amveren morgen in Waddinxveen TOMA 2 Bovenvoltanen Schenkingen Ton bijdrage rijk voor het uitbaggeren van Petteplas Open avond in De Bonkelaar Zwemcompetitie D/E in Waddinxveen Zanguitvoering voor bejaar den en gehan dicapten Serie over familierecht NRCHandelsblad beschrijft landelijke conferentie samenwerkingsscholen in Waddinxveen Stel katholieke leerlingen zegt op HAVO/ AtheneumEr is geen leven na de dood ^WADDINXVEE Ic En verder WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 Reserves Brandpunt Graafwerk Basil Paré, de jonge Afrikaanse Zij verklaren in dat geval aan hun kin- D onder dag 1 december: 12. op touw heeft gezet. eerst advies aan een notaris. Hij is ook 9 Uit: Kinderen schrijven aan Got (uitg. Bruna) 14.30 tot 15.30 uur Bezoek Leon van Gelderschool (Essengaarde). 16.00 uur Bekijken Gouwebrug. 11.00 uur Op de fiets (indien het weer het toelaat) naar de boerderij van de fa milie J. C. C. Boekhorst aan de Tweede Bloksweg, waar de boerderij en de kaasmakerij wordt bekeken. Men eet daar een boterham mee. 13.30 uur Op de fiets via de groentek- wekerij van Louw van der Lans naar de openbare Leon van Gelderschool (Es sengaarde). 20.00 uur Open avond in De Bonkelaar. De twee gasten uit Boven-Volta, terzij- van leemten in de basiskennis van sommige leerlingen omtrent de bijbel. Antwoord van M. Verhoog, die rector is in Waddinxveen: "Het vak Kennis van het geeste lijk leven kan natuurlijk overal worden gegeven, maar ik be twijfel of men er op een niet-sa- menwerkingsschool een pedago gisch klimaat voor kan opbou wen zoals wij proberen (het ideaal is nog niet bereikt) te doen”. nummer van Onze Vacatures onmiskenbaar uit een ander vat wanneer hij de samenwerkings school strijdig verklaart met de exclusiviteit van het Evangelie. Maar men zal die twee benade ringen toch naast elkaar dienen te respecteren, waarbij er ook aan herinnerd dient te worden dat de samenwerkingsschool een taak kan hebben ten opzich te van kinderen wie het aan ele mentaire christelijke noties ont breekt j boer uit Koin, dicht bij Torna, is in deren een^ bepaald bedrag schuldig te zullen vergoeden. In principe is deze schuld pas opeisbaar nadat de ouders overleden zijn. De ouders kunnen dus in de praktijk gewoon over hun ’’geld” WADDINXVEEN Ouders doen degene, die de notariële akte moet op- vaak schenkingen aan hun kinderen om 1- - Het christendom is het zinge- vingssysteem bij uitstek van het westen geweest. Die monopolie positie is verleden tijd gewor den; andere bewegingen maken er ook aanspraak op een bron en perspectief van geestelijk leven te zijn. In kerkelijke en theolo gische kringen hebben vele moeite met het accepteren van deze ontwikkeling. Van der Ven wees er echter op dat het niet- christelijke waarden inhoudt die in zichzelf respect verdie nen. Men wil niet alle levens- en wereldbeschouwingen in een grote pan gooien, maar men probeert elkaar ernstig te ne men. Dr. J. A. van der Ven, me dewerker aan het theologische instituut van de Nijmeegse uni- versiteit, schoof daar op de con ferentie in Waddinxveen als ba sis onder dat het niet-christelij- ke voor de christen niet louter als object van apostolaat en be kering moet worden gezien. Op de vergadering van katho lieke schoolleiders heeft vorige week de Rotterdamse bisschop, dr. A. J Simonis, hoewel "niet zomaar afwijzend", nog eens di verse reserves tegen de samen werkingsschool geuit. Van der Ven zei het te betreuren dat de bisschoppen in hun brief over waarneming kun je natuurlijk niet twee onderwijsrichtingen vergelijken, maar op z’n minst maakt het geval duidelijk waar om samenwerkingsscholen het als onbillijk ervaren wanneer critici van buiten van vervlak king spreken. Daar kan het op uitdraaien, maar het hoeft be slist niet Er kan op