voor nieuwe uniformen IIO oo de pater - makelaardij b.v. waddinxveen i i I Open zoetwaterkanaal zit nieuwe wijk dwars Concordia wil f 20 huis kopen? huis verkopen? PERZEN l»aum© drogisterijparfumerie groensvoorde 10 waddinxveen I Fa. v. d. Linde Van der Linde stoffeert het nieuwe raadhuis Koopavonden Drs.W.G.de Meer gaat weg ak raadslid (Progressieven) Gemeente heeft 14 bezwaren tegen ontwerp-streekplan verboom makelaardij b.v. jjj g Sinterklaas (01828-2521) Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter i! 1 l. - i t f f h hè te N onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen K, kanaal is nodig r i i in on end goed - brugweg 99 - telefoon 01 828 - 3581 Bel nu Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 voor het fanfarecorps, dat op alle hoogtij- Meer stelt zich niet meer beschikbaar EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. geleid tot de stelling dat voor het rayon Waddinxveen maar 10 hectare extra bedrijfsterrein behoeft te worden aan- dagen in Waddinxveen te vinden is. Evenals trouwens de brass-band Voor waarts en de drumband. De nieuwe unifo- mmen zijn donkerblauw van kleur. "Ik vind ze persoonlijk erg mooi", aldus de heer De Knegt. Over zijn Concordia schrijven we elders in dit Weekblad voor Waddinxveen zeer uitvoerig. open kanaal gepland vanaf de spoorlijn Gouda-Waddinxveen tot aan de p,-- van Delfland in bespreking om het financieel voor elkaar te krijgen dat Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Grote kollektie A 33e JAARGANG - Nr. 1540 in diverse maten en kwali teit sing waar straks voor Gouda gebouwd moet gaan worden: In de Wad- dinxveense Zuidplaspolder of in dezelf de polder tussen Gouda en Moord- Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. 5. de te geringe reservering in Gouda: en Waddinxveen van gronden voor bedrijfsvestigingen, met name in de dienstensector. 6. de situering van het nieuw te ontwik kelen Waddinxveense bedrijfsterrein direct ten zuiden van het zoetwaterka- naal Waddinxveen-Voorburg en ten oosten van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. 7. het niet opnemen van een ’’bedrij- venbestemming” voor een gebied bij het veilingterrein aan de Bredeweg, ten zuiden van rijksweg A12, ten noord westen van de Zuidelijke Dwarsweg en ten noorden van de spoorlijn Den WADDINXVEEN Van der Linde van de Dorpstraat gaat het nieuwe gemeentehuis van vloerbedekking en gordijnen voorzien in de representatie ve ruimten van het gebouw. Het colle ge van Burgemeester en Wethouders heeft dat besloten. Uiteraard is de heer H. van der Linde bijzonder ingenomen met deze plaatselijke opdracht/ De be doeling is dat deze interieurverzorger eind januari, begin februari aan het Raadhuisplein aan het werk zal kunnen gaan. 3 om teleurstelling te ■ft’ Drs. W. G. de Meer Progressieven). en waarvoor de maat al is genomen - te kunnen aanschaffen. Het gaat hier om een bedrag van f 20.000, pjes van de bevolking zo’n f 5000,- gul- WOENSDAG 30 NOVEMBER, DONDERDAG 1 DECEMBER, VRIJDAG 2 DECEMBER, tot 21.00 uur WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 extra. In de raadscommissie voor de ruim telijke ordening en de woningbouw zei VVD-fractievoorzitster mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester gistermid dag dat de uitbreiding van Wad- - r dinxveen (na het volbouwen van het dorp met een doods dyklichaam. In bestemmingsplan Zuidkade 1 in 1979) dan weer wordt dwarsgezeten door een mogelijk aan te leggen weg (rijksweg A3 Amsterdam-Rotterdam, dwars door de Zuidplaspolder en de polder Bloemendaal) en dan weer door een kanaal. Tenslotte is de gemeenteraad ermee akkoord gegaan vanwege die in de Zuidplaspolder ter hoogte van de St. Victorwijk, maar achter het sport- rières zouden zijn. Overigens erkent de gemeente (in tegenstelling tot gemeenteraadslid W. L. M. van f - WADDINXVEEN Het gemeenntebestuur van Waddinxveen wil een nog groter stuk van het te graven zoetwaterkanaal Waddinxveen (Gouwe)-Voorburg (Vliet) ondergronds laten lopen. Er is nu nog een Piasweg en verder. B. en W. zijn intussen met het hoogheemraadschap r provincie gezegd - - 6 K dat dit bij Moordrecht zou moeten zijn. ”We willen geen ellende van deze vis- noch vlees-politiek van de provincie”, aldus wethouder P. F. J. van Schie gis termiddag. ”Als het fout loopt - dus als Gouda er niet in slaagt te bouwen wat er gebouwd moet worden - dan is Wad dinxveen de klos. Door de woning- schaarste stijgen hier de prijzen van onze huizen veel te sterk. Dat is nou helemaal onze zorg voor de volkshuis vesting in deze streek want we willen I X bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 periode 1978-1982. Hij heeft dat afgelo pen maandagavond laten weten aan de PvdA-vergadering. Drs. De Meer is zes jaar raadslid geweest. Hij zal de perio- Vervolg volgende pagina) de tot najaar 1978 vol maken. Wij wensen u toe, dat Sint Nicolaas op zijn heerlijk avond je u zijn vele (ons bekende) ge heimen op een