderd naar Wad dinxveen te gaan. Zijn taak werd uitste- WADDINXVEEN De Waddinxveense tafeltennisvereniging Kwiek heeft redenen om feest te vieren. Het eerste juniorenteam werd zater dag kampioen in de eerste klasse en zal in de komende competitie in de landelijke klasse uitkomen. Het eerste senioren-team behoefde niet 12.00 uur De stand is nu 6-2. De over- WADDINXVEEN De fractie van de in actie te komen. Hun wedstrijd werd winning is zeker. Het kampioenschap is Progressieven houdt dinsdag 6 decem- op verzoek van de tegenstander uitges- zeker. De einduitslag wordt nog 8-2. ---J -- teld. Kwiek 2 zorgde min of meer voor Wim van Wageningen behoudt zijn een verrassing door in de voorlaatste 100% score. Invaller Mark Koning wint streekplan ZuidHolland Oost. Begon- wedstrijd voor de eerste maal te win- verdienstelijk driemaal en Frans Droog nen wordt om 8 uur. nen. NTTC 1 was er de dupe van. Idzard Na afloop bloemen voor deze drie jon- Kingma won driemaal, René van Dijk gens en voor vaste speler Rob de Haan wist twee keer tot winst te komen en die vandaag verstek moest laten gaan. Hennie van de Meulen éénmaal. Het In dezelfde poule speelt Kwiek 2 uit te- dubbelspel van Idzard en René bete- gen Gouda 1Gouda staat op drie pun- kende het zevende setpunt. ten van Kwiek 1 op de tweede plaats. In de tweede klasse speelde Kwiek 3 Kwiek 2 haalt echter een stunt uit door voor de derde maal in successie gelijk, met 6-4 te winnen. Raymond Broere is Tegen Vriendenschaar 9 kwam Leo ongenaakbaar en wint driemaal. Alex Buurman ongeslagen uit de strijd. Her- Broere wint tweemaal en het dubbels- man Simons en Cor Droog wisten ieder pel levert het zesde punt op. Jan Vleg- éénmaal tot winst te komen. geert had zijn dag niet en moest Kwiek 4 verloor in de derde klasse met driemaal het bijltje erbij neerleggen. In de tweede klasse speelde Kwiek 3 niet en Kwiek 4 wel. Dit team won met 6-4 van TOP 1. Het is daardoor erg Brero en H. de Jong wonnen ieder spannend: driemaal, H. Bronwasser kwam tweemaal tot winst. In de vierde klasse waren de uitslagen niet zo goed voor Kwiek: Kwiek6-R&R7: 3-7 Moerkapelle 1-Kwiek 7:10-0 R&R6-Kwiek8:7-3 Het zestiende team van Kwiek kwam in WADDINXVEEN De landelijke actie ’’Gééf om de natuur” heeft in Waddinxveen voorlopig f 21.028,03 opgebracht. Dat is een bijzonder heeft verrast. Zoals bekend verliep de vorige week gehouden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 19