een samenwer kingsschool wel dergelijk gees telijk en ook godsdienstig graaf werk worden gedaan. Iets an ders is dat de voorstanders van christelijk gefundeerd onder wijs denkelijk behoefte zullen hebben duidelijk een scheidslijn te trekken alleen al bij de bena ming van een project dat de sa menwerkingsschool in Lelystad op haar program heeft staan. Het heet: "Geboorte van helden, verhaald voor wie het geloven wil"; ondertitel: "Over het Kerstverhaal temidden van an dere geboorteverhalen”. De voorzitter van de unie School en Evangelie, drs. T. M. Gilhuis, tapt in het jongste r^-yn- jongarvs Wan. don uxai- doJt CL marxn. pn oGoon. eenlyk (a, zyn Zijn betoog laat zich niet in kort bestek samenvatten. Wie belangstelling heeft voor de vol ledige tekst, kan terecht bij de Vereniging samenwerkings scholen, postbus 221, Lelystad. Er zijn bij het vak Kennis van het geestelijk leven ook heel an dere invalshoeken, zeker door niet-gelovigen, te kiezen, maar deze visie van eert pastoraal theoloog is bepaald niet de onin teressantste. Een vraag die bij dit onder werp vaak terugkeert, is: wat zou er nou op een openbare school niet kunnen wat op een samenwerkingsschool wel kan? vaak schenkingen aan hun kinderen om maken voor het doen van een der- te bereiken, dat hun kinderen later niet gelijke schenking. zoveel successierecht (belasting over de erfenis) hoeven te betalen. Zij mo gen perjaar aan ieder van hun kinderen f 2.000,- belastingvrij schenken. Een hoger bedrag mag dus wel, maar dan kost het schenkingsrecht. Er zijn speciale regelingen voor hogere belastingvrije schenkingen bij het hu welijk van een kind en aan gehuwde kinderen. Als het besparen op successierecht de enige reden voor ouders is om aan hun kinderen schenkingen te doen, dan kunnen zij zogenaamd ’’erkennen schuldig te zijn uit hoofde van schen king”. sieerde juridische constructies waar dergelijke scholen op kun nen stoelen, vormen een minder interessant thema dan de in houd van de samenwerking. Zeker niet de enige, maar wel een belangrijke toetssteen voor het karakter van dit onderwijs is wat er gebeurt bij Kennis van het geestelijk leven. Aan dit vak wijdde de jonge Vereniging ten behoeve van samenwerkings scholen kortgeleden een confe rentie in Waddinxveen. Op de samenwerkingsschool aldaar werd verteld over de manier waarop leerlingen elkaar "be vragen". Daarbij wordt bewust gewerkt aan het opruimen van vooroordelen ("gereformeerde mensen zijn altijd geniepig” e.d.). WADDINXVEEN De een kleine twee weken geleden in de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de (korte) Sniepweg gehouden conferentie over het vak ’’ken nis van het geestelijk leven” heeft de onderwijzersredac- teur van NRC Handelsblad, Ton Elias, aanleiding gegeven er afgelopen dinsdag zijn rubriek ’’Cahier” mee te vullen. Zoals bekend was de conferentie georganiseerd door de splinternieuwe Vereniging ten behoeve van samenwer kingsscholen (VSWS). 17.00 uur Ontvangst door het college van Burgemeester en Wethouders in het gemeentehuis. 18.00 uur Gemeenschappelijke maal tijd in De Unie aan de Kerkweg-Oost 226. WADDINXVEEN Woensdagavond 7 december om acht uur zal het koor van het ’’Le ger des Heils” o.l.v. dirigent de heer Van Dam uit Gouda, een uit voering geven in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt f 1,Zij die slecht ter been zijn kunnen gratis per auto vervoerd worden. Gelieve vroeg tijdig te bellen telefoon 5555. In het novembernummer van Vrije Opvoedkunst noemt W. F. Veltman het Oude Testament voor leerlingen van een Vrije School geen kerkelijke aangele genheid, maar eert stuk opvoe- dingsstof. Hij spreekt van een boek "van een volk dat een brandpunt-functie in de ont wikkeling der mensheid vervul de". In de uiteenzetting over het