aller vernuftigste en aller verrastendste wijze zal onthullen. verder valt te rekenen Waddinxveense fanfarecorps uit 1898 het De heer G. L. de Knegt, ere-voorzitter van het Anjerfonds, 80-jarig jubileum viert. Lukt het om vol- Concordia, die ons bovenstaande gege- besprekingen met het hoogheemraad schap van Delfland is gebleken dat de uitvoering van het kanaal tot aan de Piasweg in de vorm van een onderg ronds kanaal technisch goed mogelijk is. Over de financiële consequenties daarvan wordt thans dus met ’’Del fland” gesproken. rijksweg niet het eerst te gaan bouwen j4 BEZWAREN De Waddinxveense bezwaren tegen het ontwerp-streekplan Zuid-Holland voor winkels, verenigingen en particulieren. Doe het gauw voorkomen! ook dit gedeelte aan het oog wordt onttrokken, evenals dat het geval is met het kanaal tussen de spoorlijn en de Gouwe. Aanleg van een bovengronds kanaal voor parkeren, groenvoorzeningen etc. tussen de spoorlijn en de Piasweg bete- Wanneer het kanaal tussen de Tweede kent namelijk een barrière (ruimtelijk Bloksweg en de Piasweg ’’open” wordt en visueel) voor de achter het sport- aangelegd, maakt het peil van het water park ”de Sniep” geplande nieuwe de aanleg van twee dijken boven het woonwijk. Vandaar dat het pleiten voor maaiveld noodzakelijk. De totale een ondergronds te laten lopen deel breedte van waterspiegel met dijklicha- van het zoetwaterkanaal op die plek men zal 100 m bedragen. Dit kanaal een essentieel onderdeel wordt gevon- vormt daardoor een dubbele barrière helemaal met groeien om de groei”, den in het concept-bezwaarschrift dat tussen het huidige dorp en de in 1980 3. het niet controleerbaar zijn van de B. en W. ter beoordeling aan de aan te vangen nieuwbouwwijk in de berekening van de provincie die heeft gemeenteraad hebben voorgelegd als Zuidplaspolder. reactie op het ontwerp-streekplan Enerzijds een ruimtelijke barrière om- Zuid-Holland Oost. Over die reactie dat alleen ten koste van dure bruggen- vergadert de Waddinxveense gemeen- bouw op een enkele plaats een verbin- gelegd, teraad volgende week woensdagavond ding tussen oude en nieuwe wijken tot 4. het ontbreken van harde punten ter stand kan worden gebracht en ander- bevordering van de werkgelegenheid in zijds een visuele barrière omdat de aan- deze streek. leg van het kanaal met kaden 2 mtr boven het bestaande maaiveld vanuit de nieuwe wijk zal worden ervaren als een volledige afsluiting over 900 m van WADDINXVEEN Het fanfarecorps den komt, terwijl er Concordia houdt dezer dagen een grote’ op f 2.000,- van het Anjerfonds, 80-jarig jubileum viert. Lukt het om vol- geldinzamelingsactie om 60 nieuwe uni- f3.000,- van de eigen muzikanten (f doende geld in te zamelen dan is Concor- vens desgevraagd verstrekte, zei ons goede formen - die overigens al in bestelling zijn 50,- per lid) en zo’n f 10.000,-van het dia in een keer af van de financiële zorgen, hoop te hebben dat de Waddinxveners -- j-- - Waddinxveense bedrijfsleven. Voor wat die doorgaans aan een dergelijke aan- royaal - en misschien wel een stuk meer het laatste betreft beschikt Concordia al schaf kleven. Het instrumentarium van de dan 5 mille - zullen willen bijdragen in de De bedoeling is over diverse toezeggingen. muzikanten is nog piekfijn in orde, zodat kosten van de nieuwe uniformen, omdat dat via huis aan huis te verspreiden envelo- De actie voor nieuwe uniformen wordt ge- acties daarvoor vooralsnog niet nodig allerwege waardering blijkt te bestaan houden ruim drie maanden voordat het zijn. voor het fanfarecorps, dat op alle hoogtij- 16 VVV fiVIHVVlKVlUaUOUU TT. - - VH!! Breemen-PSP) de noodzaak L de maar 130 woningen die er voorlo- ’’jecreatiebestemmmg en, bedrijfsbes- WADDINXVEEN Drs. W. G. de .ui, atv. nunuwi. r "o j - ----o- 1 ...vil luv. 1..W1 Dit kanaal zal tussen Gouwe en Twee- mogen worden, terwijl de natuurlijke weg/Noordeinde bij Boskoop, terwijl ais gemeenteraadslid voor de nieuwe galowwijk Broekhuizen ten noorden van ’t Weegje niet is opgenomen, g^eSniep”, omdat daar geen bar- Welke ïo&stvis^ Haag-Gouda. pen jaar op zon bewogen wijze steeds 8. de plek van de nieuwe noolwaterzui- ter discussie is gesteld, zijn overigens in vering ten westen van de Gouwe, nota 14 punten samen te vatten. Zo heeft de bene bij het Gouwebos. gemeente bezwaar tegen: 9. het niet opnemen van de aanleg van het zoetwaterkanaal. P‘g elk jaar in Waddinxveen neergezet temming” van de hoek Hoogeveense- p. i 1 221 J_ _I221__ cr /NI rxrx rei a r-> z4 r» Ni» 221 L *- I1UUUU1 cal LUOOV11 VIUUYTV Vil X VTW~ -O------ ~J~----J- 1 de Bloksweg Beijerincklaan User- aanwas en het huisvesten van de ook de woonbestemming voor de bun- manweg) in elk geval als ondergrondse economisch- en sociaal gebondenen koker worden aangelegd, waarbij een vragen om 200 tot 225 woningen per strook van 20 m breedte niet be- jaar- bouwd kan worden maar wel benut 2. het uitstellen tot 1982 van de beslis-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1