onderwijs in Waddinxveen ging het onder meer over het vullen „Lieve God, Ik heb Uw boek gelezen en ik vond het erg goed. Hebt U er nog meer geschreven? Ik zou ook wel eens een boek willen schrijven met dezelfde soort verhalen. Waar heeft U Uw ideeën vandaan. Met harte- kjke groeten, Mark”. „Lieve God, Ik heb U al eens eerder geschreven, weet U nog? Nou, ik heb gedaan wat ik be loofd heb, maar U hebt me dat paard nog niet gestuurd. Hoe zit dat? Louis". Een Zwart Beertje, Kinderen schrijven aan Got, dat een aan tal jaren geleden verscheen, staat vol met dit soort kostelijke schrijfsels die een kijk geven op het geloof en de verlangens, de vragen en de twijfels van kin deren. Vermakelijk en tegelijk zeer intrigerend: hoe stelt men zich de Schepper voor? In de derde klas Havo/athe- neum te Waddinxveen plaatst het leerplan van Kennis van het geestelijk lev i’i de leerlingen voor de vraag hoe zij denken dat een bewust levende protestant, katholiek, buitenkerkelijke, 'hu manist denkt, gelooft en doet. Een discussie daarover mondde hierin uit dat de leerlingen van elkaar wilden horen hoe zij zich God voorstellen. De school waar zich dit af speelde"; is een samenwerkings school: geen openbaar onder wijs, geen r.-k. of protestants- christelijk, maar een welbewust beoogde ontmoeting van deze richtingen. De vaak bediscus- WADDINXVEEN Na de series over onder meer het werk van de notaris en het functio neren van het provinciaal bestuur van Zuid Holland heeft het Weekblad voor Waddinxveen dit maal een informatieve serie over het familierecht. Iedereen krijgt namelijk meer dere malen in zijn of haar leven te maken met de wetten op het ge bied van het familierecht. Die wetten, hoe nuttig en waardevol ook, vormen een doolhof waar een niet deskundige gemakkelijk in verdwaalt. Het gevolg kan zijn, dat men een verkeerde beslissing neemt, een slechte regeling treft of een overeenkomst aangaat, waarvan men de juridische of fi nanciële consequenties niet volle dig kan overzien. Samen met de notarissen, verenigd in de Koninklijke Nota riële Broederschap, hebben we een serie samengesteld, waarin onderwerpen worden besproken als huwelijksvoorwaarden, de ou derlijke macht over minderjarige kinderen, het voogdijschap over de kinderen bij overlijden en echtscheiding, en het doen van schenkingen door ouders aan hun kinderen om successierecht te besparen. Ook alle haken en ogen die vast kunnen zitten aan het maken van een testament en het verdelen van een erfenis komen in deze serie uitgebreid aan de or de. Evenals aan de juridische en financiële regelingen, die mensen kunnen treffen (en zelfs moeten treffen als zij verstandig zijn), wanneer zij buiten het huwelijks- verband met elkaar samenwonen. Voor adviezen op het gebied van het familierecht kan men overi gens bij iedere notaris terecht. Hij is een onpartijdige, door de Ko ningin benoemde, raadgever en de deskundige bij uitstek op juri disch en financieel gebied van het zogenaamde ’’privaatrecht”. Deze week: Schenkingen. Volgende week: Testamenten. Hierover werd gesproken ioor een lerares die humanist is. Wie hier sceptisch tegenover staat, zou ook eens haar diaserie moeten zien van een bezoek van •Waddinxveense leerlingen aan de Heilige Landstichting in Nij megen, waar zij o.a. gebeurte nissen uit het Oude en het Nieu we Testament naspeelden. WADDINXVEEN Van de minister van Landbouw en Visserij is bericht ontvangen, dat een bijdrage van maxi maal 100.000,- zal worden verleend in de kosten van het uitbaggeren van de Petteplas in het kader van de verbe tering van de visstand. het katholiek onderwijs de sa menwerkingsschool een twee de- of derderangs plaats hebben gegeven. Dat leverde (dit even als anekdote ertussendoor) na de boodschap van de engel aan Ma ria een vermakelijke sketch op als deze: "Hoe gaat het met jou?” Maria: "Niet zo best”. An dere leerling: "Hoezo?" Maria: "Josef is boos, ik krijg een kind”... Meer nog dan deze on bevangenheid sprak echter aan het welbewuste streven bij dit hele project om tolerantie meer te laten zijn dan een lege huls. WADDINXVEEN Aan de zwemcompetitie D/E in Waddinxveen namen deel de verenigingen Zeist, Woerden, Donk en De Gouwe. De voornaamste uitslagen waren: 100 school J.o. 12; Jan Both 2e met 1.34.8 (clubrec.), Marc Faber 3e met 1.37.4, 100 vrij J.o. 10: Peter van Til burg 3e met 1.27.4, 100 vrij M.o. 14: Arja Bouma 3e met 1.12.4, 100 school M.o. 16: Alma v.d. Meer 2e met 1.32.1, 100 vrij dames: Riet Verweij 2e met 1.07.4 (clubrec.), Est. 4x100 wissel M.o. 16: De Gouwe 3e met 5.44.5, Est. 4x50 wissel J.o. 16: De Gouwe 2e met 2.24.3. Jan Both zwom met 1.11.9 een clubrec. op de 100 vrij J.o. 12. Stand dames: 1. Donk 1488.2, 2. Woerden 1531.4, 3. De Gouwe 1549.7,4. Zeist 1648.1. Stand heren: 1. Woerden 1103.6, 2. Zeist 1142.1, 3. De Gouwe 1151.7,4. Donk 1157.6. Waddinxveen de verpersoonlijking schenking) en daarover rente te geworden van de actie die de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen voor een landbouw- project in het Bovenvoltaanse Torna blijven beschikken. Dit spreekt vooral wanneer het niet om contant geld gaat, maar om bijvoorbeeld aandelen of on- de gestaan door de Boven-Volta- roerend goed. kenner pater Renders, zullen met be- Vraagt u op dit moeilijke (belasting- hulp van een tolk van 20.00 tot 21.00 technische) terrein van schenkingen uur vragen beantwoorden van de aan wezigen. Daarna gezellige avond. Ie dereen van harte welkom. Basil Paré zal de nacht doorbrengen bij Jan Aalbers aan de Peuleyen, terwijl Ka rim Sanogho overnacht bij Marjolijn en Lucien Wolfs aan de Busken Huëtlaan. Op die conferentie werd ook het relaas gedaan over een leven na de dood dat vorige week in deze rubriek al even is aange stipt. De leraar die het vertelde, gaf tevens les aan een katholie ke school. Als daar een stel leer lingen zegt dat er geen hierna maals is, uiten zij zich veel ne gatiever dan hier, zei hij. Volgens deze docent tonen de genen die niet in "iets” na de dood geloven, op de samenwer kingsschool minder behoefte zich tegen het wel-geloven af te zetten. Zij blijken veel meer be reid naar anderen te luisteren. Op grond van zo’n incidentele WADDINXVEEN Morgen donderdagavond waar een tolk aanwe- (donderdag) is het zover. Dan kun- zig is”, aldus de Kerngroep, nen in Waddinxveen worden ver welkomd Basil Paré, de jonge boer PROGRAMMA uit Koin, een dorpje bij Torna in Donderdag 1 december: Boven-Volta. In die plaats in dat lO.OO uur Aankomst van Basil Paré, Afrikaanse Sahel-land heeft Wad- Karim Sanogho en van de Novib Niko dinxveen een landbouwproject gea- Tetteroo bij Mieneke van der Lans dopteerd dat mede wordt gefinan- (oud-vrijwilligster in Yoma), Vijverlaan cierd. Met Basil Paré komt "mee Karim Sanogho, directeur van het landbouwcentrum bij Torna. De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking te Wad dinxveen heeft van het bezoek een programma samengesteld dat hieron der is afgedrukt. Met nadruk nodigt de kerngroep alle Waddinxveners uit om komende donderdagavond in De Bon kelaar aanwezig te zijn en aldaar kennis te maken met de twee Bovenvoltaanse gasten. ’’Waddinxveners, laat zien dat ontwikkelingssamenwerking u ter harte gaat. Morgen en overmorgen zijn twee mensen uit een zeer arm ontwikkeling sland te gast in Waddinxveen. Een unieke kans om eens te praten en te discussiëren met mensen uit een on voorstelbare andere wereld dan de on ze. Grijp die kans! De Kerngroep biedt u die aan! Tot ziens in De Bonkelaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 21